Наулік Наталія Степанівна

naulikКафедра публічного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Дисертації:

 1. Наулік, Наталія Степанівна Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща : порівняльне дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.02 - конституційне право / Наталія Степанівна Наулік. – К. : НАНУ, 2007. – 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Наулік, Н. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини та громадянина / Наталія Наулік, Юлія Каплюхіна // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4-5. – С. 57-64.
 2. Міщенко, В. Реалізація особою свободи на вибір захисника своїх прав / Валерій Міщенко, Наулік Наталія // Вісник прокуратури. – 2011. – № 9. – С. 83-88.
 3. Наулік, Н. С. Інститут медичного омбудсмана в україні:запровадження та перспективи розвитку [Електронний ресурс]/ Н. С. Наулік.
 4. Наулік, Н. С. Організація та діяльність Бюро Речника Громадянських Прав Республіки Польща / Н. С. Наулік // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 3. – С. 97-104.
 5. Наулік, Н. С. Український омбудсман - елемент конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина / Н. С. Наулік // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 205. – № 1. – С. 109-114.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Федоров, М. П. Конституційне право України [Електронний ресурс] /М. П. Федоров, Н. С. Наулік.– Тернопіль: Економічна думка, 2003.– 43 с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури [Текст] : монографія / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.] ; за заг. ред. Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 182 с.
 

Ніпіаліді-Іщик Ольга Юріївна

nipialidiКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ніпіаліді, Ольга Юріївна Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ольга Юріївна Ніпіаліді.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 208 с.
 2. Ніпіаліді, Ольга Юріївна Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ольга Юріївна Ніпіаліді. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Ніпіаліді О. Амортизація податкова і бухгалтерська: спільне та відмінності / О. Ніпіаліді // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2008. – № 22. – С. 203-205.
 2. Ніпіаліді О. До питання стандартизації бухгалтерського обліку: міжнародний аспект / О. Ніпіаліді. – Чортків // Наукові записки. – 2002. – Вип. 1. – С. 10-12.
 3. Ніпіаліді О. Економіко-математичні методи розв'язання аналітичних задач оцінки фінансового стану підприємства / О. Ніпіаліді // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 19. – С. 233-235.
 4. Ніпіаліді, О. Ю. Фінансова політика та її вплив на розвиток підприємництва в галузі заготівлі хлібопродуктів / О. Ю. Ніпіаліді // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 39-40.
 5. Ніпіаліді, О. Прийняття управлінських рішень: аналітичний і інформаційний аспект / О. Ніпіаліді // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 176-179.
 6. Ніпіаліді, О. Державне регулювання амортизаційної політики підприємств: проблеми та перспективи / Ольга Ніпіаліді // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – 2011. – С. 221-224.
 7. Ніпіаліді, О. Кореляційно-регресійний аналіз виявлення суттєвості впливу факторів на зміну інтегральної оцінки фінансового стану / О. Ніпіаліді // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 27-28.
 8. Ніпіаліді, О. Оцінка фінансового становища підприємства в умовах переходу до ринкової економіки / О. Ніпіаліді // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 235-237.
 9. Ніпіаліді, О. Ю.Розвиток інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства / О. Ю. Ніпіаліді // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 286-289.
 10. Ніпіаліді, О. Удосконалення законодавства з питань оподаткування суб'єктів малого підприємництва / Ольга Ніпіаліді // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 307-309.
 11. Ніпіаліді, О. Аналіз фінансового стану: економіко-математичний аспект / Ольга Ніпіаліді // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Вип. 12. – С. 121-124.
 12. Ніпіаліді-Іщик, О. Влада і бізнес: ефективні методи реґуляторної політики у сфері підприємницької діяльності / О. Ніпіаліді-Іщик // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.94-101.
 13. Ніпіаліді, О. Аналітичний інструментарій та методика управління грошовими потоками підприємства / Ольга Ніпіаліді // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 93-105.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 2. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Ніпіаліді, О. Ю. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посіб. /О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 232 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Ніпіаліді, О. Ю. Фінанси промислових підприємств [Текст] : навч.-метод. компл. / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 132 с.
 2. Забезпечення здійснення фінансових розслідувань [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. О. Ю. Ніпіаліді. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 30 с.
 

