Лучко Михайло Романович

лучко михайло романович

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лучко, Михайло Романович Консолідована фінансова звітність: системний підхід до побудови та розвитку [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.09 / Лучко Михайло Романович ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К., 2008. - 29 с.
 2. Лучко, Михайло Романович Внутрішньовиробничий облік витрат і результати діяльності використання засобів мікропроцесорної техніки: дис. … канд. екон. наук / Лучко Михайло Романович ; Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка. – К., 1992. – 211 с.
 3. Лучко, Михайло Романович Внутрішньовиробничий облік витрат і результати діяльності використання засобів мікропроцесорної техніки: автореф. дис. … канд. екон. наук / Лучко Михайло Романович ; Київський державний  економічний університет. – К., 1992. – 24 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Лучко, М. Взаємозв*язок Положень бухгалтерського обліку з Податковим законодавством України / М. Лучко. – Чортків // Наукові записки. – 2002. – Вип. 1. – С.12-14.
 2. Лучко, М. Вітакультурні орієнтири реформування аудиторської діяльності / М. Лучко // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – №4. – С.10-11.
 3. Лучко, М. Наукові паростки бухгалтерського обліку / М. Лучко // Наукові записки. – 2002. – №1. – С. С.5-7.
 4. Лучко, М. Р. Питання консолідованої фінансової звітності в контексті реформування бухгалтерського обліку в Україні / М. Р. Лучко // Фінанси України. – 2006. – №8. – С.75-82.
 5. Лучко, М. Прямые иностранные инвестиции: движение и значение / М. Лучко // Экономист. – 2003. – №3. – С.22-33.
 6. Лучко, М. Регулювання господарського обліку: історичний аспект і реалії сьогодення / Михайло Лучко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002.– Вип. 2. – С. 77-80.
 7. Лучко, М. Міжнародні стандарти фінансової звітності в контексті облікової практики України [Електронний ресурс] / Михайло Лучко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка / редкол.: А. А. Григорук, Т. Г. Дудар, С. Л. Дусановський та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 22. – С. 172-175.
 8. Лучко, М. Фінансова звітність за сегментами: теоретична концептуалізація побудови в процесі консолідації підприємств [Електронний ресурс] / Михайло Лучко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка / редкол.: А. А. Григорук, Т. Г. Дудар, С. Л. Дусановський та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 22. – С. 184-186.
 9. Лучко, М. Використання податкових векселів при митному оформленні товарів: сучасний стан та перспективи [Електронний ресурс] / Михайло Лучко // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2(31). – С. 136-140.
 10. Лучко, М. Вексель в господарській діяльності підприємств України [Електронний ресурс] / Михайло Лучко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2(5).
 11. Лучко, М. Складні питання в обліку основних засобів [Електронний ресурс] / Михайло Лучко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 2(9). – С. 188-194.
 12. Лучко, М. Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Михайло Лучко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 2(9). – С. 98-109.
 13. Лучко, М. Р. Особистісна адаптованість бухгалтера як провідна характеристика його професіоналізму [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, І. С. Ревасевич // Науково-практичне видання Незалежний аудитор. – 2012. – № 1(ІІІ). – С. 10-19.
 14. Luchko, М. R. Costs, that are not taken into account in determining taxable income and expenditure of dual-use [Електронний ресурс] / М. R. Luchko, O. R. Kilyar // Науково-практичне видання Незалежний аудитор. – 2013. – № 4(ІІ)– С. 12-18.
 15. Лучко, М. Тарас Шевченко та економічний лад Російської імперії: архітектоніка протистояння / Михайло Лучко // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 44-48.
 16. Лучко, М. Психологічна підготовка ревізора як складова його професіоналізму / Михайло Лучко, Ярослав Мех // Психологія і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 129-136.
 17. Лучко, М. Функції бухгалтерського обліку як галузі практичної діяльності людини / М. Лучко // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 110-річчю ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» та 20-річчю Федерації проф. бухгалтерів і аудиторів України [25 листоп. 2016 р.]. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 78-80.
 18. Лучко, М. Р. Система внутрішнього контролю у процесі управління корпоративними правами: ієрархічний підхід / М. Р. Лучко, О. Т. Патряк // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 6. – С. 31-35.
 19. Лучко, М. Р. Організація обліку в установах державного сектору економіки: реалії сьогодення [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, Л. Т. Штимер // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 1(2). - С. 39-42.
