Всесвітній день соціальної справедливості

Соціальна справедливість є основоположним принципом мирного та благополучного існування, як безпосередньо в самих країнах, так і у відносинах між ними. ООН підтримує принципи соціальної справедливості, пропагуючи рівність серед жінок та чоловіків, права корінних народів та мігрантів. Сприяє забезпеченню соціальної справедливості, долаючи перешкоди, що виникли перед людьми через їх відмінності по статі, віку, расової, етнічної та релігійної приналежності, культури або наявності інвалідності.

 

1 

  1. Герасименко, Г. В. Гендерні аспекти соціальної політики в Україні [Текст] : монографія / Г. В. Герасименко. - Умань : Візаві, 2008. - 252 с. - ISBN 978-966-96843-0-1.

У монографії розроблено теоретико-методологічні засади комплексного аналізу гендерних проблем у соціально-економічній сфері. Проведено гендерну експертизу трудового та соціального законодавства в Україні, проаналізовано державний механізм сприяння гендерній рівності та запропоновано шляхи його вдосконалення.

2 

  1. Хайек, Фридрих Август фон. Конкуренция, труд и правовой порядок свободных людей. Фрагменты сочинений [Текст] / Фридрих Август фон Хайек. - С-Пб. : ПНЕВМА, 2009. - 200 с. - ISBN 978-5-901151-13-6.

Издание представляет собой подборку фрагментов из сочинений Фридриха Хайека (1899-1992), нобелевского лауреата, методолога науки, философа и экономиста.

3 

  1. Соціально-економічні інституції економічної системи України [Текст] : монографія / Л. Ю. Возна, М. М. Костриця, А. Л. Северенчук [та ін.] ; за заг. ред. К. С. Солонінка. - Житомир : ЖДТУ, 2011. - 232 с. - ISBN 978-966-683-290-3.

У монографії досліджуються теоретико-методологічні основи інституціального аналізу економічних систем. З'ясовуються проблеми неефективності сучасної економічної системи України, пов'язані з несформованістю ряду політичних, соціально-економічних та правових інститутів, які є базовими для соціально-орієнтованої ринкової економіки.

4 

  1. Шевчук, П. І.Соціальна політика [Текст] / П. І. Шевчук. - Львів : Світ, 2003. - 400 с. - ISBN 966-603-253-9.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методологічні засади та практичні питання сучасності, змісту, формування, фінансового, інформаційного, кадрового забезпечення, визначаються функції, основні форми і напрямки реалізації соціальної політики, соціального захисту та соціальної безпеки людини в Україні.

5 

  1. Куценко, В. І. Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики) [Текст] : монографія / В. І. Куценко ; за наук. ред. Б.М.Данилишина. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. - 818 с . - ISBN 978-966-340-254-3.

Досліджують соціально-економічні аспекти розвитку соціальної сфери в умовах децентралізації та конкуренції економіки. Обгрунтовуються теоретико-методологічні основи соціалізації економіки через пріоритетність соціальної сфери. Визначено її функції та місце у підвищенні ефективності виробництва й добробуту населення.

6 

  1. Вступ до соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / За ред. Т.В.Семигіної, І.І. Миговича. - К. : Академвидав, 2005. - 304 с. - ISBN 966-8226-26-7.

Соціальна робота, як феномен сучасної цивілізації, виражає діалектику загальнолюдських цінностей і унікальність особистості.

7 

  1. Долішній, М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети [Текст] / М. І. Долішній. - К. : Наукова думка, 2006. - 510 с. - ISBN 966-00-0586-5.

У монографії окреслено сучасні проблеми й перспективи соціально-економічного розвитку національного господарського комплексу України.

8 

  1. Лукашевич, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – [2-ге вид., переробл.та доповн.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 424 с. - ISBN 978-966-418-091-4.

Розглядаються сучасні концептуальні основи економіки праці: теоретичні погляди, методологія, сутність і зміст понять про працю, його продуктивність, ринок праці. З позицій ринкової економіки викладені традиційні питання організації, нормування та оплати праці. Розкриваються сутність та зміст соціально-економічних відносин у галузі праці.

9 

  1. Макроекономіка та макроекономічна політика [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник, за ред. А.Ф. Мельник. - К. : Знання, 2008. - 699 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 978-966-346-392-6.

Навчальний посібник містить велику кількість аналітичних, графічних, пояснювальних моделей, статистичних матеріалів, покликаних сприяти ефективному засвоєнню основних положень макроекономіки та макроекономічної політики. У кінці кожного розділу посібника наводиться навчальний тренінг.

10 

  1. Петюх, В. М. Ринок праці [Текст] : навч. посіб. / В. М. Петюх. - К. : КНЕУ, 1999. - 288 с.

Розглянуто структуру, функції, механізм державного регулювання ринку праці. Нарівні з елементами класичної теорії розкриті сучасні підходи до формування та аналізу пропозиції робочої сили, забезпечення зайнятості населення, використання гнучких форм зайнятості та робочого часу.