Роледерс Вікторія Валеріївна

nagaychuk-Кафедра фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Нагайчук, Вікторія Валеріївна Управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нагайчук Вікторія Валеріївна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2013. - 199 с.
 2. Нагайчук, Вікторія Валеріївна Управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нагайчук Вікторія Валеріївна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2013. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Нагайчук, В. В. Проблеми прибутковості підприємств спиртової промисловості та шляхи їхнього вирішення / В. В. Нагайчук // Формування ринкових відносин в Україні.– 2011.– № 2.– С. 144-149.
 2. Нагайчук, В. В. Методологічні аспекти змісту, класифікації та напрями зниження витрат виробництва / В. В. Нагайчук // Формування ринкових відносин в Україні.– 2011.– № 1.– С. 150-155.
 3. Нагайчук, В. В. Облік та аналіз господарських операцій у процесі переробки сільськогосподарських культур на біопаливо / В. В. Нагайчук // Економіка та держава.– 2010.– № 8.– С. 87-89.
 4. Нагайчук, В. В. Застосування інструментів економічного аналізу в процесі організації виробництва біодизелю / В. В. Нагайчук // Інвестиції: практика та досвід.– 2010.– № 13.– С. 58-61.
 5. Нагайчук, В. В. Показники оцінки якості прибутку підприємства та їх залежність від обраної стратегії [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Сер. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. II (42), ч. 1. – С. 139-146.
 6. Нагайчук, В. В. Розробка та впровадження системи управління процесом отримання прибутку на підприємстві / В. В. Нагайчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 85-90.
 7. Нагайчук, В. В. Антикризове управління підприємствами спиртової промисловості / В. В. Нагайчук // Прометей. – 2011. - № 3. – С. 200-205.
 8. Нагайчук, В. В. Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості підприємства / В. В. Нагайчук // Прометей. – 2012. - № 1(37). – С. 275-278.
 9. Нагайчу, В. В. Концептуальний підхід до управління якістю прибутку підприємства / В. В. Нагайчук // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. - С. 62-66.
 10. Нагайчук, В.В. Основні резерви зниження витрат сільськогосподарського підприємства / В. В. Нагайчук, Т. В. Порицька // Наука й економіка. – 2012. - № 1(25). – С. 146-149.
 11. Нагайчук, В. В. Вплив якості прибутку підприємства на ефективність його функціонування /В. В. Нагайчук // Економіка розвитку.– 2013.– № 1.– С. 73-77.
 12. Нагайчук, В. В. Фінансове оздоровлення підприємств у контексті зміцнення їхнього фінансового стану [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 14, ч. 3. – С. 138-141.
 13. Нагайчук, В. В. Політика формування цілей і завдань фінансової стратегії підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук, О. В. Сусіденко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 841-844.
 14. Нагайчук, В. В. Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій в національну економіку [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – Вип. № 2 (12).
 15. Сусіденко, О. В. Складові елементи системи забезпечення фінансової безпеки підприємства та ефективність їх використання [Електронний ресурс] / О. В. Сусіденко, В. В. Нагайчук // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2016. – Т. 21, вип. 2. – С. 96-100.
