Котис Наталія Володимирівна

kotys n v

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Котис, Наталія Володимирівна Організаційно-економічний механізм розвитку сектору домашніх господарств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Володимирівна Котис. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 240 с.
 2. Котис, Наталія Володимирівна Організаційно-економічний механізм розвитку сектору домашніх господарств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Володимирівна Котис. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 21 с.

СТАТТІ:

 1. Ціщик, Р. Проблеми організаційного забезпечення статистичного обслуговування досліджень, які стосуються стану та тенденцій розвитку сектору домашніх господарств України /Роман Ціщик, Наталія Котис // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012.– Вип. 10, ч. 2.– С. 110-113.
 2. Котис, Н. Теоретико-методологічні основи досліджень сектора домогосподарств у системі національної економіки [Електронний ресурс] / Н. Котис // Галицький економічний вісник. – 2011. – №1(30). – С. 63-67.
 3. Котис, Н. В. Сектор домогосподарств як головний суб'єкт національної економіки [Електронний ресурс] / Наталія Володимирівна Котис.
 4. Мельник, А. Ф. Статистичні оцінки у системі інституційного забезпечення розвитку домогосподарств [Електронний ресурс] / А. Ф. Мельник, Н. В. Ціщик // Вісник Тернопільського національного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 3. – С. 24-34.
 5. Ціщик, Н. В. Трансформаційні процеси в суспільному секторі економіки як фактор функціонування домогосподарств [Електронний ресурс] / Н. В. Ціщик // Науковий вісник Волинського національного університету імені лесі Українки. Економічні науки. – Луцьк, 2010. – № 20. – С. 29-41.
 6. Ціщик, Р. В. Аналіз заощаджень сектору домашніх господарств з метою створення ефективного механізму їх трансформації в інвестиційні ресурси [Електронний ресурс] / Р. В. Ціщик, Н. В. Котис // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2015. – Вип. 11, ч. 4. – С. 34-39.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мельник, А. Ф. Прогнозування та моделювання розвитку сектору домашніх господарств як основа формування інформаційної бази для вироблення механізмів структурної політики, орієнтованої на соціальні цілі [Текст] / А. Ф. Мельник, Н. В. Котис // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 349-369.
 2. Мельник, А. Ф. Оптимізація споживчих витрат і заощаджень сектору домашніх господарств як основа обгрунтування пріоритетів структурної корекції економіки в орієнтації на соціальні цілі [Текст] / А. Ф. Мельник, Н. В. Котис // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 369-390.
 3. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.
 

Крисько Жанна Леонідівна

КРИСЬКО

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Крисько, Жанна Леонідівна Управління реструктуризацією вертикально інтегрованих підприємств будівельної галузі [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) /Жанна Леонідівна Крисько.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 274 с.
 2. Крисько, Жанна Леонідівна Управління реструктуризацією вертикально інтегрованих підприємств будівельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Жанна Леонідівна Крисько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

Статті:

 1. Крисько, Ж. Теоретичні аспекти здійснення реструктуризації підприємств інвестиційно-будівельного комплексу / Жанна Крисько // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2008. – № 10. – С. 15-19.
 2. Крисько, Ж. Л. Еволюція підходів до реструктуризації підприємств [Електронний ресурс] / Ж. Л. Крисько // Економічний простір. – 2008. – № 20/1. – С. 166-175.
 3. Крисько, Ж. Адаптація підприємства до змін зовнішнього середовища через механізм реструктуризації [Електронний ресурс] / Жанна Крисько // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 38-42.
 4. Крисько, Ж.. Визначення потреби і вибір виду реструктуризації будівельного підприємства [Електронний ресурс] / Жанна Крисько // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 3. – С. 92-98.
 5. Крисько, Ж. Л. Визначення потреби і вибір виду реструктуризації будівельного підприємства [Електронний ресурс] / Ж. Л. Крисько // Наука й економіка, – 2009. – № 4, т. 2. – С. 97-101.
 6. Стельмах, М. Становлення та розвиток аудиторської діяльності: світова та вітчизняна практика / М. Стельмах, Ж. Крисько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 221-223.
 7. Крисько, Ж. Л. Основні тенденції розвитку і передумови реструктуризації підприємств інвестиційно-будівельного комплексу [Електронний ресурс] / Ж. Л. Крисько.
 8. Крисько, Ж. Л. Базові стратегічні альтернативи реструктуризації підприємств / Ж. Л. Крисько, А. Є. Буяк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10. – С. 79-82.
 9. Тарнавська, Н. П. Концептуальна модель управління реструктуризацією вертикально інтегрованих підприємств будівельної галузі / Н. П. Тарнавська, Ж. Л. Крисько // Проблеми науки. – 2011. – № 12. – С. 20-27.
 10. Крисько, Ж. Модель базових стратегічних альтернатив реструктуризації підприємства / Жанна Крисько // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 129-138.
 11. Стельмах, М. Основні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства / Мирослава Стельмах, Жанна Крисько // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 287-292.
 12. Крисько, Ж. Аналіз середовища реструктуризації підприємств будівельної галузі / Жанна Крисько // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 203-207.
 13. Крисько, Ж. Л. Методичні підходи до оцінки ефективності реструктуризації підприємств [Електронний ресурс] / Ж. Л. Крисько // Наука й економіка. – 2009. – Вип. 4, т. 2. – С. 97-104.
 14. Крисько, Ж. Л. Передреструктуризаційна оцінка фінансового стану будівельних підприємств [Електронний ресурс] / Ж. Л. Крисько.
 15. Крисько, Ж. Стратегічна стійкість підприємства: підходи до визначення та оцінки [Електронний ресурс] / Ж. Крисько // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14-15. – С. 111-119.
 16. Крисько, Ж. Л. Сутність та види реструктуризації підприємств [Електронний ресурс] / Ж. Л. Крисько // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 28, ч. 2. – С. 71-76.
 17. Крисько, Ж. Управління реструктуризацією вертикально інтеґрованих підприємств будівельної галузі [Електронний ресурс] / Ж. Крисько // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 64-71.
 18. Крисько, Ж. Л. Особливості реструктуризації вертикально інтегрованих підприємств будівельної галузі [Електронний ресурс] / Ж. Л. Крисько // Економічний простір. – 2013. –№ 72. – С. 158-167.
 19. Крисько, Ж. Л. Сутність та види комерційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Ж. Л. Крисько // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щоріч. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – Вип. 18. – С. 75-83.
 20. Крисько, Ж. Л. Економічна сутність інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Ж. Л. Крисько // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2014.  – № 89. – 168-176.
 21. Крисько, Ж. Л. Процесний підхід до управління інноваційною діяльністю у дорожньому будівництві [Електронний ресурс] / Ж. Л. Крисько // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фахове вид. – Миколаїв, 2015. – Вип. 5. – С. 457-461.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, С. М. Скочиляс. – Тернопіль : Принтер Інформ, 2015. – 224 с.
 2. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с.
 

