Сидор Ірина Петрівна

Published on 30 August 2011

Sydor

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сидор, Ірина Петрівна Податки на споживання в Україні : фіскальні ефекти і цінові наслідки [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ірина Петрівна Сидор. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 198 c.
 2. Сидор, Ірина Петрівна Податки на споживання в Україні : фіскальні ефекти і цінові наслідки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ірина Петрівна Сидор. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 c.

СТАТТІ:

 1. Сидор І. Вітчизняні реалії бюджетного фінансування промисловості, енергетики і будівництва: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення / Ірина Сидор // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 4. – С. 64-71.
 2. Сидор І. Фінансова політика держави: теоретичні аспекти та практична реалізація в Україні / Ірина Сидор // Світ фінансів. – 2009. –№ 4. – С. 44-53.
 3. Сидор І. Цінові аспекти податків на споживання: теоретична концептуалізація / Ірина Сидор // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 125-134.
 4. Сидор І. Акцизний збір у регулюванні соціально-економічних процесів в регіоні / І. Сидор // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 16. – С. 99-102.
 5. Сидор І. П. Виконання місцевих бюджетів в Україні: практика та проблематика [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Вісник Національного університету водного господарства і природокористування : зб. наук. праць. – Рівне, 2009. – Вип. 2 (46). – С. 277-287.
 6. Сидор І. П. Передумови та наслідки запровадження податку на додану вартість в Україні / І. П. Сидор, Т. М. Возняк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 4. – С. 11-16.
 7. Сидор І. П. Практика та проблематика контрольно-перевірочної роботи органів державної податкової служби України [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог : в-во Національного університету «Острозька академія», 2010. Вип. 13. – С. 48-56.
 8. Сидор І. Фіскальний та регулюючий вплив акцизного збору на процеси ціноутворення / І. Сидор // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 6. – С. 165-172.
 9. Сидор, І. Неподаткові надходження в контексті наповнення державного та місцевих бюджетів України / І. Сидор // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 113-122.
 10. Сидор, І. П. Бюджетне регулювання економіки : дослідження сутності [ Електронний ресурс ] / І. П. Сидор // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки – 2012. – Вип. 21. – С. 237-244.
 11. Сидор, І. П. Державне регулювання цін на продовольчі товари: вітчизняна практика та необхідність її удосконалення [ Електронний ресурс ] / І. П. Сидор// Галицький економічний вісник. – 2012 – № 1 (34) – С. 25-30.
 12. Сидор, І. Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів : проблеми формування та резерви зростання / Ірина Сидор // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 20-29.
 13. Сидор, І. Бюджетна політика у функціонуванні соціальної сфери: проблеми визначення ефективності / Ірина Сидор // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 31-41.
 14. Парижак, Н. В. Фінансові ресурси підприємницьких структур і непряме оподаткування / Н. В. Парижак, І. П. Сидор // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2003. – Вип. 7. – С. 265-269.
 15. Сидор, І. П. Цінові аспекти податкового навантаження / І. П. Сидор // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу ТАНГ. – 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 196-199.
 16. Сидор, І. П. Митні платежі як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності / І. П. Сидор // Науковий вісник Волинського державного університету. – 2005. – № 1. – С. 242-248.
 17. Сидор, І. П. Податок на додану вартість в контексті ринкового ціноутворення [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Наука і економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницького екон. ун-ту. – Хмельницький, 2008. – № 1 (9). – С. 166-172.
 18. Сидор, І. П. Фінансова політика держави: теоретичні аспекти та практична реалізація в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 44-53.
 19. Сидор, І. П. Організація діяльності та фінансове забезпечення закладів професійно-технічної освіти в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 3. – С. 156-168.
 20. Сидор, І. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави [Електронний ресурс] / Ірина Сидор // Світ фінансів. – 2013. – № 3. – С. 19-29.
 21. Сидор, І. П. Функції держави та необхідність їх бюджетного фінансування [Електронний ресурс] / І. П. Сидор, В. М. Булавинець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – 2013. – № 23. – С. 123-127.
 22. Коваль, С. Л. Бюджетні видатки у забезпеченні економічного зростання [Електронний ресурс] / І. П. Сидор, С. Л. Коваль // Наука й економіка. – 2014. – № 3 (35). – С. 18-24.
