Кузів Марія Зіновіївна

kuziv-marya-znovyivna

Кафедра німецької мови

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кузів, Марія Зіновіївна Професійна орієнтація учнівської молоді в Німеччині й Україні в умовах ринку праці (порівняльний аналіз) : дис ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Марія Зіновіївна Кузів; В.о. АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих.– К. : 2011.– 286 с.
 2. Кузів, Марія Зіновіївна Професійна орієнтація учнівської молоді в Німеччині й Україні в умовах ринку праці (порівняльний аналіз) : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Марія Зіновіївна Кузів; В.о. АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих.– К. : 2011.– 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Лозинська, Н. Особливості профорієнтаційної роботи в Німеччині / Ніна Лозинська, Марія Кузів // Вісник Львівського університету. – 2008. – Вип. 24. – С. 209-216.
 2. Кузів, М. З історії розвитку профорієнтаційної роботи в Німеччині / Марія Кузів // Вісник Львівського університету. – 2008. – Вип. 23. – С. 209-215.
 3. Кузів, М. З. Рольові ігри на занятті з іноземної мови як метод навчання іншомовної комунікації [Електронний ресурс] / М. З. Кузів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер.  Філологічна. - 2012. - Вип. 25. - С. 196-197.
 4. Кузів, М. З. Особливості професійної орієнтації в Україні [Електронний ресурс] / М. З. Кузів // Наукові записки „Наукові видання Ніжинської вищої школи”. Сер. Психолого-педагогічні науки.. - 2015. - Вип. 5. - С. 162-166.
 5. Кузів, М. З. Деякі структурно-семантичні особливості німецьких економічних термінів [Електронний ресурс] / М. З. Кузів // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2013. - Вип. 2. - С. 103-105.
 6. Кузів, М. З. Абзац як композиційна складова тексту [Електронний ресурс] / М. З. Кузів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. - 2013. - Вип. 35. - С. 186-187.
 7. Кузів, М. З. Використання Інтернету на занятті з іноземної мови [Електронний ресурс] / М. З. Кузів // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Камянець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 29. – С. 214-216.
 8. Кузів, М. З. Особливості англійських запозичень у німецькій мові сфери економіки [Електронний ресурс] / М. З. Кузів // Нова філологія : зб. наук. пр.. - 2012. - № 51. - С. 101-103.
 9. Кузів, М. З. З історії виникнення професійної орієнтації в Україні [Електронний ресурс] / М. З. Кузів // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта : РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», 2014. – Вип. 42. – С. 63-69.
 10. Кузів, М. З. Вища освіта в Німеччині / М. З. Кузів // Освітянин. – Тернопіль : Лілея, 2006. – № 2. – С. 27-29.
 11. Кузів, М. З. Професійна орієнтація в умовах сучасного ринку праці / М. З. Кузів // Освітянин. – Тернопіль : Лілея, 2008. – № 3. – С. 25-27.
 12. Кузів, М. З. Вибір професії як шлях до професійної підготовки / М. З. Кузів // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2008. – Вип. 124. – С. 43-47.
 13. Кузів, М. З. Особливості профорієнтаційної роботи в Німеччині та Україні в умовах ринку праці / М. З. Кузів // Вісник Львівського університету. – Львів, 2009. – Вип. 25. – С. 298-304.
 14. Кузів, М. З. Профорієнтаційна робота як допомога у виборі професії / М. З. Кузів // Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 24. – С. 99-104.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Кузів, М. З. Професійна орієнтація молоді в умовах сучасного ринку праці : вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] : монографія / М. З. Кузів. - Тернопіль : [б. в.], 2016. - 251 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Німецька мова [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. М. З. Кузів, Л. Б. Служинська, І. О. Полигач. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 132 с.
 

