Островерхов Віктор Михайлович

Published on 14 February 2012

ostroverchov

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: декан факультету економіки та управління

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Островерхов, Віктор Михайлович. Сільський ринок праці в умовах трансформації економіки України (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Островерхов Віктор Михайлович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2002. - 224 с.
 2. Островерхов, Віктор Михайлович. Сільський ринок праці в умовах трансформації економіки України (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Островерхов Віктор Михайлович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2003. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Дмитрів, Т. Заробітна плата як джерело підвищення рівня добробуту громадян / Т. Дмитрів, О. Дяків, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 10. – С. 171-173.
 2. Дяків, О. Заходи щодо реабілітації та активізації життєдіяльності інвалідів в регіоні / О. Дяків, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – Вип. 12. – С. 79-83.
 3. Качан, Є. Державне регулювання сільського ринку праці / Є. Качан, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 90-95.
 4. Качан, Є. Основні напрямки проведення моніторингу соціально-трудової сфери / Є. Качан, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – Вип. 11. – С. 97-100.
 5. Коцур, А. Концептуальні підходи щодо запровадження обов'язкового державного медичного страхування з метою збереження трудового потенціалу / А. Коцур, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – Вип. 16. – С. 98-104.
 6. Островерхов, В. Використання зарубіжного досвіду для вдосконалення концепції зайнятості України в умовах кризи / В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2009. – Вип. 14. – С. 62-65.
 7. Островерхов, В. Демографічна ситуація в контексті формування сільського ринку праці регіону / В. Островерхов, В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 131-137.
 8. Островерхов, В. Особливості становлення соціального партнерства в Україні / В. Островерхов, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2008. – Вип. 13. – С. 94-97.
 9. Островерхов, В. Теоретико-методологічне підгрунтя розвитку сільського ринку праці України / В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004. – Вип. 9. – С. 126-129.
 10. Островерхов, В. Теоритичні підходи до вивчення сегментації сільського ринку праці / В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – Вип. 8. – С. 162-168.
 11. Островерхов, В. Формування ринку праці в сільському господарстві України під впливом трансформаційних процесів / В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 205-209.
 12. Дяків, О. П. Особливості формуванням корпоративної культури та її вплив на розвиток трудового потенціалу підприємства / О .П. Дяків, В. М. Островерхов, М.В. Іванюк // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – № 14, ч.І.
 13. Островерхов, В. Теоретичні аспекти регулюваня ринку праці та оптимізації зайнятості на регіональному рівні : [на прикладі Тернопільської області] / В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 71-78.
 14. Качан, Є. Зайнятість населення як складова ринку праці [Електронний ресурс] / Євген Качан, Віктор Островерхов // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 12-16.
 15. Островерхов, В. М. Кластерна модель інноваційного розвитку економіки Прикарпаття / В. М. Островерхов, І. М. Білецька // Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2011.
 16. Коцур, А. С. Пріоритетні напрямки реформування системи соціальних пільг в Україні / А. С. Коцур, В. М. Островерхов // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. : Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – К : КНЕУ, 2012. – Т. 1. – С. 585-595.
 17. Островерхов, В. М. Перспективи в’їзного туризму в Україні / В. М. Островерхов, М. Я. Семчій // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 350-351.
 18. Баб'як, Г. П. Зайнятість - головна умова використання трудового потенціалу / Г. П. Баб'як, В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 20-27.
 19. Островерхов, В. Підвищення конкурентоспроможності персоналу як напрям інноваційної діяльності підприємства / Віктор Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 100-110.
 20. Островерхов, В. М. Регулювання зайнятості населення та функціонування ринку праці України: соціальні аспекти [Електронний ресурс] / В. М. Островерхов, Г. П. Баб’як // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – 2010. – Спец. вип., т. 3. – С.256-262.
 21. Баб'як, Г. П. Проблеми регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні: економічний та правовий аспекти [Електронний ресурс] / Г. П. Баб'як, А. Б. Кошіль, В. М. Островерхов // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. – 2001. – Спец. вип. – С.288-296.
 22. Островерхов, В. Еволюція наукових поглядів дослідження людського капіталу / Віктор Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 63-66.
