Кошіль Наталія Євгенівна

koshilКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кошіль, Наталія Євгенівна Рецепція творчості Карла Сендберга у радянському і пострадянському просторі [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Кошіль Наталія Євгенівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Р. Т. Гром'як. – Тернопіль, 2006. – 170 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кошіль, Н. Карл Сендберг і Україна (рецепція творчості поета у 20-30 роки) [Електронний ресурс] / Наталія Кошіль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2005. – Вип. ХVI. – С. 262-269.
 2. Кошіль, Н. Роль міжлітературної рецепції у культурному діалозі України і США у ХХ столітті (на прикладі поетичної творчості Карла Седберга) [Електронний ресурс] / Наталя Кошіль // Studiamethodologica. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 23. – С. 48-51.
 3. Кошиль, Н. Е. Восприятие поэзии Карла Сэндберга Владимиром Маяковским [Електронний ресурс] / Н. Е. Кошиль, Н. В. Рыбина // Вестник науки Сибири. Сер. Филология. –  2015. – Спецвип. – С. 250-258.
 4. Кошіль, Н. Є. Ганна Черінь – перекладач та інтерпретатор американського поета Карла Сендберга [Електронний ресурс] / Н. Є. Кошіль, Н. В. Рибіна // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2013. – Вип 26. – С. 126-135.
 5. Рибіна, Н. В. Особливості англійського мовлення українських білінгвів / Н. В. Рибіна, Н. Є. Кошіль // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип. 25. – С. 174-181.
 6. Рибіна Н. В. Особливості актуалізації ритмічної структури англійського мовлення українських білінгів [Електронний ресурс] / Н. В. Рибіна, Н. Є. Кошіль // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. - 2012. - Вип. 23. - С. 134-136.
 7. Кошіль, Н. Є. Особливості форм художнього викладу у прозі Миколи Вінграновського ("Рік з Довженком", "Пересадка", "У глибині дощів") [Електронний ресурс] / Н. Є. Кошіль, Л. В. Собчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2009. Вип. – 28. – С. 154-167.
 8. Кошіль, Н. Є. Іван Кулик – перекладач та інтерпретатор американського поета Карла Сендберга [Електронний ресурс] / Н. Є. Кошіль // Studia methodologica, Тернопіль : ред.-видавн. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 29. – С. 112-116.
 9. Кошіль, Н. Є. Аспекти рецепції і спроби передачі художнього світу Карла Сендберга українською мовою / Н. Є. Кошіль // Мандрівець : всеук­р. наук. журнал. – Тернопіль : в-во “Мандрівець”, 2008. – № 2 (73). – С. 67-70.
 10. Кошіль, Н. Є. Імажизм у США, його вплив на поетичну творчість Карла Сендберга у 20-х роках ХХ-го століття / Н. Є. Кошіль // Гуманітарний вісник ЧДТУ. Сер. 8: Іноземна філологія. – 2006. – № 1. – С. 48-52.
 11. Кошіль, Н. Є. Лінгвістичні особливості конспекту як специфічного мовленнєвого писемного жанру [Електронний ресурс] / Н. Є. Кошіль // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Сер. Філологічна. – 2015. – С. 210-219.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кошіль, Н. Є. Business English [Текст] : навч. посіб. / Н. Є. Кошіль, Н. В. Рибіна, Л. В. Собчук. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 250 с.
 2. Англійська мова для студентів економічних та облікових спеціальностей [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Є. Кошіль, Н. В. Рибіна, Л. В. Собчук [et al.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 119 с.
 3. Англійська мова [Текст] : Посібних для студентів економічних спеціальностей / Л. Крайняк, Н. Кошіль, О. Мигаль, Н. Рибіна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – 71 с.
 4. Кошіль, Наталія Англійська мова для студентів економічних спеціальностей [Текст] : навч. посіб. / Наталія Кошіль, Наталія Рибіна, Людмила Собчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 96 с.
 5. Кошіль, Н. Є. Дещо про перекладача і переклади // Карл Сендберг. Поезії. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – С. 5-16.
 

