Сірко Анатолій Васильович

sirko a v

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сірко, А. В. Становлення і розвиток корпоративного сектора в перехідній економіці : дис.... д-ра екон. наук : 08.01.01- економічна теорія / Сірко Анатолій Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2005. - 412 с.
 2. Сірко, А. В. Становлення і розвиток корпоративного сектора в перехідній економіці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.01.01 / Сірко Анатолій Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2005. - 29 c.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Сірко, А. Врегулювання відносин та прав власності у корпоративному секторі економіки / А. Сірко, Н. Найдич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –Тернопіль, 2006. – Вип. 4. – С. 9-19.
 2. Сірко, А. В. Управління ринковою вартістю підприємства: теорія і практика транзитивної економіки [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Управління розвитком. – 2010. – № 20. – С. 157-159.
 3. Сірко, А. В. Дивідендна політика як інструмент управління ринковою вартістю підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Сірко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2010. – Вип. 6, т. 1. – С. 122-129.
 4. Сірко, А. Інвестиційні потреби розвитку корпоративного сектора та проблеми їх інституціонального забезпечення / А. Сірко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 8. – С. 51-62.
 5. Сірко, А. Стан і механізми залучення інвестицій у корпоративний сектор вітчизняної економіки / А. Сірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 72-85.
 6. Сірко, А. В. Первісне нагромадження капіталу - економічна основа спонтанного переділу суспільного багатства / А. В. Сірко // Економіка і прогнозування. – 2004. – № 2. – С. 31-47.
 7. Сірко, А. Корпоратизація економічних суб'єктів у контексті постсоціалістичної трансформації інституту власності / А. Сірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 3. – С. 151-162.
 8. Сірко, А. Корпоративна власність у транзитивній економіці / А. Сірко // Економіка України. – 2003. – № 2. – С. 57-65.
 9. Сірко, А. Постприватизаційний перерозподіл та концентрація прав власності у перехідній економіці / А. Сірко // Економіст. – 2004. – № 9. – С. 34-38.
 10. Сірко, А. В. Формування фінансово-промислових груп важливий-напрямок структурних та інституціональних змін в економіці Україні / А. В. Сірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип.1. – С. 40-47.
 11. Сірко, А. В. Ринок землі та роль держави: історія і сьогодення / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 62-70.
 12. Сірко, А. В. Дивідентна політика як інструмент реалізації інтересів акціонерів: можливості та реалії перехідної економіки [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Економіка і управління. – 2008. – № 1. – С. 19-25.
 13. Сірко, А.В. Права власності акціонерів: теорія і практика реалізації / А. В. Сірко // Економічні злочини: попередження і боротьба з ними : міжвід. наук. зб. – К. : Науково-дослідний ін-т “Проблеми людини”, 2001. – Т. 25. – С. 657-662.
 14. Сірко, А. В. Корпоративна форма організації фірми: теорія та практика функціонування у перехідній економіці / А. В. Сірко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журн. ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 6. – С. 216-227.
 15. Сірко, А. В. Формування і функціонування корпоративного сектора в контексті інституціональних проблем перехідної економіки України / А. В. Сірко  //  Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журн. ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – С. 121-128.
 16. Сірко, А. В. Теоретико-методичні проблеми ринкової капіталізації корпоративного бізнесу в Україні / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журн. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. –  Вип. 17. – С. 101-114.
 17. Сирко, А. В. Проблема противоречия непоредственно общественного труда и его разрешения в процессе обобществления производства / А. В. Сирко, И. С. Ястремский // Вопросы политической экономии : Респ. междувед. науч. сб. – К. : Изд-во при КГУ, 1987. – Вып.189. – С. 19-25.
 18. Сирко, А. В. Экономическая обособленность как аспект развития социалистического производства / А. В. Сирко // Рукопись депонированная в ИНИОН АН СССР № 30507 от 24.07.87 г. – 34 с.
 19. Сірко, А. В. Проблема економічної відособленості соціалістичних підприємств / А. В. Сірко // Вісник Київського університету. Економіка. – Вип. 27. – 1987. – С. 39-43.
 20. Сірко, А. В. Підприємницький ризик як проблема сучасного менеджменту // Ефективність підприємницької діяльності : зб. наук. праць. – К. : Київський держ. торг.-екон. ун-т, 1998. – С. 65-71.
 21. Найдич, Н. М. Сучасна інвестиційна політика української держави потребує корекції / Н. М. Найдич, А. В. Сірко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 1999. – № 5, ч. 2. – С. 16-18.
 22. Сірко, А. Корпоративна культура в контексті інвестиційного клімату України / А. Сірко, І. Мазило, Н. Найдич // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1999. – № 10 : Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: інвестиційні аспекти. – С. 209-211.
 23. Найдич, Н. М. Управлінська криза як чинник проблем підприємництва / Н. М. Найдич, А. В. Сірко // Сучасні економічні проблеми розвитку підприємництва : зб. наук. праць. – К. : Київський держ. торг.- екон. ун-т, 2000. – С. 315-321.
 24. Сірко, А. В. Проблема державного регулювання ринкової трансформації у перехідній економіці України / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2000. – № 6, ч. 2. – С. 15-18. 
 25. Сірко, А. В. Проблема корпоративної культури в період трансформування економіки / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Регіональні перспективи. –  2000. – № 2-3.– С. 123-124. 
 26. Сірко, А. В. Формування механізму ефективного управління державною корпоративною власністю в Україні / А. В. Сірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – № 17. – С. 6-11.
