Хопчан Марія Іванівна

hopchanmi

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Берницька, Д. Оцінка розвитку малого бізнесу в регіоні / Д. Берницька, М. Хопчан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 88-90.
 2. Корецький, Б. М. Засади побудови алгоритму методики оцінки конкурентної позиції суб'єкта господарювання у транзитивній економіці / Б. М. Корецький, М. І. Хопчан // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 5. – С. 39-44.
 3. Костецька, Н. І. Використання SWOT-аналізу при формуванні стратегії хлібопекарських підприємств [Електронний ресурс] / Н. І. Костецька, М. І. Хопчан.
 4. Хопчан, В. М. Характеристика фінансово-економічних відносин учасників інвестиційного процесу в сфері природокористування [Електронний ресурс] / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2010. – № 15. – С. 324-330.
 5. Хопчан, М. Ефективність інвестиційних проектів природоохоронного призначення в Тернопільській області / Марія Хопчан, Володимир Хопчан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(18). – С. 288-290.
 6. Хопчан, М. І. Формування системи забезпечення та оцінювання результативності стратегії зниження витрат / М. І. Хопчан, Н. І. Костецька // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 24. – С. 16-20.
 7. Хопчан, М. Оцінка ефективності застосування комплексних інвестицій природоохоронного призначення в регіоні / Марія Хопчан, Володимир Хопчан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 68-71.
 8. Хопчан, М. І. Структура та особливості системи стратегічного управління розвитком підприємства / М. І. Хопчан // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – № 15. – С. 35-38.
 9. Спасів, Н. Я. Місцеві бюджети України: законодавчі колізії та правове поле функціонування / Н. Я. Спасів, В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 233-239.
 10. Костецька, Н. І. Стратегічне управління витратами як засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства / Н. І. Костецька, М. І. Хопчан // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 81-86.
 11. Хопчан, М. І. Аналіз структури витрат виробництва підприємств молокопереробної промисловості / М. І. Хопчан, О. Я. Лотиш // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11, ч. 1. – С. 86-88.
 12. Хопчан, В. М. Аналіз сучасних тенденцій формування реальних інвестицій / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 89-91.
 13. Хопчан, М. Забезпечення рівних прав малого бізнесу у користуванні фінансовими ресурсами регіону [Електронний ресурс] / Марія Хопчан, Дарія Берницька.
 14. Хопчан, М. Інвестиційні рішення: критерії, показники, ефективність [Електронний ресурс] / Марія Хопчан, Володимир Хопчан.
 15. Спасів, Н. Я. Пріоритети фінансового забезпечення відтворення основного капіталу в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан.
 16. Спасів, Н. Я. Кластер як імператив інвестиційної активності [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан.
 17. Хопчан, В. М. Організація вибору ефективних інвестиційних рішень в харчовій промисловості / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – C. 271-275.
 18. Хопчан, М. І. Аналіз внутрішнього стану хлібопекарських підприємств у контексті формування стратегії зниження витрат [Електронний ресурс] / М. І. Хопчан, Н. І. Костецька // АгроСвіт. – 2007. – № 21. – С. 29-35.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Хопчан, М. І. Витрати виробництва [Текст] : Навчальний посібник / М. І. Хопчан, О. Я. Лотиш, В. М. Хопчан. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 149с.
 2. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. М. Бойчик, П. С. Харів, М. І. Хопчан, Ю. В. Піча. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К., Львів : Каравела, Новий світ, 2000. – 298 с.
 3. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 4. Хопчан, М. І. Організація виробництва [Текст] : Навч. посібник для студентів економічних спец. / М. І. Хопчан, В. М. Хопчан, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 173с.
 5. Організація і планування виробництва: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / М. І. Хопчан, П. С. Харів, І. М. Бойчик, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 193 с.
 6. Хопчан, М. І. Практикум з дисципліни "Планування діяльності підприємства" [Текст] / М. І. Хопчан, В. М. Хопчан, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 201 с.
 7. Хопчан, М. І. Управління ефективністю фірми [Текст] : навч. посіб. / М. І. Хопчан, Ю. В. Літковець, В. М. Хопчан ; відп. за вип. В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 190 с.