Клімчик Вікторія Вікторівна

Klimchyk

Кафедра фінансово-економічної безпеки

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Чирак М. Особливості входження у світову економіку країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (на прикладі Японії і Республіки Кореї) / Микола Чирак, Вікторія Клімчик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Вип. 3. – С. 123-132.
 2. Клімчик, В. Досвіт КНР з регулювання зовнішньоторговельної діяльності та залучення іноземних інвестицій / В. Клімчик // Світ фінансів. – 2010. - № 3. – С. 96-104.
 3. Клімчик, В. Зовнішньоторговельна безпека України як складова економічної безпеки держави / В. Климчик // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер.: Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 344-347.
 4. Клімчик, В. В. Інституційне забезпечення фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні / В. В. Клімчик // Інноваційна економіка. – 2014. – № 4. – С. 79-85.
 5. Клімчик, В. В. Якісні параметри українського експорту та фінансові стимули щодо їх підвищення [Електронний ресурс] / В. В. Клімчик // Бізнес Інформ. – 2012. – № 10. – С. 55-60.
 6. Чирак, М. Еволюція фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні / Микола Чирак, Вікторія Клімчик // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 74-88.
 

Кравчук Мар'яна Юріївна

1450443248 1443642150 kravchuk-maryana-yuryivnaКафедра міжнародного права та європейської інтеграції

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кравчук, Мар'яна Юріївна Державний контроль у сільському господарстві України : дис ... кандидата юридичних наук / Мар'яна Юріївна Кравчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : 2011. - 229 с.
 2. Кравчук, Мар'яна Юріївна Державний контроль у сільському господарстві України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Мар'яна Юріївна Кравчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К.: 2011. - 21 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Кравчук, М. Ю. Правовий аналіз етапів становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / М. Ю. Кравчук // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 1. – С. 67-69.
 2. Кравчук, М. Ю. Здійснення  російською владою контролю над українськими сільськогосподарськими землями: історичний аспект [Електронний ресурс] / М. Ю. Кравчук.
 3. Кравчук, М. Ю. Історичний нарис становлення державного контролю у сільському господарстві України [Електронний ресурс] / М. Ю. Кравчук // Актуальні проблеми правознавства. –  2016. – Вип. 1. – С .54-61.
 4. Кравчук. М. Ю. Методи державного контролю в сільському господарстві України [Електронний ресурс] / М. Ю. Кравчук // Національний вісник біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – Вип. 157. – С. 240-249.
 5. Кравчук. М. Ю. Загальні та спеціальні принципи контролю в сільському господарстві України [Електронний ресурс] / М. Ю. Кравчук // Вісник Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 163-171.
 6. Кравчук. М. Ю. Інститут державного контролю в сільському господарстві України: загальна характеристика [Електронний ресурс] / М. Ю. Кравчук // Вісник Львівського університету. – Львів, 2011. – Вип. 54. – С. 291-298.
 7. Кравчук. М. Ю. Історичний досвід регулювання відносин в галузі сільського господарства України [Електронний ресурс] / М. Ю. Кравчук // Університетські наукові записки. – 2011. – № 2. – С. 56-62.
 8. Кравчук, М. Ю. Державний контроль у сільському господарстві України: мета, завдання та функції [Електронний ресурс] / М.Ю. Кравчук // Порівняльно-аналітичне право. – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2015. – №1. – С. 189-191.
 9. Кравчук, М. Ю. Напрями удосконалення інституту адміністративної відповідальності за правопорушення у галузі сільського господарства [Електронний ресурс] / М.Ю. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» – Х., 2015. – Вип. 2. – С. 151-155.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Курило, В. І. Адміністративна юрисдикція в АПК України [Електронний ресурс] : підручник / В. І. Курило, О. Ю. Піддубний, М. Ю. Кравчук. - К. : Ірідіум, 2012. - 248 с.
 

Калінічук Надія Степанівна

papusha

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Папуша, Н. Заробітна плата як чинник забезпечення фінансової безпеки особи /Н. Папуша // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип.13.– С. 84-87.
 2. Папуша, Н. Теоретичні аспекти управління оплатою праці на підприємстві /Надія Папуша //Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 313-316.
 3. Папуша, Н. Заробітна плата як чинник забезпечення фінансової безпеки особи / Н. Папуша // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 161-163.
 4. Папуша, Н. Оплатa праці як індикатор життєвого рівня / Надія Папуша // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 55-58.
 5. Башкова, Л. Концептуальні засади становлення новітньої парадигми в’їзного туризму в Україні / Лілія Башкова, Лілія Кондрацька, Надія Папуша // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2010.– № 2.
 6. Папуша, Н. С. Фінансова безпека особи: генезис [Електронний ресурс] / Н. С. Папуша // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету.– 2011.– Вип.19.– С. 230-234.
 7. Брич, В. Управління конкурентоспроможносністю підприємства на засадах компесаційної ії /Василь Брич, Надія Папуша, Костянтин Улянов //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 314-315.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. [Тернопіль, 23-24 лют. 2012 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар [та ін.] ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 371 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.