Крисоватий Ігор Андрійович

1454519933 2-redКафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Крисоватий, Ігор Андрійович Податкове регулювання інноваційних процесів в Україні : стан та перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ігор Андрійович Крисоватий. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2014. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Крисоватий, І. А. Аналіз трактувань поняття "податкове регулювання інноваційної діяльності" у працях зарубіжних та вітчизняних вчених / І. А. Крисоватий // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11. – С. 214-220.
 2. Крисоватий, І. А. Інструменти активізації інвестиційної та інноваційної компоненти у вітчизняній системі оподаткування / І. А. Крисоватий // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – № 22. – С. 51-55.
 3. Крисоватий, І. Напрямки вдосконалення податкового стимулювання інноваційних процесів в Україні / І. Крисоватий // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 4. – С. 28-36.
 4. Кізима, А. Я. Прогнозування і планування надходжень податку на додану вартість: теорія та практика [Електронний ресурс] / А. Я. Кізима, І. А. Крисоватий // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2011. - Вип. 16. - С. 51-57.
 5. Крисоватий, І. А. Інвестиційно-інноваційна спрямованість непрямих податків в Україні [Електронний ресурс] / І. А. Крисоватий // Економічний форум. – 2013. – № 3. – С. 175-179.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 3. Крисовата, К. В.  Теоретичне обгрунтування механізму податкового регулювання інноваційної діяльності [Текст] / К. В. Крисовата, І. А. Крисоватий // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 85-99.
 4. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 5. Крисоватий, І. А. Напрямки розвитку податкового регулювання інноваційних процесів у сучасних умовах [Текст] / І. А. Крисоватий // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 383-420.
 

