Коростіль Наталія Жоржівна

korostil n zh

Кафедра гуманітарних дисциплін Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Коростіль, Н. Духовне життя українців-галичан часів ІІ Речі Посполитої [Електронний ресурс] / Н. Коростіль // Схід : аналіт.-інформ. журнал. – Донецьк, 2009.  – № 4 (95). – С. 76-80.
 2. Коростіль, Н. Зміни в економіці села східної Галичини в міжвоєнний період (1919–1939 рр.) [Електронний ресурс] / Н. Коростіль // Галичина. – 2006-2007. – № 12-13.
 3. Коростіль, Н. Польська влада і українські аграрії східної Галичини міжвоєнної доби [Електронний ресурс] / Н. Коростіль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2009. – №.3. – С.106-113.
 4. Коростіль, Н. Український націоналізм і аграрне питання у Східній Галичині міжвоєнного періоду (1919–1939 рр.) [Електронний ресурс] / Наталія Коростіль, Олег Малярчук //  Галичина. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 14. – С. 141-148.
 5. Коростіль, Н. Ж. Побут і повсякденність українських аграріїв Східної Галичини міжвоєнного періоду (1919 – 1939 рр.) / Н. Ж. Коростіль // Схід : аналіт.-інформ. журнал. – Донецьк, 2007. – № 6 (84). – С. 53-56.
 6. Коростіль, Н. Ж. Східна Галичина у радянсько-польських геополітичних планах (1919 – 1939 рр.) / Н. Ж. Коростіль, О. М. Малярчук // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. праць. – Черкаси, 2007. – С. 329-337.
 7. Коростіль, Н. Ж. Культурно-освітня сфера східногалицького села у міжвоєнний період / Н. Ж. Коростіль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ  ім.  В. Гнатюка, 2007. – Вип. 2. – С. 166-175.
 8. Коростіль, Н. Ж. Соціальне становище українських аграріїв Східної Галичини у 20–30-ті роки рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Ж. Коростіль // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. праць : в 2 ч. – К. : Інститут історії України НАН України, 2007. – Вип. 16, ч. 1. – С. 44-51.
 9. Коростіль, Н. Ж. Економічна та соціокультурна сфера  села Східної Галичини (1919 – 1939 рр.) в історіографії / Н. Ж. Коростіль // Схід : аналіт.-інформ. журнал. – Донецьк, 2008. – № 2 (86). – С. 70-76.
 10. Коростіль, Н. Ж. Український сільський соціум Галичини міжвоєнної Польщі: стратегії виживання / Н. Ж. Коростіль, О. М. Малярчук // Схід : аналіт.-інформ. журнал. – Донецьк, 2008. – № 6 (90). – С. 73-79.
 11. Котовський, Р. В. Здобутки і прорахунки радянської влади в західноукраїнському регіоні в системі освіти, культури та охорони здоров’я у 1939 – 1941 рр. [Електронний ресурс] / Р. В. Котовський, Н. Ж. Коростіль // Схід : аналіт.-інформ. журнал. – Донецьк, 2011р. – № 7. – С. 114-120.
 12. Гусак, Р. Західноукраїнська спільнота в складі ІІ Речі Посполитої (1921–1939 рр.): політична програма уряду й політична реальність [Електронний ресурс] / Р. Гусак, Н. Коростіль // Вісник Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника. Історія. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2012. – Вип. 21. – С. 52-62.
 13. Вепрів, Р. Масово-політична робота Комуністичної партії на селі у 1964–1991 рр. (на прикладі Івано-Франківської обасті) [Електронний ресурс] / Р. Вепрів, Н. Коростіль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1. – С. 73-78.
 14. Коростіль, Н. Ж. Збереження власної ідентичності за чужонаціональної влади: духовне життя українського селянства Східної Галичини 1921-1939 рр. [Електронний ресурс] / Н. Ж. Коростіль // Сумська старовина: Збірник наукових праць. – 2010. - №30.– С. 104-112.
 

