19 листопада Міжнародний день філософії

 

Щерба, С. П.     Філософія : навч. посіб. / С. П. Щерба. – [3-є вид., змін. і допов.].- К. : Кондор, 2011. 548 с.

У підручнику лаконічно й переконливо розкриті основні школи і тенденції світової філософської думки, корінні філософські проблеми сучасності, актуальні питання свідомості, діалектики, теорії пізнання та соціальної філософії. Підручник зручний у користуванні й доступний для кожного студента.Розрахований на студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів.

 

 

Черній, А. М.  Філософія : навч. посіб. / А. М. Черній. - К. : Академвидав, 2011. - 392 с. -

Кожна людина намагається по-своєму пізнати світ і себе в ньому, осягнути найзагальніші засади сущого і найвеличніші ідеї буття, прилучитися до світоглядної творчості. Такі обшири думки і духу відкриваються тим, хто спромігся опанувати філософські знання, вчення мислителів різних епох і народів, виробити культуру філософського мислення і розуміння, сформувати в собі гуманістичні настанови. Це потребує вміння самозаглиблюватись, бачити масштабне в деталях і деталі у глобальному. Формується таке світобачення роками. Одним із кроків до нього може стати самостійне опанування вміщеного у пропонованому навчальному посібнику матеріалу, який спрямовує на вивчення найважливіших теоретичних положень, найактуальніших філософських праць, прилучає до джерел мудрості, спонукає до роздумів, сприяє виробленню мисленнєвої культури, наближує до об’єктивних самооцінок, допомагає краще підготуватися до академічних занять. Адресованийстудентам вищих навчальних закладів. Корисний буде всім, хто вчиться і прагне піднятися думкою над буденністю.

 

Філософія: підручник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. – [3-тє вид., стер.].К. : Академвидав, 2009. 592 с. 

У підручнику на рівні сучасного філософського мислення, з урахуванням засад світоглядного плюралізму та ідеологічної толерантності інтерпретовано такі усталені теми, як сутність і предмет філософії, онтологія, гносеологія, аксіологія, філософська антропологія, історія філософії, у тому числі її розвиток на вітчизняних теренах. У руслі європейської традиції викладено нові для вітчизняних навчальних видань проблеми: філософію суспільства, філософію історії, філософію культури, філософію релігії, філософію права, філософію економіки, філософію техніки, філософську антропологію.  Подано біографічні довідки найвидатніших вітчизняних і зарубіжних філософів, короткий словник філософських термінів. Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів.

 

Подольська, Є. А.    Філософія : підручник [Електронний ресурс] / Є. А. Подольська. – К. : ЦУЛ, 2006. – 704 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Filosofia-Podolska.pdf. - ISBN 966-364-270-Х.

У підручнику висвітлено філософські теорії, концепції, ідеї, які можуть стати основою розвитку світогляду сучасного громадянина, спеціаліста, а також методологічним інструментом для студентів та аспірантів в обґрунтуванні методів і форм наукового дослідження онтологічних, гносеологічних та соціальних проблем. Розглянуто основні тенденції та напрями розвитку світової і вітчизняної філософської думки, її гуманістичний потенціал. Для студентів вищих навчальних закладів.

 

Петрушенко, В. Л.    Філософія: курс лекцій: навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. – [4-те вид., переробл. і допов.].- Львів : Новий Світ-2000, 2005. - 506 с.

Навчальний посібник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (антології , пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.).

Велика увага в книзі приділена філософії,історії, особистості,культури та науки. Посібник побудовано у відповідності з учбовою програмою курсу, він забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного.Призначений для студентів і аспірантів, широкого кола зацікавлених філософією.

 

 Філософія : підручник / І. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, М. С. Філянін [та ін.] ; за ред.О. П. Сидоренка. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. К. : Знання, 2010. 414 с.

Це новаторський  підручник. Його зміст руйнує стереотипи сприйняття філософії як сукупності готових істин, які необхідно тільки завчити . Автори переконливо показують прогресивний рух філософії, її безцінне теоретичне та методологічне багатство і намагаються допомогти студентам оволодіти ним. Відповідно до програми навчальної дисципліни «Філософія» у підручнику систематизовано висвітлено основні філософські проблеми розуміння природи,суспільства і мислення, історичне становлення світової філософської думки, органічний взаємозв'язок розвитку філософії, науки і соціальної практики. Підручник містить запитання і завдання, тести, структурно-логічні схеми, які допоможуть студентам глибше засвоїти курс філософії. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів, які цікавляться філософією.