 20. Лучко, М. Р. Интесификация сбора и обработки учетной информации на арендных предприятиях / М. Р. Лучко.  // Деп. в ЦНТИлеспром 03.09.91 № 3363 – Лп в сборнике “Арендные отношения: организация, учет, анализ”. – С. 31-39.
 21. Лучко, М. Р. Деякі аспекти заміни функції бухобліку при переході до ринку / М. Р. Лучко.  // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки  в Україні : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1992. – С. 47-48.
 22. Лучко, М. Р. Матеріальні витрати за міжнародним обліком / М. Р. Лучко  // Діло : екон. газ. України. – 1993. – № 7. – С. 4-5.
 23. Лучко, М. Р. Бухгалтерський баланс в системі економічної інформації   / М. Р. Лучко // Діло : екон. газ. України. – 1995.– № 25. – С. 5-6.
 24. Лучко, М. Р. Облік енергетичних витрат на швейних підприємствах / М. Р. Лучко // Діло : екон. газ. України. – 1996. – № 30. – С. 3-4.
 25. Лучко, М. Р. Облік витрат майбутніх періодів та резервів / М. Р. Лучко  // Діло : екон. газ. України. – 1996. – № 36. – С. 9-10.
 26. Лучко, М. Р. Облік операцій пов’язаних з обігом компенсаційних сертифікатів / М. Р. Лучко.  // Діло : екон. газ. України. – 1996. – № 48. – С. 7-8.
 27. Лучко, М. Р. Організація діяльгості обмінних пунктів валюти / М. Р. Лучко // Діло : екон. газ. України. – 1996. – № 62. – С. 13-14.
 28. Лучко, М. Р. Автоматизация учета выпуска, отгрузки и реализации продукции / М. Р. Лучко // Деп. в УкрНИИНТИ, 06.04.89 р. № 1017-Ук 89. – С. 75-81.
 29. Лучко, М. Р.  Экономико-математическое моделирование нормативного метода в условиях автоматизации обработки информации / М. Р. Лучко, В. Ю. Якуб, Я. В. Мех //  Деп. в УкрНИИНТИ, 06.12.89 р. № 2789-Ук 89.
 30. Лучко, М. Р. Автоматизация учета: практический аспект / М. Р. Лучко, Н. Г. Мельник // Бухгалтерский учет. – 1990. – № 2. – С. 30-33.
 31. Лучко, М. Р. Сообщение о выступлении автора / М. Р. Лучко // Бухгалтерский учет. – 1990. – № 5. – С. 52-53.
 32. Лучко, М. Р. Сообщение о выступлении / М. Р. Лучко // Бухгалтерский учет. – 1990. – № 6. – С. 53-54.
 33. Лучко, М. Р. Учет материальных ресурсов в условиях полного хозрасчета и самофинансирования / М. Р. Лучко // Учет и экономический анализ в условиях современных форм хозяйствования. – Москва, 1990. – Ч. 1. – С. 92-93.
 34. Лучко, М. Р. Трансформація бухгалтерського обліку стосовно ринкових відносин / М. Р. Лучко,  М. П. Малкуш // Легка промисловість. – 1991. – № 4. – С. 3-6.
 35. Лучко, М. Р. Интенсификация производства и совершенствование обработки учетной информации посредством ее автоматизации / М. Р. Лучко // Деп. в УкрНИИНТИ 12.12.89 № 02900056095.
 36. Лучко, М. Р. Проблеми складання балансу підприємства в умовах ринкових відносин / М. Р. Лучко //Легка промисловість. – 1992. – № 1. – С. 36-37.
 37. Лучко, М. Р.  Аналіз внутрішньовиробничих витрат на швейних підприємствах Польської Республіки / Легка промисловість, 1992. – С. 8-10.
 38. Остапьюк, М. Я. Учет и анализ деятельности хозрасчетных подразделений предприятия. – М. : Финансы и статистика, 1992. – Из содержания : Лучко, М. Р. Экономико-организационные особенности хозрасчетных подразделений предприятий / М. Р. Лучко. – С. 5-42.
 39. Остапьюк, М. Я. Учет и анализ деятельности хозрасчетных подразделений предприятия. – М. : Финансы и статистика, 1992. – Из содержания : Лучко, М. Р. Организация учета хозрасчетных подразделений предприятий в условиях применения ЭВМ и АРМ / М. Р. Лучко. – С. 5-42.
 40. Остапьюк, М. Я. Учет и анализ деятельности хозрасчетных подразделений предприятия. – М. : Финансы и статистика, 1992. – Из содержания : Лучко, М. Р. Определение эффективности применения АРМ бухгалтера / М. Р. Лучко. – С. 5-42.
 41. Остапьюк, М. Я. Учет и анализ деятельности хозрасчетных подразделений предприятия. – М. : Финансы и статистика, 1992. – Из содержания : Лучко, М. Р. Использование ЭВМ во внутри производственном анализе / М. Р. Лучко. – С. 5-42.
 42. Лучко, М. Р. Облік затрат на виробництво на рівні світових стандартів / М. Р. Лучко // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1992. – С. 55-56.
 43. Лучко, М. Р. Облік іпотечного кредиту в фірмах США / М. Р. Лучко // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – С. 94-95.
 44. Лучко, М. Р. Облік приватизованого майна / М. Р. Лучко // Діло : екон. газ. України. – 1993. – № 87. – С. 4-7.
 45. Лучко, М. Р. Проблеми внутрішньовиробничого обліку в умовах ринку / М. Р. Лучко // Легка промисловість. – № 3. – 1993. – С. 90-91.
 46. Остап’юк, М. Я. Основи теорії бухгалтерського обліку. – К. : ІСДО, 1993. – Із змісту : Лучко, М. Р. Принцип обліку основних господарських операцій / М. Р. Лучко. – С. 71-80.
 47. Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік в умовах інфляції / М. Р. Лучко // Проблеми теорії та практики. – Тернопіль : вид. “Інфотер”, 1993. – С. 73-111.
 48. Лучко, М. Р.  Бухгалтеський облік в умовах інфляції / М. Р. Лучко, М. Я. Остапюк. – Бухгалтерський облік і аудит. – 1994. – № 1. – С. 97-101.
 49. Лучко, М. Р. Проблеми бухгалтерського обліку в умовах інфляції / М. Р. Лучко // Бухгалтерський облік та аудит. – 1994. – № 1. – С. 17-25.
