Уніят Алла Володимірівна

uniyat

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Уніят, Алла Володимирівна Фінансовий аналіз інвестиційної привабливості проектів (на прикладі підприємств кондитерської промисловості) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Алла Володимирівна Уніят.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 200 с.
 2. Уніят, Алла Володимирівна Фінансовий аналіз інвестиційної привабливості проектів (на прикладі підприємств кондитерської промисловості) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Алла Володимирівна Уніят. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Уніят, А. Вступ до СОТ: прогнозовані наслідки для легкої промисловості України / А. Уніят, О. Альховіцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 5-2.– С. 63-69.
 2. Уніят, А. Оцінка конкурентоспроможністі країни на міжнародному рівні / Алла Уніят // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2009.– № 11.– С. 74-80.
 3. Уніят, А. Перспективи розвитку ринку готельних послуг в Україні: світовий досвід та вітчизняна практика / Алла Уніят, Олена Альховіцька // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 5-2.– С. 257-265.
 4. Уніят, А. Роль глобальних фінансових потоків у виникненні та поширенні фінансових криз / Алла Уніят, Олена Альховіцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип. 5.– С. 188-192.
 5. Уніят, А. Світова фінансова криза як циклічний фактор впливу на кон'юнктуру міжнародного ринку капіталу / Алла Уніят // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 5.– С. 218-225.
 6. Уніят, А. Бухгалтерська звітність: зміни, підходи і аналітичні можливості / А. Уніят // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і апс. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 125-127.
 7. Уніят, А. В. Концептуальна сутність аналізу інвестиційного проекту / А. В. Уніят // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 182-184.
 8. Уніят, А. Розвиток зеленого туризму як одного з перспективних напрямків туріндустрії в Україні [Електронний ресурс] / А. Уніят // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2004. – Вип. 16. – С.217-220.
 9. Уніят, А. В. Аналіз інвестиційних потреб проекту та джерел їх фінансування / А. В. Уніят // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 18-22.
 10. Уніят, А. В. Аналіз методичних підходів до оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів / А. В. Уніят // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 161-163.
 11. Уніят, А. Критерії та оцінка конкурентоспроможності країн на міжнародному рівні [Електронний ресурс] / Алла Уніят // Галицький економічний вісник. 2009. №2. С. 7-13.
 12. Уніят, А. В. Основні індикатори розвитку інноваційної діяльності в Східній Німеччині [Електронний ресурс] / А. В. Уніят, І. О. Ліщинський // Ефективна економіка. –2012.
 13. Комар, Н. В. Привабливість Азіатсько-Тихоокеанського регіону на світовому ринку туристичних послуг [Електронний ресурс] ⁄ Н. В. Комар, А. В. Уніят // Ефективна економіка. − 2015. − № 7.
 14. Комар, Н. Ефективність функціонування Північноамериканської зони вільної торгівлі / Наталія Комар, Алла Уніят, Руслана Луців // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 3. – С. 284-300.
 15. Уніят, А. Основні підходи до оцінки конкурентоспроможності організації / А. Уніят // Вісник Житомирського державного технічного університету. Сер. Економічні науки. –  2004. – № 1 (27).- С. 289-295.
 16. Уніят, А.В. Оцінка стану зовнішньої заборгованості у світовій валютно-фінансовій системі [Електронний ресурс] / А.В. Уніят // Вісник ТНЕУ. - 2010. – Вип. 5-2. – С. 242-247.
 17. Уніят, Алла Перехід України на євростандарти митного оформлення вантажів як одна з передумов інтеграції у ЄС / Алла Уніят / Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: збірник тез доповідей шостої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених , Тернопіль, ТНЕУ, 2009, 22-23 лютого. –Тернопіль. –2009. – С. 234-237
 18. Уніят, А. В. Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості / Уніят А. В. // Глобальна економіка у посткризовий період та Україна: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Тернопіль, 17-18 лютого 2011р. – Тернопіль, 2011.–  С. 223-225.
 19. Uniat, A. Analise der Arbeitsmigration der Ukrainer in die EU- Lander [Електронний ресурс] // Uniat Alla // Platzbestimung Osteuropas in der sozio-okonomischen Globalizirung.- Berlin, 2013,- №32.- S. 265-271.
 20. Уніят, А. В. Економічне співробітництво України з країнами Північноамериканської зони вільної торгівлі / А. В. Уніят // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 46-52.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Пазізіна, К. В. Міжнародна економіка : інтеграційні аспекти [Електронний ресурс]: консп. лекцій /К. В. Пазізіна, А. В. Уніят.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 208 с.
 2. Пазізіна, К. В. Світова та європейська інтеграція [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. В. Пазізіна, А. В. Уніят. - Тернопіль : [б. в.], 2013. - 258 с.
 3. Інтеграція України у світовий економічний простір [Текст] : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 січ. 2008 р.] / редкол. О. С. Братко, З. М. Бойко, Д. В. Гаргула, А. В. Уніят ; відп. за вип. Д. В. Гаргула, Р. Б. Окрепкий. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 550 с.
 4. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль, 23-24 лют. 2007 р.]. Ч. 1 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут, Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 396 с.
 5. Savelyev, Yavhen  Marketing and management of tourist market [Текст] : the collection of papers / Yavhen Savelyev, Alla Uniyat, Zoryana Boyko. – Ternopil : TNEU, 2007. – 680 p.