Кулик Роман Романович

kulyk

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кулык, Роман Романович Учет и анализ затрат по перемещению грузов в производственных объединениях (предприятиях) : : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.12 Москва, 1987 - 249 с.
 2. Кулык, Роман Романович. Учет и анализ затрат по перемещению грузов в производственных объединениях (предприятиях) : автореферат диссертации ... кандидата экономических наук : 08.00.12. - Москва, 1987. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Кулик, Р. Екологічний аудит та необхідність його впровадження / Р. Кулик // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2006. – Вип. 15. – С. 288-290.
 2. Кулик, Р. Екологічний аудит : сутність і проблеми становлення /Я. Мех, Р. Кулик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 2. – С. 45-48.
 3. Кулик, Р. Місце і проблеми екологічного аудиту в системі аудиторської діяльності в України [Електронний ресурс] / Р. Кулик // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 4. – С. 160-165.
 4. Кулик, Р. Оцінювання фінансового стану суб’єктів господарювання : доцільність залучення аудиторських фірм [Електронний ресурс] / Р. Кулик // Наукові записки Національного університету “Острозька академія” Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 16. – С. 168-174.
 5. Кулик, Р. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського фінансового обліку в Україні / Р. Кулик, Г. Жубіль, М. Щирба // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 14. – С. 55-58.
 6. Кулик, Р. Р. Застосування прийомів ФВА в операційному аудиті / Р. Р. Кулик, М. Т. Щирба // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 70-73.
 7. Кулик, Р. Роль аудиторських фірм у мінімізації податкових ризиків суб'єктів підприємництва / Р. Кулик, Ю. Кулик // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 110-118.
 8. Кулик, Р. Р. Окремі аспекти якості економічної освіти в Україні / Р. Р. Кулик // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 66-69.
 9. Кулик, Р. Р. Особливості функціонально-вартісного аналізу / Р. Р. Кулик, Ю. Р. Кулик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 40-41.
 10. Десятнюк, О. М. Формування концепції аудиту: проблематика та методологічні аспекти / О. М. Десятнюк, Р. Р. Кулик // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 1 (10). – С. 147-153.
 11. Кулык, Р. Р. Проблемы становления экологического аудита в Украине [Электронный ресурс] / Р. Р. Кулык.
 12. Кулик, Р. Р. Проблемні питання формування концепції аудиту і розширення ринку аудиторських послуг [Електронний ресурс] / Р. Р. Кулик // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – С. 196-204.
 13. Кулик, Р. Р. Проблемні питання формування концепції аудиту / Р. Р. Кулик // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 29-34.
 14. Кулик, Р. Р. Етимологія поняття "суттєвість" у бухгалтерському обліку та аудиті / Роман Романович Кулик // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 23-30.
 15. Кулик, Р. Концептуальні підходи до оцінювання фінансової безпеки бізнес-системи / Р. Кулик, Ю. Новак // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 2. - С. 38-47.
 16. Кулик, Р. Р. Совершенствование учета затрат по перемещению грузов на промышленных предприятиях (объединениях) / Р. Р. Кулик // Совершенствование учета и анализа в условиях ускорения научно-технического прогресса. – М. : МФИ, 1986. – С. 61-67.
 17. Кулик, Р. Р. Особенности проведения ФСА процесса перемещения грузов на предприятии / Р. Р. Кулик // Учет и анализ в условиях полного хозрасчета. – М. : МФИ, 1987. – С. 47-51.
 18. Кулик, Р. Р. Учет затрат по перемещению грузов на предприятии / Р. Р. Кулик, А. И. Черный // Бухгалтерский учёт. – 1987. – С. 18-19.
 19. Кулик, Р. Р. Роль функционально-стоимостного анализа в достижении экономии трудовых ресурсов / Р. Р. Кулик // Проблемы экономии живого и общественного труда в условиях НТР. – М., 1987. – С. 33-37.