Король Володимир Степанович

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

king1Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Король, Володимир Концепція, методи і джерела розвитку інноваційно-конкурентноспроможної національної економіки / Володимир Король // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 112-115.
 2. Король, Володимир Міжрегіональні зв'язки та їх фінасово-економічні форми регулювання / Володимир Король // Наука молода. Збірник наукових праць ради молодих вчених Тернопільської академіії народного господарства. Економічні науки. – 2009. – Вип. 12. – С. 206-209.
 3. Король, В. С. Регіональні особливості аграрних перетворень / В. С. Король // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9. – С. 143-146.
 4. Король, В. С. Формування стратегії розвитку регіону в світлі теорій економічного зростання [Електронний ресурс] / В. С. Король // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2014. - Т. 19, Вип. 2(4). - С. 182-186.
 5. Король, В. С. Формування напрямів стратегічного розвитку агропродовольчого підкомплексу країни як основи забезпечення національної продовольчої безпеки [Електронний ресурс] / В. С. Король // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2014. - Вип. 10(2). - С. 246-254.
 6. Король, В. С. Механизм принятия решений предприятия в кризисных ситуациях / В. С. Король, В. В. Пасичник // Придніпровський науковий вісник : наук. журнал. – 1998. – № 125 (192). – С. 104-106.
 7. Король, В. С. Аналіз основних ознак кризового менеджера / В. С. Король // Наукові записки : зб. наук. праць викл. та асп. каф. екон. аналізу ТАНГ. – Тернопіль, 1999. – С. 185-187.
 8. Король, В. С. Аналіз стилю керівництва як складової моделі кризового менеджменту / В. С. Король // Наукові записки : зб. наук. праць викл. та асп. каф. екон. аналізу ТАНГ. – Тернопіль, 2000. – С. 158-159.
 9. Король, В. С. Аналіз організації управління на кризовому підприємстві / В. С. Король // Наукові записки : зб. наук. праць викл. та асп. кафедри екон. аналізу ТАНГ. – Тернопіль, 2000. – С. 124-125.
 10. Король, В. С. Оценка параметров модели для выбора оптимального управленческого решения / В. С. Король // Математико-статистические методы в страховании и бизнесе : сб. науч. трудов. – Москва : Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2000. – С. 6-78.
 11. Король, В. С. Демографічна ситуація та проблеми відтворення населення / В. С. Король, П. Б. Вовчук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. Праць. – Тернопіль : Тернопільська академія народного господарства, 2000. – С. 231-235.
 12. Король, В. С. Побудова системи типових ознак економічного стану організації / В. С. Король, Ю. В. Олійник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. економ. аналізу. – Тернопіль, 2001. – С. 225-226.
 13. Король, В. С. Прогнозування економічної кон'юнктури як складова стратегічного маркетингу / В. С. Король // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Податкова та фінансово-кредитна політика держави і механізми її реалізації в регіонах України. – Львів, 2001. – Вип. ХХІV. – С. 580-586.
 14. Король, В. С. Маркетинговий підхід як основа товарної стратегії підприємства / В. С. Король // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – Вип. 129.
 15. Король, В. С. Аналіз стратегічних факторів успіху підприємства / В. С. Король // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11.
 16. Король, В. С. Статистична характеристика розвитку регіону в умовах перехідної економіки / В. С. Король, Ю. В. Олійник // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 6.
 17. Король, В. С. Проблемы развития местного самоуправления / В. С. Король, З. О. Насінник // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – № 4, ч. 2, т. 3.
 18. Король, В. С. Проблеми розвитку молочного скотарства Тернопільської області / В. С. Король, В. П. Цюпак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 11.
 19. Король, В. С. Інвестиційна проблема при утворенні промислово-фінансових груп / В. С. Король // Соціально – економічні дослідження в перехідний період. Методологія статистичних оцінювань соціально – економічних процесів : зб. наук. праць. – Львів, 2003. – Вип. 3 (XLI).
 20. Король, В. Деякі напрями територіального реформування в системі адміністративних утворень / В. Король // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – Вип. 8. – С. 50-54.
 21. Король, В. С. Напрямки залучення інвестицій в економіку регіону / В. С. Король // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13.
 22. Король, В. Транскордонні регіони та їх роль в інтеграції України в ЄС / В. Король // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2004. – № 16. – С. 226-228.
 23. Король, В. Регіон як один із основних елементів в створенні єдиного економічного простору / В. Король // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2005. – № 19. - С. 253-256.
 24. Король, В. С. Вдосконалення інвестиційної політики на регіональному і місцевому рівнях / В. С. Король, Ю. В. Ніколаєнко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2006. – Вип. 16.
 25. Король, В. С. Концептуальні основи формування структур міжрегіональної економічної інтеграції / В. С. Король, Ю. В. Ніколаєнко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007 . – № 21.
 26. Король, В. С. Міграція трудових ресурсів як чинник|фактор| розвитку міжрегіональних зв'язків / В. С. Король, Ю. В. Ніколаєнко // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2007. – № 3. – С. 28-31.
 27. Король, В. С. Балансові міжрегіональні моделі в аналізі соціально – економічних зв’язків [Електронний ресурс] / В. С. Король // Економічний аналіз : наук. журнал. – 2008. – № 3 (19). – С. 51-55.
