Дзюбановська Наталія Володимирівна

1467704877 dziubanovska-n.vКафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Дзюбановська, Наталія Володимирівна Моделювання кредитно-депозитної політики банку [Текст] :  дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Дзюбановська Наталія Володимирівна ; Тернопільський Національний Економічний Університет. - Тернопіль, 2015. - 148 с.
 2. Дзюбановська, Наталія Володимирівна Моделювання кредитно-депозитної політики банку [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Дзюбановська Наталія Володимирівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 18 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Дзюбановська, Н. В. Конкурентне середовище як структурна складова моделювання кредитно-депозитної політики банку / Н. Дзюбановська // Світ фінансів. – 2011. – № 2. – С. 92-97.
 2. Дзюбановська, Н. Системи моделей управління реалізацією кредитно-депозитної політики банку / Наталія Дзюбановська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 53-58.
 3. Дзюбановська, Н. Математичний інструментарій кредитно-депозитної політики банку / Наталія Дзюбановська // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12. – С. 123-127.
 4. Дзюбановська, Н. Реалії та перспективи моделювання оптимальної кредитної стратегії банку / Наталія Дзюбановська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 20-25.
 5. Дзюбановська, Н. Кількісна оцінка процесу кредитування та дохідності банку [Електронний ресурс] / Н. В. Дзюбановська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 417-422.
 6. Іващук, О. Оцінка рівня рентабельності надання кредитів при можливих затримках повернення інвестованих коштів / Олег Іващук, Наталія Дзюбановська, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 1. - С. 78-88.
 7. Dzyubanovska, N. Optimization Model of Gredit Strategy of Commercial Bank [Electronic resource] / Nataliya Dzyubanovska // The Russian Academic Journal. Scientific edition. – Vol. 28. – No. 2 (April-June, 2014). – P. 8-10.
 8. Дзюбановська, Н. Імітаційна модель депозитної діяльності банку в середовищі ITHINK 9.0. [Електронний ресурс] / Наталія Дзюбановська // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2014. – № 1 (23). – С. 117-123.
 9. Оконська, О. Кількісна оцінка кредитного ризику [Електронний ресурс] / Ольга Оконська, Наталія Дехтяр // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – № 3. – С. 118-122.
 10. Іващук, О. Т. Підвищення ефективності використання кредитних важелів банками шляхом оптимізації кредитного портфеля [Електронний ресурс] / О. Т. Іващук, Г. М. Забчук, Н. В. Дзюбановська // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 459-467.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. — 90 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик, В. М. Неміш [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 90 с.
 2. Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 148 с.
 