 20. Кулик, Р. Р. Функционально-стоимостной анализ процессов перемещения грузов на предприятиях / Р. Р. Кулик, С. А. Касьянов // Промышленный транспорт. – 1987. – № 11. – С. 19-20.
 21. Кулик, Р. Р. ФСА процесса перемещения грузов ( ППГ) / Р. Р. Кулик, Б. И. Майданчик // Справочник по функционально-стоимостному анализу. – М. : Финансы и статистика, 1988. – С. 178-186.
 22. Кулик, Р. Р. Оперативный учет и экономический анализ показателей внутрипроизвод- ственного хозрасчета на машинних предприятиях / Р. Р. Кулик, Р. В. Федорович, М. Т. Щирба // Депонированная в ИНИОН АН СССР ( N 40906 от 29.01.90 г.).
 23. Кулик, Р. Р. Оперативно-бухгалтерский ( сальдовый) метод учета материальных ценностей на предприятиях мясной и молочной промышленности / Р. Р. Кулик, М. Т. Щирба //   Депонированная в ИНИОН АН СССР ( N 40973 от 5.02.90 г.).
 24. Кулик, Р. Р. Вопросы формирования системы показате6лей хозрасчетных подразделений предприятий мясной промышленности / Р. Р. Кулик, В. В. Глух, М. Т. Щирба // Учет и экономический анализ в условиях современных форм хозяйсвования : сб. статей. – 1990. – С. 136-139.
 25. Кулик, Р. Р. Учет поступления сахарной свеклы на персональных электронно-вычислительных машинах / Р. Р. Кулик, М. Т. Щирба // Экономика сельскохозяйственных. и перерабатывающих предприятий. – 1991. – N 6. – С. 15 – 17.
 26. Кулик, Р. Р. ФВА і процес інвестування коштів у виробництві / Р. Р. Кулик // Наукові записки. – Тернопіль : Економічна думка, 1997. – С. 71-75.
 27. Кулик, Р. Р. Функціонально-вартісний аналіз процесів переміщення вантажів на підприємствах / Р. Р. Кулик // Наукові записки. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 91-97.
 28. Кулик, Р. Р. Оцінка витрат на реалізацію функцій об’єкта ФВА / Р. Р. Кулик // Наукові записки. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 91-99.
 29. Кулик, Р. Р. Застосування функціонально-вартісного аналізу для оптимізації організаційної структури підприємства / Р. Р. Кулик, Ю. Р. Кулик // Наукові записки. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1. – С. 71-81.
 30. Кулик, Р. Р. Функціонально-вартісніий аналіз і процес оптимізації організаційної структури підприємства / Р. Р. Кулик, Ю. Р. Кулик //  Вісник Технологічного університету Поділля, Хмельницький. – 2003. – Т. 2, N 2. – С. 151-162.
 31. Кулик, Р. Р. Фінансовий облік в системі управління / Р. Р. Кулик. М. Т. Щирба // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів, 2004. – Вип. 16. – С. 289-292.
 32. Кулик, Р. Р. Системний облік, аналіз і аудит внутрішніх резервів підприємств переробної промисловості / Р. Р. Кулик, Я. В. Мех // Збірник наукових праць. – Бучач, 2007. – С. 16-23.
 33. Кулик, Р. Р. Обліково-аналітична інформація в управлінні внутрішніми резервами санаторних комплексів / Р. Р. КуликІ. Гавришків, Я. В. Мех // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів, 2007. – С. 11-13.
 34. Кулик, Р. Р. Екологічний аудит: зарубіжний досвід і необхідність впровадження в Україні / Р. Р. Кулик // Культура народов Причорноморья : научн. журнал. – 2007.– № 3. – С. 230-233.
 35. Кулик, Р. Р. Проблемы становления экологического аудита в Украине / Р. Р. Кулик // Бізнес інформ. – 2011. –  № 2 (395), т. 2. – С. 153-155.
 36. Кулик, Р. Р. Концептуальні основи фінансової безпеки суб’єкта господарювання / Р. Р. Кулик, Ю. Р. Кулик // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Вид. Національний університет «Острозька академія», 2012. –  Вип. 19. – С. 178-192.
 37. Кулик, Р. Р. Основи концепції оцінювання фінансової безпеки бізнес системи / Р. Р. Кулик // Світ фінансів. – 2014. – № 2. – С. 110-122.
 38. Кулик, Р. Р. Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки бізнес-системи – необхідна послуга аудиторських фірм [Електронний ресурс] / Р. Р. Кулик, Ю. Р. Новак // Галицький економічний вісник. – 2015. –  № 1 (39). – С. 160-166.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст]: монографія /М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.]; за заг. ред. М. С. Пушкаря.– Тернопіль: Карт-бланш, 2012.– 220 с.– До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 

