Івашук Юрій Петрович

ІвашукКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач кафедри економічної теорії, молодший науковий співробітник науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення ТНЕУ

ПУБЛІКАЦІЇ

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Івашук Юрій Петрович Політико-економічний аналіз корупційної поведінки в сучасних господарських системах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Юрій Петрович Івашук. - Львів : ЛНУ ім.. Івана Франка, 2015. - 233 с.
 2. Івашук Юрій Петрович Політико-економічний аналіз корупційної поведінки в сучасних господарських системах [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.01 / Юрій Петрович Івашук. - Львів : ЛНУ ім.. Івана Франка, 2015. - 23 с.

СТАТТІ:

 1. Івашук, Ю. П. Чинники виникнення та шляхи мінімізації корупції в секторі державних закупівель (на прикладі України) [Електронний ресурс] / Ю. П. Івашук // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2014. - Вип. 1(10), т. 1. - С. 285-291.
 2. Длугопольський, О. Експериментальна та поведінкова економіка: від Вернона Сміта до Даніеля Канемана / Олександр Длугопольський, Юрій Івашук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 180-193.
 3. Івашук, Ю. П. Вплив масштабу корупційних практик на політико- інституційні показники розвитку сучасних господарських систем [Електронний ресурс] / Ю. П. Івашук // Технологический аудит и резервы производства. - 2014. - № 5/3(19). - С. 63-66.
 4. Івашук Ю. П. Методологічні засади Індексу сприйняття корупції як індикатора масштабу корупційних практик в господарських системах / Ю.П. Івашук // Особливості модернізації фінансово-економічної системи: Зб. м-лів міжнар. наук.-практ. конф. (6–7.03.2014). – Ч. 2. – Київ, 2014. – С.73–75.
 5. Ivashuk Y. P. Simplifying the system of issuing permissions and registration to minimize corruption at modern economic systems (as based on Georgia experience) /Y.P. Ivashuk // Modern Scientific Achievements and Their Practical Application:International  Scientific and Practical Conference (October 20-22, 2014) – Dubai. – UAE. –2014. – p.81-83
 6. Івашук Ю. П. Сутнісна характеристика поняття господарська система в сучасній економічній науці / Ю.П. Івашук // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації: Зб. м-лів міжнар. наук.-практ. конф. (10–11.10.2014). – Херсон: ХДУ, 2014. – С.89–93.
 7. Івашук, Ю. П. Концептуальні засади розвитку державної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / Ю. П. Івашук // Економічний вісник Донбасу. - 2013. - № 3(33). - С. 40-47.
 8. Длугопольський, О. В. «Розгул» корупції та рейдерства як фактор неефективності захисту прав власності [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Научные труды ДонНТУ. - 2013. -№ 2(44). - С.125-131.
 9. Ivashuk Y. P. Transparency efforts and measures directed on control of corruption with in public management system / Y.P. Ivashuk // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: Сonference papers of the 1st International Scientific Conference (28.03.2013). – Stuttgart, Germany. – Р.36–37.
 10. Длугопольський, О. В. Корупція та конкурентоспроможність національних економік за умов глобалізації [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. - Мариуполь, 2012. - Вип. 1, Т. 1. - С. 74-79.
 11. Длугопольський, О. В. Сучасні погляди на корупцію та мінімізацію її негативного впливу на економіку України [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Економіка України. - 2012. - №9. - С.13-24. 
 12. Івашук, Ю. П. Вплив корупційної складової на соціально-економічний розвиток країн з трансформаційною економікою / Ю.П. Івашук // Об’єктивна оцінка конкурентоспроможності економічних систем: моделювання, прогнозування, прийняття рішень: М-ли IX міжнар. наук.-практ. конф. (2–3.03.2012). – Ч. І. – Київ: Нова економіка, 2012. – С.6–7.
 13. Длугопольський, О. В. Актуальність впровадження офіційної методики оперативної просторово-структурної оцінки рівня корупції як механізму підвищення ефективності антикорупційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Нове в економічній кібернетиці. – 2011. – № 3. – С.25-36.
 14. Івашук, Ю. П. Передумови виникнення корупції в Україні у світлі нової інституціональної економічної історії [Електронний ресурс] / Ю. П. Івашук // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал. - 2011. - №3(23). - С.104-108. 
 15. Івашук, Ю. П. Вплив явища корупції на економічне зростання країни / Ю. П. Івашук // Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: Тези доп. міжнар. конф. молодих учених та студентів (27–28.03.2008). – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – С.40–41.
 16. Івашук, Ю. Емерджентний інституційний порядок в економіці та його поведінкові підстави / Юрій Івашук // Економічна теорія. – 2016. – № 3. – С. 69-81.
 17. Dluhopolskyi, О. Cultural guidelines and “institutional traps” of socio-economic systems [Електронний ресурс] / O. Dlugopolskyi, Y. Ivashchuk, Т. Dluhopolskyi // Scientific Enquiry in the Contemporary World: Theoretical Basics and Innovative Approach: Research articles. Economics. – San Francisco, California, USA: B&M Publishing, 2014. – Vol. 4. – P. 51-54.
 18. Івашук, Ю. П. Вплив корупції на конкурентоспроможність у контексті інноваційної діяльності та розвитку інформаційних технологій [Електронний рескрс] / Ю. П. Івашук // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Сер. Технічний прогрес і ефективність виробництва. – 2012. – № 15. – С. 113-122.
 19. Івашук, Юрій Томас Сарджент та Крістофер Сімс як креатори нової емпіричної макроекономіки / Юрій Івашук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 118-125.
 20. Козюк, Віктор Поведінкові основи побудови стимулюючих екорежимів [Текст] / Віктор Козюк, Юрій Івашук // Економічна теорія. – 2019. – № 4. – С. 29 - 41.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Длугопольський О. В. Социальный капитал и коррупция: исследования экономических систем /Длугопольський О. В., Ивашук Ю. П./ Математическое моделирование экономических систем:текущие научные проблемы Восточной Европы – Monografiazbiorova. –Lublin: PolitechnikaLubelska, 2013. –с.57-66.
 2. Івашук Ю. П. Макроекономічна неефективність фінансового ринку в контексті проблеми корупції / Стан та перспективи розвитку фінансової системи України: монографія / [М. Корягін, О. Чеберяко, О. Длугопольський та ін.]; під ред. О. Непочатенко. –Умань: Видавець «Сочінський», 2012. –с.63-69.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 2. Івашук, Ю. П. Поведінкова та експериментальна економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Івашук. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 120 с. 
 3. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Длугопольський, О. В. Основи експериментальної та поведінкової економіки [Текст] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 710-720.