Іващук Ірина Олегівна

ivaschuk-iryna-olegivna

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Іващук, Ірина Олегівна Митна доктрина глобального простору [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Ірина Олегівна Іващук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 622 с.
 2. Іващук, Ірина Олегівна Митна доктрина глобального простору [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Ірина Олегівна Іващук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 37 с.

СТАТТІ:

 1. Іващук, І. Регіональні аспекти діяльності митних органів України /І. Іващук //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль: Економічна думка, 2002.– Вип. 7.– С. 224-226.
 2. Іващук, І. О. Вимоги СОТ до узгодження тарифів країн-членів СОТ та врахування національних інтересів /І. О. Іващук //Економіка та держава.– 2009.– № 2.– С. 6-9.
 3. Іващук, І. Тарифне регулювання торговельних потоків в умовах зростання економічної відкритості країн /Ірина Іващук //Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2008.– № 10.– С. 63-67.
 4. Іващук, І. О. Оцінка активності країн у митному просторі та її вплив на формування митного середовища [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 11. – С. 40-57.
 5. Іващук, І. О. Асиметрії позиціювання країн у глобальному просторі: митний аспект [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Митна безпека. Сер. Економіка. – 2010. – № 2. – С. 33-43.
 6. Іващук І. О. Зовнішньоекономічна складова як імператив функціонування сучасного підприємства [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Вісник Хмельницького національного університету. Cер. Економічні науки. – 2009. – № 2, т. І. – С. 146-149.
 7. Іващук, І. Митний контроль за переміщенням об"єктів інтелектуальної власності / І. Іващук // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 70-77.
 8. Іващук, І. О. Міжнародна торгівля у вирішенні глобальних проблем економічного розвитку країн [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 16. – С. 350-359.
 9. Іващук, І. Напрями та перспективи конвергенції митних відносин у глобальному просторі [Електронний ресурс] / Ірина Іващук // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 4. – С. 24-30.
 10. Іващук, І. Напрями трансформації вітчизняної банківської системи в умовах глобальних дисбалансів [Електронний ресурс] / І. Іващук, О. Іващук // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 99-109.
 11. Іващук, І. Аксіологічні передумови взаємодії країн в умовах глобальних трансформацій / І. Іващук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14. – С. 67-72.
 12. Іващук, І. О. Глобальні проблеми розвитку людства як загроза досягнення цілей тисячоліття / І. О. Іващук, О. О. Іващук // Інноваційна економіка.– 2012.– № 6.– С. 8-15.
 13. Іващук, І. Рейтингова оцінка діяльності комерційних банків / І. Іващук, О. Оконська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 113-114.
 14. Іващук, І. О. Інтеграційні процеси на Європейському просторі: тенденції та виклики / І. О. Іващук //Інноваційна економіка. – 2012. – № 11.С. 3-8.
 15. Іващук, І. Інвестиційна привабливість регіону як передумова формування сприятливого інвестиційного клімату / Ірина Іващук // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– 2000.– Вип. 9.– С. 154-158.
 16. Іващук І. О. Позиціювання країн у світових рейтингах за основними ознаками рівня відкритості економіки [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Вісник Хмельницького національного університету. Cер. Економічні науки. – 2009. – № 1. – С. 69-76.
 17. Іващук, І. О. Сучасне європейське оподаткування [Електронний ресурс] / І. О. Іващук //Фінанси України.– 2001.– № 10.– С. 72-79.
 18. Сокольська, Ю. Й. Механізм ціноутворення в міжнародному туризмі [Електронний ресурс] / Ю. Й. Сокольська, І. О. Іващук // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молодых ученых [3 марта, 2011 г.]. – Симферополь, 2011.
 19. Маркович, В. І. Стратегії стійкого розвитку туризму [Електронний ресурс] / В. І. Маркович, І. О. Іващук // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молодых ученых [3 марта, 2011 г.]. – Симферополь, 2011. – С. 187-189.
 20. Юрій, С. Тенденції формування іміджу елітного економічного ВНЗ на ринку освітніх послуг України / Сергій Юрій, Ірина Іващук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/1. – С. 107-120.
