Козак Олександра Леонідівна

kozak-oleksandra-leonidivna

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Козак, Олександра Леонідівна Ідентифікація параметрів інтервальних моделей статичних систем методами допускового еліпсоїдного оцінювання : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Олександра Леонідівна Козак ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Дивак, М. П. Еліпсоїдне оцінювання допусків параметрів радіоелектронних кіл [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, О. Л. Козак // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2009. – № 1, т. 11. – С. 93-104.
 2. Дивак, М. П. Метод формування допускової еліпсоїдної оцінки параметрів інтервальних моделей на основі виділення із інтервальної системи лінійних алгебричних рівнянь основних активних обмежень [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, О. Л. Козак // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2009. – № 2, т. 11. – С. 25-36.
 3. Дивак, М. П. Моделювання динамічних систем за умов інтервальної ідентифікації параметрів стану в каналі вимірювань [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Є. О. Марценюк, О. Л. Козак // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2009. – № 5. – С. 249-254.
 4. Козак, О. Опрацювання інформаційного сигналу для візуалізації зворотного гортанного нерва [Електронний ресурс] / Олександра Козак.
 5. Козак, О. Л. Застосування методів допускового еліпсоїдного оцінювання параметрів інтервальних моделей для задачі візуалізації гортанного нерва [Електронний ресурс] / О. Л. Козак, М. П. Дивак, А. В. Пукас // Вісник Національного університету Львівська політехніка. Сер. Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2010. – № 680. – С. 196-205.
 6. Дивак, М. П. Особливості програмної реалізації допускового оцінювання множини параметрів інтервальних моделей з виділенням насиченого блоку ІСЛАР [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, О. Л. Козак // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – Т. 1, № 3(93). – С. 140-146.
 7. Dyvak, M. Interval Model for Identification of Laryngeal Nerves / M. Dyvak, A. Pukas, O. Kozak // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 86 NR 1/2010. – Р. 139-140.
 

Карапетян Едуард Томікович

karapetian

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карапетян, Едуард Томікович Аналіз формування та використання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Едуард Томікович Карапетян.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 175 с.
 2. Карапетян, Едуард Томікович Аналіз формування та використання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Едуард Томікович Карапетян.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 21 с.

Статті:

 1. Карапетян, Е. Оптимізаційна модель планування асортименту продукції на підприємстві в умовах ринку / Едуард Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003.– № 1.– С. 41-43.
 2. Карапетян, Е. Перебудова функціонування, організації і поведінки українських підприємств в умовах ринку / Е. Карапетян // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.Сер. Економіка – Тернопіль, 2004.– № 17.– С.147-149.
 3. Карапетян, Е. Підходи до оцінки інтенсивності конкурентного середовища / Е. Карапетян, О. Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. націонал. економ. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006.– № 5.– С. 100-104.
 4. Карапетян, Е. Т. Вплив маркетингового середовища на формування виробничої програми / Е. Т. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 151-155.
 5. Карапетян, Е. Структура аналітичного обґрунтування виробничої програми швейних підприємств в умовах ринкових відносин / Едуард Карапетян // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - 2001. - № 7. - С. 197-199.
 6. Карапетян, Е. Т. Теоретична концептуалізація конкурентоспроможності підприємства / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 97-104.
 7. Карапетян, Е. Мікрорівнева маркетингова інформаційна система підприємства та джерела її забезпечення / Едуард Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 139-141.
 8. Карапетян, Е. Маркетинговий аналіз як передумова формування виробничої програми / Е. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 271-272.
 9. Карапетян, Е. Т. Методологічні підходи до підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств України [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 62-67.
 10. Карапетян, Е. Модернізація типології промислових кластерів [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2.
 11. Карапетян, Е. Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 12. Карапетян, Е. Генезис та еволюція концепції промислових кластерів / Едуард Карапетян, Олександр Квасовський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 36-48.
 13. Карапетян, Э. Проблемы и перспективы швейной отрасли Украины [Электронный ресурс] / Эдуард Карапетян.
 14. Карапетян, Е. Трансформація організації та поведінки вітчизняних підприємств у ринкових умовах [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 15. Карапетян, Е. Т. Система планування та аналізу виробничої програми підприємства легкої промисловості в умовах ринку [Електронний ресурс] / Е. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 82-85.
 16. Карапетян, Е. Стан та перспективи розвитку швейної промисловості України в період становлення ринкових відносин [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 17. Карапетян, Е. Принципова схема аналізу формування виробничої програми швейних підприємств в ринкових умовах [Електронний ресурс] / Е. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 156-158.
 18. Карапетян, Е. Т. Україна і розширення ЄС: проблеми, наслідки, перспективи [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян // Аnneta Zielinska Jeleni Gora. – 2007. – Р. 12-16.
 19. Карапетян, Е. Методика вибору підприємств-конкурентів для здійснення аналізу господарської діяльності фірми в сучасних ринкових умовах [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2001. – Вип. 115. – С. 200-204.
 20. Карапетян, Е. Т. Методика аналізу конкурентоздатності швейної продукції на регіональних ринках [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил. – Тернопіль, 1999. – С. 117-121.
 21. Карапетян, Е. Підходи щодо здійснення аналізу підприємств-конкурентів в сучасних ринкових умовах [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 22. Карапетян, Е. Доцільність використання маркетингових досліджень у діяльності малих та середніх підприємств [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 23. Карапетян, Е. Т. Вироблення стратегічних орієнтирів підвищення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян.
 24. Карапетян, Е. Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : зб. праць. Сер. Економіка. – 2002. – С. 29-31.
 25. Карапетян, Е. Т. Аналіз організації збутової мережі конкурентів і засобів стимулювання реалізації, які використовуються [Електронний ресурс] / Едуард Томікович Карапетян.
 26. Карапетян, Е. Концептуальні напрями у підвищенні конкурентоспроможності промислових підприємств [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 27. Карапетян, Е. Обґрунтування використання кластерного підходу в підвищенні стійкого розвитку регіону [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян. 
 28. Карапетян, Е. Т. Методологія підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян.
 29. Карапетян, Е. Діагностика конкурентного середовища підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. М. Карапетян // Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – С. 146-149.
 30. Карапетян, Е. Методика діагностики конкурентоспроможності швейної продукції [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. М. Карапетян // Стратегія розвитку вітчизняних підприємств : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – С. 195-200.
 31. Карапетян, Е. Т. Основні параметри стратегій, які характерні для підприємств та умови їх реалізації [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, А. К. Пода.
 32. Корецький, Б. М. Особливості розвитку ринку швейних виробів в Україні [Електронний ресурс] / Б. М. Корецький, Е. Карапетян.
 33. Карапетян, Е. Особливості ідентифікації монопольного (домінуючого) становища суб’єкта господарювання на ринку в законодавстві України / Едуард Карапетян, Олександр Квасовський // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. Збірник тез доповідей ТНЕУ, 2013. – С. 213-215.
 34. Карапетян, Е. Т. Аналіз ринку житлової нерухомості міста Тернополя та Тернопільської області [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Економіка і управління. – Сімферополь, 2013. – С. 59-70.
 35. Карапетян, Е. Т. Аналіз ринку житлової нерухомості в Україні [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Фінанси, банки, інвестиції : наук. вісник. – Сімферополь, 2013. – С. 125-134.
 36. Квасовський, О. Теоретична концептуалізація формування фінансового механізму виробничих кластерів / О. Квасовський, Е. Карапетян // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 135-146.
 37. Карапетян, Е. Роль економічного аналізу маркетингової діяльності (стратегії) підприємства / Е. Карапетян // Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 59-60.
 38. Карапетян, Е. Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України в період становлення ринкових відносин / Е. Карапетян // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка : зб. праць – Тернопіль, 1999. – № 2. – С. 154-157.
 39. Карапетян, Е. Підходи до оцінки інтенсивності конкурентного середовища / Е. Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – № 5. – С. 100-104.
 40. Карапетян, Е. Сутнісно-теоретичні засади механізму управління державним боргом / Е. Карапетян, О. Карапетян // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2008. – № 1 (9). – С. 48-55.
 41. Карапетян, Э. Проблемы перспективы швейной отрасли Украины / Э. Карапетян // Экономики в условиях перехода. Научные исследования. – Свиштов : Издава : СА “Д.А. Ценов”, 2000. – С. 97-101.
 42. Карапетян, Едуард Міжнародний досвід використання кластерного підходу у розвитку інтеграційних процесів / Едуард Карапетян // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 69-82.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦУЛ, 2010. – 304 с.
 2. Економіка підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. Е. Т. Карапетян ; відп. за вип. В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 320 с.
 