Дивак Тарас Миколайович

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дивак, М. П. Ідентифікація параметрів різницевого оператора в задачах моделювання процесів поширення забруднень методами аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, А. В. Пукас, Т. М. Дивак // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2009. – № 10. – С. 224-229.
 2. Дивак, М. П. Особливості побудови інтервальної системи алгебричних рівнянь та методу її розв’язку в задачах ідентифікації лінійного інтервального різницевого оператора [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Т. М. Дивак // Індуктивне моделювання складних систем. – 2009. – Вип. 1. – С. 35-43.
 3. Дивак, Т. М. Практичні аспекти застосування методу та алгоритму параметричної ідентифікації дискретних динамічних систем з інтервальною невизначеністю [Електронний ресурс] / Т. М. Дивак, Ю. Р. Піговський, М. П. Дивак, Є. О. Марценюк // Індуктивне моделювання складних систем. – 2010. – Вип. 2. – С. 39-49.
 4. Марценюк, Є. О. Ідентифікація дискретних динамічних моделей процесів з інтервальною невизначеністю у біогазових установках переробки органічного сміття [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк, М. П. Дивак, Ю. Р. Піговський, Т. М. Дивак // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2010. – № 11. – С. 181-187.
 5. Дивак, М. Дослідження цільової функції в задачах параметричної ідентифікації інтервального різницевого оператора із заданою точністю / Микола Дивак, Тарас Дивак, Петро Стахів // Комп'ютинг. – 2011. – Вип. 2, т. 10. – С. 162-170.
 6. Войтюк, І. Кількісні характеристики оцінки якості структури моделі у вигляді інтервального різницевого оператора [Електронний ресурс] / І. Ф. Войтюк, М. П. Дивак, Т. М. Дивак // Відбір і обробка інформації. – 2011. – Вип. 34 (110). – С. 86-94.
 7. Войтюк, І. Застосування інтервального різницевого оператора для апроксимації полів концентрацій шкідливих викидів автотранспорту [Електронний ресурс] / І. Ф. Войтюк, Т.М. Дивак, М.П. Дивак, А.В. Пукас // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2011. - №1. – С. 44-52.
 8. Дивак, Т. М. Метод параметричної ідентифікації макромоделі у вигляді інтервального різницевого оператора із розділенням вибірки даних [Електронний ресурс] / Т. М. Дивак // Індуктивне моделювання складних систем. – 2011. – Вип. 3. – С. 49-60.
 9. Дивак, Т. М. Параметрична ідентифікація інтервального різницевого оператора на прикладі макромоделі розподілу вологості у листі гіпсокартону в процесі його сушіння [Електронний ресурс] / Т. М. Дивак // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія : міжнар. наук.–техн. журнал. – 2012. – Вип. 3. – С. 79–85.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дивак, М. П. Ідентифікація дискретних моделей систем з розподіленими параметрами на основі аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] : монографія / М. П. Дивак, Н. П. Порплиця, Т. М. Дивак. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2018. - 220 с.
 