 21. Іващук, І. Вплив митної політики на економічний розвиток країн у контексті глобалізаційних процесів / Ірина Іващук // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 286-295.
 22. Іващук, І. О. Світовий досвід та вітчизняна практика класифікації та стандартизації готельних послуг [Електронний ресурс] / І. О. Іващук, І. М. Білецька // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 174-180.
 23. Іващук, І. Взаємодія країн та протиріччя національних економічних інтересів в умовах глобалізації /Ірина Іващук, Віталій Охота // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 415-417.
 24. Іващук, І. О. Інвестиційний розвиток країн в умовах посилення глобальних асиметрій [Електронний ресурс] / І. О. Іващук , В. З. Запухляк // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – Вип. 7-8(1). – С. 13-17.
 25. Іващук, І. Новітні тенденції та глобальні виклики розвитку міжнародних економічних відносин [Електронний ресурс] / Ірина Іващук // Схід. – 2013. – № 1(121). – С. 19-23.
 26. Іващук, І. Філософія економічного розвитку Китаю як члена БРІКС в умовах зміни світового економічного порядку [Електронний ресурс] / Ірина Іващук , Ольга Іващук, Віталій Захарчук // Схід. – 2014. – № 4(130). – С. 12-19.
 27. Іващук, І. Суперечності застосування країнами інструментів захисту національних інтересів в умовах прихованого протекціонізму [Електронний ресурс] / Ірина Іващук // Схід. – 2012. – № 6(120). – С. 30-37.
 28. Іващук, І. О. Інвестиційні пріоритети економічних реформ Китаю в умовах глобальної нестабільності / Ірина Олегівна Іващук, Михайло Романович Орнат // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 21, № 2. – С. 309-316.
 29. Іващук, І. Євроінтеграційні пріоритети розвитку в умовах зміни світового економічного порядку [Електронний ресурс] / І. Іващук, О. Іващук, В. Запухляк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Сер.  Економічні науки. – Луцьк, 2013. – Вип. 10. – С. 114-122.
 30. Іващук, І. О. Позиціонування Китаю в умовах глобалізації та досвід економічних реформ для України / І. О. Іващук, М. Р. Орнат // Інноваційна економіка. – 2017. – № 1-2. – С. 5-12.
 31. Іващук, І. О. Передумови інтеграції економік країн Африки на південь від Сахари в глобальний простір / І. О. Іващук, Л. Т. Герман, О. С. Ксенжук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – № 6. - С. 155-162.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Іващук, І. О. Зовнішньоторговельні інтереси країн Європи [Електронний ресурс] : монографія / І. О. Іващук, К. З. Возьний, А. А. Вірковська. - К. : ЦУЛ, 2018. - 280 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Іващук, І. О. Митна справа : практикум / І. О. Іващук, О. Ю. Сидорович, О. В. Годованець. – [2-вид.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 180 с.
 2. Митний кодекс України : практичні аспекти [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Л. Василенко, А. Д. Войцещук, І. А. Гуцул [та ін.] ; редкол. : А. Д. Войцещук, І. О. Іващук, А. І. Крисоватий [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 516 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Іващук, І. О. Митна справа [Текст] : практикум / І. О. Іващук, О. Ю. Безгубенко, О. В. Годованець. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 180 с.
 4. Іващук, І. О. Митна справа [Текст] : навч. посіб. / І. О. Іващук. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 301 с.
 5. Іващук, І. О. Митна справа [Текст] : навч. посіб. / І. О. Іващук, О. Ю. Безгубенко, О. В. Годованець. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 180 с.
 6. Іващук, І. О. Митна справа [Текст] : практикум / І. О. Іващук, О. Ю. Безгубенко, О. В. Годованець. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 180 с.
 7. Іващук, І. О. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / І. О. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 249 с.
 8. Войцещук, А. Д. Митна політика : фіскально-регулюючий аспект [Текст] / А. Д. Войцещук, І. О. Іващук. – К. : Мануфактура, 2005. – 160 с.
 9. Іващук, І. О. Світова організація торгівлі [Текст] / І. О. Іващук // Митна справа : навч. посіб. : курс лекцій : у 3-х т. / А. Д. Войцещук, І. О. Іващук, С. М. Стопенчук, І. Г. Бережнюк ; за ред. А. Д. Войцещука. – К. : Мануфактура, 2006. – Т. 1.
 10. Иващук, И. О. Экономическая безопасность государства и ее стратегическое обеспечение [Текст] / И. О. Иващук // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 9-16.
 