 16. Нагайчук, В. В. Сутність контролю як функції управління [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Міжнародний збірник наукових праць Інституту бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в умовах глобалізації (м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2013. – Вип. 1. – С. 193-195.
 17. Нагайчук, В. В. Управління якістю прибутку підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університет ім. Василя Стефаника, 2011. – Вип. 7, т. 2. – С. 91-95.
 18. Нагайчук, В. В. Оцінка та контроль якості прибутку підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Наука й економіка. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1 (33). – С. 157-161.
 19. Нагайчук, В. В. Управління грошовими потоками підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. – Одеса : ОНЕУ, 2014. – № 1 (52) – С. 245-249.
 20. Нагайчук, В. В. Доходи і витрати підприємства як об’єкт контролю [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 6, ч. 5. – С. 37-40.
 21. Нагайчук, В. В. Сутність фінансової стратегії як економічної категорії [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 8, ч. 3. – С. 168-171.
 22. Нагайчук, В. В. Оцінювання і контроль фінансових результатів діяльності підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Економіка. Управління. Інновації. – 2015. – № 1 (13).
 23. Нагайчук, В. В. Оценивание качества прибыли предприятия по составляющим элементам / В. В. Нагайчук // Современный научный вестник. Сер. Экономические науки. – Белгород, 2012. – № 21 (133). – С. 9-13.
 24. Нагайчук, В. В. Методические подходы к оцениванию качества прибыли предприятия / В. В. Нагайчук // Современный научный вестник. Сер. Экономические науки. – Белгород, 2013. – № 4 (143). – С. 39-43.
 25. Роледерс, В. В. Проблеми фінансування сфери соціального захисту населення в Україні та шляхи їх подолання / В. В. Роледерс, Г. С. Кукель // Інвестиції : практика та досвід. – 2019. – № 10. – С. 49–54.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Нагайчук, В. В. Якість прибутку як визначальний критерій розвитку підприємства [Текст] : монографія / В. В. Нагайчук. - Вінниця : Вінницька картографічна фабрика центру ДЗК, 2014. - 168 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Нагайчук, В. В. Види, форми та методи бюджетного контролю [Текст] / В. В. Нагайчук // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 318-326.
 2. Нагайчук, В. В. Державний фінансовий контроль. Практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. Нагайчук. - Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. - 192 с.
 3. Нагайчук, В. В. Сутність та призначення бюджетного контролю, його роль у бюджетному менеджменті [Текст] / В. В. Нагайчук // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 312-318.
 4. Нагайчук, В. В. Органи бюджетного контролю, їхня класифікація [Текст] / В. В. Нагайчук // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 326-330.
 5. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – 521 с.
 6. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 532 с.
 7. Нагайчук, В. В. Органи бюджетного контролю, їхня класифікація [Текст] / В. В. Нагайчук // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 374-379.
 8. Нагайчук, В. В. Види, форми та методи бюджетного контролю [Текст] / В. В. Нагайчук // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 367-374.
 9. Нагайчук, В. В. Сутність та призначення бюджетного контролю, його роль у бюджетному менеджменті [Текст] / В. В. Нагайчук // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 363-367.
 