 27. Сірко, А. В. Роль корпоративного сектора в сучасній трансформації економіки / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Економіка і підприємництво: стан та перспективи : зб. наук. праць. – К. : Київський нац. торг.- екон. ун-т, 2002. – С. 166-173. 
 28. Сірко, А. В. Держава як акціонер в умовах транзитивної економіки / А. В. Сірко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2002. – № 2. – С. 33-39.
 29. Сірко, А. В. Специфіка становлення моделі корпоративного управління в економіці України / А. В. Сірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. –  № 7/3. – С. 77-80.
 30. Сірко, А. В. Акціонерна власність: природа та проблеми реалізації в постприватизаційних умовах / А. В. Сірко // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2002. – № 13. – С. 166-174.
 31. Сірко, А. В. Формування промислово-фінансових груп – важливий напрямок реструктуризації транзитивної економіки / А. В. Сірко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Економіка. – 2002. – Вип. 141-142. – С. 134-138.
 32. Сірко, А. В. Ринок корпоративних цінних паперів в економіці України: проблеми розвитку та регулювання / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2002. – Вип. 60-61. – С. 116-117. 
 33. Сірко, А. В. Корпоративне підприємництво як стратегічний напрямок інституційних змін у перехідній економіці / А. В. Сірко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2002. – Вип. 63. – С. 16-19.
 34. Сірко, А. В. Національні моделі корпоративного управління: український вибір / А. В. Сірко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2003. – Вип. 8. – С. 113-120.
 35. Сірко, А. В. Еволюція теорії корпорації як суб’єкта економічного процесу: методологічний аспект / А. В. Сірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – № 4. – С. 12-19.
 36. Сірко, А. В. Корпоративний суб’єкт економічного процесу: теоретичні засади сучасного аналізу власності / А. В. Сірко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період : зб. наук. праць. – 2004. – № 4. – С. 493-502.
 37. Сірко, А. В. Історія становлення й розвитку корпоративного підприємництва: історико-економічний аспект / А.В. Сірко // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2004. – № 16. – С. 181-189.
 38. Сірко, А. В. Корпоративний сектор: структура, місце та роль в сучасній економіці / А. В. Сірко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. – № 4. – С. 17-24.
 39. Сірко, А. В. Організаційно-господарські форми та механізми адаптації постсоціалістичної корпорації до ринкових умов / А. В. Сірко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – № 4, ч. 1, т. 2. – С. 228-235.
 40. Сірко, А. В. Захист прав акціонерів як фактор підвищення інвестиційної привабливості підприємств // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2004. – Вип. 12. – С. 234-240.
 41. Сірко, А. В. Інституційно-правове забезпечення діяльності корпорацій та його проблеми в Україні / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Економічна. – Донецьк : ДонНТУ, 2005. – Вип. 89-2. – С. 115-121. 
 42. Сірко, А. В. Розвиток економічної конкуренції – ключовий фактор активізації потенціалу постсоціалістичних корпорацій / А. В. Сірко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 200, т. III. – С. 831- 836.
 43. Сірко, А. В. Специфікація прав власності як важлива підойма ефективного корпоративного управління / А. В. Сірко // Економіка і управління. – 2005. – № 1. – С. 60-67.
 44. Сірко, А. В. Теорема Коуза і проблема ефективного власника приватизованих підприємств в Україні / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Вип. 244, т. I. – С. 157-161.
 45. Сірко, А. В. Проблема ролі та місця держави в економічній моделі України / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 265, т.VIII. – С. 2125-2130.
 46. Сірко, А. В. Модернізація та інноваційний розвиток вітчизняної економіки: проблеми та їх вирішення / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2012. – № 2. – С. 22-23.
 47. Сірко, А. В. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи України / А. В. Сірко // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. –  2014. – Вип. 21, ч. II. – С. 142-147.
 48. Сирко, А. В. Критерии конкурентоспособности национальной экономиики в условиях глобализации / А. В. Сирко, Н. Н. Найдич // Инновации социально-экономического и политического развития России. – Ростов-на-Дону : Изд.-полиграф. комплекс: независимый издательский институт, 2011. – С. 99-104.
 49. Сирко, А. В. Противоречия и асимметрия социально-экономического развития мирового сообщества / А. В. Сирко, Н. Н. Найдич // Современный миропорядок и социально-экономическое развитие стран. – Ростов-на-Дону : Изд.-полиграф. комплекс: независимый издательский институт, 2012. – С. 55-59.
 50. Сірко, А. В. До питання про дивіденди: чиї інтереси перемагають? [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2006. – № 29. – С. 83-90.
 51. Сірко, А. В. Формування ринку землі в Україні: інституційні бар’єри та їх усунення [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2013. – № 1. – С. 65-70.
 52. Сірко, А. Проблема участі акціонерного сектору в інноваційному розвитку економіки України та її вирішення / Анатолій Сірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 7-16.
 53. Сірко, А. В. Деструкція економічних інтересів у квазіринковому суспільстві / А. В. Сірко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 11. – С. 36-42.
 54. Сірко, А. Проблема якості економічного зростання України: теоретичні підходи та рутини політики / Анатолій Сірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 7-20.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сірко, А. В. Корпоративні відносини в перехідній економіці : проблеми теорії і практики [Текст] / А. В. Сірко. – К. : Імекс, 2004. – 414 с.
 2. Сірко, А. В. Економічна теорія. Політекономія [Текст] : навч. посіб. / А. В. Сірко. - К. : ЦУЛ, 2014. - 416 с.