 50. Лучко, М. Р. Облік інфляції / М. Р. Лучко // Діло : екон. газ. України. – 1994. – № 16. – С. 30-31.
 51. Лучко, М. Р. Облік оренди майна / М. Р. Лучко // Діло : екон. газ. України. – 1994. – № 36. – С. 77-78.
 52. Лучко, М. Р. Облік біржової та брокерської діяльності / М. Р. Лучко // Бухгалтерський облік і аудит. – 1994. – 11. – С. 5-13.
 53. Лучко, М. Р. Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку / М. Р. Лучко, М. Я. Остап’юк // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – № 2. – С. 50-68.
 54. Лучко, М. Р. Ревізія касових і розрахункових операцій / М. Р. Лучко // Аудит, ревізія і контроль. – Київ, 1995. – № 2. – С. 103-125.
 55. Лучко, М. Р.  Ревізія основних засобів в промисловості / М. Р. Лучко // Бухгалтерський облік і аудит.  – 1996. – № 6. – С. 23-32.
 56. Лучко, М. Р.  Организация и учет деятельности пунктов  обмена валюты / М. Р. Лучко // Бизнес. – 1996. – № 45. – С. 56-57.
 57. Лучко, М. Р.  Организация и учет брокерской деятельности  / М. Р. Лучко // Бизнес. – 1996. – № 23. – С. 40-49.
 58. Лучко, М. Р. Облік витрат майбутніх періодів та резервів / М. Р. Лучко // Збірник наукових праць під редакцією д.е.н., проф. Фаріона І.Д. – Тернопіль, 1997. – С. 40-41.
 59. Лучко, М. Р. Коментар Закону України “Про податок на додану вартість” “Податок на додану вартість” 1-й випуск ІОЦ “Нова-лайн.” – Тернопіль, 1997. – 13 с. – Із змісту : Лучко, М. Р. Технологія бухгалтерського обліку в підприємствах малого бізнесу / М. Р. Лучко. – Тернопіль : Джур”, 1999. – С. 122-125.
 60. Лучко, М. Р. Журнально-ордерна форма в системі бухгалтерського обліку / М. Р. Лучко. – Тернопіль : Інфотехцентр, 1999.  –  С. 95-98.
 61. Лучко, М. Р. Податкові розрахунки як елемент методу бухгалтерського обліку / М. Р. Лучко // Регіональні перспективи : наук.-практ. журнал. – 2001. – № 2-3. – С. 91-92.
 62. Лучко, М. Р. Виділення податкових розрахунків в окрему підсистему обліку: науково-економічні і психологічно-практичні аспекти / М. Р. Лучко // Психологія і суспільство. – 2001. – № 1 (3). – С. 75-84.
 63. Лучко, М. Р. Система господарського обліку в Україні: нове бачення / М. Р. Лучко // Науковий вісник Полтавського кооперативного інституту. – 2000. – № 1. – С. 51-54.
 64. Лучко, М. Р. Дидактична ефективність використання ЕОМ у моделювання навчального процесу / М. Р. Лучко // Економіка освіти : зб. наук. праць. –  Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Т. 1. – С. 61-65.
 65. Лучко, М. Р. Деякі аспекти обліку переоцінки основних засобів / М. Р. Лучко, М. М. Шестерняк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2002 . – Вип. 11. – С. 194-197.
 66. Лучко, М. Р. Реструктуризація: аналітичні прийоми в процесі контролю / М. Р. Лучко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – Вип. 1. – С. 70-77.
 67. Лучко, М. Р. Окремі питання методики аудиту податку на прибуток / М. Р. Лучко // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КДТУ, 2003. – Ч. 1, вип. 4. – С. 327-336.
 68. Лучко, М. Р. Окремі аспекти організації та проведення аудиту / М. Р. Лучко // Регіональні перспективи : наук.-практ. журнал. – 2003. – № 2-3. – С. 90-91.
 69. Лучко, М. Р. Класифікація та характеристика основних положень (стандартів) бухгалтерського обліку / М. Р. Лучко, М. Я. Остап'юк, Й. Я. Даньків // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. 2003. – № 3 (25). – С. 56-63.
 70. Лучко, М. Р. Подвійна бухгалтерія та нариси з історії становлення обліково-правової культури / М. Р. Лучко, М. Я. Остап'юк, Й. Я. Даньків // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2004. – Вип. 14. – С. 97-107.
 71. Лучко, М. Р. Позабалансовий облік в установах освіти / М. Р. Лучко, Ю. М. Іванечко // Освітянин. – Тернопіль : ТОВ „Лілея”, 2004. – № 3 (69). – С. 31-50.
 72. Лучко, М. Р. Оцінка активів, зобов’язань і капіталу та вплив змін валютних курсів / М. Р. Лучко // Економіка і управління. – 2013. – № 2.
 73. Лучко, М. Р. Модель інтеграції корпоративних структур та консолідації підприємств / М. Р. Лучко // Вісник КНТЕУ. – 2008. – № 5. – С. 35-41.
 74. Лучко, М. Р. Основи теорії консолідованого обліку / М. Р. Лучко // Економіка і управління. – 2008. – № 31. – С. 70-78.
 75. Лучко, М. Р. До питання класифікації холдингових компаній / М. Р. Лучко // Науковий вісник Ужгородського університету. – Сер. Економіка. – 2008. – № 25. – С. 12-17.
 76. Лучко, М. Р. Особливості обліку витрат та доходів перевезень на залізничному транспорті (методика та організація) [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, Й. Я. Даньків, М. Я. Остап’юк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 39-46.
 77. Лучко, М. Р. Особливості організації аудиторської роботи в умовах використання комп’ютерних інформаційних систем [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, Н. Й. Яцишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. –  2007. – № 22. – С. 90-93.