Касянчук Михайло Миколайович

касянчук

Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

Статті:

 1. Касянчук, М. М. Нестаціонарні електронна і фононна температури у невироджених напівпровідниках субмікронних товщин [Електронний ресурс] / М. М. Касянчук, І. М. Лашкевич // Фізика і хімія твердих тіл. – 2000. – № 1, т. 1. – С. 49-54.
 2. Фальфушинська, Г. І. Спектральні показники ізоформ металотіонеїнів молюска як біохімічні маркери раннього виявлення природного забруднення [Електронний ресурс] / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, М. М. Касянчук, О. Б. Столяр // Природничий альманах : зб. наук. праць. Сер. Біологічні науки. – 2009. – № 12. – С. 258-266.
 3. Касянчук, М. П. Теорія алгоритмів перетворень китайської теореми про залишки в матрично-розмежованому базисі Радемахера-Крестенсона [Електронний ресурс] / М. М. Касянчук, Я. М. Николайчук, І. З. Якименко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні системи та мережі. – 2010. – № 688. – С. 118-124.
 4. Касянчук, М. Теорія алгоритмів пошуку найбільшого спільного дільника у базисі Крестенсона [Електронний ресурс] / М. Касянчук, І. Якименко, Я. Николайчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 1. – С. 154-161.
 5. Яциковська, У. О. Удосконалена система захисту комп’ютерної мережі на підставі асиметричного шифрування [Електронний ресурс] / У. О. Яциковська, М. М. Касянчук, Р. Б. Трембач // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – № 6, ч. 1. – С. 45-48.
 6. Николайчук, Я. Теоретичні основи виконання модулярних операцій множення та експоненціювання в теоретикочисловому базисі Крестенсона-Радемахера [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, М. М. Касянчук, І. З Якименко, Т. М. Долинюк // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - №2. – С. 123-130.
 7. Николайчук, Я. М. Метод факторизации многоразрядных чисел на основе свойств квадратичности вычетов в системе остаточных классов [Електронний ресурс] / Я. Н. Николайчук, С. В. Ивасьев, И. З. Якименко, М. Н. Касянчук // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2015. – № 5(95): Физика, математика, информатика. – С. 42–45.
 8. Николайчук, Я. М. Ефективний метод модулярного множення в теоретико- числовому базисі Радемахера–Крестенсона [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, М. М. Касянчук, І. З. Якименко, С. В. Івасьєв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – 2014. – № 806. – С. 195-199.
 9. Івасьєв, С. В. Вдосконалений алгоритм пошуку символів Якобі [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв, І. З. Якименко, М. М. Касянчук // Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів. – 2015. – Том 29, № 1 (2015). – С. 45-50.
 10. Касянчук, М.М. Аналітичний пошук модулів досконалої форми системи залишкових класів та їх застосування в китайській теоремі про залишки / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Я. М. Николайчук, I. Р. Паздрiй // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 1. – С. 170-176.
 11. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації сумісного виконання алгоритму Евкліда та множення / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, І. Р. Паздрій, С. В. Івасьєв // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2017. - Т. 7, № 1-2. - С. 29-36.
 12. Николайчук, Я. М. Теоретические основы аналитического вычисления коэффициентов базисных чисел преобразования Крестенсона / Я. М. Николайчук, М. Н. Касянчук, И. З. Якименко // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 5. – С. 3-8.
 13. Якименко, І. З. Теоретичні основи зменшення часової та апаратної складності систем захисту інформаційних потоків на основі еліптичних кривих з викорисанням теоретико-числового базису Радемахера-Крестенсона [Електронний ресурс] / І. З. Якименко, М. М. Касянчук, В. Л. Кімак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. –2012. – № 694. – С. 118-125.
 14. Якименко, І. З. Алгоритми опрацювання інформаційних потоків в комп’ютерних системах [Електронний ресурс] / І. З. Якименко, Л. М. Тимошенко, М. М. Касянчук [та ін.] / Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2013. ­– Т. 3, № 3. – С. 266-274.
 15. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації методів модулярного експоненціювання [Електронний ресурс] / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Т. М. Долинюк [та ін.] // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2015. – № 4, т. 5 – С. 376-383.
 16. Nykolaychuk, Ya. M. Theoretical Foun-dations for the Ana-lytical Computation of Coefficients of Basic Numbers of Krestenson’s Transformation [Електронний ресурс] / Ya. M. Nykolaychuk, I. Yakymenko, M. Kasianchuk // Cybernetics and Systems Analysis. – 2014. – Vol. 50, Issue 5. – РР. 649-654.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Касянчук, М. М. Досконала форма системи залишкових класів : методи побудови та застосування [Текст] : монографія / М. М. Касянчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 223 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Програмування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Ю. М. Батько, М. М. Касянчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 256 с.
 2. Касянчук, М. М. Фізика [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 : Електрика і магнетизм / М. М. Касянчук, І. Р. Паздрій, І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 68 с.
 