Надвинична Тетяна Лонгінівна

nadvinichnaКафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Надвинична, Тетяна Лонгінівна Психологічне проектування вчителем системи навчальних задач [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Т. Л. Надвинична; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. - Хмельниц., 2009. - 260 c.
 2. Надвинична, Тетяна Лонгінівна Психологічне проектування вчителем системи навчальних задач : автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.07 / Т. Л. Надвинична; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. - Хмельниц., 2009. - 20 c.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Надвинична, Т. Науково-методичне та організаційно-технологічне забезпечення експерименту з психологічного проектування системи навчальних задач / Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2009. – № 1. – С. 164-173.
 2. Надвинична, Т. Психологічне проектування навчальних задач у контексті особистісно зорієнтованного навчання / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2008. – № 3. – С. 41-55.
 3. Надвинична, Т. Психологічні умови саморозгортання процесів формування та розв’язування навчальних задач / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2005. – № 2. – С. 76-86.
 4. Надвинична, Т. Розвиток наукових шкіл як суспільна проблема / Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2003. – № 3. – С. 114-122.
 5. Надвинична, Тетяна Соціальний менеджмент: перспектива технологізації / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 114-121.
 6. Фурман, А. Авторська програма курсу "Основи гендерної рівності" / А. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С.120-125.
 7. Надвинична, Т. Сутнісний аналіз розуміння / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 58-64.
 8. Надвинична, Т. Теоретико-методологічне обгрунтування задачного підходу у психології / Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2008. – № 1. – С. 63-87.
 9. Надвинична, Т. Соціально-психологічні та правові засади гендерної політики / Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2006. – № 1. – С. 150-152.
 10. Надвенична, Т. Виникнення та становлення задачного підходу у психології [Електронний ресурс] / Т. Надвенична.
 11. Фурман, А. Методологічне обґрунтування моделі повного функціонального циклу модульно-розвивального процесу як системи навчальних задач [Електронний ресурс] /А. Фурман, Т. Надвенична.
 12. Надвенична, Т. Особливості функціонування навчальної задачі за інноваційної модульно-розвивальної системи навчання [Електронний ресурс] / Т. Надвенична.
 13. Надвенична, Т. Л. Проблемно-діалогічна взаємодія викладача і студентів під час постановки та розв’язування навчальних задач [Електронний ресурс] / Т. Л. Надвенична.
 14. Надвенична, Т. Роль наукової школи у становленні освітології (вітчизняний та зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / Т. Надвенична.
 15. Надвенична, Т. Формовтілення основних етапів розв’язування навчальної задачі у сценарії модульно-розвивальних занять [Електронний ресурс] / Т. Надвенична.
 16. Фурман, А. В. Психологічна служба університету: від моделі до технології / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 80-104.
 17. Фурман, А. В. Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 69-101.
 18. Надвинична, Т. Л. Розвиток аналітико-синтетичної діяльності майбутніх соціальних працівників за допомогою системи навчальних проблемно-евристичних задач [Електронний ресурс] / Т. Л. Надвинична. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Психологічні науки. – 2012. – Вип. 3.
 19. Надвинична, Т. Л. Технології здійснення ефективної соціальної роботи [Електронний ресурс] / Т. Л. Надвинична. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Психологічні науки. – 2013. – Вип. 3.
 20. Надвинична, Т. Л. Зростання показників інтелектуального та особистісного потенціалу учнів у процесі модульно-розвивальної взаємодії як результат застосування вчителем системи навчальних задач [Електронний ресурс] / Т. Л. Надвинична. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Психологічні науки. – 2011. – Вип. 1.
 21. Надвинична, Т. Моделі і схеми профілактичної служби університету / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2016. – № 1. – С. 114-133.
 22. Надвинична, Т. Л. Екопсихологічна проблематика у творах Тараса Шевченка / Т. Л. Надвинична, В. О. Супрун // Психологія і суспільство. - 2014. – Спецвипуск. - С. 141-142.
 23. Надвинична, Т. Л. Управління соціальною роботою / Т. Л. Надвинична // Соціологічний словник. – Львів : Новий світ – Видавництво 2000, 2011. – С. 78.
 24. Надвинична, Т. Л. Фахове регулювання соціальною роботою / Т. Л. Надвинична // Соціологічний словник. – Львів : Новий світ – Видавництво 2000,  2011. – С. 79.
 25. Надвинична, Т. Л. Одномірність людського буття Герберта Маркузе в умовах глобалізованого суспільств / Т. Л. Надвинична // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 16. – С. 63-67.
 26. Надвинична, Т. Л. Використання інтерактивних методів при здійсненні психопрофілактичних заходів фахівцями психологічної слжби університету / Т. Л. Надвинична // Український психолого-педагогічний збірник. – 2014. – № 3. – С. 147-152.
 27. Надвинична, Т. Л. Система методів психопрофілактичної діяльності фахівців психологічної служби ВНЗ та їх емпірична ефективність / Т. Л. Надвинична // Науковий огляд. – 2015. – С. 123-134.
 28. Лучко, М. Психологічна допомога сім'ям за складних життєвих обставин / Михайло Лучко, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2018. – № 3-4 (73-74). – С. 224-131.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фурман, А. В. Основи гендерної рівності [Текст] / А. В. Фурман, Т. Л. Надвинична. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 168 с.
 

