Уніят Людмила Миколаївна

uniat

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Уніят, Людмила Миколаївна Організація та методика аналізу ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості України [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Людмила Миколаївна Уніят.– Тернопіль: ТАНГ, 2005.– 345 с.
 2. Уніят, Людмила Миколаївна Організація та методика аналізу ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Людмила Миколаївна Уніят.– Тернопіль: ТАНГ, 2005.– 20 с.

Статті:

 1. Пархомець, М. Стан та перспективи економічного розвитку регіонального молокопродуктового підкомплексу / Микола Пархомець, Людмила Уніят // Вісник Тернопільського державного економічного університету.– 2006.– № 1.– С. 153-162.
 2. Пархомець, М. Обгрунтування параметрів ефективного розвитку підприємств аграрного сектора Тернопільської області / Микола Пархомець, Людмила Уніят // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2007.– липень-вересень (№ 3).– С. 112-123.
 3. Пархомець, М. К. Концепція формування механізму ціноутворення на аграрну продукцію / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят, М. З. Матвійчук // Інноваційна економіка.– 2007.– № 3.– С.226-232.
 4. Пархомець, М. К. Напрями активізації інвестиційного процесу в галузях АПК / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2. – С.188-196.
 5. Пархомець, М. Ризики та шляхи їх мінімізації для інвестиційних проектів з виробництва молокопродуктів / Микола Пархомець, Людмила Уніят // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2005.– № 19.– С. 167-172.
 6. Пархомець, М. К. Економічний механізм АПК: аналіз, проблеми, напрями розвитку / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят, Л. І. Дудар // Інноваційна економіка. - 2010. - № 3. - С. 192-198.
 7. Пархомець, М. К. Наукове забезпечення конкурентоспроможності галузі свинарства на товарних фермах України [Електронний ресурс] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят.
 8. Пархомець, М. К. Підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят.
 9. Уніят, Л. Оцінка ефективності інвестиційних проектів для підприємств молочної промисловості / Людмила Уніят // Вісник тернопільської академії народного господарства. – 2002. – Вип. 6. – С. 81-83.
 10. Уніят, Л. М. Методика визначення ефективності використання інвестицій в підприємствах переробної промисловості АПК / Л. М. Уніят // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 140-144.
 11. Уніят, Л. М. Аналіз ефективності інвестиційних проектів у молочній промисловості за допомогою ЕОМ / Л. М. Уніят // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 166-173.
 12. Пархомець, М. К.Ефективність ресурсоощадної технології вирощування кукурудзи на зерно / М. К. Пархомець, Р. А. Іваськів, Л. М. Уніат // Інноваційна економіка.– 2008.– № 1.– С. 90-94.
 13. Уніят, Л. М. Аналіз ризиків і методів їх оцінки в інвестиційних проектах молочної промисловості / Л. М. Уніят // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 211-213.
 14. Пархомець, М. К. Активізація інвестиційної діяльності в АПК / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Інноваційна економіка.– 2012.– № 9.– С. 3-8.
 15. Уніят, Л. М. Організаційні підходи до аналізу ефективності інвестицій / Л. М. Уніят // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 26-27.
 16. Уніят, Л. М. Джерела формування інвестицій та їх значення для розвитку переробної промисловості АПК / Л. М. Уніят // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 156-160.
 17. Уніят, Л. Методика проведення кількісного аналізу ризику інвестиційних проектів для молочної промисловості [Електронний ресурс] / Людмила Уніят.
 18. Пархомець, М. К. Обгрунтування параметрів ефективного функціонування основних галузей рослинництва в Тернопільській області [Електронний ресурс] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят, Р. П. Іваськів // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 15. – С. 3-9.
 19. Уніят, Л. Світовий досвід інвестування підприємств молочної промисловості АПК [Електронний ресурс] / Людмила Уніят.
 20. Пархомець, М. Доходи галузей тваринництва та шляхи їх збільшення у аграрних підприємствах регіону / Микола Пархомець, Людмила Уніят // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 49-61.
 21. Пархомець, М. К. Доходи та фактори їх збільшення у сільськогосподарських підприємствах регіону: теорія, методика, практика : [на прикладі Тернопільської області] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Інноваційна економіка. – 2013. – № 9. – С. 83-92.
 22. Пархомець, М. К. Економічна ефективність використання земельних угідь у конкурентному середовищі : [на прикладі Тернопільської області] / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 153-162.
 23. Пархомець, М. К. Економічна ефективність розвитку молочного скотарства у аграрних підприємствах регіону [Електронний ресурс / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-виробн. журнал. – 2014. – № 1 (23). – С. 62-73.
 24. Пархомець, М. К. Аналіз дохідності основних галузей аграрних підприємств та напрямки її підвищення у західних областях України [Електронний ресурс / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. – 2015. – Вип. 11. – С. 246-258.
 25. Пархомець, М. Фінансовий стан та напрями його поліпшення у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / М. Пархомець, Л. Уніят // Економічний дискурс. - 2016. - Вип. 2. - С. 193-203.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Пархомець, М. К. Аналіз ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості: організація та методика [Текст] : Монографія / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 223 с.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 3. Уніят, Л. М. Забезпечення ефективного сталого розвитку галузей рослинництва у підприємствах [Текст] / Л. М. Уніят // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 343-351.
 4. Уніят, Л. М. Стратегія ефективного сталого розвитку галузей тваринництва [Текст] / Л. М. Уніят // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 352-366.
 5. Уніят, Л. М. Стратегія поліпшення фінансово-економічної діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] / Л. М. Уніят // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 367-374.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка підприємств АПК [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Л. Дусановський, М. К. Пархомець, Р. Р. Баглей [та ін.] ; за ред. С. Л. Дусановського. – Тернопіль : Горлиця, 2008. – 262 с.
 2. Фінанси агропромислового виробництва [Текст] : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 403 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Уніят, Л. М. Теоретичні основи фінансів країни [Текст] / Л. М. Уніят // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 9-26.
 4. Уніят, Л. М. Система оподаткування підприємств агропромислового виробництва [Текст] / Л. М. Уніят // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 141-167.
 5. Уніят, Л. М. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів підприємств агропромислового виробництва [Текст] / Л. М. Уніят // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 114-130.
 6. Уніят, Л. М. Основи фінансів агропромислових підприємств [Текст] / Л. М. Уніят // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 27-42.
 7. Уніят, Л. М. Грошові розрахунки агропромислових підприємств [Текст] / Л. М. Уніят // Фінанси агропромислового виробництва : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 59-82.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Організаційно-економічні засади забезпечення ефективного розвитку свинарства на інноваційній основі [Текст] : наук.-практ. рек. для п-ва НДВГ "Наука" / М. К. Пархомець, М. С. Палюх, П. Р. Пуцентейло, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 44 с.
 2. Пархомець, М. К. Управління проектами АПК [Текст] : навч. - метод. посіб. / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 91 с.
 3. Економіка і організація підприємств та об'єднань переробних галузей [Текст] : навч. посіб. / за ред. С. Л. Дусановського, М. К. Порхомця. – Тернопіль : СМП"ТАЙП", 2006. – 262 с.
 4. Міжнародна економіка на початку ХХІ століття : пріоритети і моделі розвитку [Текст] : Матеріали наукової студентської конференції. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 148 с.