Кравчук Валентина Миколаївна

kravchuk v m

Кафедра теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кравчук, Валентина Миколаївна Взаємовідносини громадських організацій і держави в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти) : дис ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Валентина Миколаївна Кравчук . – Київ : 2008 . – 229 с.
 2. Кравчук, Валентина Миколаївна Взаємовідносини громадських організацій і держави в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти) : автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Валентина Миколаївна Кравчук . – Київ : Б.в., 2008 . – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кравчук, В. Місце і роль громадських організацій у громадянському суспільстві / В. Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С.102.
 2. Кравчук, В. Проблема меж державної влади в умовах формування громадянського суспільства / Валентина Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 7-9.
 3. Кравчук, В. Взаємовідносини профспілкових організацій з державою в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні / Валентина Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 11. – С. 14-17.
 4. Кравчук, В. М. Держава і культурно-релігійні організації [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми політики. – 2009. – Вип. 38. ­– С. 139-144.
 5. Кравчук, В. М. Держава і молодіжні організації в громадському суспільстві [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 65-67.
 6. Кравчук, В. М. Сутність громадської організації та її місце в політичній системі суспільства [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Держава і право. – 2010. – Вип. 48. – С. 151-156.
 7. Кравчук, В. М. Правовий простір у призмі концепції правового порядку Г. Кельзена / Валентина Миколаївна Кравчук // Проблеми взаємодії суспільства та держави у сучасному правовому просторі : зб. матеріалів Міжнар. юр. наук.-практ. інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 27 лют. 2014 р.]. – К. : МЮНПІК Актуальна юриспруденція, 2014. – С. 15-18.
 8. Кравчук, В. М. Правовий простір як специфічна форма соціального простору / Валентина Миколаївна Кравчук // Інновації в юридичній науці та правозастосовчій практиці : зб. матеріалів Міжнар. юр. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 29 трав. 2014 р.]. – К. : Україна, 2014. – С. 26-29.
 9. Кравчук, М. В. Досвід українського державотворення в періоди військового протистояння (історико-правовий аспект) / М. В. Кравчук // Інновації в юридичній науці та правозастосовчій практиці : зб. матеріалів Міжнар. юр. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 29 трав. 2014 р.]. – К. : Україна, 2014. – С. 29-46.
 10. Кравчук, В. М. Поняття правового простору: філософсько-правова інтерпретація [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – Вип. 74. – С. 26-31.
 11. Кравчук, В. М. Філософська площина осягнення правового простору / В. М. Кравчук [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 58. – С. 63-69.
 12. Кравчук, В. М. Філософсько-правовий вимір просторового буття людини [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 294-298.
 13. Кравчук, В. М. Вплив ЗМІ на формування громадянської свідомості [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук, О. А. Дмитрусь // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 6. – С. 16-19.
 14. Каблак, П. І. Значення громадянського суспільства та демократії у становленні взаємодії судової влади і громадськості / П. І. Каблак, В. М. Кравчук [Електронний ресурс] // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. – Вип. 2, т. 3. – С. 161-166.
 15. Кравчук, В. М. Закон України “Про вибори народних депутатів України”. Основні принципи виборчого права / В. Кравчук // Захист Вітчизни – обов’язок громадян України (на допомогу) для гуманітарної підготовки військовослужбовців. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998.– С. 112-121.
 16. Кравчук, В. М. Громадські об’єднання у світлі нового законодавства / В. М. Кравчук, К. Кравчук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. факультету ТНЕУ. – Тернопіль : Вектор, 2013. – С. 44 – 51.
 17. Кравчук В. М. Проблеми вдосконалення діяльності парламенту України / В. М. Кравчук, М. Кравчук // Нова політика. – 2001.– № 3(35). – С. 53-55.
 18. Кравчук В. М. Політичні партії (теоретико-правовий аспект) / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ, 2002. – Вип. 8. – С. 12-16.
 19. Кравчук, В. М. Правовий простір як предмет філософії права [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук.
 20. Кравчук В. Основні засади функціонування громадських організацій / В. Кравчук [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса : Юридична література. – 2004. – Вип. 22. – С. 121-125.
 21. Кравчук В. М. Неурядові організації європейських країн: досвід правового регулювання / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, ІМВ, 2004. – Вип. 48, ч. 2. – С. 35-40.
 22. Кравчук В. М. Проблеми правового регулювання створення і діяльності громадських організацій / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип. 14. – С. 73-79.
 23. Кравчук В. М. Молодіжні організації в громадянському суспільстві: питання вдосконалення правового регулювання [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Наукові записки. Сер. Юридичні науки. – К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2006. – Т. 53. – С. 25-28.
 24. Кравчук В. М. Деякі підходи до класифікації громадських організацій в Україні / В. М. Кравчук // Вибори та демократія. – 2007. – № 1(11). – С. 48-53.
 25. Кравчук В. М. Роль юридичних клінік у формуванні громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса : Юридична література. – 2010. – Вип. 52. – С. 431-436. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Кравчук, В. М. Громадські організації і держава : взаємовідносини в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти) [Текст] : монографія / В. М. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 260 с.
 2. Кравчук, В. М. Інституційно-правовий аспект функціонування прокуратури України як органу державної влади [Текст] : монографія / В. М. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 272 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Кравчук, В. М. Правознавство : опорні конспекти [Текст] : навч. посіб. / В. М. Кравчук, К. Г. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2010. – 304 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Кравчук, В. М. Теорія держави і права [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / В. М. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 73 с.
 2. Кравчук, В. М. Теорія держави і права [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / В. М. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 269 с.
 3. Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / авт.-уклад. А. В. Грубінко, В. М. Кравчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 108 с.
 4. Грубінко, А. В. Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / А. В. Грубінко, В. М. Кравчук. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. - 120 с.
 