Кундеус Олександр Михайлович

kundeus

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кундеус, Олександр Михайлович Облік та аналіз використання виробничих запасів : сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі підприємств скляної промисловості) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Олександр Михайлович Кундеус.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 166 с.
 2. Кундеус, Олександр Михайлович Облік та аналіз використання виробничих запасів : сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі підприємств скляної промисловості) [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Олександр Михайлович Кундеус. - Тернопіль : ТАНГ, 2002. - 16 с.

Статті:

 1. Кундеус, О. Оцінка надходження і витрачання виробничих запасів / О. Кундеус // Галицький економічний вісник.– 2004.– № 1.– С. 115-120.
 2. Кундеус, О. М. Інвестиційне забезпечення діяльності підприємств на інноваційній основі / О. М. Кундеус // Інноваційна економіка.– 2007.– № 4.– С. 148-155.
 3. Кундеус, О. М. Організація інноваційно-інвестиційної діяльності в підприємницьких формуваннях / О. М. Кундеус // Інноваційна економіка.– 2008.– № 2.– С. 53-60.
 4. Кундеус, О. М. Роль інвестиційної привабливості економіки України в залученні інвестицій / О. М. Кундеус // Інноваційна економіка. – 2008. – № 1. – С. 11-15.
 5. Кундеус, О. Економічна діагностика ефективності використання основних засобів в умовах інноваційної економіки / О. Кундеус // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 430-432.
 6. Кундеус, О. М. Об’єктивні засади кластеризації фермерської діяльності [ Електронний ресурс] / О. Кундеус // Інноваційна економіка. – 2011. – № 1. – С. 79-83.
 7. Кундеус, О. Сутність та еволюція економічних кластерів [ Електронний ресурс] / О. Кундеус // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. – 2010. – Вип. 1. – С. 144-154.
 8. Кундеус, О. Формування конкурентних переваг суб’єктів аграрної економіки під впливом інноваційних кластерів [ Електронний ресурс] / О. Кундеус // Інноваційна економіка. – 2010. – № 1. – С. 3-9.
 9. Кундеус, О. М. Формування ефективності інноваційної політики / О. М. Кундеус // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 8-15.
 10. Кундеус, О. М. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції на підприємствах скляної промисловості / О. М. Кундеус // Інноваційна економіка.– 2012.– № 4.– С. 127-132.
 11. Кундеус, О. М. Особливості сучасної концепції державного регулювання економіки / О. М. Кундеус // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 14-19.
 12. Кундеус, О. М. Облік витрат на поліпшення та ремонт основних засобів / О. М. Кундеус // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 264-269.
 13. Кундеус, О. Нарахування амортизації згідно нового Податкового кодексу України [Електронний ресурс] / О. Кундеус // Інноваційна економіка. – 2011. – № 7. – С. 120-127.
 14. Кундеус, О. Щодо концепції автоматизації управлінського обліку / Олександр Кундеус // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11. – С. 124-129.
 15. Кундеус, О. М. Методичні аспекти обліку сировини і матеріалів із врахуванням рівня інфляції [Електронний ресурс] / О. М. Кундеус // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1998. – № 4. – С. 75-81.
 16. Кундеус, О. М. До питання ефективності використання матеріальних ресурсів в скляній промисловості [Електронний ресурс] / О. М. Кундеус // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2000. – № 6. – С. 253-258.
 17. Кундеус, О М. Особливості класифікації та оцінки виробничих запасів на підприємствах скляної промисловості [Електронний ресурс] / О. М. Кундеус // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2001. – № 8. – С. 215-220.
 18. Кундеус, О. М. Вдосконалення форм оплати праці та ії обліку в промисловості [Електронний ресурс] / О. М. Кундеус, М. Я. Остап’юк, О. Ю. Шоляк // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2005. – № 18. – С. 118-122.
 19. Кундеус, О.  Облік приросту (убутку) запасів [Електронний ресурс] / Олександр Кундеус // Галицький економічний вісник. – 2005. –  № 2. – С. 129-133.
 20. Кундеус, О. Витрати на поліпшення та ремонт основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку [Електронний ресурс] / Олександр Кундеус // Галицький економічний вісник. – 2005. –  № 3. – С. 112-116.
 21. Кундеус, О. Амортизація основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку [Електронний ресурс] / Олександр Кундеус // Галицький економічний вісник. – 2006. – № 2. – С. 130-135.
 22. Кундеус, О. М. Формування ринкового середовища в сфері реалізації інноваційної продукції [Електронний ресурс] / О. М. Кундеус // Інноваційна економіка. – 2008. – № 3. – С. 19-25.
 23. Кундеус, О. Облік нарахування амортизації основних засобів [Електронний ресурс] / Олександр Кундеус // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – № 2, т. 45. – С. 107-116.
 24. Кундеус, О. М. Особливості розвитку інтеграційно-кластерних процесів в АПК [Електронний ресурс] / О. М. Кундеус // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 42-48.
 25. Кундеус, О. М. Облік нарахування амортизації основних засобів та податкових різниць [Електронний ресурс] / О. М. Кундеус // Інноваційна економіка. – 2015. – № 4 (59). – С. 289-295. 
 26. Кундеус, О. М. Формування потоків логістичної інформації підприємства на базі використання сучасних ПЕОМ / О. М. Кундеус, А. Г. Богач // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2006. – № 11. – С. 17-22.
 27. Кундеус, О. М. Шляхи удосконалення обліку авансів в іноземній валюті на вітчизняних підприємствах / О. М. Кундеус, С. М. Галещук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – № 2. – C. 102-109.
 28. Кундеус, О. М. Особливості розвитку інтеграційно-кластерних процесів в АПК / О. М. Кундеус // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 42-48.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Кундеус, О. М. Передумови відображення інформації про виробничі запаси в системі обліку на вітчизняних та зарубіжних підприємствах [Текст] / О. М. Кундеус, Н. Я. Зарудна // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 55-66.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 3. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 4. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 5. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Зарудна, Н. Я. Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : Крок, 2016. – 284 с.
 2. Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Ляхович, Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 344 с.
 

