Коруц Уляна Зіновіївна

1450443107 1443642219 koruc-ulyana-znovyivnaКафедра міжнародного права та європейської інтеграції

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Коруц, Уляна Зіновіївна Міжнародно-правовий захист права на справедливий судовий розгляд в практиці Європейського суду з прав людини та правозастосовна практика України [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Коруц Уляна Зіновіївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2015. - 229 с.
 2. Коруц, Уляна Зіновіївна Міжнародно-правовий захист права на справедливий судовий розгляд в практиці Європейського суду з прав людини та правозастосовна практика України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Коруц Уляна Зіновіївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2015. - 21 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Коруц, У. З. Місце прецедентної практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України [Електронний ресурс] / У. З. Коруц // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 5. – С. 161-163.
 2. Коруц, У. З. Проблемні аспекти узгодження міжнародного та національного регулювання права на справедливий судовий розгляд [Електронний ресурс] / У. З. Коруц // Судова апеляція. – 2014. –  № 3(36). – С. 119-125.
 3. Коруц, У. З. Принцип правової визначеності як елемент права на справедливий судовий розгляд в контексті практики Європейського Суду з прав людини / У. З. Коруц // Часопис Київського університету права. –  2012. – № 3. –  С. 395-399.
 4. Коруц, У. З. Проблеми реалізації міжнародно-правових норм про право на справедливий судовий розгляд в правозастосовній практиці України / У. З. Коруц // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – № 23, ч. 1, т. 3. – С. 192-197.
 5. Коруц, У. З. Теоретичні аспекти регулювання права на справедливий судовий розгляд у національному праві та в практиці Європейського Суду з прав людини [Електронний ресурс] / У. З. Коруц // Право і суспільство. – 2013. – № 6-2. – С. 366-371.
 6. Koruts, U. Protection of the right to a fair trial at the European Court of Human Rights [Електронний ресурс] / U. Koruts // Закон и жызнь : междун. научн.-практ. журнал. – 2013. – № 10/3 (262). – С. 111-115.
 