 23. Sydor, I. The functions of the state and the need for their budget financing [Electronic resource] / I. Sydor, V. Bulavynets.
 24. Сидор, І. Виконання бюджету за доходами: сучасні реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Ірина Сидор.
 25. Сидор, І.П. Бюджетна підтримка розвитку промисловості в Україні [Електронний ресурс] / І.П. Сидор // Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін. Збірник матеріалів доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 22-23.10.2009 р.) - Тернопіль: ТНЕУ, 2009. - Частина 2. - С. 270-273.
 26. Сидор, І. П. Бюджетне забезпечення соціального захисту населення: теоретичні аспекти і вітчизняна практика / І. П. Сидор // Ефективна економіка : електронне фахове видання. – 2015. – № 9.
 27. Сидор, І. П. Податковий і неподатковий механізми наповнення місцевих бюджетів в Україні / Ірина Петрівна Сидор // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 9. – С. 41-48.
 28. Сидор, І. Управління соціальним розвитком територіальної громади: проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Ірина Сидор.
 29. Сидор, І. П. Проблеми реалізації бюджетних програм розвитку економічної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фінансове забезпечення діяльності субєктів господарювання", м. Кременчук 19-20.02.2015 р. - С. 141-144.
 30. Сидор, І. Фінансова політика та її місце у професійній підготовці державних службовців [Електронний ресурс] / Ірина Сидор // Збірник матеріалів круглого столу "Підготовка фахівців за спеціальністю "Державна служба" в контексті адміністративної реформи". (Тернопіль, 20.05.2011 р.). - Тернопіль: Видавництво ТНЕУ "Економічна думка", - 2011. - 137 с.
 31. Сидор, І. П. Державне управління та регулювання паливно-енергетичним комплексом України / І.П. Сидор // Методологічні проблеми фінансової теорії і практики в умовах економічної нестабільності. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу ТНЕУ. Тернопіль: ТНЕУ, 2010. - С. 154-158.
 32. Сидор, І. П. Фіскальний та регулюючий потенціал податку з доходів фізичних осіб в Україні / І. П. Сидор // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Вектор, 2014. – С. 156-162.
 33. Сидор, І. П. Споживчий кошик та рівень життя населення в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Друга Всеукраїнська науково-практична конференція "Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства: погляди науковців та практиків". - Тернопіль: ТНЕУ, 11.04. 2016 р. - С. 107-111.
 34. Сидор, І. П. Загальнодержавні податки і збори в контексті наповнення місцевих бюджетів: реалії вітчизняної практики / І. П. Сидор, Р. М. Корнацька // Інноваційна економіка. – 2018. – № 3-4. – C. 126-133.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 4. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 5. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 6. Сидор, І. П. Фінансове забезпечення економічної діяльності держави в контексті інвестиційно-інноваційних процесів [Текст] / І. П. Сидор // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 173-186.
 7. Сидор, І. П. Фінансування підготовки кадрів в Україні : інвестиційно-інноваційний потенціал [Текст] / І. П. Сидор // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 264-274.
 8. Кізима, Т. О. Оподаткування доходів домогосподарств : інвестиційно-стимулюючий ефект [Текст] / Т. О. Кізима, І. П. Сидор // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 355-363.
 9. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Парижак, Н. В. Ціноутворення (Збірник задач і нормативних актів) [Текст] / Н. В. Парижак, І. П. Сидор. – Тернопіль : Лідер, 2001. – 106 с.
 2. Лободіна, З. М. Бюджетна система у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / З. М. Лободіна, І. П. Сидор, А. В. Дем'янюк ; за ред. З. М. Лободіної. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 280 с.
 3. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 4. Фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [Булавинець В. М., Горин В. П., Сидор І. П.]; за заг. ред. В. П. Горина. - Тернопіль: Вектор, 2017. - 181 с.
 5. Сидор, І. П. Видатки бюджетів на підготовку кадрів [Текст] / І. П. Сидор // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 488-501.
 6. Сидор, І. П. Видатки бюджетів на розвиток промисловості, енергетики і будівництва [Текст] / І. П. Сидор // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 411-420.
 7. Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с.
 8. Державний фінансовий контроль у публічному управлінні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Б. Гупаловська, С. Л. Коваль, В. М. Русін [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 216 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. О. В. Петрушка, І. П. Сидор ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 32 с.
 