Кіндюк Борис Володимирович

Kindyuk Boris VolodimirovichКафедра теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Кіндюк, Б. Впливи норм дореволюційного лісового права на основні положення декрету РНК РРФСР "Про ліси" 1918 р. / Б. Кіндюк // Право України. – 2011. – №2. – С. 249-254.
 2. Кіндюк, Борис До питання про тимчасову передачу лісів селянству за часів НЕПу / Борис Кіндюк // Юридична Україна. – 2011. – № 1. – С. 66-70.
 3. Кіндюк, Б. В. Доктрини українського лісового права та їх відображення в нормативно-правових актах / Б. В. Кіндюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 11. – С. 35-41.
 4. Кіндюк, Борис Дослідження властивостей давніх природоохоронних звичаїв на приклад лісового права / Борис Кіндюк // Юридична Україна. – 2009. – № 5. – С. 89-91.
 5. Кіндюк, Б. Історична динаміка джерел українського лісового права / Б. Кіндюк // Право України. – 2011. – № 10 : Актуальна тема номера: «Цивільне судочинство в Україні та в інших державах». – С. 285-291.
 6. Кіндюк, Б. Історична динаміка форм правління у козацько-гетьманській державі / Б. Кіндюк // Право України. – 2015. – № 8. – С. 158-166.
 7. Кіндюк, Борис Кодифікація та моніторинг нормативно-правових актів, прийнятих у сфері охорони природи радянської та незалежної України / Борис Кіндюк, Анастасія Золотарьова // Юридична Україна. – 2015. – № 10-12. – С. 17-23.
 8. Кіндюк, Б. В. Особливості формування гідрографічної мережі Закарпаття / Б. В. Кіндюк, В. А. Овчарук // Український географічний журнал. – 2005. – №2. – С.36-39.
 9. Кіндюк, Борис Правові засади проведення реформ Петра 1 в лісовій галузі / Борис Кіндюк // Юридична Україна. – 2009. – № 8. – С. 81-84.
 10. Кіндюк, Б. В. Правові основи створення та діяльності державної охорони лісів УРСР у період 1925-1950рр. / Б. В. Кіндюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4. – С. 52-58.
 11. Кіндюк, Б. Становлення правових засад організації війська козацько - гетьманської держави у часи гетьмування І.Мазепи та К. Розумовського / Б. Кіндюк // Право України. – 2016. – № 9. – С. 149-157.
 12. Копиленко, Олександр Теоретичні засади використання кількісних показників у досліджених пам'яток права / Олександр Копиленко, Борис Кіндюк // Юридична Україна. – 2016. – № 7-8. – С. 4-12.
 13. Киндюк, Б. В. Организационно-правовые основы использования шведской модели государственного управления при проведении коллежской реформы 1717-1722 годов и создания Малороссийской коллегии / Б. В. Киндюк, Т. В. Безрук // Вестник Воронежского государственного университета. – 2015. – № 1. – С. 100-108.
 14. Кіндюк, Б. В. Историческая динамика форм правления в казацко-гетманском государстве / Б. В. Кіндюк // Право України. – 2015. – № 8. – С. 158‑166.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Кіндюк, Б. В. Історія українського лісового законодавства. Часи визвольних змагань та період НЕП 1917-1929 рр. [Текст] : монографія / Б. В. Кіндюк. – Одеса : Фенікс, 2011. – 168 с.
 2. Кіндюк, Б. В. Історія українського лісового законодавства. Часи тоталітаризму та незалежної України 1929-2011 рр. [Текст] : монографія / Б. В. Кіндюк. – Одеса : Фенікс, 2011. – 348 с.
 

