Іващук Ірина Олегівна

ivaschuk-iryna-olegivna

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Іващук, Ірина Олегівна Митна доктрина глобального простору [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Ірина Олегівна Іващук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 622 с.
 2. Іващук, Ірина Олегівна Митна доктрина глобального простору [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Ірина Олегівна Іващук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 37 с.

СТАТТІ:

 1. Іващук, І. Регіональні аспекти діяльності митних органів України /І. Іващук //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль: Економічна думка, 2002.– Вип. 7.– С. 224-226.
 2. Іващук, І. О. Вимоги СОТ до узгодження тарифів країн-членів СОТ та врахування національних інтересів /І. О. Іващук //Економіка та держава.– 2009.– № 2.– С. 6-9.
 3. Іващук, І. Тарифне регулювання торговельних потоків в умовах зростання економічної відкритості країн /Ірина Іващук //Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2008.– № 10.– С. 63-67.
 4. Іващук, І. О. Оцінка активності країн у митному просторі та її вплив на формування митного середовища [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 11. – С. 40-57.
 5. Іващук, І. О. Асиметрії позиціювання країн у глобальному просторі: митний аспект [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Митна безпека. Сер. Економіка. – 2010. – № 2. – С. 33-43.
 6. Іващук І. О. Зовнішньоекономічна складова як імператив функціонування сучасного підприємства [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Вісник Хмельницького національного університету. Cер. Економічні науки. – 2009. – № 2, т. І. – С. 146-149.
 7. Іващук, І. Митний контроль за переміщенням об"єктів інтелектуальної власності / І. Іващук // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 70-77.
 8. Іващук, І. О. Міжнародна торгівля у вирішенні глобальних проблем економічного розвитку країн [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 16. – С. 350-359.
 9. Іващук, І. Напрями та перспективи конвергенції митних відносин у глобальному просторі [Електронний ресурс] / Ірина Іващук // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 4. – С. 24-30.
 10. Іващук, І. Напрями трансформації вітчизняної банківської системи в умовах глобальних дисбалансів [Електронний ресурс] / І. Іващук, О. Іващук // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 99-109.
 11. Іващук, І. Аксіологічні передумови взаємодії країн в умовах глобальних трансформацій / І. Іващук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14. – С. 67-72.
 12. Іващук, І. О. Глобальні проблеми розвитку людства як загроза досягнення цілей тисячоліття / І. О. Іващук, О. О. Іващук // Інноваційна економіка.– 2012.– № 6.– С. 8-15.
 13. Іващук, І. Рейтингова оцінка діяльності комерційних банків / І. Іващук, О. Оконська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 113-114.
 14. Іващук, І. О. Інтеграційні процеси на Європейському просторі: тенденції та виклики / І. О. Іващук //Інноваційна економіка. – 2012. – № 11.С. 3-8.
 15. Іващук, І. Інвестиційна привабливість регіону як передумова формування сприятливого інвестиційного клімату / Ірина Іващук // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– 2000.– Вип. 9.– С. 154-158.
 16. Іващук І. О. Позиціювання країн у світових рейтингах за основними ознаками рівня відкритості економіки [Електронний ресурс] / І. О. Іващук // Вісник Хмельницького національного університету. Cер. Економічні науки. – 2009. – № 1. – С. 69-76.
 17. Іващук, І. О. Сучасне європейське оподаткування [Електронний ресурс] / І. О. Іващук //Фінанси України.– 2001.– № 10.– С. 72-79.
 18. Сокольська, Ю. Й. Механізм ціноутворення в міжнародному туризмі [Електронний ресурс] / Ю. Й. Сокольська, І. О. Іващук // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молодых ученых [3 марта, 2011 г.]. – Симферополь, 2011.
 19. Маркович, В. І. Стратегії стійкого розвитку туризму [Електронний ресурс] / В. І. Маркович, І. О. Іващук // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молодых ученых [3 марта, 2011 г.]. – Симферополь, 2011. – С. 187-189.
 20. Юрій, С. Тенденції формування іміджу елітного економічного ВНЗ на ринку освітніх послуг України / Сергій Юрій, Ірина Іващук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/1. – С. 107-120.
