Кузів Іванна Василівна

kyziv i v

Кафедра менеджменту та маркетингу ІФІМ

Посада: викладач-стажист 

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кузів, І. В. Сучасні проблеми енергетично безпеки Європи: політико-економічний аспект [Електронний ресурс] / І. В. Кузів.
 2. Михайлинин, Л. І., Проблеми розвитку міжнародних транспортних коридорів / Л. І. Михайлинин, І. В. Кузів //Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материали ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [1 марта 2012 г.]. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2012. – С. 331-332.
 3. Михайлинин, Л. І. Газотранспортна система України в системі геоекономічного позиціонування вітчизняної економіки / Л. І. Михайлинин, І. В. Кузів // Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – С. 270-273.
 4. Кузів, І. В. Газотранспортна система України в контексті геополітичних амбіцій сходу і заходу / І. В. Кузів, Л. І. Михайлинин // Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики : зб. тез доповідей. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012 – С. 46-49.
 5. Кузів, І. В. Сучасні проблеми енергетичної безпеки Європи: політико-економічний аспект / І. В. Кузів // Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 20-22.
 

Краснов Сергій Олексійович

Сергій Олексійович Краснов

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

Статті:

 1. Краснов, С. Неформальний аналіз кредитоспроможності індивідуальних позичальників комерційних банків / С. Краснов // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 173-176.
 2. Краснов, С. Забезпечення кредитної активності комерційних банків через механізм грошово-кредитної політики [Електронний ресурс] / С. Краснов, М. Бегман // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 124-130.
 3. Краснов, С. Банки меняют лица / С. Краснов // Фондовый рынок. – 2006. – 28 ноября (№44). – С.18-21.
 4. Краснов, С. А. К характеристике стран с переходной экономикой / С. А. Краснов // Труд и социальные отношения. – 2004. – №2. – С. 65-72.
 5. Чайковський, Я. І. Зарубіжні моделі аналізу кредитоспроможності позичальників - юридичних осіб / Я. І. Чайковський, С. О. Краснов // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 22. – С. 151-162.
 

Кітура Андрій Ярославович

кітура андрій

Кафедра економічної теорії

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кітура, Андрій Ярославович Інституційне забезпечення функціонування ринку дозволів на викиди парникових газів [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Андрій Ярославович Кітура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 239 с.
 2. Кітура, Андрій Ярославович Інституційне забезпечення функціонування ринку дозволів на викиди парникових газів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Андрій Ярославович Кітура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Кітура, А. Я. Аналіз функціонування ринкових механізмів Кіотського протоколу / А. Я. Кітура // Статистика України. – 2012. – № 2. – С. 53--58.
 2. Кітура, Андрій Інституційні основи та пануючі тенденції функціонування міжнародного ринку дозволів на викиди парникових газів / Андрій Кітура // Наука молода. Збірник наукових праць ради молодих вчених Тернопільської академіії народного господарства. Економічні науки. – 2008. – Вип. 10. – С. 68-76.
 3. Кітура, Андрій Інституційні та економічні важелі механізму білатерального функціонування вітчизняного і світового ринку квот на викиди парникових газів / Андрій Кітура // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – жовтень-грудень (№5). – С. 134-144.
 4. Березюк, Роман Міжнародний ринок дозволів на викиди парникових газів: проблеми становлення та можливості участі України / Роман Березюк, Андрій Кітура // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – №5. – С. 108-119.
 5. Березюк, Роман Стратегія участі України в міжнародному ринку квот на викиди парникових газів / Роман Березюк, Андрій Кітура // Журнал європейської економіки. – 2009. – вересень (№3). – С. 283-304.
 6. Кітура, А. Я. Структурні і якісні аспекти еволюції глобального ринку квот на викиди парникових газів у контексті виконання Кіотського протоколу / А. Я. Кітура // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 185-194.
 7. Березюк, Роман Фінансово-економічні важелі відвернення негативних екстерналій у контексті поглинання світової екологічної кризи / Роман Березюк, Андрій Кітура // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 5. – С. 174-180.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 

