Ібрагімов Михайло Раджепович

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ібрагімов, Михайло Раджепович Майнові податки у системі фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Михайло Раджепович Ібрагімов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 286 с.
 2. Ібрагімов, Михайло Раджепович Майнові податки у системі фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Михайло Раджепович Ібрагімов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 26 с.

СТАТТІ:

 1. Ібрагімов М. Концептуальні засади оподаткування майна в контексті фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування / М. Ібрагімов // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007.– № 8.– С. 84-88.
 2. Ібрагімов М. Логос парадигми податків на майно та дивергенція світового досвіду / Михайло Ібрагімов // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терно. нац. екон. уні-ту.– 2009.– № 11.– С. 103-107.
 3. Ібрагімов М. Меделювання оптимальної структури фінансових ресурсів територіальних громад / Михайло Ібрагімов // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 77-83.
 4. Ібрагімов М. Місцеве оподаткування як основа фінансової незалежності органів місцевого самоврядування / М. Ібрагімов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 101-105.
 5. Ібрагімов, М. Р. Земельне оподаткування: теоретичні постулати та фіскальні реалії в Україні / М. Р. Ібрагімов // Актуальні проблеми розвитку економіки регіонів. – 2009. – № 5, т. 1. – С. 268-273.
 6. Ібрагімов, М. Р. Проблеми запровадження податку на нерухоме майно в Україні / М. Р. Ібрагімов // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4(9). – С. 75-84.
 7. Ібрагімов, М. Р. Шляхи удосконалення оподаткування власності в сучасних умовах розвитку місцевого самоврядування / М. Р. Ібрагімов // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 4(13). – С. 69-75.
 8. Ібрагімов, Михайло Податок на нерухомість: проблеми запровадження / Михайло Ібрагімов // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 69-70.
 9. Ібрагімов, М. Тернопілля : що з нами буде ? / М. Ібрагімов // Нова Тернопільська Газета. – 2003. – № 22. – С.4.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.