Хорунжак Надія Михайлівна

1450104527 1424436218 xorynhgakКафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Дисертації:

 1. Хорунжак, Надія Михайлівна Модернізація обліку і контролю в бюджетних установах в умовах системної трансформації управління [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Надія Михайлівна Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 469 с
 2. Хорунжак, Надія Михайлівна Модернізація обліку і контролю в бюджетних установах в умовах системної трансформації управління [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Надія Михайлівна Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 39 с.

Публікації

Статті:

 1. Хорунжак, Н. Удосконалення методики викладання облікових дисциплін у вищих навчальних закладах / Н. Хорунжак, І. Бенько // Наукові записки. – 2001. – Вип. 1. – С. 129-130.
 2. Хорунжак, Н. Основи формування цілісної концептуальної моделі проектів розвитку туристичної галузі України / Н. Хорунжак // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 1. – С. 60-66.
 3. Зорій, Н. До питання організації аудиту ефективності формування дохідної частини місцевих бюджетів / Н. Зорій, Н. Хорунжак, С. Сисюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 99-103.
 4. Бенько, І. Деякі аспекти реструктуризації підприємств в Україні / І. Бенько, Н. Хорунжак // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 187-189.
 5. Хорунжак, Н. Проблеми та особливості формування автоматизованих інформаційних систем бюджетних установ / Н. Хорунжак, Л. Гуцайлюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – № 22. – С. 102-105.
 6. Хорунжак, Н. М. Передумови розвитку функцій бухгалтерського обліку бюджетних установ / Н. М. Хорунжак // Проблеми конструкції та розвитку форм самоорганізації людських спільнот : зб. матер. ІУ-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, Лондон, 21-28 квітня 2011 року). – Одеса, 2011. – С. 54-56.
 7. Бенько, І. Загальні закономірності і особливості прихованого безробіття в економіці України / І. Бенько, Н. Хорунжак // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 147-148.
 8. Хорунжак, Н. М. Бухгалтерський облік в галузі охорони здоров’я : історичний аспект [Електронний ресурс] /Н. М. Хорунжак // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 197-200.
 9. Гуцайлюк, Л. О. До питання обліку дебіторської заборгованості у бюджетних установах [Електронний ресурс] / Л. О. Гуцайлюк, Н. М. Хорунжак // Галицький економічний вісник . – 2009. – № 1. – С. 152-155.
 10. Бенько, І. Зарубіжний досвід бухгалтерського регулювання та можливості його використання в українській обліковій практиці [Електронний ресурс] // І. Бенько, Н. Хорунжак // Наукові записки . – Чортків, 2001. – С. 8-10.
 11. Хорунжак, Н. Проблеми та перспективи комп’ютеризації обліку в бюджетних установах [Електронний ресурс] / Н. Хорунжак, С. Сисюк // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. – 2009 .– № 1. – С. 142-146.
 12. Хорунжак, Н. М. Умови деталізації аналізу нематеріальних активів у туристичній діяльності / Н. М. Хорунжак // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 106-107.
 13. Хорунжак, Н. М. Проблеми організації обліку нематеріальних активів / Н. М. Хорунжак // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 40-43.
 14. Бенько, І. До питання приватизації ВАТ "Укртелеком / Ірина Бенько, Надія Хорунжак // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 285-287.
 15. Хорунжак, Н. Проблеми та передумови уніфікації обліку в бюджетній сфері [Електронний ресурс] / Надія Хорунжак // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 152-156.
 16. Хорунжак, Н. М. Моделювання системи обліку фінансового забезпечення бюджетних установ / Н. М. Хорунжак // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 356-361.
 17. Хорунжак, Н. М. Етапи становлення та розвитку обліку бюджетних установ за функціональною ознакою / Н. М. Хорунжак // Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 281-289.
 18. Хорунжак, Н. М. Функції бухгалтерського обліку бюджетних установ і їх розвиток [Електронний ресурс] / Н. М. Хорунжак // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.420-425.
 19. Хорунжак, Н. Проблеми оподаткування в Україні / Надія Хорунжак, Лідія Гуцайлюк, Ірина Бенько // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 100-104.
 20. Хорунжак, Н. Амортизація нематеріальних активів / Надія Хорунжак, Ірина Бенько // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 1. – С. 93-96.
 21. Хорунжак, Н. М. Специфіка та проблеми застосування методу обліку витрат за центрами виникнення в бюджетних установах / Н. М. Хорунжак // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 44. – С. 71-75.
 22. Хорунжак, Н. Розвиток принципів обліку як наслідок інноваційних процесів в науці та техніці [Електронний ресурс] / Надія Хорунжак // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. – Вип. 2(7). – С. 277-286.
 23. Хорунжак, Н. М. Проблеми й перспективи розвитку системи внутрішнього контролю та аудиту в бюджетній сфері [Електронний ресурс] / Н. М. Хорунжак // Бізнесінформ. – 2014. – № 5. – С. 322-326.
 24. Хорунжак, Н. Проблеми модернізації системи обліку в державному секторі та шляхи їх вирішення / Н. Хорунжак // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 110-річчю ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» та 20-річчю Федерації проф. бухгалтерів і аудиторів України [25 листоп. 2016 р.]. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 245-247.
 25. Хорунжак, Н. М. Проблеми й перспективи розвитку системи обліку суб'єктів туристичної діяльності / Н. М. Хорунжак // Інноваційна економіка. – 2016. – № 5-6. – C. 199-205.
 26. Бенько, І. Д. Аналіз зарубіжного досвіду з питань організації та оплати праці / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Наукові записки : зб. наук. праць виклад. та аспірантів каф. екон. аналізу ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 63-66.
 27. Бенько, І. Д. Організація оплати праці за умов становлення ринкової економіки / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. IV. – С. 43-44.
 28. Бенько, І. Д. Сучасний бюджетний механізм та шляхи його удосконалення / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Соціально-економічні дослідження в перехідний період : щоріч. наук. праць. – Львів, 1998. – Вип. IV. – С. 318-323.
 29. Бенько, І. Д. Заробітна плата в умовах ринкової економіки / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні аспекти розвитку підприємництва. – Львів, 1998. – Вип. VII. – С. 365-367.
 30. Бенько, І. Д. Проблеми оплати праці та шляхи їх вирішення / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак, Л. О. Гуцайлюк // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький : Економічні науки, 2002. – Ч. 2, т. 2. – С. 16-20.
 31. Бенько, І. Д. До питання місця управлінського обліку в системі економічних наук / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 267-273.
 32. Бенько, І. Д. Розвиток споживчої кооперації в ринкових умовах / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2007. – Вип. 51. – С. 154-159.
 33. Саченко, С. І. Проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні та шляхи їх вирішення / С. І. Саченко, Н. М. Хорунжак // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2008. – № 1 (16). – С. 71-77.
 34. Хорунжак, Н. Формалізація моделі мотивації працівників і оцінки її ефективності / Надія Хорунжак // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 85-97.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Хорунжак, Н. М. Теорія та методологія обліку у бюджетних установах в умовах інформатизації суспільства [Текст] : монографія / Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 248 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 3. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 4. Хорунжак, Н. М. Облік в управлінні витратами бюджетних установ [Текст] : монографія / Н. М. Хорунжак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 237 с. До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.
 6. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лучко, М. Р. Контроль у державному секторі економіки [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак ; відп. за вип. М. Р. Лучко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 286 с.