 23. Островерхов, В. М. Актуальні питання прогнозування розвитку водного господарства / В. М. Островерхов, В. В. Файфура // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 1998. – № 6, ч. ІІ. – С. 48-51.
 24. Островерхов, В. М. Еволюція моделей ринку праці зарубіжних країн та його сучасний стан в Україні / В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – Вип. 2. – С. 241-247.
 25. Островерхов, В. М. Таксономія густоти сільського населення і кліматичного фактора в Україні / В. М. Островерхов, М. О. Ковтонюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – Вип. 2. – С. 77-82.
 26. Островерхов, В. М. Аналіз і оцінка регіонального ринку праці / В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – Вип. 3. – С. 188-193.
 27. Островерхов, В. М. Трудові відносини і проблеми формування системи соціального партнерства в Україні / В. М. Островерхов, С. Ю. Трубич, О. Синицький [та ін.] // Вісник Тернопільської академії народного господарства : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Спец. вип. : Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські студії, ч. 2. – С. 132-136.
 28. Островерхов, В. М. Шляхи підвищення ефективності функціонування регіонального ринку праці / В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – Вип. 5. – С. 182-186.
 29. Островерхов, В. М. Особливості формування і функціонування ринку праці в сільській місцевості / В. М. Островерхов, Є. П. Качан // Зайнятість та ринок праці : міжвід. наук. збірник. – Київ : РВПС України НАН України, 2002. – Вип. 17. – С. 87-97.
 30. Островерхов, В. М. Економічні та інституційні чинники аграрної реформи та їх вплив на розвиток сільського ринку праці / В. М. Островерхов, В. В. Файфура // Соціально-економічні аспекти промислової політики. Ринок праці та зайнятість : зб. наук. праці. – Донецьк, 2003. – С. 88-93.
 31. Островерхов, В. М. Теоретичні підходи до вивчення сегментації сільського ринку праці / В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – Вип. 8. – С. 162-168.
 32. Островерхов, В. М. Соціальна політика і її рівні: концепції, моделі та інтереси України / В. М. Островерхов, О. П. Дяків, Т. Дмитрів // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – Вип. 10. – С. 166-171.
 33. Островерхов, В. М. Шляхи покращення роботи служби зайнятості / В. М. Островерхов, О. П. Дяків, Н. М. Бакуліна // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики, т. 1, ч. ІІІ. – С. 28-33.
 34. Островерхов, В. М. Етапи становлення соціального партнерства в Україні / В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – Вип. 13. – С. 97-100.
 35. Островерхов, В. М. Роль комунікацій в управлінні брендом роботодавця / В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 20. – С. 91-95.
 36. Цісецький, О. Формування системи управління конфліктами в організації / Орест Цісецький, Віктор Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 77-81.
 37. Прохоровська, С. Винагорода за працю в мотивації персоналу / Світлана Прохоровська, Віктор Островерхов, Лариса Запорожан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 92-97.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Островерхов, В. М. Розвиток персоналу підприємства в умовах кризи [Текст] / В. М. Островерхов // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 356-370.
 2. Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, В. М. Островерхов [та ін.] ; за ред. Т. М.Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Економічна думка ЗУНУ, 2020. - 340 с.
 3. Островерхов, В. М. Підвищення конкурентоспроможності персоналу в інноваційному маркетингу підприємства [Текст] / В. М. Островерхов // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 321-335.
 4. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 220 с.
 5. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 6. Островерхов, В. М. Ринок праці аграрно-промислового регіону та механізм його регулювання в умовах кризової економіки [Текст] / В. М. Островерхов // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 115-135.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дяків, О. П. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. – Тернопіль, 2011. – 314 с.
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. - 2-ге вид., доповн. й переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 284 с.
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 391 с.
 4. Островерхов, В. М. Управління персоналом : навч.-метод. посіб. / В. М. Островерхов, О. П. Дяків. – Тернопіль, 2012. – 242 с.
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 316 с.
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 212 с.
 7. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов [та ін.].– К.: Знання, 2008.– 407 с.
 8. Островерхов, В. М. Форми та системи заробітної плати [Текст] / В. М. Островерхов // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 162-187.
 9. Островерхов, В. М. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин [Текст] / В. М. Островерхов // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 214-223.
 10. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

