Язлюк Борис Олегович

ЯЗЛЮК

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: декан факультету аграрної економіки і менеджменту

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Язлюк, Борис Олегович Управління портфелем інвестиційно-інноваційних проектів підприємств світлотехнічної галузі [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Борис Олегович Язлюк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 223 с.
 2. Язлюк, Борис Олегович Управління портфелем інвестиційно-інноваційних проектів підприємств світлотехнічної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Борис Олегович Язлюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Язлюк, Б. Cтратегічне управління інвестиційно-інноваційним бізнес-портфелем підприємства у сфері малого підприємництва [Електронний ресурс] / Борис Язлюк // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2(31). – C. 56-63.
 2. Язлюк, Б. Аналіз та комплексна оцінка діючого механізму формування професійної компетентності персоналу [Електронний ресурс] / Б. Язлюк, Г. Язлюк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – Вип. 2 – С. 202-209.
 3. Язлюк, Б. Використання інноваційних технологій безперервного підвищення професійної компетентності персоналу в процесі реалізації завдань державного органу / Борис Язлюк, Андрій Бутов // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 166-170.
 4. Язлюк, Б. Диверсифікація як запорука інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств / Борис Язлюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 417-420.
 5. Язлюк, Б. Застосування диверсифікації при реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства / Язлюк Борис // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. - Тернопіль, 2010. - № 14. - С. 198-202.
 6. Язлюк, Б. Інноваційна стратегія вектору просторової модернізації економіки як гарантування безпеки та конкурентоспроможності регіону в період кризових явищ / Б. Язлюк // Зб. наук. праць Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – Вип. 33. – Частина I. – С. 72-75.
 7. Язлюк, Б. Методичні підходи до оцінки фінансово-економічної ефективності інноваційного розвитку підприємства та її безпеки / Б. Язлюк // Формування ринкової економіки в Україні – 2012. – Вип. 27. – С. 286-294.
 8. Язлюк, Б. О. Діагностика рівня професійної компетентності персоналу у процесі реалізації місії державного органу / Б. О. Язлюк, Г. Я. Язлюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 281-288.
 9. Язлюк, Б. Основні управлінські технології при формуванні та реалізації інвестиційно-інноваційного бізнес-портфеля в умовах невизначеності майбутньої економічної ситуації [Електронний ресурс] / Б. Язлюк // Фінансова система України. – 2012. – Вип. 19. – С 459-465.
 10. Язлюк, Б. Оцінка ефективності інвестиційно-інноваційних проектів підприємств світлотехнічної галузі / Борис Язлюк, Роман Сивак // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010.– Вип. 5.– С. 385-389.
 11. Язлюк, Б. Стратегії модернізації як напрям інноваційного підвищення соціально-економічної безпеки та подолання асиметрії регіонів / Б. Язлюк // Інноваційна економіка. – 2013. – Вип. 3. – С. 149-153.
 12. Язлюк, Б. Стратегія інноваційної безпеки як подолання асиметрії конкурентоспроможності підприємств у міжрегіональному розвитку / Б. Язлюк // Наука молода. – Тернопіль: Економічна думка, – 2012. – Вип. 18. – С. 178-184.
 13. Язлюк, Б. Теоретичні основи сутності та змісту інновацій та інноваційної діяльності / Б. Язлюк, А. Бутов, В. Костецький // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 6 (39) – С. 52-65.
 14. Язлюк, Б. О. Теорія і практика оцінки економічної ефективності інвестиційно-інноваційного бізнес-портфеля [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 1 (55). – С. 199-202.
 15. Язлюк, Б. Управління диверсифікацією в контексті реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку підприємств [Електронний ресурс] / Борис Язлюк // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 4. – C. 86-91.
 16. Язлюк, Б. Формування оптимального інвестиційно-інноваційного портфеля / Борис Язлюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 204-207.
 17. Язлюк, Б. Формування та реалізація інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства / Б. Язлюк // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 149-152.
 18. Язлюк, Б. Формування фінансового забезпечення інвестиційних проектів у світлотехнічній галузі / Б. Язлюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 227-230.
 19. Язлюк, Б. Шляхи підвищення рівня інноваційного розвитку виробництва з врахуванням регіональної стратегії [Електронний ресурс] / Б. Язлюк, С. Питель, А. Шумський // Сталий розвиток економіки. – 2013. – Вип. 1. – С. 224-230.
 20. Язлюк, Б. Методика аналізу інвестиційних і інноваційних проектів та вплив на фінансову ефективність підприємства [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, В. С. Здреник.
 21. Язлюк, Б. Теоретичні основи сутності та змісту соціально-економічної безпеки / Борис Язлюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 149-154.
 22. Язлюк, Б. О. Шляхи удосконалення пріоритетних механізмів модернізації в просторовій проекції економіки України [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 4 (66). – С. 228-234.