 28. Король, В. С. Маркетинговий аналіз у діяльності промислового підприємства / В. С. Король // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2008. – № 4 (10). – С. 132-136.
 29. Король, В. С. Вдосконалення інвестиційної політики бюджету на макрорівні / В. С. Король // Гірська школа Українських Карпат : наук. вид. – 2008. – № 4. – С. 91-95.
 30. Король, В. С. Спільність економічних інтересів як основний мотиватор у побудові системи міжрегіональних відносин / В. С. Король // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – 2008. – Вип. 13. – С. 55-58.
 31. Король, В. С. Роль і місце когнітаріату в інноваційному управлінні персоналом / В. С. Король // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2009. – № 2 (12). – С. 178-181.
 32. Король, В. С. Промислова політика як найважливіший чинник стійкого розвитку України та посилення міжрегіональних зв’язків [Електронний ресурс] / В. С. Король // Економічний аналіз : наук. журнал. – 2009. – Вип. 4. – 42-46.
 33. Король, В. С. Державна політика сприяння розвитку малого підприємництва на регіональному рівні / В. С. Король // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2009. – № 4 (14). – С. 193-197.
 34. Король, В. С. Проблеми функціонування суб'єктів малого підприємництва в умовах глобалізації економіки України / В. С. Король, Р. Б. Данилейчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 6. – С. 17-20.
 35. Король, В. С. Бізнес-тренінг як ефективний метод розвитку персоналу в сучасній організації [Електронний ресурс] / В. С. Король // Економічний аналіз : наук. журнал. – 2010. – Вип. 5. – С. 114-118.
 36. Король, В. С. Організація міжрегіональної співпраці в рамках асоціацій економічної взаємодії [Електронний ресурс] / В. С. Король // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2010. – № 1 (10). – С. 49-54.
 37. Король, В. С. Міжрегіональний міжгалузевий баланс із взаємозв’язками виробництва, споживання та доходів населення [Електронний ресурс] / В. С. Король // Моделювання регіональної економіки : наук. журнал. – 2010. – № 2 (16). – С. 237-246.
 38. Король, В. С. Особливості перспективного розвитку аграрного сектора економіки [Електронний ресурс] / В. С. Король // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2010. – № 5. – С. 71-74.
 39. Король, В. С. Посилення ролі банківського сектора в забезпеченні сталого розвитку [Електронний ресурс] / В. С. Король // Наука молода. – 2010. – № 14. – С. 105-109.
 40. Король, В. С. Фізичне і психічне здоров'я населення в системі розвитку людського потенціалу [Електронний ресурс] / В. С. Король // Гірська школа Українських Карпат : наук. видання. – 2010-2011. – № 6-7. – С. 112-114.
 41. Король, В. С. Створення транспортно-логістичної інфраструктури як підвищення транзитного потенціалу регіону [Електронний ресурс] / В. С. Король // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2011. – № 4 (23). – С. 213-216.
 42. Король, В. С. Деморозвиток - природна основа формування людського потенціалу країни та її регіонів / В. С. Король // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 8. – С. 210-214.
 43. Король, В. С. Особливості використання конвергентної моделі в стратегії розвитку економіки / В. С. Король // Наука молода. – 2011. – № 16. – С. 110-115.
 44. Король, В. С. Удосконалення земельних відносин і розвиток ринкової інфраструктури в аграрному секторі економіки / В. С. Король // Агросвіт : наук.-практ. журнал. – Київ, 2012. – № 20. – С. 112-118.
 45. Король, В. С. Регіональні особливості аграрних перетворень [Електронний ресурс] / В. С. Король // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2012. – № 9 (35). – С. 213-216.
 46. Король, В. С. Стратегічний розвиток інноваційно-конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва / В. С. Король // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 9. – С. 256-270.
 47. Король, В. С. Моделі й стратегії розвитку економіки України [Електронний ресурс] / В. С. Король // Моделювання регіональної економіки : наук. журнал. – Івано-Франківськ, 2012. – № 1 (19). – С. 285-295.
 48. Король, В. С. Необхідність розробки стратегії економічного розвитку в регіоні [Електронний ресурс] / В. С. Король // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. журнал. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – Вип. 9, т. 2. – С. 250-262.
 49. Король, В. С. Духовно-інтелектуальна складова стратегії розвитку України [Електронний ресурс] / В. С. Король // Гірська школа Українських Карпат : наук. видання. – 2013. – № 8, 9. – С. 210-215.
 50. Король, В. С. Стратегічні напрями підприємства щодо вдосконалення системи мотивації персоналу [Електронний ресурс] / В. С. Король // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2014. – Вип. 10. – С. 199-205.
 51. Король, В. С. Інноваційні підходи до управління професійним ростом персоналу в організації [Електронний ресурс] / В. С. Король // Актуальні проблеми розвитку регіону : наук. журнал. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – 2015. – Вип. 11, т. 1. – С. 243-251.
 52. Король, В. С. Адміністративна реформа та перспективи розвитку місцевого самоврядування / В. С. Король // Моделювання регіональної економіки : наук. журнал. – Івано-Франківськ, 2015. – № 1 (25). – С. 285-295.
 53. Король, В. С. Теоретичні засади розвитку зовнішньоекономічної діяльності прикордонного регіону [Електронний ресурс] / В. С. Король // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2015. – Вип. 11. – С. 72-76.
 54. Король, В. С. Екологічна безпека як невід’ємна складова забезпечення сталого розвитку України / В. С. Король, В. В. Стефінін // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 5 (64). – С. 188-192.
 