 

 Філософія : навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко [та ін.] ; за ред. І. Ф. Надольного. – [5-тє вид., виправл. і допов.]. – К. : Вікар, 2005. – 455 с.

У цьому виданні збережено найважливіші переваги посібника: курс філософії висвітлюється доступно, толерантно, на системній основі, у тісному зв’язку з проблемами становлення української державності, розвитку національної культури, в широкому контексті сучасної філософської думки. Це робить посібник зручним у користуванні і доступним для кожного студента. Розраховано на студентів і аспірантів вищих закладів освіти України, широке коло читачів.

 

 

Кремень, В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції : підручник / В. Г. Кремень, В.В. Ільїн. – К. : Книга, 2005. – 528 с.

У підручнику пропонується ґрунтовний і всебічний аналіз фундаментальних проблем світової філософської думки. В дохідливій формі автори прагнуть довести до читача зміст основних філософських ідей, теорій, поглядів, які дістали загальне визнання та практичне підтвердження, розкрити їх генезис у процесі духовної еволюції культури. Автори намагались ознайомити тих, хто вивчає філософію, з різними філософськими напрямами, течіями, школами, розкрити плюралістичний характер філософського знання, уникнувши традиційної моноідеологічної та теоретичної однобічності у викладі матеріалу. Особливу увагу приділено основним філософським напрямкам XX ст., а також українській філософії. Розглядаються особливості східної філософії. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, на вчених і спеціалістів, які розробляють філософські проблеми, а також на широке коло читачів.

 

Данильян,О.Г. Філософія: підручник /О. Г. Данильян, О.П.Дзьобань. – К.: Казка, 2012. 432 с.

На сучасному етапі розвитку людства кожна людина у суперечливому світі поставлена у складні умови соціокультурного життя. Філософія - не просто світогляд, вона є разом із тим також наукою. Це світогляд, що претендує на науковий статус. Розглядаючи універсальні, загальні підстави науки і культури, формулюючи синтетичний погляд на світ, філософія апелює до розуму, логічної обґрунтованості та досвідченої достовірності своїх думок.

 

 

Губернський,Л.В. Філософія: навч. посіб. /Л.В. Губерський. – Київ: Знання, 2012. – 621 с.

«Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): Навчальний посібник» - Губерський Л.В. — перший в історії освіти України навчальний посібник, у якому систематизовано представлено фрагменти творів видатних вітчизняних і зарубіжних філософів (у відповідності до програми курсу «Філософія»), створений з урахуванням досягнень у сфері філософської культури. Фундаментальність хрестоматії забезпечується зосередженням уваги на основоположних ідеях філософії від доби античності до сьогодення, відображенням класичних теоретико-методологічних принципів, соціально-філософських доктрин, репрезентацією сучасного критичного, духовно-практичного змісту світової філософської думки. Розраховано на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів,викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне долучитися до надбань філософії.

 

Горлач,М.І. Основи філософських знань. (Філософія,логіка, етика, естетика, релігієзнавство) : підручник / М. І.Горлач. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 1028 с.

У підручнику автори не тільки намагалися реалізувати ідеї пізнання світу і особи, але й виходили із того, що філософія – форма суспільної відомості, що має свою специфіку, предмет, категорії і методи пізнання. Підручник ставить собі за мету надати допомогу всім, хто цікавиться сучасним становищем і розвитком філософії,логіки, етики та естетики, основ релігієзнавства, розкрити специфіку філософських підходів до вирішення різних актуальних проблем сучасності.

 

 

Філософія : підручник [Електронний ресурс] / А. К. Бичко, І. В. Бичко, В. Г. Табачковський, В. І. Ярошевець ; за ред. В. І. Ярошовця. – К. : ЦУЛ, 2010. - 648 с. - Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Filisofiya_Bichko_druk.pdf. - ISBN 978-611-01-0127-1.

У підручнику розкривається природа філософського знання в різні історичні епохи, застосовується парадигмальний підхід до розуміння філософії та історії філософії, використовується плюралізм У підручнику дається систематичний виклад історії зарубіжної та вітчизняної філософії. Відмовившись від однобічно-ідеологічного, конфліктного протиставлення відмінних філософських позицій, автори пропонують консенсус поглядів, плюралістично-поліфонічне, діалогічне відтворення історії й сьогодення світової філософської думки, орієнтують на використання всього розмаїття філософської методології – діалектики, феноменології, герменевтики та ін. Для студентів вищих навчальних закладів.