Оливко Оксана Андріївна

olyvko

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Оливко, Оксана Андріївна. Розвиток міжнародного ринку праці в умовах глобалізації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Оливко Оксана Андріївна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 205 с.
 2. Оливко, Оксана Андріївна. Розвиток міжнародного ринку праці в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Оливко Оксана Андріївна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 23 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Оливко, О. Управлінський облік як основний елемент контролінгу / О. Оливко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Сер. Економіка.– Тернопіль, 2008.– № 22.– С. 166-169.
 2. Оливко, О. А. Динаміка рівня безробіття в докризовий період у країнах ЄС / О. А. Оливко // Економічний часопис - ХХI.– 2011.– № 1-2.– С. 34-36.
 3. Оливко, О. А. Міграція робочої сили в країнах ЄС у кризовий період [Електронний ресурс] / О. А. Оливко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2011. – Вип. 19. – С. 132-136.  .
 4. Оливко, О. А. Сучасний досвід регулювання ринків праці розвинутих країн і можливості його використання в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Оливко // Вісник Хмельницького національного університету – 2011. – № 2, т. II. – С. 225-229.
 5. Оливко, О. А. Сучасний стан професійної підготовки та підвищення кваліфікації робітників на ринку праці України [Електронний ресурс] / О. А. Оливко // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – Вип. 7. – С. 210-215.
 6. Брич В.Я. Роль міграції робочої сили у формуванні світового ринку праці [Електронний ресурс] / В. Я . Брич, О. А. Оливко // Проблемы развития внешнеэконо-мических связей и привлечения иностранных инвестиций : региональный аспект. – 2010. – С. 737-739.
 7. Оливко О. Аналіз розвитку світового ринку туристичних послуг [Електронний ресурс] / Оксана Оливко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2010. – № 2.
 8. Обаранчук, О. Актуальні проблеми вітчизняного підприємництва та його вплив на економічний розвиток України / Оксана Обаранчук, Оксана Оливко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 335-337.
 9. Оливко, О. А. Аналіз стану українського ринку праці як складової глобального ринку праці / О. А. Оливко, Н. В. Навольська //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 191-194.
 10. Оливко, О. Концептуальні засади формування глобального ринку праці / Оксана Оливко // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 281-285.
 11. Оливко, О. Інтеграція України у міжнародний ринок праці / Оксана Оливко // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 384-387.
 12. Оливко, О. А. Формування ефективного механізму діагностики і управління конфліктами на підприємстві / О. А. Оливко, О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. упр. труд. ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 9. – С. 93-96.  
 13. Оливко, О. А. Методологічні аспекти оцінювання рівня конкурентоспроможності піджприємств / О. А. Оливко, Н. В. Навольська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2008. – № 1 (16). – С. 83-92.
 14. Оливко, О. А. Формування міжнародного ринку робочої сили в умовах глобалізації / О. А. Оливко // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 262, т. 1. – С. 248-255.
 15. Оливко, О. А. Дослідження етапів формування міжнародного ринку праці / О. А. Оливко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 5-1. – С. 476-479.
 16. Оливко, О. А. Концептуальні засади регулювання міжнародних міграційних процесів / О. А. оливко // Управління розвитком : зб. наук. робіт. – Харків : ХНЕУ, 2010. – С. 81-84.
 17. Оливко, О. А. Розвиток міжнародної туристичної діяльності як глобального соціально-економічного явища / О. А. Оливко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Ч. 2. – С. 237-242.
 18. Оливко, О. А. Емпіричне дослідження впливу розвитку туристичної дестинації на якість життя резидентів / О. А. Оливко, О. Є. Гарбера // Наука молода. – Тернопіль, 2012. – № 18. – С. 123-128.
 19. Olyvko, O. A. Improvement of the state migration policy by byilding the structural scheme of the conceptual fo undations of the formation of the global labour market / O. A. Olyvko, O. B. Obaranchuk // Local production systems and regional economic development / ed. by A. S. Novoselov and V. E. Seliverstov. – Novosibirsk, Sofia, Lodz, Ternopil, 2014. – P. 220-223.
 20. Оливко, О. А. Організація управління якістю комплексного туристичного обслуговування / О. А. Оливко // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2014. – № 9. – С. 134-137.
 21. Оливко, О. А. Оцінка якості комплексного туристичного продукту / О. А. Оливко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – Київ : КНТЕУ, 2015. – № 2 (100). – С. 58-63.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.
 2. Оливко, О. А. Управління якістю комплексного туристичного обслуговування [Текст] / О. А. Оливко // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 219-244.
 3. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.