Козин Лариса Володимирівна

kozyn l v

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Козин, Лариса Володимирівна Соціально-відповідальний маркетинг підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лариса Володимирівна Козин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 239 с.
 2. Козин, Лариса Володимирівна Соціально-відповідальний маркетинг підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Лариса Володимирівна Козин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Козин, Л. В. Корпоративна соціальна відповідальність як засіб формування конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Л. В. Козин // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 12. – С. 394-401.
 2. Козин, Л. В. Управління соціальним інвестуванням як складова діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / Л. В. Козин / Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. научной web-конф. молод. ученых [Сімферополь, 3 марта 2011 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 179-181.
 3. Козин, Л. В. Стратегія управління соціальної відповідальності як прогресивний тренд ведення бізнесу / Л. В. Козин // Економіка та ефективна організація фінансових та виробничих процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ, 14-14 жовт. 2011 р.]. – К. : Аналітичний центр «Нова економіка», 2011. – С. 85-88.
 4. Козин, Л. В. Корпоративна соціальна відповідальність як основа сучасної парадигми управління бізнесом [Електронний ресурс] / Л. В. Козин // Відповідальна економіка. – 2011. – Вип. 3. – С. 53-68.
 5. Козин, Л. В. Вплив соціально відповідальних ініціатив компанії на формування її бренду / Л. В. Козин // Экономика Крыма. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 142-154.
 6. Козин, Л. В. Сучасні тенденції розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Л. В. Козин // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2012. – № 3. – С. 248-256.
 7. Козин, Л. В. Становлення соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Л. В. Козин // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : матеріали звітної наук.-практ. конф. проф.-викл. складу та студентів [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 115-117.
 8. Бурак, О. В. Жінка-лідер: сучасні стилі керівництва / О. В. Бурак, Л. В. Козин // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : матеріали звітної наук.-практ. конф. проф.-викл. складу та студентів [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 124-125.
 9. Войтович, С. Управління емоційними процесами як складова само менеджменту / С. Войтович, Л. В. Козин // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : матеріали звітної наук.-практ. конф. проф.-викл. складу та студентів [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 126-128.
 10. Лилик, В. Зв’язок організаційної культури та стратегії інноваційного розвитку підприємства / В. В. Лилик, Л. В. Козин // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : матеріали звітної наук.-практ. конф. проф.-викл. складу та студентів [Івано-Франківськ, 13-14 березня 2012 р.]. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 152-154.
 11. Козин, Л. В. Фінансова стратегія компанії при здійсненні зовнішньоекономічної політики / Л. В. Козин, М. В. Гуменник // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 310-312.
 12. Козин, Л. В. Соціальна відповідальність як прогресивний підхід до формування рекламної політики компанії / Л. В. Козин // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 319-321.
 13. Козин, Л. В. Роль психоаналізу в менеджменті персоналу / Л. В. Козин, Т. Я. Білоус // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы Х Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и докторантов [3-4 апреля 2012 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. – С. 380-381.
 14. Козин, Л. В. Соціально-етичний маркетинг як форма впровадження корпоративної соціальної відповідальності у маркетингову практику компаній / Л. В. Козин // Актуальні питання економіки: проблеми, гіпотези, дослідження : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [Сімферополь, 5-6 жовт. 2012 року]. – Сімферополь, 2012. – С. 150-152.
