Камінська Ольга Михайлівна

kaminska

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Посада: викладач

Публікації:

 1. Камінська, О. Поняття, сутність та причини виникнення аси стансу / Ольга Камінська // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 158-166.
 2. Камінська, О. Про навчання, відпустки і відрахування: вищий навчальний заклад / О. Камінська // Аудиторія. – 2003. – № 3. – С. 7.
 3. Камінська, О.М. Теоретична концептуалізація асистансу та механізму його надання [Електронний ресурс] / О.М. Камінська// Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2011. – №20. – С.4-8.
 4. Кнейслер, О. Проблеми інституційно-правового забезпечення асистанської діяльності на страховому ринку України / Ольга Кнейслер, Ольга Камінська // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 192-205.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 2. Кнейслер, О. В. Інституціональні засади асистансу на страховому ринку України [Текст] / О. В. Кнейслер, О. М. Камінська // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 125-143.
 

Коваль Оксана Євгенівна

коваль

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Коваль, О. Є. Формування професійно-моральних цінностей майбутніх магістрів вищих навчальних закладів економічного профілю в процесі психолого-педагогічної підготовки [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / О. Є. Коваль ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. А. В. Вихрущ . – Тернопіль, 2011. – 220 с.
 2. Коваль, О. Є. Формування професійно-моральних цінностей майбутніх магістрів вищих навчальних закладів економічного профілю в процесі психолого-педагогічної підготовки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / О. Є. Коваль ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка . – Тернопіль, 2011. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Коваль, О. Егоїзм як першопричинна людських учинків / Оксана Коваль // Психологія і суспільство. – 2003. – № 3. – С. 97-106.
 2. Коваль, О. Феномен освітнього вчинку у самоствердженні, самовизначенні та вітакультурному зростанні особистості / О. Коваль // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – № 4. – С. 39-41.
 3. Коваль, О. Використання інтерактивних методів навчання в процесі формування професійно-моральних цінностей магістрантів вищої економічної школи [Електронний ресурс]/ Оксана Коваль // Педагогічний дискурс. – 2011. – Вип. 9. – С. 159-161.
 4. Коваль, О. Є. Умови забезпечення професійного саморозвитку магістрантів вищої економічної школи в процесі псхолого-педагогічної підготовки [Електронний ресурс] / О. Є. Коваль // Вища освіта України. – 2009. –№ 3. – С.34-40.
 5. Коваль, О. Є. Педагогічні умови формування професійно-моральних цінностей магістрантів вищої економічної школи [Електронний ресурс] / О. Є. Коваль // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2012. –№ 3 (21). – С.222-229.
 6. Коваль, О. Є. Студенти магістратури як суб’єкти системи професійно-морального виховання економічного ВНЗ [Електронний ресурс] / О. Є. Коваль // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2009.– С.127-131.
 7. Коваль, О. Є. Експериментальна перевірка ефективності формування професійно-моральних цінностей майбутніх магістрів ВНЗ економічного профілю [Електронний ресурс] / О. Є. Коваль // Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – 2012. –Вип. 27. – С.300-309.
 8. Коваль, О. Є. Активізація професійного саморозвитку аспірантів – майбутніх викладачів вищої економічної школи [Електронний ресурс] / О. Е. Коваль // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя : зб. наук. праць. – Сер. Психолого-педагогічні науки. – 2014. – № 2. – С. 95-99.
 9. Коваль, О. Є. Реалізація новітніх освітніх технологій формування професійно-моральних цінностей магістрантів економічних ВНЗ [Електронний ресурс] / О. Е. Коваль // Педагогічний альманах. – 2012. – Вип. 16. – С. 131-137.
 10. Коваль, О. Розвиток педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін в умовах аспірантури [Електронний ресурс] / Оксана Коваль // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер. Педагогіка. – 2014. – № 2 (13). – С. 277-282.
 11. Коваль, О. Провісник нешаблонної мудрості : [з нагоди 60-річчя професора Фурмана Анатолія Васильовича ] / Оксана Коваль, Андрій Гірняк, Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 6-10.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Коваль, О. Є. Тематичний словник-довідник з психології та педагогіки [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Коваль. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 137 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методика викладання у вищій школі (мотивація навчальної діяльності) [Текст] : матеріали метод. семінару Мотиваційний підхід до організації навчального процесу у вищій школі / уклад. Н. Я. Кравчук, О. Є. Коваль. ; відп. за вип. О. С. Пруський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 74 с.
 2. Коваль, О. Є. Основи психології та педагогіки вищої школи (пам’ятка для аспірантів) [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Є. Коваль. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 93 с.
 