Нагара Марина Борисівна

nagara

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Нагара, Марина Борисівна Управління людськими ресурсами підприємств на засадах коучингу [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Борисівна Нагара.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 225 с.
 2. Нагара, Марина Борисівна Управління людськими ресурсами підприємств на засадах коучингу [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Борисівна Нагара.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Нагара, М. Б. Аналіз стану та проблеми використання людських ресурсів молокопереробних підприємств /М. Б. Нагара //Вісник Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право.– 2009.– № 2.– С. 119-125.
 2. Нагара, M. Б. Коучинг як ефективний інструмент формування організації, що навчається [Електронний ресурс] / М. Б. Нагара // Економічний простір : зб. наук. пр. Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2009. – Вип. 7. – С. 113-120.
 3. Нагара, M. Б. Підхід до оцінювання процесу управління людськими ресурсами на підприємствах [Електронний ресурс] / М. Б. Нагара // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2011. – № 19. – С. 144-150.
 4. Нагара, M. Б. Роль коучингу в забезпеченні конкурентоспроможності персоналу [Електронний ресурс] / М. Б. Нагара // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 4 (44). – С. 96-101.
 5. Брич, В. Методологічні засади розвитку коучингу в Україні /В. Брич, М. Нагара //Україна: аспекти праці.– 2009.– № 6.– С. 18-23.
 6. Нагара, М. Методологічні засади коучингу як процесу розвитку трудового потенціалу працівників /Марина Нагара //Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту .– Тернопіль : Економічна думка, 2009.– № 11.– С. 24-28.
 7. Брич, В. Напрямки розвитку ринку цінних паперів в Україні за умов фінансової глобалізації /Василь Брич, Марина Нагара //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 5.– С. 324-327.
 8. Нагара, М. Б. Взаємозвязок коучингу та процесу управління навчанням персоналу: функціональних аспект [/ М. Б. Нагара, О. Б. Обаранчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 73-76.
 9. Нагара, M. Б. Оцінка компетентності працівників як пріоритетний напрямок управління людськими ресурсами на засадах коучингу [Електронний ресурс] / М. Б. Нагара // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – № 7. – С. 143-149.
 10. Нагара, М. Методичні особливості впровадження коучингу на підприємстві / Марина Нагара // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 370-372.
 11. Нагара, М. Б. Особливості стратегування на підприємствах туристичної сфери : системний аспект / М. Б. Нагара // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 93-98.
 12. Нагара, М. Б. Парадигма ринку праці в умовах глобалізації / М. Б. Нагара // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 7. – С. 200-205.
 13. Nagara, M. Transformational Tendencies of Employment in the Context of Economic Globalization / М. Nagara, V. Brych // Dynamische Prozesse in der europäischen Wirtschaftslandschaft. Forschungsinstitut Weltwirtschaft und Weltpolitik. – Berlin, 2010. – S. 73-83.
 14. Нагара, М. Б. Модель оцінки ефективності коучингу для підприємства та вибору форми його проведення / М. Б. Нагара // Вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – 2011. – № 1. – С. 28-36.
 15. Нагара, М. Б. Фiнaнсoві мoжливoсті мoлoкoпеpеpoбних пiдпpиємств для пpoведення кoучингу / М. Б. Нагара // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2013. – № 46. – С. 198-203.
 16. Нагара, М. Б. Тpaнсфopмaцiя poлi упpaвлiння людськими pесуpсaми пiдпpиємствa в сучaсних умoвaх / М. Б. Нагара // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 4. – С. 130-137.
 17. Нагара, М. Б. Інтегpoвaний компетентнісний пiдхiд дo oцiнки людських pесуpсiв підприємств / М. Б. Нагара // Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. – 2013. – № 2. – С. 73-77.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Брич, В. Я. Коучинг в системі управління людськими ресурсами [Текст] : монографія / В. Я. Брич, М. Б. Нагара. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 188 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Нагара, М. Б. Стратегічний менеджмент в туроператорській діяльності [Текст] / М. Б. Нагара // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 269-300.
 2. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 3. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.