  1. Дяків, О. П. Управління персоналом [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов ; 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 288 с.
 

Охота Віталій Іванович

Published on 23 December 2011

ohota

Кафедра міжнародного бізнесу та туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Охота, Віталій Іванович. Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн в умовах глобалізації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Охота Віталій Іванович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2011. - 220 c.
 2. Охота, Віталій Іванович. Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Охота Віталій Іванович ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2011. - 24 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Михайлишин, Л. И. Организационно-правовые аспекты привлечения иностранного капитала в экономику Украины [Электронный ресурс] / Л. И. Михайлишин, В. И. Охота.
 2. Охота, В. І. Оцінка інноваційного потенціалу України як чинника міжнародної конкурентоспроможності /В. І. Охота //Економічний часопис - ХХI.– 2011.– № 1-2.– С. 44-47.
 3. Охота, В. Теорії міжнародної конкурентоспроможності національних економік та їх вплив на зовнішньоекономічну політику держави [Електронний ресурс] / В. Охота // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 4. — С. 5-11.
 4. Охота В. І. Вплив світової фінансової кризи на рівень конкурентоспроможності держави в контексті глобалізації [Електронний ресурс] / В. І. Охота, В. З. Запухляк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2011. – № 17. – С. 430-438.
 5. Охота, В. І. Міжнародні конкурентні відносини країн в умовах глобального економічного розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Охота // Збірник наукових праць «Проблеми підвищення ефективності інфраструктури ». – Київ. – 2011. – С. 150-161.
 6. Охота, В. І. Моделі нарощення міжнародної конкурентоспроможності країн [Електронний ресурс] / В. І. Охота // Наука й економіка. – 2011. – № 1. – С. 156-162.
 7. Охота В. І. Організаційно-інституційні засади регулювання міжнародної конкуренції в умовах глобалізації світогосподарського розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Охота .
 8. Охота, В. І. Формування конкурентних переваг ТНК в умовах глобалізації / В. І. Охота // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 82-88.
 9. Охота, В. Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних ТНК / Віталій Охота // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 16-19.
 10. Іващук, І. Взаємодія країн та протиріччя національних економічних інтересів в умовах глобалізації /Ірина Іващук, Віталій Охота //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 415-417.
 11. Охота, В. І. Конкурентоспроможність України на світовій економічній арені / Віталій Іванович Охота // Економічний аналіз : зб. наук. праць.– Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 1. – С. 84-90.
 12. Охота, В. І. Інвестиційно-інноваційний потенціал санаторно-курортного туризму на Тернопільщині / В. І. Охота // Інноваційна економіка. – 2016. – № 3-4. – С. 84-88.
 13. Охота, В. І. Вплив інноваційних процесів на конкурентоспроможність ТНК [Електронний ресурс] / В. І. Охота.
 14. Охота, В. Підвищення ефективності управління міжнародними перевезеннями [Електронний ресурс] / Віталій Охота // Галицький економічний вісник. - 2014. - № 1. - С. 35-41.
 15. Охота, В. І. Інновації як основа конкурентоспроможності ТНК [Електронний ресурс] / В. І. Охота // Сталий розвиток економіки. - 2013. - №5(22). - С.216-224.
 16. Охота, В. І. Міжнародна конкурентоспроможність країни – як пріоритетний фактор її економічного розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Охота // Економіка. Фінанси. Право. - 2014. - Вип. 9-1. - С. 8-14.
 17. Охота, В. І. Сучасні реалії розвитку туристичного бізнесу в Тернопільській області [Електронний ресурс] / В. І. Охота // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2015. - Т. 20, Вип. 3. - С. 49-53.
 18. Охота, В. І. Формування системи управління якістю на підприємствах туристичної індустрії [Електронний ресурс] / В. І. Охота // Бізнес Інформ. - 2014. - № 9. - С. 195-199.
 19. Охота, В. І. Чинники підвищення конкурентоспроможності підприємства сфери послуг [Електронний ресурс] / Віталій Іванович Охота, Тетяна Ярославівна Сагайдак // Бізнес Інформ. - 2016. - № 2. - С. 193-197.
 20. Охота, В. І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії / В. І. Охота // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 5. – С. 46-49.
 21. Охота, В. І. Теоретичні та практичні аспекти формування споживчої лояльності в сфері готельних послуг / В. І. Охота // Економіка та держава. – 2018. – № 3. – C. 80-83.
 22. Брич, В. Я. Основні фактори впливу на функціонування готельно-ресторанних комплексів та туризму в Україні / В. Я. Брич, В. І. Охота // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – С. 9-12.
 23. Брич, В. Я. Методологічні підходи до оцінки якості туристичних та готельно-ресторанних послуг [Текст] / В. Я. Брич, В. І. Охота // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 18. – С. 22-25.
 24. Охота, В. І. Сучасні конкурентні стратегії щодо збільшення внутрішніх туристичних потоків / В. І. Охота // Інноваційна економіка. – 2019. – № 3-4. – C. 107-113.
 25. Охота, В. І. Показники якості послуг (продуктів) туристичної індустрії (методичний та емпіричний аспект) / В. І. Охота, В. Я. Брич // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – C. 68-73.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.
 2. Брич, В. Я. Міжнародна конкурентоспроможність країн в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, В. І. Охота. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 212 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сухарський, В. С. Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності : теорія, методологія, практика [Текст]: навч. посіб. (курс лекцій) / В. С. Сухарський, В. В. Сухарський, В. І. Охота. – Тернопіль : Астон, 2005. – 464 с.
 2. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.
 3. Брич, В. Я. Підприємство туристичної індустрії як об'єкт управління [Текст] / В. Я. Брич, С. І. Гунько, В. І. Охота // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 13-28.
 4. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 

Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна

Published on 21 November 2011

БЕРДАДІНА

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Овсянюк-Бердадіна, Олександра Федорівна Організаційно-економічний механізм державних закупівель послуг [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Олександра Федорівна Овсянюк-Бердадіна.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 250 с.
 2. Овсянюк-Бердадіна, Олександра Федорівна Організаційно-економічний механізм державних закупівель послуг [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександра Федорівна Овсянюк-Бердадіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Богач, Ю. А. Інституційні проблеми державних закупівель у системі функціонування державного сектора [Електронний ресурс] / Ю. А. Богач, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2009. № 7. – С. 100-104.
 2. Овсянюк, О. Аспекти взаємодії державних та недержаних структур з питань підтримки бізнесу в регіоні [Електронний ресурс] / О. Овсянюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – 2002. - № 6. – С. 80-83.
 3. Овсянюк, О. Взаємодія секторів економічної системи в рамках державних закупівель / Олександра Овсянюк // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 2. - С. 55-57.
 4. Овсянюк, О. Компаративний аналіз системи державних закупівель країн Європейського Союзу / О. Овсянюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2005. - Вип. 14 - С. 173-176.
 5. Овсянюк-Бердадіна, О. Напрями вдосконалення елементів процедурної підсистеми механізму державних закупівель послуг / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Державні закупівлі України. – 2009. – № 5. – С. 14-16.
 6. Овсянюк-Бердадіна, О. Об'єктивна необхідність та напрямки вдосконалення функціональної підсистеми механізму держаних закупівель послуг / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України.– 2008. – № 3. – С. 25-34.
 7. Овсянюк-Бердадіна, О. Державні закупівлі послуг як інструмент регулювання національної економіки [Електронний ресурс] / Олександра Овсянюк-Бердадіна.
 8. Овсянюк-Бердадіна, О. Державні закупівлі: макроекономічний аспект / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. - Тернопіль, 2006. - Вип. 5. - С. 5-7.
 9. Овсянюк-Бердадіна, О. Напрямки удосконалення інформаційного та аналітичного супроводу здійснення державних закупівель послуг / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 407-409.
 10. Овсянюк-Бердадіна, О. Організаційна структура управління системою державних закупівель послуг: діагностика проблем та напрямки удосконалення / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2008. - № 22. - С. 188-194.
 11. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Оцінка цінового критерію під час держзакупівлі [Електронний ресурс] / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Дердаівні закупівлі. – 2010. - № 4. – С.27-30.
 12. Овсянюк-Бердадіна, О. Проблеми становлення інституційної бази механізму державних закупівель [Електронний ресурс] / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. - № 3. – С. 25-29.
 13. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Концептуальні підходи до моделювання системи державних закупівель послуг / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Економіка та держава. – 2010. - № 6. – С. 96-99.
 14. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Системний аналіз механізму організації і проведення державних закупівель послуг [Електронний ресурс] / Олександра Федорівна Овсянюк-Бердадіна.
 15. Смиричинский, В. В. Інтерфейс (взаємозв'язок) логістичного менеджменту державних закупівель з маркетингом [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна.
 16. Смиричинський, В. Логістика контрактних відносин на ринку державних замовлень (закупівель) / Валентин Смиричинський, Олександра Овсянюк-Бердадіна // Державні закупівлі України. – 2009. – № 8. - С. 20-22.
 17. Смиричинський, В. Логістика контрактних відносин на ринку державних замовлень (закупівель) / В. В. Смиричинський, О, Ф. Овсянюк-Бердадіна // Державні закупівлі України.– 2009. – № 7. – С. 12-19.