Костецька Наталія Іванівна

kostetska n-i

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Костецька, Наталія Іванівна Формування стратегії зниження витрат хлібопекарських підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Іванівна Костецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 243 с.
 2. Костецька, Наталія Іванівна Формування стратегії зниження витрат хлібопекарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Іванівна Костецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Костецька, Н. І. Стратегічне управління витратами як засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства / Н. І. Костецька, М. І. Хопчан // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 81-86.
 2. Хопчан, М. І. Формування системи забезпечення та оцінювання результативності стратегії зниження витрат / М. І. Хопчан, Н. І. Костецька // Інвестиції: практика та досвід. – 2007.– № 24. – С. 16-20.
 3. Костецька, Н. І. Використання SWOT-аналізу при формуванні стратегії хлібопекарських підприємств [Електронний ресурс] / Н. І. Костецька, М. І. Хопчан.
 4. Костецька, Н. До питання планування зниження витрат виробництв / Н. Костецька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. - 2003. - № 14. - С. 126-128.
 5. Костецька, Н. Аналіз діяльності хлібопекарської промисловості у контексті стратегічного розвитку галузі /Н. Костецька // Вісник Тернопільського державного економічного університету. - Тернопіль, 2006. - Вип. 2. - С. 146-152.
 6. Костецька, Н. І. Теоретичні основи стратегічного аналізу витрат [Електронний ресурс] / Н. І. Костецька // Інноваційна економіка. – 2011. – № 7. – С. 106-109.
 7. Костецька, Н. І. Факторний підхід до формування стратегії зниження витрат підприємства [Електронний ресурс] / Наталія Костецька // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 1. – 159-165.
 8. Костецька, Н. І. Формування стратегії зниження витрат хлібопекарських підприємств з використанням ключових компетенцій [Електронний ресурс] / Н. І. Костецька // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 199-203.
 9. Хопчан, М. І. Стратегія формування витрат виробництва на підприємстві / М. І. Хопчан, Н. І. Костецька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 18. – С. 68-70.
 10. Костецька, Н. І. Підходи до класифікації резервів зниження витрат виробництва / Н. І. Костецька // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 9. – С. 49-54.
 11. Костецька, Н. І. Стратегія зниження витрат підприємства / Н. І. Костецька // Галицький економічний вісник. – 2005. – № 2(6).– С. 38-44.
 12. Костецька, Н. І. Класифікація витрат як основа формування стратегії зниження витрат підприємства / Н. І. Костецька // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2005. – № 6, т. 1. – С. 71-75.
 13. Костецька, Н. І. Оцінювання діяльності хлібопекарських підприємств за допомогою аналізу взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток” / Н. І. Костецька // Економіка і регіон. – 2006. – № 1(8). – С. 125-128.
 14. Костецька, Н. І. Побудова моделі оптимізації витрат хлібопекарських підприємств / Н. І. Костецька // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2007. – № 1. – С. 157-160.
 15. Костецька, Н. І. Економічна сутність стратегії підприємства / Н. І. Костецька, О. Я. Лотиш // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 251, т. 4. – С. 1045-1052.
 16. Костецька, Н. І. Методичні аспекти формування стратегії зниження витрат підприємства / Н. І. Костецька // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 263, т. 2. – С. 443-450.
 17. Костецька, Н. І. Особливості стратегічного аналізу витрат хлібопекарських підприємств [Електронний ресурс] / Н. І. Костецька // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3(20). – С. 91-96.
 18. Костецька, Н. Стратегічне управління витратами хлібопекарських підприємств [Електронний ресурс] / Наталія Костецька // Галицький економічний вісник. – 2014. – № 1(44).– С. 138-145.
 19. Хопчан, М. І. Аналіз внутрішнього стану хлібопекарських підприємств у контексті формування стратегії зниження витрат [Електронний ресурс] / М. І. Хопчан, Н. І. Костецька // АгроСвіт. – 2007. – № 21. – С. 29-35.
 20. Костецька, Н. Ринок хліба і хлібобулочних виробів України: стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Наталія Костецька // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 1(48).– С. 26-32.
 21. Костецька, Н. І. Аналіз ефективності діяльності підприємств хлібопекарської галузі України [Електронний ресурс] / Н. І. Костецька // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2(27). – С. 124-130.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 

