Козловський Андрій Володимирович

kozlovskiy-a v

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Козловський, Андрій Володимирович Розробка інформаційно-вимірювальної системи для визначення пускового моменту електродвигунів малої та середньої потужності [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.11.16 / Козловський Андрій Володимирович ; Вінницький держ. технічний ун-т. - Вінниця, 2000. - 200 с.
 2. Козловський, Андрій Володимирович Розробка інформаційно-вимірювальної системи для визначення пускового моменту електродвигунів малої та середньої потужності [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.16 / Козловський Андрій Володимирович ; Вінницький держ. технічний ун-т. - Вінниця, 2000. - 19 с.

Публікації

Статті:

 1. Козловський, А. Аналіз ринку електронних платіжних систем в Україні / Андрій Козловський, Юрій Паночишин // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 12. – С. 141-143.
 2. Козловський, А. В. Математична модель вимірювального перетворювача пускового моменту з кроковим двигуном / А. В. Козловський, В. В. Кухарчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1997. – №3. – С. 11-15.
 3. Козловський, А. В. Моделювання контролю залежності пускового моменту в функції кутового положення ротору / А. В. Козловський, В. В. Кухарчук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький).– 1999.– №1.– С. 17-23.
 4. Козловський, А. В. Розробка математичної моделі для метрологічної атестації засобу контролю пускового моменту / А. В. Козловський, В. В. Кухарчук, В. О. Поджаренко // Вимірювальна техніка та метрологія (Державний університет “Львівська політехніка”). – 1999. – № 55. – С. 171-177.
 5. Козловський, А. В. Розробка математичної моделі вимірювального перетворювача пускового моменту з торсіонним давачем / А. В. Козловський, В. О. Поджаренко // Вимірювальна техніка та метрологія (Державний університет “Львівська політехніка”). – 2000. – № 56. – С. 140-147.
 6. Козловський, А. В. Розробка первинного вимірювального перетворювача пускового моменту // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2000. – № 3. – С. 18-22.
 7. Козловський, А. В. Спосіб метрологічної атестації засобу контролю пускового моменту / А. В. Козловський, В. В. Кухарчук, В. О. Поджаренко // Український метрологічний журнал. – 2000. – № 3. – С. 42-45.
 8. Козловський, А. В. Розробка математичної моделі вимірювального перетворювача пускового моменту з торсіонним сенсором // Проблемы создания новых машин и технологий : научн. труды Кременчугского госуд. политехн. ун-та. – 2000. – №2 (9). – С. 221-227.
 9. Козловський, А. В. Сучасний підхід до прогнозування валютного курсу в Україні / А. В. Козловський, С. В. Козловський, В. О. Козловський // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004.– №1, ч. 2, т. 2. – С. 183-187.
 10. Козловський, А. В. Аналіз ефективності діяльності підприємства та шляхи його покращення / А. В. Козловський, С. В. Козловський, О. П. Безпалько // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 193 : в 5 т., т. 2. – С. 513-519.
 11. Козловський, А. В. Гуманізація вищої освіти як один з аспектів духовно-морального виховання молоді / А. В. Козловський, К. Є. Рум’янцева, Н. В. Кардаш // Проблеми освіти. – 2004. – Спецвип. – С. 201-205.
 12. Козловський, А. В. Моделювання економічних процесів в Україні: суть, значення, напрямки розвитку / А. В. Козловський, С. В. Козловський // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 202 : в 4 т., т. 2. – С. 449-456.
 13. Козловський, А. В. Прогнозування як фактор успіху діяльності комерційних банків та фінансово-кредитних установ / А. В. Козловський, С. В. Козловський, С. І. Горобець // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – № 4, ч. 2, т. 1. – С. 11-18.
 14. Козловський, А. В. Логіко-імовірнісна модель підтримки прийняття економічних рішень в умовах ризику / А. В. Козловський, С. В. Козловський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – №1 (88). – С. 143-146.
 15. Козловський, А. В. Прогнозування розвитку малого підприємництва у Вінницький області / А. В. Козловський, С. В. Козловський, В. І. Савицький // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2008. – Вип. 36. – С. 208-212.
 16. Козловський, А. В. Розвиток ринку біопалива як елемент продовольчої безпеки України / А. В. Козловський, С. В. Козловський, Е. А. Кірєєва [Електронний ресурс] // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – №1 (30), т. 2. – С. 345-353.
 17. Козловський, А. В. Розширення області застосування символічного методу розрахунку електричних кіл за рахунок використання методів нестандартного аналізу (частина 1) [Електронний ресурс] / А. В. Козловський, Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив // Вісник інженерної академії України. – 2013. – № 1. – С. 236-239.  
 18. Козловський, А. В. Розширення області застосування символічного методу розрахунку електричних кіл за рахунок використання методів нестандартного аналізу (частина 2) [Електронний ресурс] / А. В. Козловський, Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив // Вісник інженерної академії України. – 2013. – № 2. – С. 262-265. 
 19. Козловський, А. В. Статистичний аналіз товарообігу підприємств гуртової торгівлі харчовими продуктами (на прикладі торгівлі м’ясними виробами) [Електронний ресурс] / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. націон. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 20. – С. 161-167.  
 20. Козловський, А. В. Аналіз перехідних процесів в індуктивних колах з порушенням законів комутації за допомогою ідей та методів нестандартного аналізу [Електронний ресурс] / А. В. Козловський, Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив // Вісник інженерної академії України. – 2014. – № 3-4. – С. 173-178.
 21. Козловський, А. В. Аналіз перехідних процесів в ємнісних колах з порушенням законів комутації з використанням методів нестандартного аналізу [Електронний ресурс] / А. В. Козловський, Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив // Вісник Інженерної Академії України. – 2015. – № 3. – С. 110-115.
 22. Козловський, А. В. Сучасні підходи захисту он-лайн банкінгу [Електронний ресурс] / А. В. Козловський.
 23. Козловський, А. В. Сучасні підходи до розробки моделі стійкості економічної системи [Електронний ресурс] / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин.
 24. Козловський, А. В. Розголошення конфеденційних даних як реальна загроза інформаційному суспільству [Електронний ресурс] / А. В. Козловський.
 25. Козловський, А. В. Практичні аспекти застосування комп’ютеризованих тестових систем в навчальному процесі [Електронний ресурс] / А. В. Козловський, В. Є. Гашевський.
 26. Козловський, С. В. Управлінський потенціал як провідна складова стратегічного економічного потенціалу мікроекономічної системи (підприємства) / С. В. Козловський, В. О. Козловський, А. В. Козловський //Економіка та держава. – 2017. – № 1. – C. 4-9.
 27. Козловський, С. В. Концепція управління стійкістю сучасної економічної системи як основа забезпечення її розвитку / С. В. Козловський, О. В. Рудковський, А. В. Козловський // Економіка та держава. - 2017. - № 12. - С. 4-8.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Погріщук, Б. В. Інформаційні системи і технології в економіці [Текст] : навч. посіб. / Б. В. Погріщук, А. В. Козловський. – Вінниця : ВІЕ ТАНГ, 2004. – 164 с.
 2. Козловський, А. В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. – К. : Знання, 2011. – 463 с.
 

