Кравчук Микола Володимирович

кравчук мв

Кафедра теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри теорії та історії держави і права

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кравчук, М. Методологічні засади проведення історико-правового дослідження / Микола Кравчук // Психологія і суспільство. – 2009. – № 3. – С. 69-80.
 2. Кравчук, М. Організаційно-правові основи формування армії України на початку ХХ ст.: загальнотеоретичний аспект / М. Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6. – С. 159-162.
 3. Кравчук, М. Правове регулювання розбудови української армії у період Директорії / М. Кравчук // Юридический вестник. – 2005. – № 2. – С.98-106.
 4. Кравчук, М. Правове регулювання суспільних відносин України в період гетьманату гетьмана П. Скоропадського [Електронний ресурс] / М. Кравчук // Актуальні проблеми політики. – 2009. – Вип. 38. – С. 144-152.
 5. Кравчук, М. Становлення радянської влади в Україні у 1917-1921 рр. та її законодавче оформлення [Електронний ресурс] / Микола Кравчук.
 6. Кравчук, М. В. Держава та армія УНР в період тимчасового уряду та їх правове закріплення [Електронний ресурс] / М.В. Кравчук // Держава і право. – 2010. – Вип. 48. – С. 69-75.
 7. Кравчук, М. Юридичне оформлення гетьманату та організація його військових структур / Микола Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 11. – С. 117-121.
 8. Кравчук, Микола Сучасна методологія пізнання юриспруденції / Микола Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 114-117.
 9. Кравчук, М. В. Українська Центральна Рада - доба державотворення: значимість та уроки / М. В. Кравчук // Правопорядок у державному та суспільному розвитку : національний і міжнародний вимір : зб. матеріалів юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. ; тези наук. доп. [м. Київ, 24 лют. 2012 р.]. – К. : ЮНІПК, 2012. – С. 26-36.
 10. Кравчук, Микола Унікальне видання / Микола Кравчук, Євген Паньків // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 143-145. – Рец. на кн.: Статути Великого князівства Литовського : у 3 т./ за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова.
 11. Кравчук, М. В. Організаційно-правові засади військового будівництва Західно-Української Народної Республіки[Електронний ресурс] / М. В. Кравчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. –С. 34-41.
 12. Кравчук, М. В. Історико-правовий аспект розбудови Збройних Сил України на початку ХХ століття[Електронний ресурс] / М. В. Кравчук // Університетські наукові записки. – 2006. – № 2(18). – С. 20-27.
 13. Кравчук, М. Національно-визвольний рух – основа українського державотворення: легітимність і значимість[Електронний ресурс] / М. Кравчук.
 14. Кравчук, М. В. Новаторське видання у сфері військового права [Електронний ресурс] / М. В. Кравчук.
 15. Кравчук, М. Тематика Українського війська у науковій спадщині професора В. С. Кульчицького [Електронний ресурс] / Микола Кравчук // Публічне право. – 2011. – № 3. – С. 253-261.
 16. Кравчук, М. В. Організаційно-правові засади формування Армії України в період Центральної Ради і Гетьманату: порівняльний-правовий аналіз [Електронний ресурс] / М. В. Кравчук // Порівняльно-аналітичне право Юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородського національного університету» : електрон. наук. фахов. видан. – 2015. – № 5. – С. 33-37.
 17. Кравчук, М. В. Міжнародний чинник у будівництві національної держави та її армії в період УЦР: історико-правовий аспект [Електронний ресурс] / М. В. Кравчук // Юридический научный электронный журнал Запорожского  национального  университета.  – 2015.– № 6. – С. 20-23.
 18. Кравчук, М. В. Розбудова Української держави та її Збройних Сил у 1917-1920 роках: історико-правовий аспект [Електронний ресурс] / М. В. Кравчук // Юридический научный электронный журнал Запорожского  национального  университета.  – 2016.– № 6. – С. 21-25.
 19. Кравчук. М. Армія української Центральної Ради та її досвід для сучасності: історико-правоведослідження / М. В. Кравчук // Актуальні проблеми правознавства.  – 2016.– Вип. 2. – С. 22-28.
 20. Кравчук, М. В. Значимість методологічної спадщини О. В. Сурілова в історико-правовому дослідженні розбудови армії УНР [Електронний ресурс] / М. В. Кравчук // Розвиток методології сучасної юриспруденції: мат. четвертої наук. конф. (м. Одеса, 27-28 березня 2015 р,) / відп. ред. Ю. М. Оборотов. – Одеса: Фенікс. – 2015. – С.12-15.
 21. Кравчук, М. В. Досвід українського державотворення в періоди військового протистояння (історико-правовий аспект) / М. В. Кравчук // Інновації в юридичній науці та правозастосовчій практиці: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 29 травня 2014 року. Тези наукових доповідей. – К., 2014. – С. 29-46.
 22. Кравчук, М. В. Досвід військового будівництва Української Центральної Ради та сучасне державотворення // Реформування законодавства України в умовах інтеграції до Європейського Союзу: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (27 березня 2015 року). – Тернопіль: Вектор, 2015. – С. 33-39. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кравчук, М. В. Проблеми теорії держави і права [Текст] : навч.-метод. матеріали / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 112 с.
 2. Кравчук, М. В. Проблеми теорії держави і права [Текст] / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Юридичний інститут ТАНГ, 2002. – 146 с.
 3. Кравчук, М. В. Проблеми теорії держави і права [Текст] / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Збруч, 2002. – 149 с.
 4. Кравчук, М. В. Проблеми теорії держави і права ( Опорні конспекти) [Текст] : Навч. посіб. / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Терно - граф, 2006. – 344 с.
 5. Кравчук, М. В. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти) [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – 2-ге вид., змін. й доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 344 с.
 6. Кравчук, М. В. Теорії держави і права (Опорні конспекти) [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – К. : Атіка, 2007. – 288 с.
 7. Кравчук, М. В. Теорія держави і права [Текст] : навч.-метод посіб. / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2008. – 196 с.
 8. Кравчук, М. В. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – Тернопіль : б.в., 2001. – 168 с.
 9. Кравчук, М. В. Теорія держави і права [Текст] / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 114 с.
 10. Кравчук, М. В. Теорія держави і права [Текст] : опорні консп. / М. В. Кравчук. – К. : Атіка, 2003. – 288 с.
 11. Кравчук, М. Теорія держави і права [Текст] / М. Кравчук. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 286 с.
 12. Кравчук, М. В. Теорія держави і права [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 208 с.
 13. Кравчук, М. В. Теорія держави і права [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 299 с.
 14. Кравчук, М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 247 с.
 15. Кравчук, М. Правова система США [Текст] / М. Кравчук. – К. : Нора-Друк, 2004. – 130 с.
 16. Кравчук, М. В. Теорія держави і права [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. В. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2008. – 196 с.
 17. Кравчук, М. В. Теорія держави і права (опорні конспекти) [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – 3-тє вид., змін. й доповн. – К. : Правова єдність, 2014. – 608 с.
 18. Кравчук, М. В. Теорія держави і права (опорні конспекти) [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – 3-тє вид., переробл., доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 608 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