 15. Козин, Л. В. Маркетинг і соціальна відповідальність: конфлікт чи співпраця? [Електронний ресурс] / Л. В. Козин // Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 108-110.
 16. Козин, Л. В. Шляхи реалізації принципів корпоративної соціальної відповідальності у маркетинговій стратегії підприємства [Електронний ресурс] / Л. В. Козин // Сталий розвиток економіки. –2011. – № 7 (10). – С. 247-250.
 17. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Козин, Л. В. Соціально-відповідальний маркетинг і сталий розвиток: зв’язок концепцій / Л. В. Козин. – С. 269-271.
 18. Козин, Л. В. Аналіз макросередовища функціонування підприємств-виробників алкогольної продукції [Електронний ресурс] / Л. В. Козин // Тенденції розвитку організаційного та проектного менеджменту : матеріали XXXII Міжнар. наук.-практ. конф. [Львів, 6-7 груд. 2013 р.]. – Львів : ЛЕФ, 2013. – Ч. ІІ. – С. 78-81.
 19. Козин, Л. В. Врахування соціально-культурних чинників функціонування глобального ринку алкогольних напоїв при розробці стратегії маркетингу підприємства-виробника [Електронний ресурс] / Л. В. Козин // Пріоритети розвитку економіки України та інших країн : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [29-30 листоп. 2013 р.]. – Чернігів : Видавничий дім «Гельвегика», 2013. – С. 106-108.
 20. Козин, Л. В. Роль соціально-відповідального маркетингу у створенні конкурентоспроможного бренду в умовах преміумізаціїі концентрації глобального ринку алкогольних напоїв [Електронний ресурс] / Л. В. Козин // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы пятой Всеукр. науч. \уеЬ-конф. молод. ученых. – Симферополь : ДИАИПИ, 2014. – С. 212-214.
 21. Козин, Л. В. Соціально-відповідальний вимір маркетингової діяльності сучасної компанії socially-responsible measuring of the mode company’s marketing activity [Електронний ресурс] / Л. В. Козин // Економічний вісник національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. – 2013. – № 10. – С. 334-339.
 22. Білецька, І. М. Особливості побудови системи економічної безпеки підприємства в сучасних умовах [Електронний ресурс] / І. М. Білецька, Л. В. Козин // Экономика Крыма : науч.-практ. журнал. – 2011. – № 2 (35). – С. 222-225.
 23. Козин, Л. В. Соціально-відповідальний маркетинг як форма реалізації концепції сталого розвитку на рівні управління підприємством [Електронний ресурс] / Л. В. Козин // Экономика Крыма : науч.-практ. журнал. – 2013. – № 1. – С. 370-377.
 24. Козин, Л. В. Соціально-відповідальний маркетинг підприємств-виробників алкогольних напоїв: європейський досвід [Електронний ресурс] / Л. В. Козин // Журнал європейської економіки : наук. журнал. – 2013. – 12 (№ 3). – С. 358-379.
 25. Козин, Л. В. Соціально-відповідальний маркетинг і корпоративна соціальна відповідальність: зв'язок концепцій [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фах. вид. – 2016. – № 9.
 26. Kosin, L. Formation of the socially responsible marketing policy in accordance with the motivations of alcohol products consumers / L. Kosin // Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine. Eine Sicht ukrainischer Forscher zu Theorie und Praxis. – Berlin, 2013. – S. 216-232.
 27. Козин, Л. В. Формування ланцюгів постачання на засадах соціально-відповідального маркетингу і сталого розвитку [Електронний ресурс] / Л. В. Козин // Технологический аудит и резервы производства. - 2016. - № 2(5). - С. 14-19.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Козин, Л. В. Соціально відповідальний вимір маркетингової діяльності сучасних підприємств [Текст] / Л. В. Козин // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 383-390.
 2. Козин, Л. В. Корпоративна соціальна відповідальність як засіб формування конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Л. В. Козин // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 391-398.
 3. Козин, Л. В. Соціально відповідальний маркетинг лікеро-горілчаних підприємств [Текст] / Л. В. Козин // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 399-415.
 4. Козин, Л. В. Соціальна відповідальність як чинник функціонування кадрового інноваційного маркетингу [Текст] / Л. В. Козин // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 336-348.