Кустовська Олена Василівна

Кафедра економічного аналізу і статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Кустовська, О. Аналіз соціально-економічного та демографічного розвитку регіону в контексті визначення депресивного стану / Олена Кустовська, Роман Ціщик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 84-87.
 2. Кустовська, О. Багатофакторні індексні моделі в аналізі демографічних закономірностей / О. Кустовська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 26-29.
 3. Кустовська, О. Регіональна статистика: стан, проблеми, перспективи / Олена Кустовська, Роман Ціщик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 140-147.
 4. Кустовська, О. Стастистичний аналіз закономірностей динаміки народжуваності: методологічний та емпіричний аспекти / Олена Кустовська, Роман Ціщик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 137-151.
 5. Кустовська, О. Статистична оцінка диференціації демографічної ситуації в регіонах України / О. Кустовська, Л. Фурман // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 50-52.
 6. Кустовська, О. В. Комплексний статистичний аналіз закономірностей розподілу населення регіону за статтю та віком (на прикладі Тернопільської області) / О. В. Кустовська // Регіональна економіка. – 2007. – № 1. – С. 135-145.
 7. Кустовська, О. В. Статистичне оцінювання регіональних сезонних коливань народжуваності та смертності / О. В. Кустовська, Р. В. Ціщик // Статистика України. – 2009. – № 3. – С. 72-79.
 8. Кустовська, О. В. Статистичний аналіз галузевої диференціації оплати праці в Україні / О. В. Кустовська, Р. В. Ціщик // Статистика України. – 2011. – № 2. – С. 25-31.
 9. Кустовська, О. В. Статистичний аналіз регіональної диференціації оплати праці в Україні / О. В. Кустовська // Демографія та соціальна економіка. – 2010. – № 2. – С. 149-159.
 10. Кустовська, О. В. Порівняльний статистичний аналіз демографічного стану та розвитку регіонів / О. В. Кустовська, Р. В. Ціщик // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи : зб. наук. праць НАН України, інституту регіональних досліджень. – Львів, 2006. – Вип. 2. – С. 750-759.
 11. Кустовська, О. В. Статистичне дослідження виробничого травматизму в Україні / О. В. Кустовська // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2009. – Вип. 5. – С. 161-168.
 12. Кустовська, Олена Порівняльний статистичний аналіз диференціації оплати праці / Олена Кустовська, Тетяна Безродна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – квітень-червень (№2). – С. 114-124.
 13. Кустовська, О. Інтегральна оцінка демографічного стану регіонів України [Текст] / О. Кустовська, Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип.16. – С. 56-62.
 14. Кустовська, О. Вплив сучасних демографічних процесів на формування і використання трудового потенціалу в Тернопільській області [Текст] / О. Кустовська, Р. Ціщик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – 2005. – Вип.10. – С. 116-120.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Кустовська, О. В. Демографічний розвиток регіону (статистичний аналіз і моделювання) [Текст] / О. В. Кустовська. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 326 с.
 2. Кустовська, О. Студентські роки - час сподівань і майбутніх звершень!:[Спогади про навчання випускниці ТФЕІ 1975 р. доц. кафедри статистики ТДЕУ Олени Кустовської] / О. Кустовська // Академія. – 2005. – 28 трав. (№ 20). – С. 2.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Болонський процес. Документи і матеріали / О. В. Кустовська, Б. Л. Луців, О. М. Гирила ; за ред. д.е.н., проф. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 136 с.
 2. Кустовська, О. В. Загальна теорія статистики : підруч. / О. В. Кустовська, Є. І. Ткач, В. П. Сторожук. – Тернопіль : Лідер, 2007. – 440 с.
 3. Міжнародна статистика : навч. посіб. / З. О. Насінник, В. П. Сторожук, П. Г. Вашків, О. В. Кустовська, Є. І. Ткач, І. М. Шост [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 195 с.
 4. Навчальний посібник по виконанню індивідуальних завдань зі статистики для студентів всіх форм навчання / І. М. Шост, О. В. Кустовська, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, Л. П. Матійчук. – Тернопіль : Лідер, 2005. – 47 с.
 5. Теорія статистики. Навчальний посібник для студентів економічних вузів усіх спеціальностей і форм навчання : навч. посіб. / І. М. Шост, О. В. Кустовська, Я. І. Костецький, В. В. Маслій. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 202 с.
 6. Статистика. Практикум. [Електронний ресурс] : навч. посібник // Кустовська О. В., Солтис В.В., Матійчук Л. П., Чорний В. С., Ціщик Р.В. - Тернопіль : ТНЕУ.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 1. Кустовська, О. В. Демографічна статистика : курс лекцій / О. В. Кустовська. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 152 с.
 2. Кустовська, О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень : курс лекцій / О. В. Кустовська. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 124 с.
 3. Кустовська, О. В. Статистика праці : курс лекцій / О. В. Кустовська, В. В. Солтис, О. С. Понятишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 316 с.
 4. Збірник задач зі статистики : навч. посіб. / І. М. Шост, Є. І. Ткач, О. В. Кустовська, В. П. Сторожук [та ін.]. – Тернопіль : Лідер, 2010. – 99 с.
 5. Практикум із дисципліни «Статистика» з використанням Excel / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. В. Солтис, Р. В. Ціщик, В. С. Чорний. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 215 c.
 6. Статистика : зб. задач / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. С. Чорний, В. В. Солтис, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, І. М. Шост, Р. В. Ціщик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 88 с.
 7. Курс лекцій з дисципліни "Статистика" [Текст] : Курс лекцій. Ч.1 : Теорія статистики / Є. І. Ткач, В. П. Сторожук, О. В. Кустовська [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 220 с.
 8. Кустовська, О. В. Методичні вказівки з дисципліни "Демографічна статистика" [Електронний ресурс] : магістерський курс / О. В. Кустовська. – Тернопіль : Економічна думка, 2005.
 