Ковальчук Любов Олександрівна

kovalchukКафедра німецької мови

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ковальчук, Любов Олександрівна Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Ковальчук Любов Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. В. П. Кравець. – Тернопіль, 2008. – 265 с.
 2. Ковальчук, Любов Олександрівна Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Ковальчук Любов Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ковальчук, Л. Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення іноземних мов студентами-економістами [Електронний ресурс] / Л. Ковальчук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди». – 2010. – Вип. 19. – С. 66-70.
 2. Блашків, О. В. Формування комунікативної компетенції як лінгвометодична проблема поєднання соціолінгвістичних, соціокультурних, стратегічних та дискурсивних знань / О. В. Блашків, Л. О. Ковальчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : Планер, 2013. – Вип. 17.– С. 304-310.
 3. Ковальчук, Л. Недоліки гендерної соціалізації вихованців дитячих садків (на матеріалах Німеччини) [Електронний ресурс] / Л. Ковальчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2005. – № 7. – С. 136-139.
 4. Ковальчук, Л. О. Формування комунікативної компетентності у процесі вивчення іноземної мови студентами-економістами [Електронний ресурс] / Л. О. Ковальчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 1022. – Вип. 71. – С. 183-188.
 5. П’ятничка,  Т. В. Засоби мультимедіа у навчанні іноземних мов студентів економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / Л. О. Ковальчук, Т. В. П’ятничка // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Сер. : Філологічні науки. - 2012. - Кн. 2. - С. 87-90.
 6. Ковальчук, Л. О. Запровадження елементів гендерного виховання у школах Німеччини [Електронний ресурс] / Л. О. Ковальчук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Гол. ред.: Мартинюк М. Т. – К.: Міленіум, 2006. – ч. 2. – С. 126–131.
 7. Ковальчук, Л. О. Виховання дівчаток у німецькій педагогіці XVI-XVIII століть / Л. О. Ковальчук // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ : ЛНПУ, 2007. – № 24. – С. 87-91.
 8. Ковальчук, Л. О. Особливості розвитку шкільної професійної освіти у Німеччині в ХІХ столітті / Л. О. Ковальчук // Наукові записки. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – № 8. – С. 246-250.
 9. Ковальчук, Л. О. Жіноча освіта у поглядах німецьких філантропів / Л. О. Ковальчук // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. праць. – К., 2007. – № 8. – С. 27-32.
 10. Ковальчук, Л. О. Особливості гендерного виховання у середній і початковій школі Німеччини / Л. О. Ковальчук // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К., 2007. – № 47. – С. 122-125.
 11. Ковальчук, Л. О. Мультимедійні технології у вивченні іноземних мов у вищих навчальних закладах / Л. О. Ковальчук // Лінгводидактичні засади організації навчального процесу з іноземних мов у ВНЗ : матеріали круглого столу, 21 травня 2009 р., ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – С. 80-87.
 12. Ковальчук, Л. О. Темпоральна специфіка теперішності / Л. О. Ковальчук, Т. В. П’ятнитчка, О. О. Ціщик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : ВДПУ, 2012. – Вип. 15. – С. 106-112.
 13. Ковальчук, Л. О. Соматичний код німецьких та українських фразеологізмів (на прикладі соматизму der Kopf / голова) [Електронний ресурс] / Л. О. Ковальчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : ВДПУ, 2011. – Вип. 14. – С. 233-238.
 14. Ковальчук, Л. О. Синхронне порівняння фразеологізмів із компонентом die Nase [Електронний ресурс] / ніс у структурно-граматичному плані / Л. О. Ковальчук // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : ТОВ «ОКТАН-ПРИНТ» , 2012. – Вип. 8. – С. 90-97.
 15. Блашків О. Способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську [Електронний ресурс] / О. Блашків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця  : ВДПУ, 2014. – Вип. 20. – С. 204-212.
 16. Kovalchuk, L. Innere Valenz der Adjektive mit den Halbsuffixen, die das Vorhandensein und Nichtvorhandensein eines Merkmals bezeichnen [Електронний ресурс] / L. Kovalchuk // Наукові записки. Сер. Філологічні науки. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – Кн. 3 – С. 115-120.
 