Калаур Іван Романович

1474563959 1443606078 kalaur-van-romanovichКафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Калаур, Іван Романович Договірні зобов'язання про передання майна у користування в цивільному праві України [Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Калаур Іван Романович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 452 с.
 2. Калаур, Іван Романович Договірні зобов'язання про передання майна у користування в цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Калаур Іван Романович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 37 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Калаур, І. Окремі аспекти застосування правових наслідків нікчемних і оспорюваних договорів [Електронний ресурс] / І. Калаур // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 48-51.
 2. Калаур, І. Р. Строк користування майном як істотна умова договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. 21. – С. 109-113.
 3. Калаур, І. Р. До питання про предмет договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур.
 4. Калаур, І. Межі та обмеження прав учасників господарських товариств на розподіл прибутку організації та отримання його частини [Електронний ресурс] / І. Калаур // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 5 (8). – С. 83-87.
 5. Калаур, І. Договір найму (оренди) житла як підстава виникнення зобов'язання про передачу майна в користування [Електронний ресурс] / Іван Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2012. – Вип. 28. – С. 125-133.
 6. Калаур, І. Р. Договір у механізмі правового регулювання відносин з передання майна в користування / Іван Романович Калаур // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 114-118.
 7. Калаур, И. Р. Отдельные вопросы унификации правового режима отношений временного пользования имуществом [Електронний ресурс] / И. Р. Калаур // Legea si Viata. – Noiembrie, 2014. – С. 43-48.
 8. Калаур, И. Р. Правовая природа прав нанимателя в контексте гражданского законодательства Украины и науке гражданского права [Електронний ресурс] / И. Р. Калаур // Legea si Viata. Аugust. – 2014. – С. 69-74.
 9. Калаур, І. Р. Види майнових корпоративних прав та правові механізми їх здійснення [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2011. – № 1 (37). – С. 100-104.
 10. Калаур, І. Р. Відмова від договору найму та його розірвання як способи захисту прав наймача [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 29, ч. ІІ, т. 3. – С. 5-8.
 11. Калаур, І. Р. Договір прокату: окремі питання правового регулювання / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми правознавства. – 2013. – Вип. 1 (3). – С. 166-172.
 12. Калаур, І. Р. Заміна наймача (орендаря) у договорі найму (оренди): окремі аспекти цивільно-правового регулювання / І. Р. Калаур // Часопис цивілістики : наук.-практ. журнал. – 2014. – Вип. 16. – С. 122-126.
 13. Калаур, І. Р. Здійснення корпоративних прав: загальнотеоретичні аспекти [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур, Б. М. Гурневич // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 270-277.
 14. Калаур, І. Р. Конкуренція позову про застосування наслідків недійсності угоди та віндикаційного позову за новим Цивільним кодексом України [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2003. – Вип. XI. – С. 116-121.
 15. Калаур, І. Р. Окремі аспекти систематизації договорів, за якими майно передається в користування / І. Р. Калаур // Право і суспільство : міжнар. журнал. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – Вип. 1. – С. 90-101.