Крисовата Катерина Вікторівна

крисовата катерина вікторівна Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Крисовата, Катерина Вікторівна. Фінансові ризики функціонування митної системи України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Крисовата Катерина Вікторівна ; Львів. держ. фінанс. акад. - Львів, 2014. - 200 с.
 2. Крисовата, Катерина Вікторівна. Фінансові ризики функціонування митної системи України [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Крисовата Катерина Вікторівна ; Львів. держ. фінанс. акад. - Львів, 2014. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Крисовата, К. В.Сутність ризиковості у відтворенні вартості та кругообігу / К. В. Крисовата // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 197-201.
 2. Крисовата, К. Аналіз вітчизняних реалій функціонування митної системи України в умовах ризиковості /Катерина Крисовата //Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012.– Вип. 10, ч. 2.– С. 288-291.
 3. Крисовата, К. В. Стратегія превентивності та мінімізації фінансових ризиків у розбудові митної системи України [Електронний ресурс] / К. В. Крисовата.
 4. Крисовата, К. В. Теоретичні домінанти моніторингу фінансових ризиків у митній системі України [Електронний ресурс] / К. В. Крисовата // Наука й економіка. – 2012. – № 4(28), т. 1. – С. 34-39.
 5. Крисовата, К. В. Фінансові ризики у зовнішньоекономічній діяльності [Електронний ресурс] / К. В. Крисовата.
 6. Крисовата, К. В. Світовий досвід управління фінансовими ризиками та можливість його імплементації в митний простір України / К. В. Крисовата // Економічний часопис- ХХI. – 2012. – № 11-12. – С. 58-61.
 7. Крисовата, Катерина Сутність фінансових ризиків та їх роль у функціонуванні митної системи України /Катерина Крисовата //Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації: зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) /редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– Ч. 2.– С. 96-98.
 8. Ткачик, Ф. Моніторинг діяльності фіскальних органів у сфері роз'яснення митного законодавства та мінімізації митних ризиків / Федір Ткачик, Катерина Крисовата // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 10-13.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Крисовата, К. В.  Теоретичне обгрунтування механізму податкового регулювання інноваційної діяльності [Текст] / К. В. Крисовата, І. А. Крисоватий // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 85-99.
 2. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Герчаківський, С. Д. Митна вартість товарів та методи її визначення [Текст] / С. Д. Герчаківський, К. В. Крисовата // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 137-158.
 2. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 