Кульчицька Надія Євстахівна

Кульчицька111

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін  Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ: 

 1. Кульчицька, Надія Євстахівна Фіскальна політика України на регіональному рівні [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит; / Надія Євстахівна Кульчицька. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 194 c.
 2. Кульчицька, Надія Євстахівна Фіскальна політика України на регіональному рівні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Надія Євстахівна Кульчицька. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 20 c.

СТАТТІ:

 1. Кульчицька, Н. Є. Передумови та пестективи розвитку ринку місцевих запозичень в Україні [Електронний ресурс] / Н. Є. Кульчицька.
 2. Кульчицька, Н. Є. Механізм удосконалення розрахунку нецільових бюджетних грантів [Електронний ресурс] / Н. Є. Кульчицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2009. –Вип.Y, т. 1. – С. 293-299.
 3. Кульчицька, Н. Є. Міжбюджетні відносини в контексті здійснення суспільно-економічних реформ [Електронний ресурс] / Н. Є. Кульчицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2008. – Вип.YI, т. 2. – С. 61-65.
 4. Кульчицька, Н. Концептуальні засади реформування фіскальної політики в регіонах України / Надія Кульчицька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. - 2005. - № 19. - С. 91-96.
 5. Кульчицька, Н. Є. Оцінка рівня податкового навантаження: вітчизняні реалії та зарубіжна практика / Н. Є. Кульчицька // Інноваційна економіка. – 2013. – № 10. – C. 118-123.
 6. Дерманська, Л. В. Ефективність податкової політики держави в сучасних кризових умовах [Електронний ресурс] / Л. В. Дерманська, Н. Є. Кульчицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип.11, ч. 3. – С. 128-131.
 7. Кульчицька, Н. Є. Інтелектуальний потенціал як складова частина забезпечення інноваційного розвитку країни [Електронний ресурс] / Н. Є. Кульчицька, Л. В. Дерманська // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 5. – С. 125-128.
 8. Кульчицька, Н. Є. Інтелектуальний потенціал як складова забезпечення інноваційного розвитку країни [Електронний ресурс] / Н. Є. Кульчицька, Л. В. Дерманська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. - Вип. 8(1). – С. 116-119.
 9. Кульчицька, Н. Є. Основні напрямки та принципи розбудови бюджетно-податкового механізму держави / Н. Є. Кульчицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2007. – Вип. ІІІ, т. 1. – С. 113-117.
 10. Кульчицька, Н. Є. Основні підвалини розвитку  ринку місцевих запозичень в Україні / Н. Є. Кульчицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – Вип. 6, т. 2. – С. 130-138.
 11. Кульчицька, Н. Є. Проблеми формування доходної частини місцевих бюджетів / Н. Є. Кульчицька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – № 9. – С. 171-173.
 12. Кульчицька, Н. Є. Проблематичні аспекти регіональної фіскальної політики в Україні / Н. Є. Кульчицька // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – С. 49-51.
 13. Кульчицька, Н. Є. Податкова політика у процесі трансформації / Н. Є. Кульчицька // Наукові записки Тернопільського університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 13. – С. 48-53.
 14. Кульчицька, Н. Є. Теоретично-організаційні засади регіональної фіскальної політики в Україні / Н. Є. Кульчицька // Ефективно-аграрна економіка. – 2002. – № 1. – С. 151-155.