Круп'як Ірина Йосифівна

круп'як ірина йосифівнаКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Круп'як, Ірина Йосифівна Фінансове забезпечення розвитку депресивних територій [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Йосипівна Круп'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 294 с.
 2. Круп'як, Ірина Йосифівна Фінансове забезпечення розвитку депресивних територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Йосипівна Круп'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Круп'як, Л. Б. Проблеми та стратегічні напрями інноваційного розвитку економіки / Л. Б. Круп'як, І. Й. Круп'як // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 31-35.
 2. Юрій, С. Проблеми фінансового забезпечення розвитку депресивних територій в умовах трансформації економічних процесів / С. Юрій, І. Круп'як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2008. – Вип.13. – С. 5-11.
 3. Круп'як, Ірина Проблеми залучення джерел інвестування в економіку України в умовах трансформації сучасних економічних процесів / Ірина Круп'як, Лідія Круп'як // Наука молода. Збірник наукових праць ради молодих вчених Тернопільської академіії народного господарства. Економічні науки. – 2005. – Вип. 4. – С. 83-86.
 4. Круп'як, І. Й. Вдосконалення системи фінансового забезпечення розвитку депресивних територій / І. Й. Круп'як // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – 2009. – № 1. – С. 449-457.
 5. Круп'як, Ірина Концептуальні підходи до визначення депресивних територій та оцінка фінансового забезпечення їх розвитку / Ірина Круп'як // Наука молода. Збірник наукових праць ради молодих вчених Тернопільської академіії народного господарства. Економічні науки. – 2009. – Вип. 11. – С. 13-18.
 6. Круп'як, Л. Факторна оцінка депресивності територій в контексті соціально-економічного розвитку держави / Л. Круп'як, І. Круп'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – 2006. – Вип.11. – С. 11-15.
 7. Круп'як, І. Й. Економіко-математичне моделювання фінансового забезпечення розвитку депресивних територій в умовах трансформації сучасних економічних процесів [Електронний ресурс] / І. Й. Круп'як // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2011. – Вип. 5/1. – С. 15-20.
 8. Круп'як, І. Й. Аналітична оцінка джерел фінансових ресурсів на подолання депресивності територій в умовах ринкової економіки / І. Й. Круп'як // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 224-229.
 9. Круп’як, І. Й. Активізація фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва в депресивних регіонах [Електронний ресурс] / І. Й. Круп’як.
 10. Круп’як, І. Банківський кредит як джерело фінансових ресурсів для подолання депресивності територій [Електронний ресурс] / І. Круп’як.
 11. Круп’як, І. Й. Бюджетне фінансування розвитку депресивних територій в контексті економічних перетворень [Електронний ресурс] / І. Й. Круп’як.
 12. Круп’як, І. Й. Державне стимулювання розвитку депресивних територій [Електронний ресурс] / І. Й. Круп’як // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2011. – Вип. 5/1. – С. 15-20.
 13. Круп’як, І. Залучення інвестицій у системі функціональних механізмів управління регіоном [Електронний ресурс] / І. Круп’як.
 14. Круп’як, І. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення розвитку депресивних територій [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 15. Круп’як, Л. Б. Зовнішня заборгованість держави в умовах економічних перетворень [Електронний ресурс] / Л. Б. Круп’як, І. Й. Круп’як // Економіка. Управління. Інновації : електрон. наук. фах. вид. Житомирського держ. ун-ту ім. Івана Франка. –  2015. – Вип. 1 (13), т. 1.
 16. Круп’як, Л. Б. Інвестиційне забезпечення розвитку економіки регіону [Електронний ресурс] / Л. Б. Круп’як, І. Й.  Круп’як // Ефективна економіка. – 2015. – № 12.
 17. Круп’як, І. Інвестування розвитку депресивних територій в умовах  трансформації сучасних економічних процесів [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 18. Круп’як, Л. Б. Інноваційні механізми модернізації адміністрування  діяльності організації в контексті підвищення професійної компетентності її персоналу [Електронний ресурс] / Л. Б. Круп’як, І. Й. Круп’як // Державне управління: удосконалення та розвиток : наук. журнал. – 2014. – № 8.
 19. Круп’як, І. Міжбюджетні відносини в умовах соціально-економічних трансформацій [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 20. Круп’як, І. Особливості вибору критеріїв та методу визначення депресивних територій в контексті соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 21. Круп’як, І. Особливості іноземного інвестування розвитку депресивних територій в умовах економічної нестабільності [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 22. Круп’як, І. Особливості розвитку міжнародного ринку акцій в умовах глобальних економічних трансформацій [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 23. Круп’як, І. Особливості співпраці України з міжнародними фінансовими інституціями в умовах глобальної економічної нестабільності [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 24. Круп’як, Л. Б. Особливості структурних трансформацій ринку праці в Україні [Електронний ресурс] / Л. Б. Круп’як, І. Й. Круп’як // Ефективна економіка. – 2014. – № 2.
 25. Круп’як, І. Подолання регіональної диференціації податкоспроможності як напрям державного стимулювання розвитку депресивних територій [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 26. Круп’як, І. Й. Пріоритетні напрями державного фінансового стимулювання розвитку депресивних територій в умовах економічної нестабільності [Електронний ресурс] / І. Й. Круп’як // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах : зб. наук. праць. – Запоріжжя : Запорізький національний технічний університет, 2014. – Т. 1. – С. 228-232.
 27. Круп’як, І. Проблеми законодавчого забезпечення розвитку депресивних територій в Україні [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як // Наука молода. – 2006. – Вип. 4. – С. 123-125.
 28. Круп’як, І. Й. Програмно-цільове фінансування розвитку депресивних територій в умовах ринкової трансформації економіки [Електронний ресурс] / І. Й. Круп’як.
 29. Круп’як, І. Стратегічні пріоритети розвитку транснаціональних банків у світовому фінансовому середовищі [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 30. Круп’як, І. Й. Управління фінансовими ресурсами регіону в умовах економічної нестабільності [Електронний ресурс] / І. Й. Круп’як.
 31. Круп’як, І. Фінансове стимулювання розвитку регіонів в умовах економічних перетворень [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 32. Круп’як, І. Фінансові аспекти соціального розвитку депресивних територій [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 33. Круп’як, І. Й. Фінансові домінанти розвитку регіону в умовах економічної нестабільності [Електронний ресурс] / Ірина Йосифівна Круп’як.
 34. Круп’як, І. Формування системи механізмів санації депресивних територій [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 35. Круп’як, І. Формування системи фінансового забезпечення подолання депресивності територій [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 36. Круп’як, І. Цільові орієнтири фінансової стратегії подолання депресивності територій в умовах глобальної економічної нестабільності [Електронний ресурс] / Ірина Круп’як.
 37. Круп’як, І. Й. Особливості фінансування сталого розвитку економіки держави [Електронний ресурс] / Ірина Йосифівна Круп’як // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 11. – С. 719-723.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 