 18. Смиричинський, В. В. Державні закупівлі як фактор формування соціальної політики та якості життя в Україні / В. В. Смиричинський, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2005. - Вип. 10. - С. 177-182.
 19. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Управлінські інновації: теорія та практика / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Р. Б. Сивак // Проблеми науки. – 2011. – № 9. – С. 40-43.
 20. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Соціальна відповідальність як складова концепції сталого розвитку / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10. – С. 135-137.
 21. Овсянюк-Бердадіна, О. Соціальна відповідальність як інноваційна компонента діяльності вітчизняних підприємств / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 139-143.
 22. Овсянюк-Бердадіна, Олександра Напрямки підвищення соціальної спрямованості системи державних закупівель послуг / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Наука молода. Зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. Екон. ун-ту. Економічні науки. – 2011. – Вип. 15-16. – С. 71-75.
 23. Смиричинський, В. Державні закупівлі як чинник формування соціальної політики та якості життя в Україні / Валентин Смиричинський, Олександра Овсянюк-Бардадіна // Державні закупівлі України. – 2009. – № 12. – С. 16-19.
 24. Смиричинський, В. Аспекти наукової доктрини формування логістичної системи державних закупівель / В. Смиричинський, О. Овсянюк-Бердадіна // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2008. – № 2. – С. 32-38.
 25. Овсянюк, О. Аспекти взаємодії органів державного управління та підприємницьких структур [Електронний ресурс] / Олександра Овсянюк.
 26. Овсянюк-Бердадіна, О. Теоретико-методичні підходи до розвитку менеджерського потенціалу в організації / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – № 3, т. 15.– С. 101-105.
 27. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Особливості процесу управління командними змінами в дистрибюційній компанії [Електронний ресурс] / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Економічний простір. – 2014. - № 88. – С. 229-238.
 28. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Інноваційний розвиток вітчизняних підприємств: реалії та інструменти забезпечення / Олександра Федорівна Овсянюк-Бердадіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 117-121.
 29. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Логістична концепція державного посередництва: сприяння підприємництву чи співучасть в корупції? / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, В. В. Смиричинський // Економічні науки : зб. наук. праць Луцького нац. техн. ун-ту. Сер. Економіка та менеджмент. – 2010. – Вип. 7 (26), ч. 4. – С. 237-251.
 30. Модернізація менеджменту системи охорони здоров'я в умовах проведення медичної реформи : [аналітична записка за матеріалами наук.-практ. конф., Тернопіль-Кам'янець-Подільський, 12-13 груд. 2018 р., яка проходила у ТНЕУ з ініціативи каф. менеджменту та публічного управління] /М. М. Шкільняк, Т. Л. Желюк, А. Ю. Васіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2018.– Вип. 4. – С. 168-180.
 31. Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки / М. М. Шкільняк, А. Ф. Мельник, П. П. Микитюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 163-174.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 2. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 528 с.
 3. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, С. М. Скочиляс. – Тернопіль : Принтер Інформ, 2015. – 224 с.
 2. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Механізм державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. Ф. Овсянюк-Бердадіна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 60 с.
 2. Овсянюк-Берданіна, О. Ф. Менеджмент : практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Ф. Овсянюк-Берданіна. - Тернопіль : Вектор, 2019. - 80 с.
 