 21. Іващук, І. Вплив митної політики на економічний розвиток країн у контексті глобалізаційних процесів / Ірина Іващук // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 286-295.
 22. Іващук, І. О. Світовий досвід та вітчизняна практика класифікації та стандартизації готельних послуг [Електронний ресурс] / І. О. Іващук, І. М. Білецька // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 174-180.
 23. Іващук, І. Взаємодія країн та протиріччя національних економічних інтересів в умовах глобалізації /Ірина Іващук, Віталій Охота // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 415-417.
 24. Іващук, І. О. Інвестиційний розвиток країн в умовах посилення глобальних асиметрій [Електронний ресурс] / І. О. Іващук , В. З. Запухляк // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – Вип. 7-8(1). – С. 13-17.
 25. Іващук, І. Новітні тенденції та глобальні виклики розвитку міжнародних економічних відносин [Електронний ресурс] / Ірина Іващук // Схід. – 2013. – № 1(121). – С. 19-23.
 26. Іващук, І. Філософія економічного розвитку Китаю як члена БРІКС в умовах зміни світового економічного порядку [Електронний ресурс] / Ірина Іващук , Ольга Іващук, Віталій Захарчук // Схід. – 2014. – № 4(130). – С. 12-19.
 27. Іващук, І. Суперечності застосування країнами інструментів захисту національних інтересів в умовах прихованого протекціонізму [Електронний ресурс] / Ірина Іващук // Схід. – 2012. – № 6(120). – С. 30-37.
 28. Іващук, І. О. Інвестиційні пріоритети економічних реформ Китаю в умовах глобальної нестабільності / Ірина Олегівна Іващук, Михайло Романович Орнат // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 21, № 2. – С. 309-316.
 29. Іващук, І. Євроінтеграційні пріоритети розвитку в умовах зміни світового економічного порядку [Електронний ресурс] / І. Іващук, О. Іващук, В. Запухляк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Сер.  Економічні науки. – Луцьк, 2013. – Вип. 10. – С. 114-122.
 30. Іващук, І. О. Позиціонування Китаю в умовах глобалізації та досвід економічних реформ для України / І. О. Іващук, М. Р. Орнат // Інноваційна економіка. – 2017. – № 1-2. – С. 5-12.
 31. Іващук, І. О. Передумови інтеграції економік країн Африки на південь від Сахари в глобальний простір / І. О. Іващук, Л. Т. Герман, О. С. Ксенжук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – № 6. - С. 155-162.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Іващук, І. О. Зовнішньоторговельні інтереси країн Європи [Електронний ресурс] : монографія / І. О. Іващук, К. З. Возьний, А. А. Вірковська. - К. : ЦУЛ, 2018. - 280 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Іващук, І. О. Митна справа : практикум / І. О. Іващук, О. Ю. Сидорович, О. В. Годованець. – [2-вид.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 180 с.
 2. Митний кодекс України : практичні аспекти [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Л. Василенко, А. Д. Войцещук, І. А. Гуцул [та ін.] ; редкол. : А. Д. Войцещук, І. О. Іващук, А. І. Крисоватий [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 516 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Іващук, І. О. Митна справа [Текст] : практикум / І. О. Іващук, О. Ю. Безгубенко, О. В. Годованець. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 180 с.
 4. Іващук, І. О. Митна справа [Текст] : навч. посіб. / І. О. Іващук. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 301 с.
 5. Іващук, І. О. Митна справа [Текст] : навч. посіб. / І. О. Іващук, О. Ю. Безгубенко, О. В. Годованець. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 180 с.
 6. Іващук, І. О. Митна справа [Текст] : практикум / І. О. Іващук, О. Ю. Безгубенко, О. В. Годованець. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 180 с.
 7. Іващук, І. О. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / І. О. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 249 с.
 8. Войцещук, А. Д. Митна політика : фіскально-регулюючий аспект [Текст] / А. Д. Войцещук, І. О. Іващук. – К. : Мануфактура, 2005. – 160 с.
 9. Іващук, І. О. Світова організація торгівлі [Текст] / І. О. Іващук // Митна справа : навч. посіб. : курс лекцій : у 3-х т. / А. Д. Войцещук, І. О. Іващук, С. М. Стопенчук, І. Г. Бережнюк ; за ред. А. Д. Войцещука. – К. : Мануфактура, 2006. – Т. 1.
 10. Иващук, И. О. Экономическая безопасность государства и ее стратегическое обеспечение [Текст] / И. О. Иващук // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 9-16.