Кондрацька Лілія Петрівна

kondratska_lp

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кондрацька, Лілія Петрівна Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами /Лілія Петрівна Кондрацька.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 180 с.
 2. Кондрацька, Лілія Петрівна Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Лілія Петрівна Кондрацька. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 23 с.

СТАТТІ:

 1. Кондрацька, Л. Методика оцінювання конкурентоспроможності підприємств на ринку робочої сили та рейтинг підприємств Тернополя /Л. Кондрацька //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2006.– № 20.– С. 163-167.
 2. Кондрацька, Л. П. Методологія побудови системи управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили / Л. П. Кондрацька //Актуальні проблеми економіки.– 2006.– № 12.– С. 169-180.
 3. Кондрацька, Л. П. Модель превентивного управління персоналом підприємства на засадах маркетингу та логістики /Л. П. Кондрацька //Формування ринкових відносин в Україні.– 2007.– № 5.– С.151-160.
 4. Кондрацька, Л. Традиційні та нові сфери використання лізингу в Україні / Лілія Кондрацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 127-133.
 5. Кондрацька, Л. П. Кадрова політика як засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку праці / Л. П. Кондрацька // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 113-115.
 6. Башкова, Л. Концептуальні засади становлення новітньої парадигми в’їзного туризму в Україні / Лілія Башкова, Лілія Кондрацька, Надія Папуша // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2010.– № 2.
 7. Кондрацька, Л. Організаційно-економічний механізм використання курортно-рекреаційних зон Тернопільської області / Лілія Кондрацька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2010.– № 2.
 8. Кондрацька, Л. П.Тенденції та необхідні заходи для розвитку лізингу персоналу в Україні / Л. П. Кондрацька // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 18-21.
 9. Кондрацька, Л. Лізинг персоналу як новий тренд на ринку HR-послуг / Лілія Кондрацька // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 11. – С. 11-16.
 10. Кондрацька, Л. П. Розвиток теоретичних засад дослідження конкурентоспроможності підприємства на ринку робочої сили: інноваційних підхід / Л. П. Кондрацька // Вісник Хмельницького національного університету : наук. журнал. Сер. Економічні науки. – Хмельницький, 2008. – Т. 2. – С. 222-226.
 11. Кондрацька, Л. П. Забезпечення конкурентоспроможності робочої сили на прикладі Тернопільської області / Л. П. Кондрацька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Дніпропетровського нац. ун-ту. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 256, Т. V. – С. 1134-1139.
 12. Kondratska, L. P. The use of flexible forms of employment in crisis conditions on tourism market Enterprises in the Face of 21st Century Challenges / L. P. Kondratska // Development-Management-Entrepreneurship. – Cracow, 2012. – P. 95-101.
 13. Кондрацька, Л. П. Використання лізингу персоналу малими та середніми підприємствами в умовах перманентно кризової економіки / Л. П. Кондрацька // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 7/1. – С. 14-20.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.