 78. Лучко, М. Р. Облік інвестицій в асоційовані і спільні компанії та спільну діяльність [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 3. – С. 146-149.
 79. Лучко, М. Р. Облік фінансових інвестицій в дочірні компанії [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 4. – С. 77-85.
 80. Лучко, М. Р. До питання обліку і контролю витрат на оплату праці [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, Н. Є. Стецюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць.  – 2009. – Вип. 257, т. IV. – С. 1465-1470.
 81. Лучко, М. Р. Облік спільної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, М. М. Шестерняк // Наука й економіка. – 2009. – Вип. 2 (14). – С. 85-90.
 82. Лучко, М. Р. Преміювання як засіб мотивації працівників на підприємствах деревобробної промисловості [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, Н. Є. Стецюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2010. – Спец. вип. 29, ч. 1 : Удосконалення обліку, аналізу і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесі у світовій економіці. – С. 102-108.
 83. Лучко, М. Р. Рецензія на навчальний посібник “Економічний аналіз» за ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль : в-цтво «Астон», 2010. – 529 с. [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 1 (30). – С. 202-203.
 84. Лучко, М. Р. Особистісна адаптованість бухгалтера як провідна характеристика його професіоналізму [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, І. С. Равасевич // Незалежний аудитор : наук.-практ. видання. – 2012. – № 1 (III). – С. 10-20.
 85. Лучко, М. Р. Cost, that are not taken into account in determining taxable income and expenditure of dualuse [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, О. Р. Кіляр // Незалежний аудитор : наук.-практ. видання. – 2013. – № 4 (II). – С. 12-19.
 86. Лучко, М. Р. Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко // Незалежний аудитор : наук.-практ. видання. – 2013. – № 5 (III). – С. 15-23.
 87. Лучко, М. Р. Динаміка інвестиційно-інноваційного розвитку України: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, Л. І. Савчук // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2015. – Вип. 1 (2). – С. 96-106.
 88. Лучко, М. Р. Пізнання в розвитку теорії бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2015. – Вип. 1 (45). – С. 33-39.
 89. Лучко, М. Р. Контроль якості внутрішнього аудиту підприємств в умовах євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, Н. М. Пилипчук // Бізнес Інформ. – 2015. – № 7. – C. 229-234.
 90. Luchko, М. R. Ewidencja papierow wartosciowych w przedsiebiorstwach Ukrainy [Електронний ресурс] / М. R. Luchko // Prace naukowe Akademii Ekonomicznej  im. Oskara Lagego we Wroclawiu. – 1992. – Nr 637. – С.157-161.
 91. Luchko, М. R. The planning and analysis of staff number and salary at the labour market in Ukraine [Електронний ресурс] / М. R. Luchko // Edukacja-Praca-Rynek pracy. Zielona Gora. – Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej/Uniwersytet Zielonogorski. – 2010. – S. 183-195.
 92. Luchko, М. R. Proces dydaktyczny jako srodowisko nowych sprecznosci i problemow w kontekscie innowacyjnych zmian w szkole wyzszej. (co-authorship) [Електронний ресурс] / М. R. Luchko // Ukraine – Europe – World (The International Collection of Scientific Works, Series: History, International Relations). –  2012. – Issue 9. – Р. 243-249.
 93. Лучко, М. Фізична теорія бухгалтерського обліку: окремі питання дослідження / Михайло Лучко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 173-180.
 94. Лучко, М. Аудит податків і платежів у контексті оптимізації діяльності підприємства / Михайло Лучко, Анастасія Зінкевич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 186-196.
 95. Лучко, М. Психологічна допомога сім'ям за складних життєвих обставин / Михайло Лучко, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2018. – № 3-4 (73-74). – С. 224-131.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 2. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Даньків, Й. Я. Бухгалтерський облік в галузях економіки [Текст] / Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап'юк. – Ужгород : Графіка, 2002. – 142 с.
 2. Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 163 с.
 3. Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік в нових формах господарювання [Текст] : практ. посіб. / М. Р. Лучко, В. А. Дерій, В. Р. Петрунько. – Тернопіль : б.в, 1995. – 50 с.
 4. Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік в умовах інфляції: проблеми теорії та практики [Текст] / М. Р. Лучко. – Тернопіль : Інфотер, 1993. – 36 с.
 5. Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом: Зарубіжний досвід [Текст] / М. Р. Лучко. – К. : Облкінформ, 1997. – 137 с.
 6. Лучко, М. Р. Спільна діяльність : правове забезпечення, облік та оподаткування : навч. посіб. / М. Р. Лучко, М. М. Шестерняк. - Тернопіль : Тайп, 2009. - 126 с.