 16. Калаур, І. Р. Передання майна у користування за участю особи, уповноваженої на укладання договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Приватне право і підприємництво : зб. наук. праць. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2014. – Вип. 13. – С. 116 -119.
 17. Калаур, І. Р. Повернення майна наймодавцю: окремі аспекти правового регулювання [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Право і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 79-85.
 18. Калаур, І. Р. Поняття договору найму у Стародавньому Римі та актах кодифікації цивільного законодавства на українських землях [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Часопис Академії адвокатури України : електрон. фахове вид. – 2013. – № 3 (20).
 19. Калаур, І. Р. Правова природа відносин користування частиною будівлі (капітальної споруди) / І. Р. Калаур // Scientific Letters of Academic society of Michal Baludansky. – 2014. – Vol. 2, № 6. – Р. 10-14.
 20. Калаур, І. Р. Правова природа договору позички як підстави виникнення права на безоплатне користування річчю [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Jurnalul juridic national: Teorie si Practica. – 2014. – № 6 (10) – Р. 127-132.
 21. Калаур, І. Р. Правові наслідки невиконання наймачем обов’язку вносити плату за користування майном [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. – 2014.– № 10-2, т. 1.– С. 175-179.
 22. Калаур, І. Р. Правові наслідки порушення наймодавцем обов’язків щодо передання речі у користування / І. Р. Калаур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 23, ч. ІІ, т. 1. – С. 133-137.
 23. Калаур, І. Справляння з наймача плати за користування майном: окремі аспекти правового регулювання [Електронний ресурс] / Іван Калаур // Юридична Україна. — 2015. – № 2. – С. 26-33.
 24. Калаур, І. Р. Цивільний кодекс України – основне інституційне джерело регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 5-2, т. 3. – С. 96-100.
 25. Калаур, І. Р. Окремі аспекти застосування норм цивільного й господарського кодексів України та норм спеціальних законодавчих актів для правового регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2010. - Вип. 25. - С. 99-102.
 26. Калаур, І. Нормативно-правова складова механізму правового регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Калаур // Evropsky politicky a pravni diskurz. - 2015. - Vol. 2, Iss. 3. - С. 250-254.
 27. Калаур, І. Р. Сучасні тенденції щодо форми заповіту [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Приватне право і підприємництво. - 2016. - Вип. 16. - С. 76-79.
 28. Калаур, І. Історія становлення та розвитку договору найму / І. Калаур // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 51-56.
 29. Калаур, І. Р. Правові наслідки порушення наймачем обов’язку щодо користування річчю, переданою у найм [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 22, ч. І, т. 1. – С. 151-154.
 30. Калаур, І. Р. Межі зміни договірного зобов’язання з передання майна у користування: окремі цивільно-правові аспекти [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадского. Сер.Юридические науки. – 2013. – № 2-2, т. 26(65). – С. 114-121.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 1 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1168 с.
 2. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 2 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1240 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Цивільний процес [Текст] : навч.-метод. матеріали / авт.-уклад. І. Р. Калаур, О. Б. Гнатів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 48 с.
 