Конопліцька Олена Ігорівна

конопліцька олена ігорівна

Кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Костецька, Олена Ігорівна Жанрова система прози Богдана Лепкого : дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2004. — 219
 2. Костецька, Олена Ігорівна Жанрова система прози Богдана Лепкого [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Костецька Олена Ігорівна ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2004. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Конопліцька, О.І. Антропологічні виміри героя у творчості Б. Лепкого [Електронний ресурс] / О.І. Конопліцька. // Studia methodologica. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 25. – С. 104-110.
 2. Конопліцька, О. І. Документ як інформаційно-комунікативна система / О. І. Конопліцька // Культура народов Причерноморья : науч. журн. – Симферополь : Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2010. – № 193. – С. 11-18.
 3. Конопліцька, О. І. Домінанти жанрових систем у прозі Б. Лепкого / О. І. Конопліцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознаво. – Тернопіль, 2008. – Вип. 25. – С. 171-183.
 4. Конопліцька, О. І. Епістолярна спадщина Б. Лепкого у контексті духовності української літератури / О. І. Конопліцька // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / відп. ред. А. В. Козлов. –К. : Твім інтер, 2008. – Вип. 31, ч. 1. – С. 217-229.
 5. Конопліцька, О. І. Новелізація новітньої прози у творчості Б. Лепкого / О. І. Конопліцька // Культура народов Причерноморья : науч. журн. – Симферополь : Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2008. – № 145. – С. 7-10.
 6. Конопліцька, О. І. Новітні інструменти обробки наукових документально-інформаційних систем (на прикладі підготовки магістрів-документознавців та менеджерів інформаційної діяльності  в Тернопільському національному економічному університеті) / О. І. Конопліцька // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Донецьк, 30 берез. – 1 квіт. 2011 р.]. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – С. 110-113.
 7. Конопліцька, О. І. Організація документообігу у банківських установах: сучасний етап / О. І. Конопліцька // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / гол. ред. В. М. Андрієнко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – С. 78-81.
 8. Конопліцька, О. І. Поняття «комунікативної грамотності» державного службовця / О. І. Конопліцька // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. V Ювілейної Міжнар. конф. молод. вчених та студ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 281-283.
 9. Конопліцька, О. І. Романізація епічної прози («Під тихий вечір»Богдана Лепкого) / О. І. Конопліцька // Studia methodologica : альманах. –Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 34 : Теорія літератури і гуманітарні студії : зб. наук. праць з нагоди сімдесятип’ятиріччя д-ра філолог. наук, проф., академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / упоряд. І. Папуша. – С. 68-73.
 10. Конопліцька, О. І. Формування соціокультурної компетентності майбутнього фахівця на заняттях з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» / О. І. Конопліцька // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. IV Міжнар. конф. молод. вчених та студ. –Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 224-225.
 11. Конопліцька, О. І. Використання методу проектів при викладанні документознавчих дисциплін у вищій школі / О. І. Конопліцька, О. М. Гавура,  Н. М. Ліщинська // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / гол. ред. В. М. Андрієнко. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – С. 85-87.
 12. Конопліцька, О. І. До питання мовно-комунікативної компетенції фахівця (тези) / О. І. Конопліцька // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. Міжнар. конф. молод. вчених та студ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – С. 374-376.
 13. Конопліцька, О. І. Жанрові особливості повісті Б. Лепкого «Зломані крила» / О. І. Конопліцька // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / відп. ред. А. В. Козлов. – К. : Твім інтер, 2008. – Вип. 32, ч. 2. – С. 145-153.
 14. Конопліцька, О. І. Засоби і значення парамови (акустичних сигналів) у діловому спілкуванні / О. І. Конопліцька, О. Гавура // Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів – Тернопіль : ТНЕУ, 2013.
 15. Біловус, Л. І. Становище мовних та гендерних досліджень на початку нового тисячоліття [Електронний ресурс] / Леся Біловус, Олена Конопліцька // Studia methodologica. – Тернопіль : Науково-редакційний відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 40. – С. 167-174.
 16. Конопліцька, О. І. Генологічний дискурс з приводу «Мазепи» Богдана Лепкого // Studia methodologica. Теорія літератури, компаративістика, україністика : зб. наук. праць з нагоди 70- річчя Р. Т. Гром’яка. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – Вип. 19. – С. 96-103.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Гавура, О. М. Ділова українська мова : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» / О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2011. – 198 с.
 2. Ліщинська, Н. М. Українська мова за професійним спрямуванням: практикум : навч. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька. – Тернопіль : Новий колір, 2011. – 128 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Конопліцька, О. І. Методичні рекомендації для написання рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт / уклад. : О. І. Конопліцька, Т. Т. Вількова. – Тернопіль, 2008. – 90 с.
  1. Конопліцька, О. І. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу "Українська мова" (робоча програма, плани лекційних і практичних занять) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" усіх форм навчання напряму підготовки 0305 "Економіка і підприємництво" / уклад. : О. І. Конопліцька, О. М. Папуша. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 34 с.
  2. Конопліцька, О. І. Ділова українська мова : навч.-метод. комплекс для студ. заочн. форми навчан. напряму підготовки 1501 «Державне управління» (спец. 8.150101 «Державна служба») / О. І. Конопліцька. –Тернопіль, 2007. – 120 с.
  3. Конопліцька, О. І. Організація документознавства праводілової сфери : навч.-метод. матеріали до вивч. курсу / О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 80 с.
  4. Конопліцька, О. І. Українська мова : навч.-метод. матеріали для студ. ф-ту комп. інформ. технологій / О. І. Конопліцька. – Тернопіль, 2008. – 90 с.
  5. Конопліцька, О. І. Українська мова за професійним спрямуванням : навч.-метод. матеріали для слухач. відділу післядипломної освіти та підвищ. кваліф. / О. І. Конопліцька. – Тернопіль, 2006. – 68 с.
  6. Вількова Т. Т. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-метод. комплекс / Т. Т. Вількова, О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 87 с.
  7. Гавура, О. М. Методичні вказівки до вивчення курсу «Документне забезпечення діяльності організацій (за фаховим спрямуванням)» / уклад. : О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль, 2009. – 28 с.
  8. Гавура, О. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту випускної науково-дослідної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного  рівня «магістр» у галузі знань 0201 «Культура» із напряму підготовки 8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» : навч.-метод. матеріали / уклад. : О. М. Гавура, О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір, 2010. – 164 с.
  9. Гавура, О. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових робіт (для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність») / уклад. : О. М. Гавура, І. Б. Дацків, О. І. Конопліцька. – Тернопіль, 2009. – 28 с.
  10. Ліщинська, Н. М. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. – 42 с.
  11. Ліщинська, Н. М. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с. 
  12. Ліщинська, Н. М. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. – 42 с.
  13. Ліщинська, Н. М. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» : навч.-метод. посіб. / Н. М. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 70 с.
 