Іващук Ольга Олегівна

Ольга Олегівна Іващук

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дисертації:

 1. Оконська, Ольга Олегівна Банківська ліквідність : оцінка, регулювання та оптимізація [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ольга Олегівна Оконська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 239 c.
 2. Оконська, Ольга Олегівна Банківська ліквідність : оцінка, регулювання та оптимізація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ольга Олегівна Оконська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 20 c.

Публікації:

Статті:

 1. Іващук, О. Концептуальні підходи до ліквідності банку як об’єкту фінансового управління [Електронний ресурс] / Ольга Іващук // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 2. – С. 163-169.
 2. Іващук, О. Моніторинг оптимізації ресурсного забезпечення ліквідності банку / О. Іващук, О. Оконська // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 118-125.
 3. Іващук, І. О. Глобальні проблеми розвитку людства як загроза досягнення цілей тисячоліття / І. О. Іващук, О. О. Іващук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 8-15.
 4. Іващук, І. Напрями трансформації вітчизняної банківської системи в умовах глобальних дисбалансів [Електронний ресурс] / І. Іващук, О. Іващук // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 99-109.
 5. Іващук, О. Особливості забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної банківської системи [Електронний ресурс] / О. Іващук // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 95-105.
 6. Іващук, О. О. Роль банківської системи в економіці України [Електронний ресурс] / О. О. Іващук // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 6. – С. 295-300.
 7. Оконська, Ольга Кількісна оцінка кредитного ризику [Текст] / Ольга Оконська, Наталія Дехтяр // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – липень-вересень (№3). – С. 118-122.
 8. Оконська, Ольга Прогнозування банківської ліквідності та особливості застосування методів коригування [Текст] / Ольга Оконська // Світ фінансів. – 2008. – Вип. 2. – С. 70-79.
 9. Іващук, І. Рейтингова оцінка діяльності комерційних банків [Текст] / І. Іващук, О. Оконська // Наукові записки : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – вип. 9. – С. 113-114.
 10. Іващук, І. Філософія економічного розвитку Китаю як члена БРІКС в умовах зміни світового економічного порядку [Електронний ресурс] / Ірина Іващук , Ольга Іващук, Віталій Захарчук // Схід. – 2014. – № 4(130). – С. 12-19.
 11. Ivashchuk, O. O. China's monetary policy within the context of yuan internationalization / Olha Olehivna Ivashchuk, Andrii Mykhaylovych Pin // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 22, № 1. – С. 125-130.
 12. Іващук, І. Євроінтеграційні пріоритети розвитку в умовах зміни світового економічного порядку [Електронний ресурс] / І. Іващук, О. Іващук, В. Запухляк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Сер.  Економічні науки. – Луцьк, 2013. – Вип. 10. – С. 114-122.
 13. Іващук, О. О. Стійкість банківської системи як індикатор макроекономічної стабілізації [Електронний ресурс] / О. О. Іващук // Наукові записки  національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – Острог:Видавництво "Національнийуніверситет "Острозькаакадемія", 2013. – Вип. – 23. – С. 285-289.
 14. Іващук, О. О. Антикризові механізми відновлення стійкості банківської системи в умовах глобальної нестабільності / О. О. Іващук, О. В. Іващук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2018. – № 5. – C. 141-146.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст]: монографія /О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка.– Тернопіль: Астон, 2012.– 358 с. – Із змісту : Іващук, О. О. Міжнародний досвід регулювання діяльності банківських установ. – С. 95–109.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 3. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.
 4. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 5. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Теоретичні і прикладні аспекти організації банківської діяльності (на прикладі ПАТ "Державний ощадний банк України") [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. О. Іващук [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 258 с.
 2. Іващук, О. Т. Економіко-математичні методи і моделі банківської діяльності [Текст] / О. Т. Іващук, Р. В. Руська, О. О. Оконська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 126 с.
 3. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 892 с.
 