Крепич Світлана Ярославівна

- Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Крепич, С. Я. Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Світлана Ярославівна Крепич ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 166 с.
 2. Крепич, С. Я. Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних : автореферат дис ... кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Світлана Ярославівна Крепич ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 23 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ:

 1. Dyvak, M. Evaluation of functional device suitability considering both random thechnological deviations of its parameters from their nominal values and the process of components’ aging / M. Dyvak, Yu. Bobalo, S. Krepych,P. Stakhiv // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY ISSN 0033-2097, R. 90 NR 4/2014. – Р. 224-228.
 2. Дивак, М. П. Порівняння часової складності реалізації процедур випадкового пошуку в задачі синтезу фільтра та допусків на параметри його елементів при заданих допусках на характеристики [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, С. Я. Крепич // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2015. – № 2 (30). – С. 47-57.
 3. Дивак, М. П. Моделювання та забезпечення функціональної придатності технологічного обладнання лінії по виготовленню гіпсокартону в умовах змінних характеристик сировини [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, С. Я. Крепич, Т. М. Дивак, В. І. Манжула // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – № 3 (52). – С. 186-192.
 4. Співак, І. Я. Оптимізація допусків на параметри радіоелектронних кіл методом допускового еліпсоїдального оцінювання [Електронний ресурс] / І. Я. Співак, С. Я. Максимова // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2012. – Т. 65, № 1. – С. 187-195.
 5. Bobalo, Yu.  Estimation of functional usability of radio electronic circuits by applying method of confidence ellipsoids [Електронний ресурс] / Yu. Bobalo, P. Stakhiv, S. Krepych // Computational Problems of Electrical Engineering. – Lviv Polytechnic National University, 2012. – Vol. 2, No 2. – P. 1-7.
 6. Крепич, С. Я. Порівняльний аналіз методу Монте-Карло та методу довірчих еліпсоїдів при оцінюванні функціональної придатності РЕК [Електронний ресурс] / С. Я. Крепич, М. П. Дивак // Індуктивне моделювання складних систем. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 201-212.
 7. Стахів, П. Г. Синтез радіо-електронних кіл при заданих обмеженнях на вихідні характеристики та за умов заданих допусків на параметри елементів [Електронний ресурс] / П. Г. Стахів, М. П. Дивак, С. Я. Крепич // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –  Хмельницьк, 2014. – Вип. 3 (48). – С. 39-48.
 8. Крепич, С. Я. Порівняльний аналіз часової складності процедур випадкового пошуку в задачі синтезу при заданих допустимих значеннях вихідних характеристик та допусків на параметри його елементів [Електронний ресурс] / С. Я. Крепич // Вісник Тернопільського національного технічного університету : наук. журнал. – Тернопіль, 2015. – № 1 (77). – С. 204-219.
 9. Максимова, С. Я. Вирішення задач синтезу допусків на параметри РЕК методом допускового еліпсоїдного оцінювання з використанням паралельних обчислень [Текст] / С. Я. Максимова, М. П. Дивак // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали І Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2011 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2011 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 97-101.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Якість програмного забезпечення та тестування здобувачів вищої освіти рівня "бакалавр" [Текст] : метод. вказівки / уклад. С. Я. Крепич, І. Я. Співак, В. С. Тимчишин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 33 с.
 

Page 1 of 26