Дуда Олександра Ігорівна

dudaКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дуда, Олександра Ігорівна Процеси термінологізації в сучасній англійській мові (на матеріалі літератури з кредитно-банківської справи): дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2001. - 258 арк.
 2. Дуда, Олександра Ігорівна Процеси термінологізації в сучасній англійській мові (на матеріалі літератури з кредитно-банківської справи) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : 10.02.04 – германські мови / Дуда Олександра Ігорівна ; Київський держ. лінгв. ун-т. – Тернопіль, 2001. – 19 c.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дуда, О. Два типи субстантивної термінологізації в англійській кредитно-банківській підмові [Електронний ресурс] / Олександра Дуда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – № 1.– С. 107-113.
 2. Дуда, О. До питання про контекстуальну реалізацію термінологічного значення (на матеріалі англійських текстів з економіки) [Електронний ресурс] / Олександра Дуда // Studia methodologica. – Тернопіль : редакційно-видавничий відділ ТНЛУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 32. – С. 42-46.
 3. Дуда, О. До питання про кореляцію загальновживаного слова і терміна [Електронний ресурс] / Олександра Дуда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – № 1. – С. 151-154.
 4. Дуда, О. Місце поняття в структурі термінологічного значення [Електронний ресурс] / О. Дуда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. –  Тернопіль : ТДПУ, 1999. – № 1. – С. 74-78.
 5. Дуда, О. І. Особливості функціонування кредитно-банківських термінів англійської мови у фахових текстах [Електронний ресурс] / О. І. Дуда // Мандрівець. – Тернопіль : Терно-граф, 2015. – № 1 (115). – С. 102-106.
 6. Дуда, О. І. Термінологізація прикметника в англійській мові (на матеріалі літератури з фінансової справи) [Електронний ресурс] / О. І. Дуда // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. праць. – Сер. Філологічна. – Острог : вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 54. – С. 102-104.
 7. Дуда, О. І.  До питання про основні способи термінотворення в англійській фінансовій терміносистемі / О. І. Дуда, С. М. Рибачок // Наукові записки. – Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : видавець Лисенко В. Ф., 2015. – Вип. 137. – С. 192- 196.
 8. Дуда, О. І. Структурно-семантична організація англійських термінологічних словосполучень атрибутивного типу у підмові кредитно-банківської справи / О. І. Дуда, С. М. Рибачок  // Наукові записки. – Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 129. – С. 381-384.
 9. Дуда, О. І. Основні способи термінотворення в англійській кредитно-банківській субмові / О. І. Дуда // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 29. – С. 133-137.
 10. Дуда, О. І. Використання фахових текстів для інтенсифікації вивчення іноземних мов в економічному ВНЗ / О. І. Дуда // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2009. – № 5. – С. 250-256.
 11. Дуда, О. І. Семіотичний аспект термінологізації в сучасній англійській мові (на матеріалі економічних текстів) / О. І. Дуда // Гуманітарний вісник : всеукр. зб. наук. праць. Сер Іноземна філологія. – Черкаси : ЧДТУ, 2003. – Ч. 7. – С. 121-124.
 12. Дуда, О. І. Термінологізація та проблеми перекладу / О. І. Дуда // Мова і культура : наук. щоріч. журн. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2003. – Вип. 6, т. 4 : Міжкультурна комунікація. Теорія і практика перекладу.  – С. 160-166.
 13. Дуда, О. І. Концептуальна цілісність та знаковість терміна (на матеріалі економічних текстів) [Електронний ресурс] / О. І. Дуда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – № 2. – С. 45-49.
 14. Дуда, О. І. Семантика терміна і контекст (на матеріалі англійських текстів з економіки) [Електронний ресурс] / О. І. Дуда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – № 2. – С. 51-55.
 15. Дуда, О. І. Субституція у фаховому дискурсі (на матеріалі текстів із кредитно-банківської справи) / О. І. Дуда // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВДУ, 2002. – № 4. – С. 133-138.
 16. Дуда, О. І. Семантичний аналіз корпусу спеціальних текстів (на матеріалі англійської кредитно-банківської субмови) / О. І. Дуда // Вісник Львівського національного університету «Львівська політехніка». Сер. Проблеми української термінології. – Львів : ЛНУ «Львівська політехніка», 2002. – № 453. – С. 296-300.
 17. Дуда, О. І. Завгороднєв Ю. А. Способи утворення фінансово-економічних термінів у сучасній англійській мові / О. І. Дуда, Ю. А. Завгороднєв // Іноземна філологія. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка. – 1999. – Вип. 111. – С. 201-207. 
 18. Дуда, О. І. Атрибутивна термінологізація в англійській кредитно-банківській субмові / О. І. Дуда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – № 2. – С. 94-107.
 19. Дуда О. І. Семантична єдність терміна як мовного знака (на матеріалі англійських термінів економічної галузі) / О. І. Дуда // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2016. - Вип. 60. - С. 310-312.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 2. Дуда, О. І. Оптимізація мовно-фахової компетенції аспірантів у економічному ВНЗ / О. І. Дуда // Сучасні тенденції розвитку академічного і художнього дискурсу та інноваційні методики викладання іноземних мов : колективна монографія. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – С. 159-162. 
 3. Дуда, О. І. Роль процесів термінологізації у реалізації основних категорій фахового тексту / О. І. Дуда // Стратегії іншомовної комунікації : колективна монографія. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 47-53.
 