 7. Желюк, Л. О. Бухгалтерський облік виконання бюджетів [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Желюк, Ю. М. Іванечко, М. Р. Лучко. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 320 с.
 8. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько, С. Р. Яцишин, Н. Г. Мельник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 389 с.
 9. Даньків, Й. Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап'юк. – К. : Знання, 2003. – 206 с.
 10. Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – К. : Знання, 2006. – 311 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 11. Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 206 с.
 12. Лучко, М. Р. Бухгалтерський та податковий облік: практичний посібник [Текст] / М. Р. Лучко. – Тернопіль : ТерАудит, 1998. – 70 с.
 13. Лучко, М. Р. Деякі аспекти уникнення зайвого оподаткування [Текст] / М. Р. Лучко. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 42 с.
 14. Лучко, М. Р. Економічний аналіз [Текст] / М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. Г. Мельник. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 111 с.
 15. Остап'юк, М. Я. Історія бухгалтерського обліку [Текст] / М. Я. Остап'юк, М. Р. Лучко, Й. Я. Даньків. – Вища освіта ХХ1 ст. – К. : Знання, 2005. – 276 с.
 16. Лучко, М. Р. Історія обліку : Світ та Україна, погляд крізь роки [Текст] / М. Р. Лучко, М. Я. Остап'юк. – Тернопіль : Зорепад, 1998. – 150 с.
 17. Лучко, М. Р. Контролінг: теоретичні основи організації [Текст] / М. Р. Лучко, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Тер Аудит, 2000. – 106 с. – СПИСАНО.
 18. Остап'юк, М. Я. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Остап'юк, М. Р. Лучко. – К. : ІСДО, 1994. – 72 с.
 19. Остап'юк, М. Я. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку [Текст] : практ. посіб. / М. Я. Остап'юк, М. Р. Лучко, Ю. А. Кузьмінський. – Тернопіль : Мережа, 1998. – 60 с.
 20. Ткаченко, І. С. Кредитні спілки України - аспекти функціонування [Електронний ресурс] : наук.-практ. посіб. / І. С. Ткаченко, М. Р. Лучко, Р. В. Руська. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 75 с.
 21. Лучко, М. Р. Облік в бюджетних установах за національними стандартами [Текст] / М. Р. Лучко, Л. О. Гуцайлюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 142 с.
 22. Лучко, М. Р. Облік і аналіз у зовнішньоекономічній діяльності [Текст] : Курс лекцій / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 195 с.
 23. Лучко, М. Р. Облік комерційної діяльності [Текст] / М. Р. Лучко, О. В. Адамик. – Тернопіль : Карт- бланш, 2005. – 441 с.
 24. Лучко, М. Р. Основи побудови АРМ бухгалтера [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, М. Я. Остап'юк. – К. : ІСДО, 1993. – 60 с.
 25. Лучко, М. Р. Основні засоби : облік, контроль та аналіз [Текст] / М. Р. Лучко, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 50 с.
 26. Даньків, Й. Я. Стандартизація обліку і аудиту [Текст] : навч. посіб. / Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап'юк. – К. : Знання, 2004. – 310 с.
 27. Даньків, Й. Я. Стандартизація обліку і аудиту [Текст] : навч. посіб. / Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап'юк. – 2-ге вид.,випр. і доповн. – К. : Знання, 2006. – 310 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 28. Лучко, М. Р. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / М. Р. Лучко, М. Я. Остап'юк. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 114 с.
 29. Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 370 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 30. Фінансовий облік [Текст] : Первинна документація та облікова реєстрація / М. Р. Лучко, М. Я. Остап'юк, Й. Я. Даньків [та ін.]. – К. : Знання, 2005. – 319 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 31. Лучко, М. Р. Контроль у державному секторі економіки [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак ; відп. за вип. М. Р. Лучко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 286 с.
 32. Лучко, М. Р. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 360 с. До 50-річчя ТНЕУ.
 33. Лучко, М. Р. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 302 с.
 34. Лучко, М. Р. Консолідація фінансової звітності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. Р. Яцишин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 281 с.
 35. Лучко, М. Р. Звітність установ державного сектору економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, В. М. Рожелюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 180 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. М. Р. Лучко, В. М. Рожелюк, С. М. Жукевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 59 с.
 2. Методичні рекомендації з написання міждисциплінарної курсової роботи [Електронний ресурс] : ОКР : магісрт; магістерської прогр. "Інформаційні технології обліку та контролю в державному секторі економіки", "Міжнародний облік" / уклад. М. Р. Лучко, В. М. Рожелюк, Н. Г. Мельник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 26 с.
 