Курант Тетяна Ігорівна

kurant t i

Кафедра міжнародного менеджменту і маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Дисертації:

 1. Курант, Тетяна Ігорівна Трансформація взаємовідносин споживача та виробника у глобальних логістичних мережах [Текст]: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Тетяна Ігорівна Курант.– Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 259 с.
 2. Курант, Тетяна Ігорівна Трансформація взаємовідносин споживача та виробника у глобальних логістичних мережах [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тетяна Ігорівна Курант.– Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Сохацька, О. Нова парадигма маркетингу в інформаційній економіці / Олена Сохацька, Тетяна Курант // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 113-120.
 2. Курант, Т. І. Мотиви переміщення бізнесу до країн Вишеградської четвірки [Електронний ресурс] / Т. І. Курант.
 3. Курант, Т. Використання бенчмаркінгу при аналізі взаємозв’язків у логістичних мережах [Електронний ресурс] / Тетяна Курант // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4(43). – С. 234-241.
 4. Курант, Т. Електронна комерція як спосіб задоволення попиту на онлайн-ринку [Електронний ресурс] / Тетяна Курант // Схід. – 2014. – № 6(132). – С. 19-24.
 5. Курант, Т. І. Виявлення інформаційного розриву у взаємовідносинах споживача і виробника у логістичних мережах [Електронний ресурс] / Т. І. Курант // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – Вип. 2. – С. 98-101.
 6. Kurant, T. The impact of new economic realities on relationships between producerand consumer[Electronic resource] / TetianaKurant // Nauka I Studia. EkonomiczneNaukiPaństwowyZarząd. – Przemyśl: Sp. z o.o. Nauka I studia. – 2013. – № 9 (77). – St. 56-64.
 7. Курант, Т. І. Географія поширення глобальних логістичних мереж [Електронний ресурс] / Т. І. Курант // Ефективна економіка. – 2014. – № 3. – С. 1-5.
 8. Курант, Т. Глобальні доходи ринку електронної комерції [Електронний ресурс] / Тетяна Курант.
 9. Сохацька, О. Криптовалюти: засіб платежу чи інвестиційний інструмент? [Електронний ресурс] / Олена Сохацька, Тетяна Курант // Перші наукові читання пам’яті С. І. Юрія :зб. наук. праць [м. Тернопіль, 26 листоп. 2015 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 42-46.
 10. Курант Т. І. Трансформація взаємовідносин споживача і виробника у глобальній економіці / Т. І. Курант // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 9, ч. 5. – С. 20-23.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Курант, Т. І. Регіони в процесах формування глобальних логістичних утворень [Текст] / Т. І. Курант, О. М. Сохацька // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 171-186.
 