Козловський Володимир Олександрович

козловський володимир олександрович

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького інституту економіки ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Козловський, В. О. Структурна модель формування внутрішнього економічного механізму підприємства / В. О. Козловський, Л. Г. Дончак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 5. – С. 36-39.
 2. Погріщук, Б. Методологія дослідження інвестиційних процесів в Україні: стан і напрямки розвитку / Б. Погріщук, В. Козловський // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 125-130.
 3. Козловський, В. О. Теоретико-методологічні основи визначення потенціалу підприємства / В. О. Козловський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. – № 3. – С.28-33.
 4. Козловський, В. О. Сучасні підходи до проблеми формування та використання капіталу / В. О. Козловський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. – № 3. – С.12-20.
 5. Козловський, В. Ідентифікація галузей народного господарства за ступенем їх впливу на статичну стійкість і економічні цикли / Володимир Козловський, Сергій Козловський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 2. – С. 34-39.
 6. Козловський, С. В. Концептуальні засади побудови системи підтримки прийняття інвестиційних рішень в агропромисловому комплексі України / С. В. Козловський, Ю. В. Герасименко, В. О. Козловський // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 263-275.
 7. Калетнік, Г. Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави / Г. Калетнік, С. Козловський, В. Козловський // Економіка України. – 2012. – № 7. – С. 16-25.
 8. Козловський, С. В. Управлінський потенціал як провідна складова стратегічного економічного потенціалу мікроекономічної системи (підприємства) / С. В. Козловський, В. О. Козловський, А. В. Козловський //Економіка та держава. – 2017. – № 1. – C. 4-9.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Козловський, В. О. Основи підприємництва [Текст] : практикум, навч.посіб. / В. О. Козловський, Б. В. Погріщук. – Тернопіль : ТзОВ " Терно - Граф", 2005. – 297 с.
 2. Козловський, С. В. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні [Текст] : монографія / С. В. Козловський, В. О. Козловський. – Вінниця : Книга-Вега, 2005. – 240 с.
 

Крисоватий Ігор Андрійович

1454519933 2-redКафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Крисоватий, Ігор Андрійович Податкове регулювання інноваційних процесів в Україні : стан та перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ігор Андрійович Крисоватий. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2014. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Крисоватий, І. А. Аналіз трактувань поняття "податкове регулювання інноваційної діяльності" у працях зарубіжних та вітчизняних вчених / І. А. Крисоватий // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11. – С. 214-220.
 2. Крисоватий, І. А. Інструменти активізації інвестиційної та інноваційної компоненти у вітчизняній системі оподаткування / І. А. Крисоватий // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – № 22. – С. 51-55.
 3. Крисоватий, І. Напрямки вдосконалення податкового стимулювання інноваційних процесів в Україні / І. Крисоватий // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 4. – С. 28-36.
 4. Кізима, А. Я. Прогнозування і планування надходжень податку на додану вартість: теорія та практика [Електронний ресурс] / А. Я. Кізима, І. А. Крисоватий // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2011. - Вип. 16. - С. 51-57.
 5. Крисоватий, І. А. Інвестиційно-інноваційна спрямованість непрямих податків в Україні [Електронний ресурс] / І. А. Крисоватий // Економічний форум. – 2013. – № 3. – С. 175-179.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 3. Крисовата, К. В.  Теоретичне обгрунтування механізму податкового регулювання інноваційної діяльності [Текст] / К. В. Крисовата, І. А. Крисоватий // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 85-99.
 4. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 5. Крисоватий, І. А. Напрямки розвитку податкового регулювання інноваційних процесів у сучасних умовах [Текст] / І. А. Крисоватий // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 383-420.