Сороківська Зоряна Казимирівна

Зоряна Казимирівна СороківськаКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сороківська, Зоряна Казимирівна Ринок роздрібних банківських послуг : особливості формування та перспективи розвитку в Україні [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Зоряна Казимирівна Сороківська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 224 с.
 2. Сороківська, Зоряна Казимирівна Ринок роздрібних банківських послуг : особливості формування та перспективи розвитку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Зоряна Казимирівна Сороківська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Сороківська, З. Актуальні питання цінової політики банку на ринку роздрібних банківських послуг / Зоряна Сороківська // Світ фінансів.– 2008.– № 2.– С. 137-143.
 2. Сороківська, З. Зарубіжний досвід забезпечення ефективності системи страхування депозитів в умовах кризи / З. Сороківська // Світ фінансів. – 2009. – № 2. – С. 143-148.
 3. Сороківська, З. Основні напрямки оптимізації політики комерційних банків у сфері роздрібного обслуговування клієнтів / З. Сороківська // Вісник Тернопільського державного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 2.– С. 33-39.
 4. Сороківська, З. Практичні аспекти впровадження нових роздрібних банківських послуг у практику вітчизняних банків / Зоряна Сороківська // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 2.– С. 7-14.
 5. Сороківська, З. Структурні засади формування ринку роздрібних банківських послуг в Україні / З. Сороківська // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2003.– Вип. 2.– С. 17-21.
 6. Сороківська, З. Теоретичні аспекти визначення суті банківських послуг [Електронний ресурс] / З. Сороківська.
 7. Сороківська, З. До питання фінансової безпеки банку в умовах світової економічної кризи / Зоряна Сороківська // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 404-408.
 8. Сороківська, З. К. Особливості грошово-кредитної політики національного банку України в контексті досягнення макроекономічної стабільності / З. К. Сороківська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8. – С. 231-237.
 9. Сороківська, З. Особливості управління кредитним ризиком при кредитуванні населення комерційними банками / З. Сороківська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 175-177.
 10. Сороківська, З. Банківське обслуговування населення в світлі новітніх технологій [Електронний ресурс] / З. Сороківська.
 11. Сороківська, З. З історії розвитку кредитування населення комерційними банками в Україні [Електронний ресурс] / Зоряна Сороківська.
 12. Сороківська, З. Особливості діяльності ломбардів в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / З. Сороківська // Українська наука: сучасне минуле, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 261-268.
 13. Сороківська, З. Споживчий кредит: суть, реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Зоряна Сороківська.
 14. Сороківська, З. К. Суть макроекономічної стабільності в перехідний період [Електронний ресурс] / З. К. Сороківська // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7. – С. 26-30.
 15. Сороківська, З. Деякі аспекти розвитку іпотечного кредитування в Україні / Зоряна Сороківська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 61-63.
 16. Сороківська, З. Характерні риси і проблеми розвитку мікрокредитування в Україні / З. Сороківська // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.138-145.
 17. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.
 18. Сороківська, З. К. Економічна сутність банківських роздрібних розрахункових послуг та їх вплив на грошовий обіг [Електронний ресурс] / З. К. Сороківська // Вісник Острозької академії. – 2013. – № 20. – С. 35-43.
 19. Сороківська, З. К. Зарубіжний досвід реалізації валютної політики в контексті забезпечення макроекономічної стабільності [Електронний ресурс ] / З. К. Сороківська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 18. – С. 144-154.
 20. Сороківська, З. К. Сучасні тенденції процесів злиття і поглинання у банківському секторі України [Електронний ресурс] / З. К. Сороківська // European journal of economics and management. – 2015. – № 2. – С.122-127. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Сороківська, З. К. Оптимізація діяльності банківських установ на роздрібному сегменті ринку банківських послуг. – С. 165–185.
 2. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.
 3. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 4. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 384 с.
 5. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Банківські операції [Текст]: підручник /за ред. О. В. Дзюблюка ; [Дзюблюк О. В., Чайковський Я. І., Галапуп Н. Д., Малахова О. Л., Пруський О. С., Сороківська З. К.].– Тернопіль: Економічна думка, 2009.– 696 с.
 2. Банківські операції [Текст] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 688 с.
 3. Сороківська, З. К. Банківський роздрібний бізнес [Текст] : навч. посіб. / З. К. Сороківська. - Тернопіль : Астон, 2013. - 246 с.
 4. Сороківська, З. К. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 240 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Балянт, Г. Р. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст] : Навчально-методичний посібник / Г. Р. Балянт, З. К. Сороківська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 94 с.
 6. Теоретичні і прикладні аспекти організації банківської діяльності (на прикладі ПАТ "Державний ощадний банк України") [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. О. Іващук [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 258 с.
 7. Сороківська, З. К. Операції з надання банківських послуг [Текст] / З. К. Сороківська // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 525-550.
 8. Сороківська, З. К. Особливості банківського кредитування фізичних осіб [Текст] / З. К. Сороківська // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 315-353.
 9. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 892 с.
 10. Сороківська, З. К. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 208 с.