Ковальчук Євгенія Костянтинівна

kovalchuk

Кафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Ковальчук, Є. Бухгалтерський облік як інформаційна система управління / Є.Ковальчук, В. Панасюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 77-80.
 2. Панасюк, В. М.Обгрунтування системи показників, що характеризують ефективність управління витратами виробництва / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11, ч. 1. – С. 69-76.
 3. Ковальчук, Є. П. Інформаційні ресурси в обліку та їх роль у підвищені ефективності управління підприємством [Електронний ресурс] / Є. П. Ковальчук, В. М. Панасюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3. – С. 73-75.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Ковальчук, Є. К. Методологічні аспекти витратної політики за умов функціонування інформаційних систем [Текст] / Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 93-99.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 3. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 4. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 5. Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку [Текст] : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська [та ін.] ; за ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 294 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Задорожний, З. В. Облік в галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 360 с.
 2. Задорожний, З. В. Облік в галузях економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2010. - 245 с.
 3. Облік у галузях економіки (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 192 с. – До 45-річчя ФОА ТНЕУ.
 4. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 660 с.
 5. Панасюк, В. М. Податковий облік [Текст] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець. – Тернопіль : Карт- бланш, 2002. – 260 с.
 6. Панасюк, В. М. Податковий облік : організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність [Текст] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець. – Тернопіль : Астон, 2003. – 304 с.
 7. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. – Тернопіль : Крок, 2012. – 551 с.
 8. Облік в галузях економіки (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 200 с.
 9. Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – Тернопіль : Крок, 2012. – 127 с.
 10. Облік у сфері послуг (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 156 с.
 11. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 446 с.
 12. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. - 2-ге вид., випр. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 303 с.
 