Сохацька Олена Миколаївна

Published on 11 November 2011

Sohatska

Кафедра міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри міжнародних економічних відносин

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сохацька, Олена Миколаївна Ф'ючерсні ринки : глобальні тенденції та становлення в Україні [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.05.10 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Миколаївна Сохацька.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 478 с.
 2. Сохацька, Олена Миколаївна Ф'ючерсні ринки : глобальні тенденції та становлення в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.05.10 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Миколаївна Сохацька. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 37 с.
 3. Сохацька, Олена Миколаївна Становлення та функціонування товарних бірж(на прикладі України та країн СНД) [Текст] : дис...канд. екон. наук: 08.00.01 – політична економія / Сохацька Олена Миколаївна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1993. - 144 с.
 4. Сохацька, Олена Миколаївна Становлення та функціонування товарних бірж(на прикладі України та країн СНД) [Текст] : автореф.дис...канд екон.наук: 08.00.01 / Сохацька Олена Миколаївна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1993. - 24 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Данильченко, М. Концепція управління вартістю як основа формування стратегії підприємства / М. Данильченко, О. Сохацька // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2007. – № 8. – С. 12-17.
 2. Сохацька, О. Використання реальних опціонів у корпоративному управлінні / Олена Сохацька, Наталя Расевич // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2005. - Вип. 14. - С. 13-16.
 3. Сохацька, О. Вирішення проблем корпоративного управління шляхом застосування технологій фінансового інжинірингу / Олена Сохацька, Ольга Пробоїв // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 122-130.
 4. Сохацька, О. Деривативи на погоду як інвестиційні фінансові інструменти страхування втрат від природних катаклізмів / Олена Сохацька, Наталія Стрельбіцька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-1. – С. 224-234.
 5. Сохацька, О. Міжнародний фінансовий ринок - детонатор чи індикатор світової економічної кризи? / Олена Сохацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 100-104.
 6. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.
 7. Сохацька, О. М. Інтеграція BALANCED SCORECARD в систему управління вартістю організації [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, Г. Й. Островська.
 8. Сохацька, О. Новий порядок на світовому фінансовому ринку: післякризові проекти і реалії / Олена Сохацька // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 1. – С. 93-107.
 9. Сохацька, О. Нові підходи до класифікації інструментів міжнародних строкових фінансових ринків / О. Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5-2. – С. 11-21.
 10. Сохацька, О. Перспективи використання енергетичних деривативів підприємствами нафтопереробної галузі України [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, Н. Є Стрельбіцька // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 429-436.
 11. Сохацька, О. Перспективи міждержавного регулювання податкових гаваней в умовах формування нового світового економічного порядку / Олена Сохацька, Ірина Морква // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 12. – С. 90-97.
 12. Сохацька, О. Підвищення ефективності управління проектами через впровадження автоматизованих систем / О. Сохацька, Н. Расевич // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 3. – С. 120-129.
 13. Сохацька, О. Підготовка фінансових інженерів: відповідь на виклики глобалізованих фінансових ринків / О. Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/2. – С. 26-32.
 14. Сохацька, О. Фінансовий шторм на світовому ринку цінних паперів 2007-2008 років: причини та наслідки / Олена Сохацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 193-200.
 15. Сохацька, О. Формування нової парадигми корпоративного управління в глобальному середовищі / О. Сохацька // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 24-40.
 16. Сохацька, О. Фрактальна розмірність міжнародних ф'ючерсних ринків як характеристика їх економічної природи / О. Сохацька // Журнал європейської економіки. – 2004. – № 3. – С. 290-320.
