Кошіль Анатолій Богданович

koshil a b

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кошіль, Анатолій Богданович Місто як суспільнотериторіальний комплекс (на прикладі міста Тернополя) [Текст] : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Кошіль Анатолій Богданович ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 1999. - 171 с.
 2. Кошіль, Анатолій Богданович Місто як суспільнотериторіальний комплекс (на прикладі міста Тернополя) [Текст] : автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Кошіль Анатолій Богданович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 1999. - 18 с.

Публікації

Статті:

 1. Качан, Є. Проблеми забезпечення кадрами національної економіки в умовах трансформаційних процесів / Є. Качан, А. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – Вип. 12. – С. 63-67.
 2. Кошіль, А. Інфраструктурне забезпечення використання рекреаційного потенціалу Тернопільської області / А. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип. 16. – С. 39-42.
 3. Кошіль, А. Регіональні проблеми розвитку сакрального туризму : [на прикладі Тернопільської області] / А. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 16-20.
 4. Кошіль, А. Б. Чинники формування суспільно-територіального комплексу (на прикладі м. Тернополя) / А. Б. Кошіль // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 84-87.
 5. Качан, Є. Регіональні особливості та резерви розвитку продуктивних сил середніх міст України / Євген Качан, Анатолій Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 9-16.
 6. Кошіль, А. Б. Функціонально-галузевий аналіз суспільно-територіального комплексу міста ( на прикладі м.Тернополя) [Текст] / А. Б. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць. Вип.2. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 109-115.
 7. Баб'як, Г. П. Проблеми регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні: економічний та правовий аспекти [Електронний ресурс] / Г. П. Баб'як, А. Б. Кошіль, В. М. Островерхов // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. – 2001. – Спец. вип. – С.288-296.
 8. Качан, Є. П. Ефективне використання ресурсного потенціалу регіону як чинник подолання депресивного стану його економіки [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, А. Б. Кошіль // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип.: у 2 ч. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – 2011. – Ч. 1. – С.55-61.
 9. Кошіль, А. Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу Тернопільської області в контексті реалізації політики охорони природної і культурної спадщини / Анатолій Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 30-33.
 10. Баб'як, Г. Особливості формування та використання економічно активного населення регіону / Галина Баб'як, Анатолій Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 24-27.
 11. Качан, Є. П. Пріоритетні напрями розвитку продуктивних сил села в контексті територіальної децентралізації / Є. П. Качан, А. Б. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 5-9.
 12. Кошіль, А. Б. Сучасні тенденції демографічних процесів та їх вплив на формування трудових ресурсів міста Тернополя / А. Б. Кошіль // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький : Поділля, 1999. – Вип. 2. – С. 105-108.
 13. Кошіль, А. Б. Демографічні особливості формування трудового потенціалу регіонів / А. Б. Кошіль, Є. П. Качан, Г. П. Баб’як // Україна та глобальні процеси: географічний вимір : зб. наук. праць. – Київ-Луцьк : Вежа, 2000. – Т. 1. – С. 81-86.
 14. Кошіль, А. Б. Угорщина / А. Б. Кошіль // Європа-2000: щорічний огляд : зб. статей. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Ч. ІІ : Економіка країни претендентів на вступ до Європейського Союзу. – С. 114-118.
 15. Кошіль, А. Б. Економічна самостійність регіонів України і Польщі – важливий принцип сучасної регіональної політики держави / А. Б. Кошіль, А. В. Кузишин // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – Луцьк : Вежа, 2001. – С. 78-81.
 16. Кошіль, А. Б. Соціальні та історико-географічні передумови розвитку суспільно-територіального комплексу міста Тернополя / А. Б. Кошіль // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – № 2. – С. 81-85.
 17. Кошіль, А. Б. Природно-ресурсний потенціал та його вплив на формування суспільно-територіального комплексу міста Тернополя / А. Б. Кошіль // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль : 1998. – № 2. – С. 85-88.
 18. Кошіль, А. Б. Суспільно-територіальний комплекс міста Тернополя: сучасний стан і шляхи вдосконалення / А. Б. Кошіль // Географія і сучасність : зб. наук. праць Національного педагогічного ун-ту імені М. П. Драгоманова. – Київ : КНПУ ім. Драгоманова, 1999. – Вип. 1. – С. 124-130.
 19. Кошіль, А. Б. Територіальна структура спеціалізованих підкомплексів СТК м. Тернополя / А. Б. Кошіль // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль, 1999. – № 1. – С. 84-91.
 20. Кошіль, А. Б. Економіко-екологічний аналіз водозабезпечення і водопостачання міста Тернополя / А. Б. Кошіль, В. В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. –Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 73-77.
 21. Кошіль, А. Б. Становлення системи регіонального управління / А. Б. Кошіль, А. В. Кузишин // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – С. 85-88.
 22. Кошіль, А. Б. Роль комплексних практик у краєзнавчих дослідженнях території / А. Б. Кошіль, І. Ю. Чеболда, А. В. Кузишин // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Вип. 2. – С. 69-70.
 23. Кошіль, А. Регіональні особливості розвитку сировинної бази підприємств харчової промисловості / Анатолій Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 43-46.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Кошіль, А. Б. Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу Тернопільської області в контексті реалізації політики охорони природної і культурної спадщини [Текст] / А. Б. Кошіль // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 304-310.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Регіональна економіка [Текст] : підручник / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с.
 2. Регіональна економіка [Текст] : підручник / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 3. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 239 с.
 4. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 310 с.
 5. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.