Коцелко Світлана Михайлівна

kozelko

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Посада: викладач

Публікації

Статті:

 1. Коцелко, С. Аналіз чинників та принципів, які впливають на оплату праці на хлібопекарських підприємствах Тернопільської області / С. Коцелко, Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип. 16. – С. 83-85.
 2. Коцелко, С. Вдосконалення системи оплати праці та посилення її соціальної сутності / С. Коцелко // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2007.– Вип. 12.– С. 120-123.
 3. Коцелко, С. Особливості становлення соціально-трудових відносин в Україні в умовах ринкової економіки / С. Коцелко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 10. – С. 221-223.
 4. Коцелко, С. Проблеми формування оплати праці в Україні / С. Коцелко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2006.– Вип. 11.– С. 89-91.
 5. Коцелко, С. Профспілки в системі соціально-трудових відносин / С. Коцелко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 252-253.
 6. Коцелко, С. Вплив внутрішніх чинників на оплату праці на хлібопекарських підприємствах Тернопільської області / Світлана Коцелко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 116-119.
 7. Коцелко, С. Сутність і методи мотивування працівників на малих підприємствах / С. Коцелко // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 85-88.
 8. Коцелко, С. Аналіз особливостей мотиваційної функції заробітної плати в сучасних умовах / Світлана Коцелко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 182-185.
 9. Коцелко, С. Мотивація та оплата праці на хлібопекарних підприємствах / Світлана Коцелко // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 207-212.
 10. Коцелко, С. М. Вплив макроекономічних чинників на механізм оплати праці в промисловості [Електронний ресурс] / С. М. Коцелко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип., т. 1: Соціально-трудові відносини: теорія та практика: у 3 т., 2010. – С. 396-401.
 11. Качан, Є. П. Мотивація та рівні регулювання оплати праці в хлібопекарській галузі України [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, С. М. Коцелко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип. : Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. –Т. 1. – 2012. – С. 513 - 520.
 12. Коцелко, С. Використання в оплаті праці мотиваційних важелів (на прикладі хлібопекарських підприємств Тернопільської області) / Світлана Коцелко // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 141-145.

 

Комар Мирослав Петрович

комар

Кафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Комар, Мирослав Петрович Інтелектуальна інформаційна технологія виявлення і класифікації атак на інформаційні телекомунікаційні мережі [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології /Мирослав Петрович Комар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 204 с.
 2. Комар, Мирослав Петрович Інтелектуальна інформаційна технологія виявлення і класифікації атак на інформаційні телекомунікаційні мережі [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології /Мирослав Петрович Комар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Комар, М. П. Інтелектуалізована інформаційна технологія виявлення комп’ютерних атак [Електронний ресурс] / М. П. Комар, Д. І. Боднар, А. О. Саченко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – № 2. – С. 133-137.
 2. Комар, М. Нейросетевой подход к обнаружению сетевых атак на компьютерные системы [Електронний ресурс] / М.П. Комар, И.О. Палий, Р.П. Шевчук, Т.Б. Федысив // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - № 2. – С. 156-163.
 3. Комар, М. П. Система анализа сетевого трафика для обнаружения компьютерных атак / М. П. Комар // Вестник Брестского государственного технического университета. Сер. Физика, математика и информатика. – 2010. – № 5. – С. 14-16.
 4. Комар, М. П. Оцінка можливостей застосування нейронних мереж для розпізнавання відбитків пальців / М. П. Комар // Вісник технологічного університету Поділля. – 2004. – № 2, ч. 1, т. 3. – С. 16-19.
 5. Комар, М. П. Методы искусственных иммунных систем и нейронных сетей для обнаружения компьютерных атак / М. П. Комар // Інформаційна безпека. – 2011. – № 1 (5). – С. 154-160.
 6. Комар, М. П. Нейромережевий метод ідентифікації комп'ютерних атак [Електронний ресурс] / М. П. Комар // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2010. – № 2. – С. 105-109.
 7. Комар, М. П. Интеллектуальная система обнаружения сетевых атак на информационные ресурсы на основе метода главных компонент [Електронний ресурс] / М. П. Комар // Системи обробки інформації. – Харків : ХУПС, 2011. – № 8 (98). – С. 203-207.
 8. Комар, М. П. Інтелектуальна інформаційна технологія виявлення мережевих атак у системі реального часу [Електронний ресурс] / М. П. Комар // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків : НАУ ХАІ, 2011. – № 4 (52). – С. 92-98.
 9. Комар, М. П. Метод построения совокупного классификатора трафика информационно-телекоммуникационных сетей для иерархической классификации компьютерных атак [Електронний ресурс] / М. П. Комар // Системи обробки інформації. – Харків : ХУПС, 2012. – № 3 (101). – С. 134-138.
 10. Комар, М. П. Еволюція детекторів атак на інформаційні телекомунікаційні мережі в складі системи колективного інтелекту [Електронний ресурс] / М. П. Комар // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –Хмельницький, 2014. – № 4. – С. 209-215.
 11. Комар, М. П. Побудова ієрархічного класифікатора комп’ютерних атак на базі багатоканальних нейромережевих детекторів [Електронний ресурс] / М. П. Комар // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –Хмельницький, 2015. – № 4. – С. 199-124.
 12. Sachenko, A. Intrusion detection system based on neural networks [Електронний ресурс] / A. Sachenko, M. Komar // Zeszyty naukowe politechniki Śląskiej: Organizacja i zarządzanie. – Gliwice, 2014. – Z. 68. – S. 377-386. 
 