 

Крайняк Олександр Костянтинович

krainiak

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Крайняк, Олександр Констянтинович Економічне обгрунтування ефективності енергозберігаючих технологій виробництва насіння кормових культур [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Констянтинович Крайняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 230 с.
 2. Крайняк, Олександр Костянтинович Економічне обгрунтування ефективності енергозберігаючих технологій виробництва насіння кормових культур [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Костянтинович Крайняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.

Статті:

 1. Крайняк, О. К. Оцінка енергетичної та економічної ефективності виробництва фуражного зерна / О. К. Крайняк // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 84-87.
 2. Крайняк, О. Оцінювання технологій виробництва насіння кормових культур: економічний та енергетичний аспекти / Олександр Крайняк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 1. – С. 100-105.
 3. Крайняк, О. Агроенергетична цінність багаторічних бобових і злакових трав з твердокам’яним насінням / Олександр Крайняк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 43-46.
 4. Крайняк, К. Економічний аспект оцінки технологій кормовиробництва / Костянтин Крайняк, Олександр Крайняк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 39-42.
 5. Крайняк, О. Економічна та енергетична оцінки технологій виробництва насіння люцерни за модифікованими енергетичними технологічними картами / Олександр Крайняк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. - Вип. 3. – С. 173-177.
 6. Крайняк, О. К. Управління процесами вирощування зернобобових культур [Електронний ресурс] / О. К. Крайняк.
 7. Крайняк, О. К. Економічний та енергетичний аналіз технологій вирощування зернобобових культур / О. К. Крайняк // Інноваційна економіка. - 2009. - № 4. - С. 109-113.
 8. Дзядикевич, Ю. В. Напрями покращення пасажирських автоперевезень [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, О. К. Крайняк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 154-158.
 9. Дзядикевич, Ю. В. Основні аспекти державного регулювання міжнародних автомобільних перевезень [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, О. К. Крайняк, І. М. Куликовська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 1. – С. 17-20.
 10. Дзядикевич, Ю. В. Особливості державного регулювання автомобільних перевезень [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, О. К. Крайняк, І. М. Куликовська // Інноваційна економіка. – 2011. – № 7. – С. 277-280.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Крайняк, О. К. Економіка і планування у переробній і харчовій промисловості [Текст]: Цикл лекцій /О. К. Крайняк.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 159 с.
 2. Крайняк, К. К. Система технологій в рослинництві з основами енергономіки [Текст] : навч. посіб. / К. К. Крайняк, З. Ф. Бриндзя, О. К. Крайняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 314 с.
 3. Крайняк, К. К. Системи технологій в рослинництві з основами енергономіки [Текст] : навч. посіб. / К. К. Крайняк, О. К. Крайняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 312 с.
 

Кричківська Оксана Василівна

1455055057 krychkivska (1)Кафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кричківська, Оксана Василівна Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішьоекономічної діяльності [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Кричківська Оксана Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Г. В. Терещук. – Тернопіль, 2015. – 293 с.
 2. Кричківська, Оксана Василівна Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кричківська Оксана Василівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Кричківська, О. В. Сутність і структура міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Кричківська // Молодий вчений. – 2015. – № 11. –  С. 35-39.
 2. Кричківська, О. В. Організаційно-педагогічні умови оптимального формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності / О. В. Кричківська // Молодий вчений. – 2015. – № 6. – С. 304−308.
 3. Кричківська, О. В. Моделювання процесу формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Кричківська // Молодий вчений. – 2014. – № 12. – С. 304-308.
 4. Кричківська, О. В. Міжкультурна комунікація у системі сучасних підходів / О. В Кричківська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : видавн. відділ ТНПУ, 2007. − № 5. − С. 88-96.
 5. Кричківська, О. В. Формування міжкультурної комунікативної компетенції як психолого-педагогічна проблема / О. В. Кричківська // Збірник наукових праць Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. Педагогіка. – Дрогобич : редакц.-видавн. відділ ДДПУ, 2007. – Вип. 15. – С. 16-24.
 6. Семенів, О. В. Особливості становлення і розвитку теорії міжкультурної комунікації / О. В. Семенів, Л. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : видавничий відділ ТНПУ, 2006. – № 4. − С. 134-140. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.