Кравчук Ігор Святославович

kravthukКафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кравчук, Ігор Святославович Операції банків з цінними паперами та перспективи їх розвитку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Ігор Святославович Кравчук. - Тернопіль : ТАНГ, 2004. - 220 с.
 2. Кравчук, Ігор Святославович. Операції банків з цінними паперами та перспективи їх розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ігор Святославович Кравчук. - Тернопіль : ТАНГ, 2004. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кравчук, І. С. Макроекономічні аспекти фундаментального аналізу ринку цінних паперів / І. С. Кравчук, В. Д. Юхимчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 1. – С. 32-36.
 2. Кравчук І. С. Макроекономічні аспекти фундаментального аналізу ринку цінних паперів / І. С. Кравчук, В. Д. Юхимчук // Фондовый рынок.– 2011.– № 23.– С. 6-11.
 3. Кравчук, І. Аналіз ринкового ризику банківських вкладень в акції / Ігор Кравчук // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 96-101.
 4. Кравчук, І. Операції банків з кредитними деривативами / І. Кравчук // Наука молода : зб наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 76-80.
 5. Кравчук, І. Депозитарні послуги банків / І. Кравчук // Світ фінансів. – 2005. – № 1. – С. 22-31.
 6. Кравчук, І. С. Сек'юритизація банківських активів / І. С. Кравчук, В. Д. Юхимчук // Фондовый рынок. – 2008. – № 10. – С. 20-38.
 7. Тиркало, Р. Особливості застосування фундаментального аналізу в процесі формування банківського портфеля цінних паперів / Р. Тиркало, І. Кравчук // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 6. – С. 36-40.
 8. Кравчук, І. Операції комерційних банків з деривативами / Ігор Кравчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002. – Вип. 13. – С. 80- 84.
 9. Кравчук, І. С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні / І. С. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 263-271.
 10. Кравчук, І. Регіональні аспекти банківського інвестиційного кредитування / Ігор Кравчук, Віктор Юхимчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 73-78.
 11. Кравчук, І. Короткий продаж цінних паперів: міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні [Електронний ресурс] / І. Кравчук // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011.– Вип. 16. – С. 117-123.
 12. Кравчук, І. Перспективи випуску банківських облігацій в Україні [Електронний ресурс] / І. Кравчук.
 13. Кравчук, І. С. Сек'юритизація банківських активів /І. С. Кравчук //Інвестиції: практика та досвід.– 2008.– січень (№1).– С.27-31.
 14. Кравчук, І. Характеристика міжнародного ринку деривативів / Ігор Кравчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 48-53.
 15. Кравчук, І. С. Еволюція підходів до виникнення цінних паперів / Ігор Святославович Кравчук // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 64-72.
 16. Кравчук, І. С. Фінансовий і фіктивний капітал: сучасна онтологія / Ігор Святославович Кравчук // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 71-80.
 17. Кравчук, І. С. Сучасні підходи до оцінки волатильності на ринку фінансових інструментів /І. С. Кравчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 1. – С. 40-47.
 18. Кравчук, І. С. Обіг цінних паперів як фіктивного капіталу на сучасному фінансовому ринку / І. С. Кравчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Посткризовий розвиток фінансової системи України: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – № 2. – С. 119-127.
 19. Кравчук, І. С. Особливості реалізації банками інвестиційної політики на ринку цінних паперів України [Електронний ресурс] / І.С. Кравчук // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2012. – № 1. – C. 198-211.
 20. Кравчук, І. С. Особливості емісії банками покритих облігацій [Електронний ресурс] / І. С. Кравчук, В. Д. Юхимчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 14. – С. 26-30.