Окрепкий Ростислав Богданович

Published on 11 November 2011

1521535176 okrepkyi-r.b.273Кафедра маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Окрепкий, Ростислав Богданович Оцінювання та прогнозування кон'юнктури ринку пива України [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами /Ростислав Богданович Окрепкий.– Тернопіль: ТНЕУ, 2006.– 239 с.
 2. Окрепкий, Ростислав Богданович Оцінювання та прогнозування кон'юнктури ринку пива України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Ростислав Богданович Окрепкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Окрепкий, Р. Адаптивні методи короткострокового прогнозування збуту як інструмент збалансування попиту і пропозиції на ринку / Ростислав Окрепкий // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 172-176.
 2. Окрепкий, Р. Виявлення впливу рекламних акцій на стуктуру аудиторії web-сайту [Електронний ресурс] / Р. Окрепкий .
 3. Окрепкий, Р. Б. Виявлення рівня монополізації та інтенсивності конкуренції в процесі маркетингового аналізу кон’юнктури товарного ринку [Електронний ресурс] / Р. Б. Окрепкий.
 4. Окрепкий, Р. Б. Методика виявлення впливу мережевої рекламної кампанії на структуру аудиторії web-сайту [Електронний ресурс] / Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула.
 5. Окрепкий, Р. Перспективи онлайн-досліджень в міжнародному маркетингу [Електронний ресурс] / Ростислав Окрепкий.
 6. Окрепкий, Р. Б. Проблеми репрезентативності в онлайн-опитуваннях [Електронний ресурс] / Р. Б. Окрепкий.
 7. Окрепкий, Р. Методи аналізу конкуренції в ринкових дослідженнях / Р. Окрепкий // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 263-269.
 8. Окрепкий, Р. Методичні аспекти виявлення впливу мережевої рекламної кампанії на структуру аудиторії веб-сайту / Ростислав Окрепкий, Денис Гаргула // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 5.– С. 145-149.
 9. Окрепкий, Р. Удосконалення системи показників кон'юнктури товарного ринку / Ростислав Окрепкий // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2008.– Вип. 2 (18).– С. 60-63.
 10. Штефанич, Д. Теоретичні засади маркетингового аналізу конкурентів / Дмитро Штефанич, Ростислав Окрепкий // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 103-110.
 11. Окрепкий, Р. Б. Механізм просування інтернет-бренду на електронному ринку / Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 208-212.
 12. Окрепкий, Р. Б. Аналіз виробництва та реалізації продукції / Р. Б. Окрепкий // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 157-158.
 13. Гаргула, Д. В. Тенденції розвитку маркетингу в ХХІ столітті / Д. В. Гаргула, Р. Б. Окрепкий // Інноваційна економіка.– 2012.– № 9.– С. 213-217.
 14. Окрепкий, Р. Б. Оперативний економічний аналіз та його розвиток на початок ХХІ століття / Р. Б. Окрепкий // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 161-163.
 15. Окрепкий, Р. Методичні аспекти інтеграції АВС- і XYZ-аналізу в процесі формування асортиментного портфеля фірми / Ростислав Окрепкий, Дмитро Штефанич // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 362-366.
 16. Гаргула, Д. Особливості впливу окремих факторів макросередовища на діяльність підприємств хлібопекарської галузі [Електронний ресурс] / Д. Гаргула, Р. Окрепкий // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 37-44.
 17. Окрепкий, Р. Б. Кон'юнктурний аналіз тенденцій розвитку ринку, його стійкості та циклічності / Р. Б. Окрепкий, Д. В. Гаргула // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 197-203.
 18. Окрепкий, Р Б. Тактичне прогнозування попиту як інструмент подолання диспропорцій у виробництві та споживанні продукції підприємства / Ростислав Богданович Окрепкий, Андрій Миколайович Бутов // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 188-194.
 19. Окрепкий, Р. Стратегічні аспекти формування маркетингової товарної політики підприємства / Р. Окрепкий, Н. Лагоцька // Сталий розвиток економіки. – 2015. – Вип. 2 (27). – С. 283-289.
 20. Окрепкий, Р. Б. Вплив економічних факторів на випуск і реалізацію продукції підприємства (економіко-математична модель) / Р. Б. Окрепкий, С. І. Шкарабан // Формування ринкової економіки в Україні : наук. збірник. – 2002. – Спецвип. 11. – С. 417-422.
 21. Окрепкий, Р. Б. Маркетинговий аналіз в управлінні діяльністю підприємства / Р. Б. Окрепкий // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2003. –  Вип. 12. – С. 96-97.
 22. Окрепкий, Р. Б. Застосування трендового моделювання в ринкових дослідженнях / Р. Б. Окрепкий // Вісник Східноукраїнського національного  університету ім. В. Даля. – 2004. – № 3. – С. 184-189.
 23. Окрепкий, Р. Б. Удосконалення методики аналізу товарної стратегії підприємства / Р. Б. Окрепкий // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2004. – Вип. 9. – С. 139-144.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 220 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Маркетинговий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Д. А. Штефанич, О. С. Братко, О. Д. Дячун [та ін.] ; за ред. Д. А. Штефанича. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 296 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Маркетинговий аналіз [Електронний ресурс] : навч.-метод. компл. / уклад. О. С. Братко, Н. З. Лагоцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 100 с.
 