Ковальчук Ольга Ярославівна

ковальчук

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент

 1. Ковальчук, Ольга Ярославівна Алгоритми для систем з тепліцевими ламбда-матрицями та їх застосування : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / НАН України; Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова. - К., 2005. - 151 с.
 2. Ковальчук, Ольга Ярославівна Алгоритми для систем з тепліцевими -матрицями та їх застосування : автореф. дис ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Ольга Ярославівна Ковальчук; В.о. НАН України. Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова.– К. : Б.в., 2005.– 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Ковальчук, О. Я. Математичне моделювання економічних процесів методом екстраполяції [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, М. М. Бубняк. // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 482-488.
 2. Ковальчук, О. Комп’ютерні моделі розв’язання великих задач лінійної алгебри на багатопроцесорних обчислювальних системах [Електронний ресурс] / О. Ковальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Сер. Економіко-математичне моделювання. – 1998. – № 2. – С. 82-92.
 3. Ковальчук, О. Використання інформаційних технологій для розв’язання економіко-математичних задач / Ольга Ковальчук, Марія Бубняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 124-129.
 4. Ляшенко, О. М. Прогнозна модель світового людського розвитку: економетричний підхід / О. М. Ляшенко, О. Я. Ковальчук // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Т. 1, № 2. – С. 73-85.
 5. Ковальчук, О. Я. Поліноміальний аналог методу Левінсона для клітково-тепліцевих матриць / О. Я. Ковальчук // Вісник ТДПІ ім. В. Гнатюка. Сер. Математика і фізика. – 1998. – № 1 (11). – С. 34-39.
 6. Ковальчук, О. Я. Алгоритми розв’язання задач з тепліцевими l-матрицями / О. Я. Ковальчук // Вісник державного університету «Львівська політехніка». Сер. Прикладна математика. – 1998. – № 337, т. 2 : Математика і теоретична фізика. Чисельні методи. – С. 326-328.
 7. Марценюк, В. П. Про нелінійну динамічну систему реконструкції кісткової тканини / В. П. Марценюк, І. В. Жулкевич, О. Я. Ковальчук // Вісник Київського університету. Сер. Фізико-математичні науки. – 2001. – № 4. – С. 292-298.
 8. Марценюк, В. П. Про збіжність еволюційних алгоритмів у задачах медичної діагностики / В. П. Марценюк, Н. О. Кравець, О. Я. Ковальчук // Штучний інтелект. – 2002. – № 4. – С. 37-42.
 9. Марценюк, В. П., Ладика Р. Б., Ковальчук О.Я. Про оптимізаційний підхід в задачі вибору схеми хіміотерапії / В. П. Марценюк, Р. Б. Ладика, О. Я. Ковальчук // Вісник Харківського Національного університету. – Харьків : ХНУ, 2003. – С. 71-80.
 10. Марценюк, В. П. Оптимальное управление режимами терапии с сохранением клеточных циклов / В. П. Марценюк, Н. О. Кравец, О. Я. Ковальчук // Штучний інтелект. – 2003. – № 3. – С. 150-160.
 11. Марценюк, В. П. Про стійкість розв’язків математичної моделі імунного захисту / В. П. Марценюк, А. І. Куляс, О. Я. Ковальчук // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2003. – № 2. – С. 106-112.
 12. Недашковский, Н. А. Решение матричных уравнений ветвящимися цепными дробами / Н. А. Недашковский, О. Я. Ковальчук // Кибернетика и системный анализ. – 2004. – № 1. – С. 22-33.
 13. Марценюк, В. П. Особливості підготовки студентів підготовчого відділення на кафедрі медичної інформатики / В. П. Марценюк, Н. О. Кравец, О. Я. Ковальчук // Медична освіта. – Тернопіль : Укрмедкнига. – 2003. – № 3. – С. 116-120.