Ліщинський Ігор Орестович

Кафедра міжнародної економіки

lischynskyy

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ліщинський, Ігор Орестович Агломераційні форми просторової організації виробництва в країнах Європи [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ігор Орестович Ліщинський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 247 с.
 2. Ліщинський, Ігор Орестович Агломераційні форми просторової організації виробництва в країнах Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ігор Орестович Ліщинський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ:

 1. Ліщинський, Ігор Агломерація інноваційного виробництва в країнах "Старої Європи" / Ігор Ліщинський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – жовтень-грудень (№5). – С. 145-157.
 2. Ліщинський, Ігор Нова економічна географія та альтернативні концепції агломерації виробництва / Ігор Ліщинський // Журнал європейської економіки. – 2009. – вересень (№3). – С. 241-264.
 3. Ліщинський, Ігор Формування агломераційної політики в країнах ЄС / Ігор Ліщинський // Посткризовий розвиток світової економіки та Україна : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчен. [Тернопіль, 22-23 берез. 2012 р.] / редкол. : С. В. Гродський, Ю. П. Гуменюк, Р. Є. Зварич [та ін.] ; відп. за вип. Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 78-80.
 4. Ліщинський, І.Механізм реалізації інвестиційно-інноваційної політики на основі кластерної моделі в Україні [Електронний ресурс] / І. Ліщинський // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2011.  Вип. 16.  С. 138-148.
 5. Уніят, А. В. Основні індикатори розвитку інноваційної діяльності в Східній Німеччині[Електронний ресурс] / А. В. Уніят, І. О. Ліщинський // Ефективна економіка. –2012.
 6. Ліщинський, І. Стратегія формування полюсів зростання в Болгарії / Ігор Ліщинський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 61-71.
 7. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.
 8. Європа без кордонів: економічна, політична, цивілізаційно-культурна інтеграція / А. Крисоватий, Є. Савельєв, І. Зварич [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 219-236.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Лизун, М. В. Глобальне управління в контексті формування світового економічного порядку / М. В. Лизун, І. О. Ліщинський // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 303-311.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 3. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.

 ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Innovative Strategies of Territorial Development of V4 : Experience for Ukraine [Електронний ресурс] : text-book / Y. Savelyev, I. Lishchynskyy, M. Lyzun [et al.]. - Ternopil : Terno-graf, 2016. - 216 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 

