Савка Надія Ярославівна

1490706807 savka3Кафедра комп'ютерної інженерії

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Савка, Надія Ярославівна Методи ідентифікації інтервальних моделей характеристик середовища моніторингу зворотного гортанного нерва : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Надія Ярославівна Савка ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 156 с. – Бібліографія: с. 123–139 (152 назви).
 2. Савка, Надія Ярославівна Методи ідентифікації інтервальних моделей характеристик середовища моніторингу зворотного гортанного нерва [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Савка Надія Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2017. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Савка, Н. Я. Етапи ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями / Н. Я. Савка // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали І Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2011 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2011 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 87.
 2. Мартинюк, В. Моделювання індикаторів економічної безпеки держави засобами штучної нейронної мережі з радіально-базисними функціями / В. Мартинюк, М. Дивак, Н. Савка // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 56-66.
 3. Савка, Н. Я. Програмна реалізація модуля класифікації на основі інтервальних моделей із РБФ для задачі виявлення гортанного нерва / Н. Я. Савка // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 38-40.
 4. Savka, N. Intelligent Classifier Based on Radial Basis Function Network for the Task of Identification the Recurrent Laryngeal Nerve in a Surgical Wound [Еlectronic resource] / Nadiya Savka, Mykola Dyvak, Andriy Pukas, Vasyl Nemish // Journal of applied computer science. – 2014. – Vol. 22, № 2. – Р. 55-64.
 5. Дивак, М. П. Метод ідентифікації вагових коефіцієнтів синаптичних зв’язків штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями на основі аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Н. Я. Савка // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2012. – № 15. – С. 132-139.
 6. Савка, Н. Я. Застосування штучних нейронних мереж з радіально- базисними функціями для розв’язування задач прогнозування [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Серія: Технічні науки та архітектура. - Харків, 2011. - Вип. 94. - С. 349-353.
 7. Михальчук, Н. М. Моделювання податково-боргової складової фінансової безпеки на основі штучних нейронних мереж [Електронний ресурс] / Н. М. Михальчук, Н. Я. Савка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2015. - № 815. - С. 225-233.
 8. Савка, Н. Aлгоритм ідентифікації штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями на основі аналізу інтервальних даних / Н. Савка // Материалы Международной молодежной научной конференции “Поколение будущего: Взгляд молодых ученых”. - Курск (Росія): Юго-Зап. гос. ун-т, 2012. - С.150-153. 71.
 9. Савка, Н. Я. Застосування методу ідентифікації параметрів математичної моделі із РБФ на основі аналізу інтервальних даних для виявлення зворотного гортанного нерва [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». - Хмельницький, 2014. - №1. - С.153-158.
 10. Савка, Н. Я. Застосування штучних нейронних мереж з радіально- базисними функціями для вирішення актуальних задач сьогодення / Н. Я. Cавка // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Транскордонне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України”. - Чернівці, 2010. - С. 437-440.
 11. Савка, Н. Я. Застосування штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями для виявлення відстані до зворотного гортанного нерва на хірургічній рані [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Матеріали ІІI Всеукраїнської школи- семінару молодих вчених і студентів “Сучасні комп’ютерні інформаційні технології”. - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. - С. 51-52. 131.
 12. Савка, Н. Я. Інтервальні моделі з радіально-базисними функціями для задачі виявлення розміщення зворотного гортанного нерва [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка, О. Л. Козак // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних техтологій: зб. наукових праць. - Дніпропетровськ, 2015. - № 815. - С. 225-233.
 13. Савка, Н. Я. Класифікатор на базі штучних нейронних мереж радіального типу [Електронний ресурс]  / Н. Я. Савка // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія : Комп'ютерні системи та компоненти. - Чернівці, 2013. - Том 4. – Вип. 4. - С. 22-27.
 14. Савка, Н. Я. Локалізація зворотного гортанного нерва на хірургічній рані із застосуванням штучних нейронних мереж радіального типу / Н. Я. Савка // Матеріали ІІI міжнародної науково-практичної конференції "Фізико- технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки. - Чернівці: ЧНУ, 2013. - С. 45-48.
 15. Савка, Н. Я. Математичне моделювання за допомогою штучних нейронних мереж / Н. Я. Савка // Світова економічна криза: причини, наслідки та перспективи подолання: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції. – Львів, 2010. - С. 505-506.
 16. Савка, Н. Я. Методи ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями / Н. Я. Савка // Матеріали першої Міжнародної науково-технічної конференції “Обчислювальний інтелект 2011”. - Черкаси, 2011. - С. 120-121.
 17. Савка, Н.Я. Моделювання індикаторів економічної безпеки держави засобами радіальних штучних нейронних мереж ідентифікованих методами аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Вісник Вінницького політехнічного інституту. Науковий журнал. - Вінниця, 2013. - №1. - С. 37- 44. 132.
 18. Савка, Н. Я. Моделювання індикаторів економічної безпеки Тернопільської області із застосуванням штучних нейромереж радіального типу [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Матеріали ІІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів “Сучасні комп’ютерні інформаційні технології”. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. - С. 49-50.
 19. Савка, Н.Я. Проблеми ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями та можливі напрямки їх розв’язання [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка, В. М. Спільчук, І. Я. Співак // Індуктивне моделювання складних систем: Збірник наукових праць. - Київ: МННЦІТС. - Вип. 2. - С. 181-193.
 20. Савка, Н. Я. Синтез оптимальної архітектури штучної нейронної мережі з радіально-базисними функціями для моделювання індикаторів економічної безпеки Тернопільської області / Н.Я. Савка // Матеріали XI Мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2012)". - Вінниця: ВНТУ, 2012. - С. 257-258.
 21. Савка, Н.Я. Структурно-параметрична ідентифікація інтервальних моделей з радіально- базисними функціями / Н. Я. Савка, О. Л. Козак, І. П. Струбицька // Proceedings of the international scientific and practical conference "The Top Actual Researches in Modern Science". - Dubai: Roast Publishing, 2015. - Vol I. - P. 17-22.
 22. Савка, Н. Я. Модель поведінки комерційного банку в умовах валютної паніки [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2009. - Вип. 4. - С. 319-328.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Техніко-економічне обгрунтування розробки комп'ютерних систем [Текст] : метод. вказівки до практ. робіт / уклад. Н. Я. Савка, І. Р. Паздрій ; під ред. О. М. Березького. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 40 с.