Костецький Іван Іванович

kostetskyy

Кафедра аграрного бізнесу і обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Костецький, І. Ефективність аналізу основних виробничих засобів підприємств АПК / Іван Костецький, Ярослав Костецький // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 118-120.
 2. Сивак, Є. Аналіз сучасного економічного стану молочного скотарства [Електронний ресурс] / Є. М. Сивак, І. І. Костецький.
 3. Собко, С. Ф.Реформування сільського господарства регіону: успіхи та проблеми / С. Ф. Собко, Л. І. Дудар, І. І. Костецький // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 138-141.
 4. Костецький, І. Аналіз майнового стану сільськогосподарських підприємств /Іван Костецький //Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчених [Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.] /редкол. : В. М. Олійник, М. К. Пархомець, М. Г. Саєнко [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Олійник. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. – С. 205-207.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Хомин, П. Я. Облік та аналіз діяльності фермерського господарства / П. Я. Хомин, І. І. Костецький, Я. І. Костецький. – Тернопіль : Поліграфіст, 1998. – 144 с.
 2. Практичний посібник з економічного аналізу ( Показники , методика і джерела інформації для їх визначення) [Текст] / Б. Б. Гладич, І. І. Костецький, Н. Г. Мельник [та ін.]. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 109 с.
 3. Кореспонденція рахунків в обліковому забезпеченні звітності за журнально-ордерною формою [Текст] / П. Я. Хомин, М. С. Палюх, І. І. Костецький, В. Д. Забчук. – Тернопіль : Джура, 1998. – 189 с.
 

Колісник Олег Ярославович

kolisnuk

Кафедра міжнародних фінансів та глобальної економіки ім. С.І.Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Колісник, Олег Ярославович Бюджетна безпека у забезпеченні стратегії соціально-економічного розвитку держави [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.08.08 - гроші, фінанси і кредит /Олег Ярославович Колісник.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 237 с.
 2. Колісник, Олег Ярославович Бюджетна безпека у забезпеченні стратегії соціально-економічного розвитку держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.08.08 - гроші, фінанси і кредит / Олег Ярославович Колісник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Колісник, О. Асиметрія територіального розвитку і міжбюджетні відносини: вплив на стан бюджетної безпеки України / О. Колісник // Світ фінансів.– 2008.– № 3.– С. 64-72.
 2. Колісник, О. Альтернативні підходи в теорії безпеки і їх застосування у фінансовій науці / О. Колісник // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 121-123.
 3. Колісник, О. Управління бюджетним дефіцитом / О. Колісник // Світ фінансів.– 2005.– № 3-4.– С.102-110.
 4. Колісник, О. Модернізація бюджетного планування і прогнозування в контексті гарантування бюджетної безпеки України / О. Колісник // Світ фінансів.– 2007.– № 3.– С. 77-88.
 5. Колісник, О. Фінансова безпека держави : еклектизм теоретичних інтерпретацій / О. Колісник // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. - № 19. – С. 80-84.
 6. Колісник, О. Фіскальна консолідація в системі антикризових заходів макроекономічного регулювання [Електронний ресурс] / Олег Колісник, Олександр Пруський.
 7. Колісник, О. Інтерференція бюджетних циклів як джерело загроз бюджетній безпеці держави [Електронний ресурс] / О. Колісник.
 8. Колісник, О. Я. Кон'юнктура міжнародного інвестиційного ринку та проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну / О. Я. Колісник // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 173-179.
 9. Колісник, О. Я. Економічна природа бюджетної безпеки держави / О. Я. Колісник // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 16. – С. 369-377.
 10. Колісник, Олег Оцінка ендогенних факторів формування привабливості національного бізнес-середовища / Олег Колісник // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 89-91.
 11. Колісник, О. Я. Бюджетний дефіцит: причини, економічні ефекти та особливості управління / О. Я. Колісник // Економіка та держава.– 2014.– № 6.– С. 26-32.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кравчук, Н. Я. Міжнародні фінанси [Електронний ресурс ] : навч.-метод. посібн. Ч. 1 Н. Я. Кравчук, О. С. Пруський, О. Я. Колісник – Тернопіл : Вектор, 2011 – 320 с.
 2. Кравчук, Н. Я. Фінансова безпека [Електронний ресурс]: навч.-метод. посібн. /Н. Я. Кравчук, О. Я. Колісник, О. Ю. Мелих.– Тернопіль: Вектор, 2010.– 277 с.
 3. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 4. Колісник, О. Я. Економічна природа, причини виникнення, соціально-економічні наслідки та види бюджетного дефіциту [Текст] / О. Я. Колісник // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 80-89.
 5. Колісник, О. Я. Оптимізація бюджетного дефіциту : фіскальні правила та обмеження в бюджетному процесі [Текст] / О. Я. Колісник // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 102-108.
 6. Колісник, О. Я. Поняття "фінансування бюджетного дефіциту" та його джерела [Текст] / О. Я. Колісник // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 97-102.
 7. Колісник, О. Я. Управління бюджетним дефіцитом : фінансово-правові та процедурні аспекти [Текст] / О. Я. Колісник // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 89-97.