23 КВІТНЯ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КНИГИ ТА АВТОРСЬКОГО ПРАВА.

 

Швецова-Водка, Г. Н.Общая теория документа и книги : учеб. пособ. / Г. Н. Швецова-Водка. - К. : Знання, 2009. - 487 с.

В пособии раскрываются основные теоретические вопросы общего документоведения - от определения "документа" до классификации печатных изданий.Изложение учебного материала отражает авторскую концепцію, согласованную с распространенными представлениями о документе и книге, а также с исследованиями разных ученных, изучающих проблемы документоведения и книговедення.

 

 Геродот Історії в дев'яти книгах / Геродот ; редкол. : П. П. Толочко, А. С. Русяева, М. В. Скржинська, Є. В. Черненко. - К. : Наукова думка, 1993. - 574 с.

Вперше подається переклад українською мовою з давньогрецької славетного твору батька історії Гедорота, в якому відображено унікальні факти давньої минувшини України. Книга розрахована для істориків, археологів, краєзнавців та всіх зацікавлених історичним минулим нашої Вітчизни.

 

Коверт, Д. 100 лучших бизнес-книг всех времен : О чем они и почему их следует прочитать / Джек Коверт, Тодд Саттерстен ; пер.с англ. - М. : Альпина Паблишерз, 2011. - 374 с.

Авторы отобрали 100 лучших, самых полезных бизнес-книг всех времен и "отжали" из них самую суть. Рецензии - не просто оценка полноты раскрытия вопроса, применимости методик и качества стиля, но и краткие изложения идей и концепций, приведенных в книгах. Удобная структура книги делает ее полезной для бизнесменов и руководителей, для студентов и преподавателей экономических вузов.

 

Огієнко, І. І. Історія українського друкарства / І. І. Огієнко. - К. : Либідь, 1994. - 448 с.

У книзі простежується не лише розвиток друкарської галузі від початків її заснування, а й доля самої української культури, історія українського друкованого слова.

 

 

 

 

Україна і світ (країни / території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти) : навч. посіб. / Д. Г. Кучеренко, О. В. Мартинюк, В. Є. Сахаров [та ін.] ; за заг. ред. В. Є. Сахарова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 c.

У посібнику системно подано основну інформацію про 231 країну світу (територію), представлені сучасні тлумачення основних понять, термінів і категорій, а також глосарій міжнародних акронімів та абревіатур.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів,науковців, а також усіх тих, хто цікавиться актуальними питаннями розвитку сьогоденного глобалізованого світу.

 

Овчінніков, В. Історія книги : Еволюція книжкової структури : навч. посіб. / В. Овчінніков. - Львів : Світ, 2005. - 420 с.

Навчальний посібник присвячений історії книжкового мистецтва, яке є невід'ємною складовою загальної культури книги. Простежується вдосконалення структури книги та її художнього оформлення: пошуки матеріалів для письма, розвиток шрифтової графіки, системи ілюстрування книги, а також технології виготовлення книжкових блоків і оздоблення оправ. Належну увагу приділено початкам книгодрукування на слов’янських землях, зокрема діяльності І. Федорова.

 

 

Чупрій, Л. В. Розвиток українського книговидання в контексті реалізації гуманітарної політики держави / Л. В. Чупрій // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 1. – С. 142-147.

 

 

 

 

 

 Видашенко, М. Б. Музей Івана Федорова у Львові / М. Б. Видашенко. - Львів : Каменяр, 1979. - 126 с.

 

 

 

 

 

 

Низовий, М. А. Вступ до книгознавства : навч. посіб. / М. А. Низовий. - К. : Кондор, 2009. - 144 с.

Навчальний посібник, що пропонується, присвячений першому, переважно методологічному розділу курсу, який названо, для більшої відповідальності назви його змісту "Вступ до книгознавства". Це означає, що в ньому розглядаються найголовніші теоретико-методологічні та організаційно-методичні проблеми книгознавства.

 

 

 

Покровский, Н. Н. Путешествие за редкими книгами / Н. Н. Покровский. - М. : Книга, 1984. - 191 с.

Автор рассказывает об удивительных находках, благодаря которым сделано немало научных открытий, заполнены белые пятна в истории древней русской книги; о важности книжного поиска; о драматической судьбе, найденных изданий, как бы повторяющих важные события в истории страны. Читатель познакомится с историей памятников крестьянской письменности XVIII-XIXвв.