 15. Кульчицька, Н. Є. Оцінка формування фінансових ресурсів та проблеми фінансового вирівнювання регіонів / Н. Є. Кульчицька // Наукові записки : зб. наук. праць каф. економічного аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12. – С. 62-65.
 16. Кульчицька, Н. Є. Вплив фіскальної політики на розвиток малого приватного підприємництва в Україні / Н. Є. Кульчицька // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Підручники і посіники, 2003. – Вип. 6. – С. 252-256.
 17. Кульчицька, Н. Є. Податкова політика в процесі трансформаційних аспектів регіонів / Н. Є. Кульчицька // Вісник Технологічного універ-ситету Поділля. – Хмельницький : ПП Ковальський, 2003. –  № 2, т. 2. – С. 108-111.
 18. Кульчицька, Н. Є. Регіональний податковий потенціал в Україні / Н. Є. Кульчицька // Фінанси України. – 2004. – № 2. – С. 122-125.
 19. Кульчицька, Н. Є. Регіональний протекціонізм у бюджетно-податковому регулюванні економіки / Н. Є. Кульчицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : Видавництво «Сімик», 2006. – Вип. ІІ. – С. 48-54.
 20. Кульчицька, Н. Є. Пріоритетні напрями вдосконалення регіонального фіскального інструментарію / Н. Є. Кульчицька // Науковий вісник Чернівецького торгово-економічного інституту Київського торгово-економічного університету. Економічні науки. – Чернівці, 2006. – Вип. 3. – С. 125-135.
 21. Кульчицька, Н. Є. Основні напрямки податкового регулювання та шляхи вдосконалення оподаткування прибутку підприємств / Н. Є. Кульчицька // Збірник наукових праць. Економічні науки. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2008. – Вип. 4. – С. 320-328.
 22. Кульчицька, Н. Є. Еволюція та генезис розвитку фіскальної політики в Україні / Н. Є. Кульчицька // Інноваційна економіка АПК. – 2009. – № 1. – С. 251-257.
 23. Кульчицька, Н. Є. Проблеми митного регулювання операцій з давальницькою сировиною [Електронний ресурс] / Н. Є. Кульчицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2011. – Вип.7, т. 2. – С. 335-341.
 24. Кульчицька, Н. Є. Економічна оцінка проведення інформаційно-аналогічних і контрольних процедур у системі адміністрування митних платежів [Електронний ресурс] / Н. Є. Кульчицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : вид-во Прикарпатського національного університету ім.  В. Стефаника, 2012. – Вип. 8, т. 2. – С. 29-39.
 25. Бех, М. С. Інструментарій грошово-кредитної політики України в післякризовий період [Електронний ресурс] / М. С. Бех, Н. Є. Кульчицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2012. – Вип. 8, т. 1. – С. 94-99.
 26. Кульчицька, Н. Є. Напрями активізації державної підтримки діяльності підприємств хлібопродуктово-гопідкомплексу АПК: економічний аспект / Н. Є. Кульчицька // Схід : аналіт.-інформац. журнал. – 2012. – Вип. 6 (120). – С. 50-55.
 27. Кульчицька, Н. Є. Умови децентралізації та організаційно правові форми стійкого розвитку регіонів України в контексті вивчення світового досвіду [Електронний ресурс] / Н. Є. Кульчицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2016. - Вип. 12(2). - С. 51-59.
 28. Кульчицька, Н. Податковий аудит як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства / Надія Кульчицька, Тетяна Яковець // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 1. – С. 21-28.