Івасьєв Степан Володимирович

87201510150103Кафедра кібербезпеки

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Івасьєв, Степан Володимирович Методи та обчислювальні засоби рішення задач теорії чисел у базисах Радемахера - Крестенсона [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Степан Володимирович Івасьєв. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 222 с.
 2. Івасьєв, Степан Володимирович Методи та обчислювальні засоби рішення задач теорії чисел у базисах Радемахера - Крестенсона [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Степан Володимирович Івасьєв. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 22 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Касянчук, М. М. Оцінка достовірності бінарної класифікації на основі логістичної регресії / М. М. Касянчук, О. I. Шугайло, С. В. Івасьєв // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 21-22.
 2. Николайчук, Я. М. Метод факторизации многоразрядных чисел на основе свойств квадратичности вычетов в системе остаточных классов [Електронний ресурс] / Я. Н. Николайчук, С. В. Ивасьев, И. З. Якименко, М. Н. Касянчук // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2015. – № 5(95): Физика, математика, информатика. – С. 42–45.
 3. Івасьєв, С. В. Метод факторизації великорозрядних чисел в базисі Радемахера [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Комп’ютерні системи та мережі. – Львів. – 2012. – №745. – С. 118–126.
 4. Николайчук, Я. М. Ефективний метод модулярного множення в теоретико- числовому базисі Радемахера–Крестенсона [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, М. М. Касянчук, І. З. Якименко, С. В. Івасьєв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – 2014. – № 806. – С. 195-199.
 5. Івасьєв, С. В. Вдосконалений алгоритм пошуку символів Якобі [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв, І. З. Якименко, М. М. Касянчук // Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів. – 2015. – Том 29, № 1 (2015). – С. 45-50.
 6. Івасьєв, С. В. Збіжність екстремумів залишкової функції в околі розв’язку задачі факторизації [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв, Я. М. Николайчук, І. З. Якименко, І. Р. Колісник // Вісник Хмельницього національного університету. Технічні науки. – 2015. – №4. – С.157 – 164.
 7. Timoshenko, L. M. Factorization algorithms for cryptographic analisis of asymmetric crypto systems [Електронний ресурс] / L. M. Timoshenko, K. V. Verbik, Ya. M. Nikolaichuk, S. V. Ivasiev // Informatics and Mathematical Methods in simulation. – 2014. – vol 4. - №4. – Р. 342 -348.
 8. Тимошенко, Л. М. Удосконалення алгоритму факторизації для криптографічних систем захисту інформації [Електронний ресурс] / Л. М. Тимошенко, С. В. Івасьєв, К. В. Вербик // Сучасна спеціальна техніка. – 2014. –№ 3(38). – С 56-59.
 9. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації сумісного виконання алгоритму Евкліда та множення / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, І. Р. Паздрій, С. В. Івасьєв // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2017. - Т. 7, № 1-2. - С. 29-36.
 10. Николайчук, Я. М. Алгоритми факторизащї для криптоаналізу асиметричних криптосистем / Я. М. Николайчук, Л. М. Тимошенко, К. В. Вербик та ін. // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – Одеса, 2014. – № 4 (4). – С. 342-349.
 11. Касянчук, М. М. Дослідження часових характеристик апаратної реалізації методів пошуку оберненого елемента за модулем / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, С. В. Івасьєв, Н. М. Мандебура, В. М. Неміш // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – Хмельницький, 2017. – № 6(255). – С. 191-197.
 12. Івасьєв, С. В. Метод зберігання великих простих чисел у двійковій системі числення [Текст] / С. В. Івасьєв, В. М. Неміш, Р. В. Шулак // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю АСІТ'2017 [м. Тернопіль, 19-20 трав. 2017 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 64-66.
 