Олійничук Роман Петрович

Published on 13 December 2012

olilnuchyk

Кафедра кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Олійничук, Роман Петрович Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олійничук Роман Петрович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 251 с.
 2. Олійничук, Роман Петрович Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олійничук Роман Петрович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 19 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Олійничук, Р. Проблеми формування правової свідомості та правової культури в українському суспільстві [Електронний ресурс] / Р. Олійничук // Юридичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 58-60.
 2. Олійничук, Р. Дискусійні аспекти становлення і розвитку українського громадянського суспільства / Р. Олійничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2006. – № 14. – С. 84-88.
 3. Олійничук, Р. П. Характеристика видів і розмірів покарань за групове порушення громадського порядку [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – ч.ІІ. – С. 183-187.
 4. Олійничук, Р. П. Злочинність проти довкілля: аналітичні аспекти у вітчизняному просторі [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Електронне наукове фахове видання “Порівняльно-аналітичне право”. – 2016. - №1. – С. 282-284.
 5. Олійничук, Р. П. Оцінка інвестиційного клімату в Україні та шляхи його покращення / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Астон, 2012. – Вип. 1 (2). – С. 231-237.
 6. Олійничук, Р. П. Правовий механізм податкового адміністрування в Україні / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Вектор, 2013. – Вип. 1 (3). – С. 218-225.
 7. Олійничук, Р. П. Проблеми формування  кредитних відносин: економічний та правовий механізм / Р. П. Олійничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 104-107.
 8. Олійничук, Р. П. Соціально-нормативне розуміння та характерні ознаки громадського порядку / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2007. – Вип. 32. – С.103-111.
 9. Олійничук, Р. П. Основи попередження групового порушення громадського порядку / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2008. – Вип. 33. – С. 201-207.
 10. Олійничук, Р. П. Специфічні особливості визначення суб’єкта групового злочину проти громадського порядку (ст. 293 КК України) / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Інститут міжнародних відносин, 2008. – Вип.75, ч. 2. – С. 270-278.
 11. Олійничук, Р. П. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки групового порушення громадського порядку / Р. П. Олійничук // Вісник Донецького національного університету. Сер. В “Економіка і право”. – 2009. – № 2. – С. 369-373.
 12. Олійничук, Р. П. Визначення окремих ознак об’єктивної сторони групового порушення громадського порядку / Р. П. Олійничук // Митна справа. – 2010. – № 1 (67), ч. 2. – С. 239-243.
 13. Олійничук, Р. П. Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Часопис Академії адвокатури України. – К., – 2009. – № 3. – С. 215-222.
 14. Олійничук, Р. П. Відмежування групового порушення громадського порядку від суміжних злочинів [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Форум права. – Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2009. – № 2. – С. 301-308.
 15. Олійничук, Р. П. Групове порушення громадського порядку за кримінальним законодавством пострадянських країн: компаративний аналіз [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Право і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 104-108.
 16. Олійничук, Р. П. Генезис вітчизняного кримінального законодавства про відповідальність за групове порушення громадського порядку в дореволюційному періоді [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (55). – С. 185-193.
 17. Олійничук, Р. П. Ретроспективний аналіз кримінального законодавства про відповідальність за групове порушення громадського порядку пост-революційного періоду [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2012. – Вип. № 2 (59). – С. 48-56.
 18. Олійничук, Р. П. Еволюція та сучасний зміст поняття «громадський порядок» у теорії кримінального права [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Право і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 190-194.
 19. Олійничук, Р. П. Становлення законодавчої норми про кримінальну відповідальність за групове порушення громадського порядку в незалежній Україні [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – № 4. – С. 164-169.
 20. Олійничук, Р. П. Громадський порядок як родовий об’єкт злочину [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1. – С. 276-282.
 21. Олійничук, Р. П. Екологічна безпека як кримінально-правова категорія: онтологічний аспект [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 1. – С. 178-181.
 22. Олійничук, Р. П. Компаративний аналіз кримінального законодавства про злочини проти довкілля окремих пострадянських країн [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 3. – С. 147-150.
 23. Олійничук, Р. П. Розмежування групового порушення громадського порядку з масовими заворушеннями [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 171-175.
 24. Олійничук, Р. Групове порушення громадського порядку та хуліганство: проблеми розмежування [Електронний ресурс] / Р. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 138-141.
 25. Олійничук, Р. Ідентифікація відмінностей між груповим порушенням громадського порядку та блокуванням транспортних комунікацій, а також захопленням транспортного підприємства [Електронний ресурс] / Р. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 83-86.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури [Текст] : монографія / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.] ; за заг. ред. Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 182 с.
 