 23. Язлюк, Б. О. Інноваційно-інвестиційні та прикладні соціально-економічні стратегії розвитку регіонів з інтенсивним використанням природних ресурсів / Б. О. Язлюк // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 22. – С. 50-57.
 24. Язлюк, Б. О. Фундаментальні та прикладні економічні механізми підприємств при реалізації соціальних інвестицій як основа інноваційного розвитку держави / Богдан Олегович Язлюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 280-285.
 25. Язлюк, Б. О. Соціально-економічні чинники нарощення процесів тіньової економіки України / Б. О. Язлюк, О. Б. Наумов // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 180-187.
 26. Язлюк, Б. О. Теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки України [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко, Ю. В. Дзядикевич // Інноваційна економіка : наук.-виробн. журн. – 2015. – № 4 (59). – С. 301-210.
 27. Язлюк, Б. О. Управління інвестиційно–інноваційними проектами в умовах ризику та невизначеності / Б. О. Язлюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць Дніпропетровського нац. ун-ту. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 214 : в 4 т., т. III. – С. 761-771.
 28. Язлюк, Б. О. Економічний зміст інвестиційно–інноваційної діяльності підприємств та напрямки її трансформації / Б. О. Язлюк // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 6. – С. 47-51.
 29. Язлюк, Б. О. До питання методики оцінки економічної ефективності реальних інвестиційних проектів / Б. О. Язлюк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журнал. – Луганськ, 2006. – № 12 (106). – С. 214-219.
 30. Язлюк, Б. О. Моделювання ефективності комплексної програми модернізації світлотехнічної галузі / Б. О. Язлюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1 (88). – С. 13-17.
 31. Язлюк, Б. О. Аналіз та оцінка негативного впливу бюджетних обмежень на інфраструктурний розвиток регіонів [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, вип. 1 – С. 194-199.
 32. Язлюк, Б. О. Комплекс методичних рекомендацій з формування організаційно-економічного механізму асиметричного згладжування проблем просторової поляризації [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 20. – С. 188-196.
 33. Язлюк, Б. О. Асиметричний рівень і динаміка соціально-демографічної нерівності регіонів в Україні й інших великих країнах СНД [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного універмситету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – Вип. 35, ч. II. – С. 38-44.
 34. Язлюк, Б. О. Концепція підвищення ефективності бюджетного процесу та шляхи удосконалення регіональної бюджетної політики [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Сер. Економіка. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 4/3. – С. 193-197.
 35. Язлюк, Б. О. Портфель стратегічних управлінських інновацій для модернізації економіки як напрям підвищення соціально-економічної безпеки регіонів [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Вісник Житомирського державного технічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – № 2 (68). – С. 233-239.
 36. Язлюк, Б. О. Обґрунтування інноваційних шляхів структурно-функціональних параметрів модернізації економіки України як основу створення міжнародної конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Економіка. Проблеми економічного становлення. – Київ : АПіСВ ФПУ, 2014. – № 1 (69). – С. 61-70.
 37. Язлюк, Б. О. Методика оцінки рівня згладжування економіко-інституціональної й соціально-економічної асиметрії розвитку внутрірегіональних територій [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – Вип. 37, ч. I. – С. 19-26.
 38. Язлюк, Б. О. Прийняття прикладного характеру управлінських рішень відносно вирівнювання територіальної асиметрії соціально-економічного розвитку якості життя населення [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Економіка. Проблеми економічного становлення. – Київ : АПіСВ ФПУ, 2015. – № 1 (69).
 39. Язлюк, Б. О. Організація обліку витрат операційної діяльності в умовах комплексної автоматизації [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, В. В. Волошина // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 15. - С. 118-121.
 40. Язлюк, Б. О. Соціальна відповідальність як соціальний компонент системи соціально-економічного захисту суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, О. Є. Фурман // Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 4(1). - С. 44-50.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дудар, В. Т. Ефективність інноваційного розвитку агропромислового виробництва [Електронний ресурс] : монографія / В. Т. Дудар, А. В. Шумський, Б. О. Язлюк. - Тернопіль : Астон, 2013. - 260 с.
 2. Язлюк Б. Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого підприємства: Монографія [Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Язлюк Б.О. та інші.] // За ред. Кирич Н.Б. / ім. І. Пулюя, Тернопіль: ТНТУ 2011. - 340 с.
 3. Язлюк Б. Інноваційно-інвестиційна практика: теорія та методика: Монографія / Б.Язлюк // Деп. в ДНТБ України, Академія соціального управління. - Тернопіль, 2010. - 223 с.
 4. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Язлюк, Б. О. Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Б. О. Язлюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 194 с.