Іванечко Неля Ростиславівна

1528803669 1517237322 ivanechko-n.rКафедра маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання : доцент

Дисертації:

 1. Іванечко, Неля Ростиславівна Маркетингові ії підприємств на ринку торговельно-розважальних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Неля Ростиславівна Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.
 2. Іванечко, Неля Ростиславівна Маркетингові ії підприємств на ринку торговельно-розважальних послуг [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Неля Ростиславівна Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 201 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Іванечко, Неля Особливості формування маркетингової ії торговельно-розважального підприємства / Неля Іванечко // Наука молода : наук. вид. / голов. ред. Б.П. Адамик. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип.14. – С. 31-34. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 2. Іванечко, Неля Основні тенденції інтеграційних процесів на ринку торговельно-розважальних послуг України [Електронний ресурс] / Неля Іванечко // Галицький економічний вісник. – 2010. –№ 3(28). – С. 69-73.
 3. Іванечко, Н. Р. Впровадження інформаційних баз даних у діяльність торговельно-розважального підприємства [Електронний ресурс] / Н. Р. Іванечко // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2011. –№ 4. – С.164-167.
 4. Іванечко, Неля Становлення ринку послуг дозвілля в Україні: аналіз категорійного апарату [Електронний ресурс] / Неля Іванечко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – Вип. 1.
 5. Иванечко, Н. Р. Анализ существующих классификаций торгово-развлекательных центров [Электронный ресурс] / Н. Р. Иванечко // Современный научный вестник. – 2013. – № 7(146). – С. 73-78.
 6. Іванечко, Н. Р. Процес формування маркетингової ії [Електронний ресурс] / Н. Р. Іванечко // Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. – № 7 (146) . – С. 123-130.
 7. Іванечко, Н. Р. Аналіз діючих СРМ-систем в діяльності торговельно-розважального підприємства [Електронний ресурс] / Н. Р. Іванечко // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. - 2012. - Вип. 2(36). - С. 175-177.
 8. Ivanechko, N. The formation of shopping centers market in Ukraine [Electronic resource] / N. Ivanechko //Science and Education a New DimensionSer. Economics. – 2015. – Issue 1(72). – С. 6-8.
 9. Ivanechko, Nelia Strategies of shopping centers in Ukraine [Electronic resource] / Nelia Ivanechko // International Journal of Economics and Society. – 2015. – Issue 1. – С. 234-237.
 

Ілляш Ірина Дмитрівна

ілляш ірина дмитрівна

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Посада: доцент

Публікаці

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ілляш, Ірина Дмитрівна Соціально-економічний розвиток поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства [Текст] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ілляш Ірина Дмитрівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2012. - 247 c.
 2. Ілляш, Ірина Дмитрівна Соціально-економічний розвиток поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Ірина Дмитрівна Ілляш. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – 20 с.

Статті:

 1. Ткач, Д. Оцінка якості життя населення регіону / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 122-131.
 2. Ткач, Д. Просторові відмінності соціально-економічного розвитку України: проблемні регіони / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2008. – № 13. – С. 18-24.
 3. Ткач, Д. Напрямки активізації економічного і соціального розвитку міських поселень Тернопільської області в умовах трансформації суспільства / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 30-33.
 4. Ткач, І. Економічний розвиток сільських поселень Тернопільської області / Ірина Ткач // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 55-58.
 5. Ткач, Д. Особливості відтворення трудового потенціалу у поселеннях Тернопільської області / Д. Ткач, І. Ткач / Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2009. – № 14. – С. 5-8.
 6. Приймак, В. Генеза екомологічної парадигми людського розвитку / В. Приймак, І. Ткач // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 3. – С. 28-34.
 7. Ткач, Д. Соціально-економічні та демографічні проблеми розвитку міських поселень Тернопільської області / Д. Ткач, І. Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 5-9.
 8. Заставецька, Л. Динаміка людності мережі поселень Тернопільської області [Електронний ресурс] / Леся Заставецька, Ірина Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2009. – Вип. 1. – С. 56-61.
 9. Ткач, І. Зміна людності сільських поселень Тернопільської області як наслідок депопуляційних процесів [Електронний ресурс] / Ірина Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2009. – Вип. 2.
 10. Ткач, І. Сучасний демографічний потенціал поселень Тернопільської області та його прогноз [Електронний ресурс] / Ірина Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2011. – Вип. 1.
 11. Ілляш, І. Регіональні особливості формування, розвитку і використання трудового потенціалу України / Ірина Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 42-47.
 12. Приймак, В. Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників / В. Приймак, І. Ткач // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 7. – С. 3-11.
 13. Ткач, І. Д. Перехід до політики сільського розвитку як основа соціально-економічної активізації сільських поселень [Електронний ресурс] / І. Д. Ткач // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. вип. у 2 ч.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – 2011. – Ч. 1. – С.667-676.
 14. Ткач, Д. Господарський комплекс Тернопільської області: особливості структури і трансформація в ринкових умовах / Дмитро Ткач, Ірина Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 11-20.
 15. Ткач, І. Д. Соціальний розвиток поселень як основа формування соціальної політики в регіоні / І. Д. Ткач // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2010. – Спец. вип. : Соціально-трудові відносини : Теорія і практика, т. 2. – С. 383-390.
 16. Ткач, Д. Трансформація господарства і структура зайнятості населення Тернопільської області в сучасних умовах / Д. Ткач, І. Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль, 2005. – С. 10-13.
 17. Ткач, І. Соціальний розвиток сільської місцевості і міських населених пунктів Тернопільської області / І. Ткач // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – Вип. 19. – С. 106-113.
 18. Ткач, І. Функціонування поселень в умовах трансформації суспільства / І. Ткач // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2010. – Вип. 22. – С. 139-143.
 19. Ткач, І. Д. Шляхи підвищення ефективності управління поселень в умовах реформування адміністративно-територіального устрою регіону / Л. Б. Заставецька, І. Д. Ткач // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского : науч. журнал. Сер. География.– Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2011. – Спец. вып., т. 24 (63), № 2, ч. 3. – С. 227-232.
 20. Ткач, І. Зміна функцій поселень давньоосвоєного агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства / І. Ткач // Часопис соціально-економічної географії. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. 10 (1). – С. 196-200.
 21. Ілляш, І. Економічний розвиток міських поселень Тернопільської області в умовах трансформації суспільства / І. Ілляш // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2011. – Вип. 24. – С. 120-125.
 22. Заставецький, Т. Методичні підходи до суспільно-географічного дослідження економічного і соціального розвитку поселень агропромислового регіону / Т. Заставецький, І. Ілляш // Історія Української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2013. – Вип. 28. – С. 133-140.
 23. Ілляш, І. Міські поселення та їх нові функції у аграрних регіонах / І. Ілляш // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2014. – Вип. 29-30. – С. 165-170.
 24. Ілляш, І. Брендинг поселень як складова маркетингу територій / І. Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 49-54.
 25. Заставецька, О. В. Роль національно-культурних товариств у розвитку міжнародного туризму [Електронний ресурс] / О. В. Заставецька, К. Д. Дударчук, І. Д. Ілляш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. : Географія. - 2013. - № 2. - С. 96-100.
 26. Ілляш, І. Д. Застосування математичних методів для дослідження соціально-економічного розвитку міських поселень регіону / І. Д. Ілляш, К. Д. Дударчук // Географія та туризм : наук. збірник. – К. : Альтерпрес, 2013. – Вип. 24. – С. 214-223.
 27. Ілляш, І. Д. Сучасна мережа поселень Тернопільської області / І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : СМП “Тайп”, 2013. – № 1, вип. 34. – С. 107-114.
 28. Заставецький, Т. Б. Трансформація функцій міських поселень та формування їх іміджу / Т. Б. Заставецький, І. Д. Ілляш // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Jurists “The global systemic crisis: new milestone in development or an impasse?” (Davos, Switzerland, July 28, 2015) : professional scientific publication, – ed. dep.: Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation), 2015. – P. 218-224.
 29. Illiash I. Modern methodical approaches to design the HR-management system of enterprises / Irina Illiash // Scientific and educational periodical jornal “The Genesis of Genius”. – Geneva, Switzerland, 2015. – Vol. 1, № 5. – P. 21-23.
 30. Ткач, Д. Трансформація соціально-економічного розвитку аграрних регіонів в умовах суспільних перетворень / Дмитро Ткач, Ірина Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 33-37.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Качан, Є. П. Удосконалення територіальної структури господарства регіону як запорука реалізації принципів сталого розвитку [Текст] / Є. П. Качан, І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 384-408.
 3. Ілляш, І. Д. Господарський комплекс Тернопільської області : особливості структури і трансформація в ринкових умовах [Текст] / І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 221-236.
 4. Ілляш, І. Д. Сучасний рівень розвитку і територіальна організація галузей промисловості Тернопільської області [Текст] / І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 237-248.