Лизун Марія Володимирівна

luzyn

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лизун, Марія Володимирівна Випереджаюче економічне зростання : міжнародний та український аспекти [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Марія Володимирівна Лизун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 189 с.
 2. Лизун, Марія Володимирівна Випереджаюче економічне зростання : міжнародний та український аспекти [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Марія Володимирівна Лизун.– Тернопіль: ТНЕУ, 2007.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Лизун, М. Моделі економічного зростання світової та української економіки / М. Лизун //Журнал європейської економіки.– 2006.– № 2.– С. 154-163.
 2. Лизун, М. Економічне зростання: світовий досвід та український аспект / Марія Лизун //Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту .– Тернопіль : Економічна думка, 2005.– № 4.– С. 79-82.
 3. Лизун, М. Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні та світі / Марія Лизун, Андрій Лизун //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 5.– С. 120-122.
 4. Лизун, М. Подолання бідності в контексті випереджаючого економічного зростання [Електронний ресурс] / Марія Лизун, Наталія Комар.
 5. Лизун, М. В. Посилення енергетичного співробітництва країн ЄС та України в умовах викликів у світовій енергетиці [Електронний ресурс] / М. В. Лизун, Н. В. Комар.
 6. Лизун, М. В. Антикризова політика: світовий досвід та уроки для України [Електронний ресурс] / М. В. Лизун // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 5(2). – С. 266-271.
 7. Лизун, М. Забезпечення якості вищої освіти в європейському просторі [Електронний ресурс] / Марія Лизун.
 8. Комар, Н. В. Критерії відкритості національної економіки в умовах інтеграційних процесів: український та міжнародний аспекти / Н. В. Комар, М. В. Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5-1. − С. 117−128.
 9. Лизун, М. В. Теорія та практика антиінфляційного регулювання [Електронний ресурс] / М. В. Лизун, Н. В. Комар // Ефективна економіка. − 2012. − № 2.
 10. Комар, Н. Формування національних інтересів України в умовах глобальних викликів [Електронний ресурс] / Наталія Комар, Марія Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 5-1. – С. 88-96.
 11. Komar, N. V. Besonderheiten der Entwicklung des Franchising: Europäische Tendenzen und ukrainischen Realien ⁄ N. V. Komar, M. V. Lyzun // Platzbestimung Ostöuropas in der Sozio-Ökonomischen Globalisierung. – Berlin, 2013. – S. 316-331.
 12. Лизун, М. Теорія оптимальних валютних зон як концептуальна основа регіональних валютних угруповань / Марія Лизун // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 3. – С. 312-334.
 13. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.
 14. Європа без кордонів: економічна, політична, цивілізаційно-культурна інтеграція / А. Крисоватий, Є. Савельєв, І. Зварич [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 219-236.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Лизун, М. В. Глобальне управління в контексті формування світового економічного порядку [Текст] / М. В. Лизун, І. О. Ліщинський // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 303-311.
 2. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.
 3. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 4. Лизун, М. В. Глобальні виклики регіональної валютної інтеграції [Електронний ресурс] : монографія / М. В. Лизун. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 453 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лизун, М. В. Адаптація норм і стандартів ЄС в Україні [Текст] / М. В. Лизун, Я. М. Жукорська // Інституційні та економічні засади європейської інтеграції : навч. посіб. / С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, І. Й. Гладій, А. А. Фліссак ; за ред. С. І. Юрія, А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 52-60.
 2. Лизун, М. В. Виконання Україною критеріїв вступу та перспективи набуття членства в ЄС [Текст] / М. В. Лизун, Я. М. Жукорська // Інституційні та економічні засади європейської інтеграції : навч. посіб. / С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, І. Й. Гладій, А. А. Фліссак ; за ред. С. І. Юрія, А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 402-412.
 3. Лизун, М. В. Процедура та критерії вступу до ЄС [Текст] / М. В. Лизун, Я. М. Жукорська // Інституційні та економічні засади європейської інтеграції : навч. посіб. / С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, І. Й. Гладій, А. А. Фліссак ; за ред. С. І. Юрія, А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 28-40.
 4. Innovative Strategies of Territorial Development of V4 : Experience for Ukraine [Електронний ресурс] : text-book / Y. Savelyev, I. Lishchynskyy, M. Lyzun [et al.]. - Ternopil : Terno-graf, 2016. - 216 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 

Литвин Анатолій Пантелійович

ЛитвинКафедра загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завкафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту

Публікації

СТАТТІ:

 1. Литвин, А. Громадська думка та її взаємодія із владою: критерії і режими функціонування / Анатолій Литвин // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 91-97.
 2. Литвин, А. Поведінка електорату на виборах до Верховної Ради України у 1998 та 2002 роках / Анатолій Литвин // Психологія і суспільство. – 2003. – № 1. – С. 103-109.
 3. Литвин, А. Соціологічна рефлексія еволюції та функцій грошей / Анатолій Литвин // Психологія і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 82-87.
 4. Литвин, А. Суб’єктивна структура та електоральна взаємодія у виборчому процесі / Анатолій Литвин // Психологія і суспільство. – 2002. – № 2. – С. 83-927.
 5. Литвин, А. Політичний погляд підприємців Тернопільщини напередодні президентських виборів 1999 р. (соціологічний аспект) /Анатолій Литвин, Ірина Карпенко/
 6. Литвин, А. Тенденції глобалізаційних процесів в Україні та вплив засобів масової комунікації на їх формування / Анатолій Литвин // Психологія і суспільство. – 2007. – № 4. – С. 93-99.
 7. Литвин, А. Концептуальні підходи поведінкових реакцій виборців / А. Литвин // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – № 4. – С. 19-20.
 8. Фурман, А. В. Субкультура / Анатолій Фурман, Анатолій Литвин // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 187-192.
 9. Литвин, А. Методолого-соціологічний аналіз поняття про субкультуру молоді та стиль життя [Електронний ресурс] / А. Литвин.
 10. Кубаєвський, М. К. Соціокомунікативна дія і дискурс як методологічні принципи інтерактивної технології у навчанні / М. К. Кубаєвський, А. П. Литвин // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник. № 1 (43). - Київ : Курс, 2008. - С .16-24.
 11. Гавриленко, І. Вибори як суспільно-історична ситуація: теоретичні моделі виборчого процесу / І. Гавриленко, А. Литвин // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 3. – С. 119-130.
 12. Литвин, А. П. Роль місцевих Рад народних депутатів по залученню сільських трудівників до управління державою / А. П. Литвин // Депон. в ИНИОН АН СССР 157057877 № 29436 збірн. № 6. БУ Экономика, 1987, № 10.
 13. Литвин, А. П. Підвищення ролі Рад народних депутатів у здійсненні аграрної політики / А. П. Литвин // Экономика и организация сельскохозяйственного производства. – 1988. – № 7.
 14. Литвин, А. П. Політична орієнтація керівників підприємницьких структур м. Тернополя (на основі соціологічних досліджень) / А. П. Литвин. – Львів : “Ставропігіон” політ. центр. Генеза-Експерт, 1999. – С. 80-85.
 15. Литвин, А. П. Вибори як суспільно-історична ситуація: теоретичні моделі виборчого процесу / А. П. Литвин // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 3. – С. 119-130.
 16. Литвин, А. П. Соціоструктурні чинники та їх вплив на електоральну поведінку виборців / А. П. Литвин // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2001. – № 1.
 17. Литвин, А. П. Соціальна структура і електоральні масиви / А. П. Литвин // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2001. – № 2.
 18. Литвин, А. П. Маніпулятивні виборні технології / А. П. Литвин // Соціальні технології, актуальні проблеми теорії і практики : міжвуз. зб. наук. праць. – К. : ДАКККІМ, 2001.
 19. Литвин, А. П. Електоральний абсентиїзм 2002 року / А. П. Литвин // Демократичний союз. – 2002. – № 6.
 20. Литвин, А. П. Політичні погляди підприємців Тернопільщини напередодні президентських виборів 1999 року (соціологічний аспект) / А. П. Литвин // Збірник наукових статей з філософії, політології, історії. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Спецвип.
 21. Литвин, А. П. Вплив територіального фактору на поведінку виборців у 1998 та 2002 роках / А. П. Литвин // Сторінки історії : зб. наук. праць. – К. : ІВЦ Видавництво” Політехніка”, 2004. – Вип. 19. – С. 108-115.
 22. Литвин, А. П. Міграційні процеси в Україні як умова розвитку людського фактору / А. П. Литвин // Сторінки історії : зб. наук. праць. – К. : ІВЦ Видавництво” Політехніка”, 2005. – Вип. 21. – С. 223-236.
 23. Литвин, А. П. Методолого-соціологічний аналіз понять про субкультуру молоді та стиль молоді життя / А. П. Литвин // Вітакультурний млин : методологічний альманах. – 2011. – № 13. – С. 38-44. виправ
 24. Литвин, А. П. Проблеми трудової міграції молоді в Україні / А. П. Литвин // Психологія і суспільство. – 2012. – Спецвип. – С. 127-128.
 25. Литвин, А. П. Громадська думка тернополян щодо арешту Юлії Тимошенко / А. П. Литвин // Психологія і суспільство. – 2012. – Спецвип. – С. 131-132.
 26. Литвин, А. П. Формування позитивного мислення соціальним працівником у клієнтів / А. П. Литвин // Психологія і суспільство. – 2012. – Спецвип. – С. 132-135.
 27. Литвин, А. П. Пивний алкоголізм у молоду віці / А. П. Литвин // Психологія і суспільство. – 2012. – Спецвип. – С. 136-138.
 28. Литвин, А. П. Вплив зовнішніх ознак (моторики) на темперамент особистості / А. П. Литвин // Психологія і суспільство. – 2012. – Спецвип. – С. 135-136.
 29. Литвин, Анатолій Пантелійович Інформсфера: міф чи реальність? // Економічні, правові, гуманітарні, соціальні, екологічні проблеми розвитку в ХХІ ст.: вітчизняні та світові реалії: збірник матеріалів Тринадцятої Загальноінститутської науково-практичної конференції [ТНЕУ, 15-16 травня 2018 р.]. – Нововолинськ, НННІЕМ. – Вип. 13.– С. 4-10.
 30. Литвин, Анатолій Пантелійович Спіральний розвиток цивілізації (історико-соціологічний екскурс) / Анатолій Пантелійович Литвин // Актуальные научные исследования в современном мире: ХVІІ Междунар. научн. конф. [26-27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий]. Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2016. - Вып. 9(17), ч. 3. – с. 14-25.
 31. Литвин, Анатолій Пантелійович Інформаційна сфера як спосіб передачі думок / Анатолій Пантелійович Литвин // Актуальные научные исследования в современном мире. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 4(48), ч. 2. – с. 127-138.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Литвин, А. П. Електоральна поведінка українських виборців на виборах у 1998 та 2002 роках [Текст] : монографія / А. П. Литвин. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 250 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Литвин, А. П. Словник-довідник для соціального працівника [Текст] / А. П. Литвин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 224 с.
 2. Литвин, А. П. Соціологія [Текст] : навч. посіб. / А. П. Литвин, М. К. Кубаєвський, С. В. Лук'яненко. – Львів : Новийсвіт - 2000, 2010. – 332 с. – (Вищао світа в Україні).
 3. Литвин, А. П. Соціологія [Текст] : навч. посіб. / А. П. Литвин, А. К. Яковенко. – Львів : Новий Світ - 2000, 2013. – 364 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Соціологія [Текст] : курс лекцій / І. С. Старовойт, О. А. Васюта, Н. В. Гнасевич [та ін.] ; за ред.І.С.Старовойта. – Тернопіль : Астон, 1999. – 176 с.
 2. Соціологія [Текст] : курс лекцій / М. Кубаєвський, А. Литвин, В. Цвіпкун [та ін.] ; відпов. за вип. Кубаєвський М. – Тернопіль : [б. в.], 2004. – 180 с.