Длугопольська Тетяна Ігорівна

1453457708 img 519 dlugopolskaКафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Длугопольський, О. Менеджмент і маркетинг у сфері охорони здоров’я: фінансові та інституційні аспекти / О. Длугопольський, Т. Длугопольська // Наука й економіка. – 2012. - № 1(25). – С. 122-127.
 2. Длугопольська, Т. І. Цивільно-правова кваліфікація медичної (лікарської) помилки / Т. І. Длугопольська // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2009. – № 1. – С. 107-111.
 3. Длугопольська, Т. І. Проблеми правового регулювання лікарської (медичної) таємниці в законодавстві України про охорону здоров’я [Електронний ресурс] / Т. І. Длугопольська // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 1. – С. 174-178.
 4. Длугопольська, Т. І. Теоретико-методичні підходи до оцінювання конкурентоспро-можності фірми [Електронний ресурс] / Т. І. Длугопольська // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал. – 2014. – Вип.1 (33). – С. 63-69.
 5. Длугопольська, Т. І. Репродуктивні права та їх місце в системі особистих немайнових прав фізичних осіб [Електронний ресурс] / Т. І. Длугопольська // Журнал східноєвропейського права : електрон. наук.-практ. вид. – 2015. – № 18. –C. 53-64.
 6. Dluhopolskyi, О. Cultural guidelines and “institutional traps” of socio-economic systems [Електронний ресурс] / O. Dlugopolskyi, Y. Ivashchuk, Т. Dluhopolskyi // Scientific Enquiry in the Contemporary World: Theoretical Basics and Innovative Approach: Research articles. Economics. – San Francisco, California, USA: B&M Publishing, 2014. – Vol. 4. – P. 51-54.
 7. Dluhopolskyi, Т. Social Policy of China: Historical and Legal Context / Т. Dluhopolskyi // Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия : сб. Восточного центра. – Чита : ЗабГУ, 2014. – Вип. 15. – С. 15-23.
 8. Длугопольська, Т. І. Дослідження соціальної безпеки в системі пріоритетів держави добробуту: зарубіжні підходи [Електронний ресурс] / Т. І. Длугопольська // Технологический аудит и резервы производства. - 2016. - № 3(5). - С. 48-53.
 9. Длугопольська, Т. Правова природа репродуктивних прав фізичних осіб [Електронний ресурс] / Т. Длугопольська // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 103-107.
 10. Длугопольська, Т. Історія розвитку законодавства про соціальний захист населення: міжнародний аспект [Електронний ресурс] / Т. Длугопольська // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 58-63.
 11. Мартинюк, В. П. Видатки на соціальні пенсії в контексті забезпечення соціальної безпеки держави: міжнародні порівняння / В. П. Мартинюк, Т. І. Длугопольська // Стратегічні пріоритети. – 2017. – № 4. – С. 118-131.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 

Дубчак Леся Орестівна

дубчак

Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

Публікації:

Дисертації:

 1. Дубчак, Леся Орестівна Методи та засоби розподілу доступу в комп'ютерних системах на основі нечіткої логіки [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Леся Орестівна Дубчак.– Тернопіль: ТНЕУ, 2013.– 210 с.
 2. Дубчак, Леся Орестівна Методи та засоби розподілу доступу в комп'ютерних системах на основі нечіткої логіки [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти /Леся Орестівна Дубчак.– Тернопіль: ТНЕУ, 2013.– 20 с.

Статті:

 1. Тимошенко, Л. М. Реінжиніринг вищого навчального закладу на основі інформаційних технологій [Електронний ресурс] / Л. М. Тимошенко, Л. О. Дубчак // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2010. – № 9, ч. 1. – С. 224-227.
 2. Карпінський, М. Захист інформації на основі нечіткої системи [Електронний ресурс] / М.П. Карпінський, Л.О. Дубчак, Н.М. Васильків // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - №3. – С. 236-242.
 3. Дубчак, Л. Спосіб вибору методу модулярного експоненціювання для побудови оптимальної системи захисту конфіденційної інформації [Електронний ресурс] / Дубчак Л.О., Тимошенко Л.М., Яремчук Т.О. // Інформаційна безпека. – 2011. - №1 (5). – С. 112-117.
 4. Карпінський, М. П. Система для проведення криптоаналізу [Електронний ресурс] / М.П. Карпінський, Л.О. Дубчак, В.М. Карпінський // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2008. - №9 (127). – С. 95-98.
 5. Сапожник, Г. В. Комп’ютерна обробка інформації в сортуванні та валідації грошових знаків / Г. В. Сапожник, А. Ф. Карачка, О. В. Кочан, Л. О. Дубчак // Поступ в науку : зб. наук. пр. Бучацького ін-ту менеджменту і аудиту. – 2011. – № 7, т. 1. – С. 132-136.
 6. Широчин, В. П. Дослідження генераторів 128-бітних ключів / В. П. Широчин, І. В. Васильцов, Б. З. Карпінський, Л. О. Васильків // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2002. – № 39. – С. 31-39.
 7. Васильків, Л. О. Структура програмно-методичного комплексу “Спецкрипт-1.0” / Л. О. Васильків, І. В. Васильцов // Вісник Національного університтету ”Львівська політехніка”. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2003. – № 471. – С. 136-139.
 8. Широчин, В. П. Підвищення лінійної складності генераторів псевдовипадкових чисел, побудованих на основі регістрів зсуву / В. П. Широчин, І. В. Васильцов, Б. З. Карпінський, Л. О. Васильків // Радіотехніка : всеукр. міжвід. наук.-техн. збірник. – 2003. – № 134, темат. вип. : Інформаційна безпека. – С. 181-184.
 9. Васильків, Л. О. Стійкість сучасних алгоритмів модулярного експоненціювання до часового аналізу / Л. О. Васильків, І. В. Васильцов // Захист інформації. – 2005. – № 1. – С. 54-69.
 10. Карпінський, М. П. Оцінка ризику витоку конфіденційної інформації внаслідок часового аналізу алгоритмів модулярного експоненціювання / М. П. Карпінський, Л. О. Васильків, І. В. Васильцов // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2006. – № 4. –  С. 135-144.
 11. Васильцов, І. В. Класифікація сучасних атак спеціального виду на реалізацію / І. В. Васильцов, Л. О. Дубчак // Захист інформації. – 2007. – № 4. – С. 10-21.
 12. Васильцов, І. В. Методи захисту проти атак спеціального виду / І. В. Васильцов, Л. О. Дубчак // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 5 (96). – С. 174-182.
 13. Дубчак, Л. О. Модель апаратного засобу вибору методу модулярного експоненціювання / Л. О. Дубчак // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2011. – Т. 2, вип. 4. – С. 44-48.
 14. Дубчак, Л. О. Спосіб обробки нечіткої інформації / Л. О. Дубчак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – № 8 (179), ч.1. – С. 306-309.
 15. Дубчак, Л. О. Метод обробки нечітких даних на основі механізму Мамдані [Електронний ресурс] / Л. О. Дубчак // Системи обробки інформації. – 2012. – № 7 (105). – С. 131-134.
 16. Дубчак, Л. О. Захист інформації в телемедичних системах на основі нечіткої логіки [Електронний ресурс] / Л. О. Дубчак // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2013 – Т. 3, № 1 – С. 91-97.
 17. Черешнюк, О. М. Аналіз та формування критеріїв оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств: нечітко-множинний підхід [Електронний ресурс] / О. М. Черешнюк, Л. О. Дубчак // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – Хмельницький, 2014. – № 2 (34). – С. 207-215.
 18. Дубчак, Л. О. Засіб розподілу доступу до інформаційних ресурсів комп’ютерної системи [Електронний ресурс] / Л. О. Дубчак // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2015. – № 3 (225). – С. 160-164.
 19. Дубчак, Л. О. Нечітка система захисту інформації в телемедицині [Електронний ресурс] / Л. О. Дубчак // Системи обробки інформації. – 2015. – № 8 (133). – С. 97-101.
 20. Березький, О. Компетентнісний підхід до підготовки бакалаврів за спеціальністю "Комп’ютерна інженерія" [Електронний ресурс] / О. Березький, Л. Дубчак, Н. Васильків // Геометричне моделювання та інформаційні технології. - 2016. - № 2. - С. 11-16.
 21. Дубчак, Л. О. Телемедицина: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Л. О. Дубчак // Системи обробки інформації. - 2017. - Вип. 1. - С. 144-146.
 22. Shaikhanova, A. K.  Fuzzy system of access distribution within a computer network [Електронний ресурс] / A. K. Shaikhanova, A. D. Zolotov, O. A. Stepanova [and other] // Journal of Theoretical and Applied Information Technology. –  2015. – Vol. 80, No 1. – P. 105-113.
 23. Дубчак, Л. О. Аналіз та формування критеріїв оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств: нечітко-множинний підхід / О. М. Черешнюк, Л. О. Дубчак // Наука й економіка. – 2014. – Вип. 2 (34). – С. 207-215.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Березький, О. М. Проектування комп'ютерних систем на програмованих логічних інтегральних схемах [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Л. О. Дубчак, І. Г. Цмоць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 164 с.
 

Page 7 of 14