Клевець Володимира Богданівна

Клевець

Кафедра обліку і аудиту Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Клевець, В. Аспекти удосконалення аналізу господарської діяльності підприємств / Володимира Клевець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 239-242.
 2. Клевець, В. Б. До питання формування фінансового та управлінського обліку за обліковою політикою підприємства [Електронний ресурс] / В. Б. Клевець.
 3. Клевець, В. Б. Зміст і характеристика складових облікової політики підприємства / В. Б. Клевець // Інноваційна економіка. – 2007. – № 3. – С. 87-90.
 4. Клевець, В. Б. Методичне забезпечення аналізу фінансових результатів / В. Б. Клевець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2001. - Вип. 10, ч. 1. - С. 154-156.
 5. Клевець, В. Б. Особливості формування та формалізації власної облікової політики підприємства [Електронний ресурс] / В. Б. Клевець // Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного сектору : матеріали VІIМіжнар. наук.-практ. конф.
 6. Клевець, В. Б. Практична спрямованість облікової політики підприємств як об'єкт наукових досліджень кафедри / В. Б. Клевець // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 125-131.
 7. Клевець, В. Б. Процедурний підхід до проведення інвентаризації за обліковою політикою підприємства [Електронний ресурс] / В. Б. Клевець // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 95-98.
 8. Клевець, В. Б. Сутність та методика узагальнення даних бухгалтерського обліку щодо складання звітності підприємства [Електронний ресурс] / В. Б. Клевець // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2. – С. 185-191.
 9. Клевець, В. Деякі особливості застосування методики аналізу беззбитковості продажу продукції / Володимира Клевець // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С. 59-60.
 10. Клевець, В. Деякі особливості трансформації форм власності промислових підприємств Тернопільського територіально-виробничого комплексу в умовах функціонування продуктових підкомплексів АПК / Володимира Клевець, Ірина Галак // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 115-119.
 11. Клевець, В. До питання удосконалення аналізу господарської діяльності підприємств / Володимира Клевець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 19-21.
 12. Клевець, В. Роль та місце аналізу в обліковій політиці підприємства / Володимира Клевець // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. налізу Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 330-331.
 13. Клевець, В. Якість підготовки кадрів як основна умова забезпечення народного господарства кваліфікованими працівниками [Електронний ресурс] / Володимира Клевець.
 14. Клевець, В. Б.Практична спрямованість облікової політики підприємств як об'єкт наукових досліджень кафедри [/ В. Б. Клевець // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 125-131.
 15. Клевець, В. Б. Формування звітності підприємства за обліковою політикою [Текст] / В. Б. Клевець // Перспективи подолання економічної кризи та забезпечення конкурентоспроможності економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [18-19 берез. 2010 р.] / редкол. : П. І. Гетало, А. В. Колісник, Г. О. Гончаров [та ін.] ; гол. ред. В. П. Гетало. – Полтава : Світоч, 2010. – С. 159-162.
 16. Клевец, В. Б. Формирование моделей учетной политики предприятий в зависимости от размера бизнеса: конкретизация их особенностей / В. Б. Клевец, И. Н. Сысоева // Международный бухгалтерский учёт. – 2013. – № 45 (291). – С. 290-314.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Клевець, В. Б. Облікова політика підприємств за стандартами [Текст]: монографія /В. Б. Клевець.– Тернопіль: Економічна думка, 2007.– 313 с.
 2. Амбівалентність і мімікрія облікової теорії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, В. М. Олійничук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 474 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Журавель, Г. П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах [Текст]: навч. посіб. /Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, П. Я. Хомин; за ред. П.Я. Хомина.– К.: Професіонал, 2009.– 320 с.
 2. Облік і аналіз діяльності фермерських господарств [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, Б. В. Погріщук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 438 с. – 50-річчю ТНЕУ присвячується.
 

Кекіш Ігор Петрович

Кафедра податків та фіскальної політики

small kekish zyleПосада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Кекіш, І. П. Економічний зміст митних режимів / І. П. Кекіш // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 140-147.
 2. Кекіш, І. Шляхи покращення застосування митного режиму тимчасового ввезення [Електронний ресурс] / І. Кекіш // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 10. – С. 243-246.
 3. Дем'янюк, О. Митні режими у стимулюванні зовнішньоекономічної діяльності України / Ольга Дем'янюк, Ігор Кекіш // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 75-87.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 3. Кекіш, І. П. Сутність митних режимів як фіскальних інструментів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / І. П. Кекіш // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 276-293.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Митне законодавство зарубіжних країн [Текст] / Е. Л. Довга, І. П. Ревега, В. Й. Титор [та ін.]; за ред. З. О. Буричка.– Тернопіль: Астон, 2002.– 614 с.
 2. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.