 14. Ковальчук, О. Я. Задача минимизации при определении формы поверхности по полутонам / О. Я. Ковальчук, П. И. Чопык // Кибернетика и системный анализ. – 2007. – № 2. – С. 183-188.
 15. Ковальчук, О. Я. Реализация алгоритма восстановления формы поверхности по полутонам в линейном приближении / О. Я. Ковальчук, П. И. Чопык // Компьютерная математика. – 2007. – № 1. – С. 24-30.
 16. Ковальчук, О. Я. Побудова зображення тривимірного об’єкта на основі / О. Я. Ковальчук, П. І. Чопик, Б. П. Русин // Вісник ТДПУ. – 2007. – № 1. – С. 147-151.
 17. Ковальчук, О. Я. Розв’язання інтегральних рівнянь в аеродинамічних дослідженнях з допомогою тепліцевих матриць / О. Я. Ковальчук // Вісник ТДПУ. – 2007. – № 3. – С. 148-156.
 18. Ковальчук, О. Я. Модель отражения света поверхностью для задачи реконструкции формы объекта по полутонам [Электронный ресурс] / О. Я. Ковальчук, П. И. Чопык, Б. П. Русын // Компьютерная математика. – 2012. – № 1. – С. 17-22.
 19. Ковальчук, О. Я. Прикладні задачі, що зводяться до застосування тепліцевих l-матриць [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, П. І. Чопик // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2012. – № 9. – С. 44-49.
 20. Ковальчук, О. Я. Застосування швидких алгоритмів для тепліцевих матриць до розв’язання економетричних задач з автокореляцією [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, М. М. Бубняк // Вісник КНТУТД. – 2012. – № 5. – С. 202-207. 
 21. Ковальчук, О. Я. Про розв’язання проблеми автокореляції за допомогою тепліцевих матриць [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, М. М. Бубняк // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Сер. Економічна. – 2012. – Вип. 47. – С. 250-257. 
 22. Ковальчук, О. Я. Розробка спеціальних прикладних рішень для автоматизації діяльності стоматологічної клініки засобами сучасних інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, В. М. Періг, О. В. Єрьомін // Ефективна економіка. – 2014. – № 3.
 23. Ковальчук, О. Я. Реклама як інструмент підвищення ефективності комерційної діяльності компанії [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, А. А. Трофимчук, О. О. Ничик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 15, ч. 1. – С. 160-163.
 24. Kovalchuk, O. Applaing of the game theory for studing of international economic situations [Electronic resource] / О. Kovalchuk // International scientific conference «Modern Transformation of Economics and Managementin the Era of Globalization» (Klaipeda, Lithuania, 29 January 2016). – Baltija Publishing. – P. 313-316.
 25. Ковальчук, О. Я. Факторний аналіз тіньової економіки країн – членів ЄС [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, Н. Є. Стрельбіцька, Р. Б. Сороківська // Бізнесінформ. – 2016. – № 4. – С. 108-114.
 26. Ковальчук, О. Я. Основні завдання підготовки спеціалістів по впровадженню новітніх інформаційних технологій на підприємствах [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук.
 27. Ковальчук, О. Я. Інноваційні технології для обробки BIG DATA [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук.
 28. Bubniak, M. The angle regions of convergence for 1-periodik branched continued fraction of the special form [Electronic resource] / Mariia Bubniak, Rostyslav Myhalchuk, Olha Kovalchuk.
 29. Ковальчук, О. Я. Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, Н. Є. Стрельбіцька, А. Ю. Слободян // Молодий вчений. - 2017. - № 5. - С. 596-602.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Недашковський, М. О. Обчислення з a-матрицями [Текст] / М. О. Недашковський, О. Я. Ковальчук. – К. : Наукова думка, 2007. – 294 с.
 

Page 11 of 26