Олійничук Олександра Іванівна

Published on 24 February 2016

1450450634 1443602308 olynichuk-oleksandra-vanvnaКафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Олійничук, Олександра Іванівна Витрати, доходи та прибуток у системах обліку й аналізу лісогосподарських підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Олександра Іванівна Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 254 с.
 2. Олійничук, Олександра Іванівна Витрати, доходи та прибуток у системах обліку й аналізу лісогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олександра Іванівна Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Олійничук, О. І. Конценція обліку витрат і доходів у менеджменті лісогосподарських підприємств [Текст] / О. І. Олійничук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8. – С. 242-249.
 2. Олійничук, В. М. Принципи формування та система властивостей корисності фінансової звітності [Текст] / В. М. Олійничук, О. І. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 9. – С. 185-195.
 3. Олійничук, О. І. Теоретичні аспекти системи менеджменту підприємства в умовах мінливої ринкової економіки [Текст] / О. І. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 77-81.
 4. Задорожна, О. І. Лісове господарство України: проблеми становлення і національної стратегії сталого розвитку / О. І. Задорожна // Наукові студії : наук. журнал. – Тернопіль : ТКІ, 2007. – Вип. 1. – С. 14-21.
 5. Задорожна, О. І. Теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів підприємств лісового господарства / О. І. Задорожна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 1 (17). – С. 207-211.
 6. Олійничук, О. І. Прибуток як обліково-аналітична категорія ринкової економіки / О. І. Олійничук // Наукові студії : наук. журнал. – Тернопіль : ТКІ, 2009. – Вип. 5. – С. 22-31.
 7. Олійничук, О. І. Дуалістичність у трактуванні сутності категорії «витрати» / О. І. Олійничук // Наукові студії : наук. журнал. – Тернопіль : ТКІ, 2010. – Вип. 9. – С. 42-48.
 8. Олійничук, О. І. Документування господарських операцій в умовах автоматизації обліку / О. І. Олійничук // Наукові студії : наук. журнал. –  Тернопіль : ТКІ, 2013. – Вип. 14. – С. 121-126.
 9. Задорожна, О. І. Організація обліку на підприємствах лісової галузі: сучасний стан і шляхи вдосконалення / О. І. Задорожна // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8 (86). – С. 207-213.
 10. Задорожна, О. І. Облік та економічна оцінка побічної продукції лісового господарства / О. І. Задорожна // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4 (10). – С. 81-85.
 11. Олійничук, О. І. Особливості лісогосподарського виробництва та підвищення його ефективності  / О. І. Олійничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. – Вип. V, т. 2. – С. 148-154.
 12. Олійничук, О. І. Концептуальна основа аналізу витрат і доходів підприємств лісової галузі / О. І. Олійничук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23, ч. 2. – С. 215-219.
 13. Олійничук, О. І. Методика обліку витрат на виготовлення продукції підприємств лісової галузі та її вдосконалення / О. І. Олійничук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. − Вип. 20.1. – С. 231-238.
 14. Олійничук, О. І. Формування системи внутрішньої звітності лісогосподарських підприємств / О. І. Олійничук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 259, т. І. – С. 270-278.
 15. Олійничук, О. І. Організаційно-методичні аспекти обліку фінансового результату операційної діяльності підприємств  / О. І. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2 (16). – С. 114-120.
 16. Олійничук, О. І. Аналітична робота на підприємствах лісового господарства: організаційні аспекти / О. І. Олійничук // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 6 (9). – С. 179-183.
 17. Олійничук, О. І. Обліково-інформаційне забезпечення формування й імплементації стратегії економічної безпеки підприємства / О. І. Олійничук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2015. – № 1 (71). – С. 41-47.
 18. Олійничук, О. І. Система аналізу в управлінні підприємством, спрямованому на досягнення економічної безпеки / О. І. Олійничук // Ефективна економіка. – 2015. – № 6.
 19. Олійничук, О. І. Система економічної безпеки держави та рівні її формування: концептуальні аспекти / О. І. Олійничук // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 1(48). – С. 93-100.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Олійничук, О. І. Економічна злочинність та методи боротьби з нею [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.
 2. Олійничук, О. І. Сучасні наукові дослідження в галузі економічної безпеки [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 16 с.
 

Page 1 of 5