Ціжма Оксана Анатоліївна

cizhma o a

Кафедра обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту 

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ціжма, О. А. Трансформація структури використання трудового потенціалу регіону (на прикладі Івано-Франківської області) [Електронний ресурс] / О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2009. – № 7.
 2. Ціжма Ю. І. Методика дослідження структури зайнятості населення регіону [Електронний ресурс] / Ю. І. Ціжма, О. А. Ціжма // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 12. – С. 251-255.
 3. Ціжма, Ю. Сучасні підходи до аналізу структури зайнятості населення регіону / Юрій Ціжма, Оксана Ціжма // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 105-109.
 4. Ціжма, Ю. І. Вісімдесятиліття трансформаційних змін у структурі зайнятості населення Івано-Франківської області [Електронний ресурс] / Юрій Іванович Ціжма, Оксана Анатоліївна Ціжма // Наука и образование. – Прага, 2011. – С. 17-19.
 5. Ціжма, О. А. Трансформація трудового потенціалу регіону в інтелектуальний капітал та інноваційний продукт / О. А. Ціжма / / Дні науки ІФІМ ТНЕУ : матеріали звітної наук.-практ. конф. проф.-викл. складу та студ. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.].– Івано-Франківськ, 2012. – С. 182-185.
 6. Ціжма, О. А. Податково-інвестиційна політика «пріоритетів та індикаторів» як фактор продуктивної зайнятості / О. А Ціжма // Актуальні питання економіки: проблеми, гіпотези, дослідження зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [Сімферополь, 5-6 жовт. 2012 р.]. – Сімферополь, 2012. – С. 75-78.
 7. Ціжма, О. А. Нові надбання та перспективи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні / О. А Ціжма // Ключови въпроси в съвременната наука – 2012мтериали за VIII Мждународна научна практична конференция [17 - 25 април 2012 г.]. – София "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2012. – Том 2 : Икономики. – С. 92-94.
 8. Ціжма, О. А. Трудовий потенціал як невід’ємна складова соціально-економічних відносин країни [Електронний ресурс] / О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету : наук. зб. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. –  Вип. 6. – С. 219-221.
 9. Tsizhma, Yuriy Transformation of the use of the Labour Potential of Ukraine: Trends and Prospects [Електронний ресурс] / Yuriy Tsizhma, Oksana Tsizhma // Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine Eine Sicht ukrainischer Forsche rzu Theorie und Praxis / A Krysovatyy, V. Fedosov, Ye. Savelyev u.a. – Berlin, 2013. – S. 257-267.
 10. Данилишин, В. І. Транспортний податок: зарубіжний досвід та українські реалії [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків, О. А. Ціжма // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фах. вид. – 2015. – Вип. 3. – С. 702-705.
 11. Ціжма, О. А. Демографічний розвиток України: сучасні особливості відтворення населення та шляхи подолання демографічної кризи / О. А. Ціжма, Ю. І. Ціжма // Еврика – V : зб. студент. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – С. 85-86.
 12. Ціжма, О. А. Теоретичні аспекти формування і використання трудового потенціалу / О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка : наук. зб. – Івано-Франківськ : Плай, 2006. – Вип. 3. – C. 170-174.
 13. Ціжма, О. А. Демографічні чинники реалізації трудового потенціалу / О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету : наук. зб. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2007. – Вип. 4. – С. 229-232.
 14. Ціжма, О. А. Ефективне використання трудового потенціалу (на прикладі Львівщини) / О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету : наук. зб. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2007. – Вип. 5. – С. 218-222.
 15. Данилишин, В. І. Регенерація підходів фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я як основи розвитку трудового потенціалу / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків, О. А. Ціжма // Вісник Прикарпатського університету : наук. зб. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2015. – Вип. 11. – С. 129-137.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.