Куц Людмила Леонтіївна

kuts

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Куц, Людмила Леонтіївна Ефективність інвестиційного процесу на промислових підприємствах в умовах системної трансформації економіки [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва /Людмила Леонідівна Куц.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 232 с.
 2. Куц, Людмила Леонтіївна Ефективність інвестиційного процесу на промислових підприємствах в умовах системної трансформації економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Людмила Леонтіївна Куц. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Куц, Л. До питання про основні категорії інвестиційного процесу / Л. Куц // Наукові записки. Cер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 191-196.
 2. Куц, Л. Розвиток харчової промисловості в контексті реалізації інвестиційного процесу на підприємствах галузі / Л. Куц // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка – Тернопіль, 2003. – № 14. – С. 138-144.
 3. Куц, Л. Л. Структура фінансування інвестиційного процесу підприємств харчової промисловості / Л. Л. Куц, Д.І. Берницька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 233 – 234.
 4. Куц, Л. Л. Інвестиційний процес у ринковій економіці: теоретичний аспект / Л. Л.Куц // Збірник наукових праць. – К: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2002. – Вип. 35. – С. 140 –145.
 5. Куц, Л. Л. Іноземний капітал у інвестиційному процесі підприємств харчової промисловості / Л. Л.Куц, О. П. Вашків // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Випуск 265: В 9 т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ. ДНУ, 2010.- 320 с. – С. 652-664.
 6. Куц, Л. Л. Роль ділової репутації у забезпеченні стратегічної стійкості підприємства / Л. Л. Куц // Економіка: проблеми теорії і практики. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. –Вип. 255. – Т. I.– С. 282 – 286.
 7. Куц, Л. Л. Економічна природа інвестицій у ринковій економіці / Л. Л. Куц / Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : ЛКА, 2002. – Вип. 13. – С. 46 – 52.
 8. Куц, Л. Л. Диверсифікація та її роль у зміцненні стратегічної стійкості підприємства / Л. Л. Куц, Н. І. Шульгат // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 84-88.
 9. Куц, Л. Л. До питання вертикальної інтеграції підприємств / Л. Л. Куц // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 265-269.
 10. Куц, Л. Л. Форми і ступені вертикальної інтеграції підприємств / Л. Л. Куц // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 42-46.
 11. Куц, Л. Інвестиційний процес на підприємстві в умовах ринку [Електронний ресурс] / Людмила Куц.
 12. Вашків, О. П. Інституційні пастки в адмініструванні процесів функціонування підприємств [Електронний ресурс] / О. П. Вашків, Л. Л. Куц // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – № 3, ч. 2.
 13. Куц, Л. Удосконалення оцінки ефективності інвестиційних проектів на основі врахування особливості економіки перехідного періоду [Електронний ресурс] / Людмила Куц.
 14. Куц, Л. Л. Види інновацій підприємств / Л. Л. Куц, Л. С. Окопний // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – С. 95-100.
 15. Собко, О. М. Капітал компетенцій як фундаментальний чинник якості індивідуального інтелектуального капіталу підприємства / О. М. Собко, Л. Л. Куц // Інноваційна економіка. – 2015. – № 3. – C. 71–80.
 16. Собко, О. М. Аспекти розвитку компетенційного потенціалу випускників у сфері підприємництва при застосуванні інноваційних технологій у вищій освіті / О. М. Собко, Л. Л. Куц // Інноваційна економіка. – 2016. – № 1-2(61). – C. 5-14.
 17. Куц, Л. Л. Краудфандинг як інноваційний спосіб акумулювання інвестиційних ресурсів / Л. Л. Куц // Сталий розвиток економіки. – 2016. – № 2(31). – С. 181-188.
 18. Куц, Л. Л. Інноваційні технології формування капіталу знань як основи індивідуального інтелектуального капіталу підприємства / Л. Л. Куц, О. М. Собко // Інноваційна економіка. – 2015. – № 4(59). – C. 93-103.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 142 с.
 2. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 3. Куц, Л. Л. Стратегічна стійкість підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. Л. Куц. – Тернопіль : Інфотехцентр, 2011. – 180 с.
 4. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. Збірник задач / А. К. Пода, О.сП. Вашків, Л. Л. Куц. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 122 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Куц, Л. Л. Капітал підприємства : формування та використання [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Л. Л. Куц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 114 с.
 2. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : Збірник задач / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – К. : ІСДО, 1999. – 123 с.
 3. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : зб. задач / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – К. : ІСДО, 1995. – 123 с.
 4. Куц, Л. Л. Стратегічна стійкість підприємства [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Л. Л. Куц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 92 с.