 21. Кравчук, І. С. Розвиток ринку банківських облігацій в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Кравчук // Бізнес Інформ. – 2014. – № 4. – C. 366-371.
 22. Кравчук, І. С. Діяльність банків у сфері мезонінного фінансування [Електронний ресурс] / І. С. Кравчук // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – C. 290-295.
 23. Кравчук, І. С. Економіко-правовий аналіз деривативів [Електронний ресурс] / І. С. Кравчук // Фінансовий простір. – 2015.
 24. Gurgul, Ł. Shadow banking w systemie bankowym UE [Електронний ресурс] / Ł. Gurgul, I. Kravczhuk // Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. – 2014. – № 10. – S. 73-86.
 25. Karaś, P. Wyzwania regulacyjne wobec funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na europejskim rynku finansowym [Електронний ресурс] / P. Karaś, I. Kravchuk // Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Wybrane problemy VI. – 2015. – S. 107- 130. 
 26. Karaś, P. Znaczenie inwestorów instytucjonalnych w finansjalizacji strefy euro[Електронний ресурс] / P. Karaś, I. Kravchuk // Annales Universitatis Mariae Curie. – Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2015. – Vol. XLIX, 4. – S. 185-193.
 27. Кравчук, І. С. Індекс стресу на ринку обігових фінансових інструментів України / І. С. Кравчук // Економіка України. – 2018. – № 2. – С. 39-49.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Кравчук, І. С. Реалізація інвестиційної політики банків на ринку цінних паперів [Текст] / І. С. Кравчук // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 210-227.
 2. Кравчук, І. С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні [Текст] / І. С. Кравчук // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 359-376.
 3. Тиркало, Р. І. Банківські операції з цінними паперами [Текст] : монографія / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 211 с.
 4. Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с.
 5. Кравчук, І. С. Вплив зміни фінансового стану банків на фондовий ринок [Текст] / І. С. Кравчук // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 195-204.
 6. Кравчук, І. С. Сучасні виклики розвитку сфери інвестиційних послуг банківськими інституціями [Текст] / І. С. Кравчук // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 95-112.
 7. Кравчук, І. С. Стабільність ринків обігових фінансових інструментів : онтологічно-регуляційний дискурс [Текст] : монографія / І. С. Кравчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 493 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Банківські операції [Текст]: підручник /за ред. О. В. Дзюблюка ; [Дзюблюк О. В., Чайковський Я. І., Галапуп Н. Д., Малахова О. Л., Пруський О. С., Сороківська З. К.].– Тернопіль: Економічна думка, 2009.– 696 с.
 2. Тиркало, Р. І. Управління готівковими потоками банків [Текст]: навч. посіб. /Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук.– Тернопіль: ТАЙП, 2012.– 190 с.
 3. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування: Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2014. - 544 с.
 4. Кравчук, І. С. Суб'єкти інвестиційної діяльності [Текст] / І. С. Кравчук // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 59-108.
 5. Кравчук, І. С. Теорія оцінки інвестицій [Текст] / І. С. Кравчук // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 109-138.
 6. Кравчук, І. С. Фінансові інвестиції [Текст] / І. С. Кравчук // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 139-214.
 7. Кравчук, І. С. Реальні інвестиції [Текст] / І. С. Кравчук // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 215-258.
 8. Кравчук, І. С. Портфельне інвестування [Текст] / І. С. Кравчук // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 399-458.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Тиркало, Р. І. Організація касових операцій [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 153 с.
 2. Тиркало, Р. І. Управління готівковими потоками банків [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Р. І. Тиркало, І. С. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 153 с.
 

Page 7 of 26