 17. Сохацька О. М. Глобальні дисбаланси у світовій економіці: основні ідеї та гіпотези [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, О. М. Войтенко // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2010. – Вип. 43. – С. 202-212.
 18. Сохацька, О. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі / Олена Сохацька, Людмила Гаврилюк-Єнсен, // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С. 217-224.
 19. Сохацька, О. Технічний аналіз біржових цін та курсів на сучасних фінансових ринках / О. Сохацька // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 26-30.
 20. Сохацька, О. Сучасні тенденції розвитку світових ф”ючерсних ринків: уроки для України / Олена Сохацька // Журнал Європейської економіки. – 2002. – № 2. – С. 212-227.
 21. Сохацька, О. Монетизація соціальних медіа у глобальному інформаційному просторі / Олена Сохацька, Тарас Олексин // Журнал європейської економіки. – 2012. – № 1, т. 11. – С. 104-114.
 22. Сохацька, О. Біржова спекуляція: ретроспективний аналіз наукової думки / Олена Сохацька // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 127-134.
 23. Сохацька, О. М. Аналіз основних тенденцій розвитку інтеграційних процесів підприємств аграрної сфери і переробних галузей / О. М. Сохацька, А. А. Шевченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 103-106.
 24. Сохацька, О. М. Строкові контракти з валютою / О. М. Сохацька // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 258-265.
 25. Юрій, С. Становлення і розвиток українського ринку цінних паперів та його інтеграція до світового (аналітична записка за матеріалами Тринадцятої міжнародної наукової конференції, Анталія-2008) / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 165-181.
 26. Сохацька, О. Економічна сутність біржової спекуляції [Електронний ресурс] / Олена Сохацька // Банківська справа. – 2001. – № 6. – С. 14-20.
 27. Сохацька, О. Інноваційні технології управління фінансовими ризиками [Електронний ресурс] / Олена Сохацька.
 28. Сохацька, О. Моделювання кредитного ризику в контексті здійснення операцій з кредитними деривативами [Електронний ресурс] / Олена Сохацька, Тарас Патряк // Світ фінансів. – 2010. – № 2. – С. 87-93.
 29. Сохацька, О. Нова парадигма маркетингу в інформаційній економіці / Олена Сохацька, Тетяна Курант // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 113-120.
 30. Сохацька, О. Похідні фінансові інструменти хеджування портфеля цінних паперів на європейських фондових ринках / Олена Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль, 2001. - Вип. 18, ч. 2. - С. 120-126.
 31. Сохацька, О. Ф’ючерсний контракт як інструмент інвестиційного менеджменту [Електронний ресурс] / Олена Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип. 5. – С. 21-28.
 32. Сохацька, О. Процедура поставки за ф'ючерсними та опціонними контрактами на зарубіжних біржових ринках / Олена Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 213-222.
 33. Сохацька, О. Інвестиційні аспекти економічної інтеграції / Олена Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 259-263.
 34. Сохацька, О. Засади функціонування та особливості маркетингової комунікативної політики компаній мережевого маркетингу / Олена Сохацька, Тарас Демкура // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 100-110.
 35. Сохацька, О. М. Економічна неозалежність: логіка сучасних модифікацій і пошук адекватних відповідей на нові глобальні виклики / О. М. Сохацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 221-222. – Рец. на кн. : Резнікова Н. В. Глобальна економічна залежність : сучасна парадигма та детермінанти модифікації : монографія / Н. В. Резнікова. – 2013.
 36. Сохацька, О. Криптовалюти: засіб платежу чи інвестиційний інструмент? [Електронний ресурс] / Олена Сохацька, Тетяна Курант // Перші наукові читання пам’яті С. І. Юрія :зб. наук. праць [м. Тернопіль, 26 листоп. 2015 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 42-46.
 37. Сохацька, О. Інвестиційна діяльність пенсійних фондів у глобальній економіці: посткризові корекції / Олена Сохацька, Ярослава Мудра-Рудик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 337-347.
 38. Сохацька О. М. Стратегічне маркетингове управління / О. М. Сохацька, Н. З. Лагоцька // Журнал європейської економіки. – 2013. – № 1, т. 12. – С. 120-123.
 39. Sokhatska, O. Directions of cluster systems adaptation developed countries production organization to new challenges of Ukrainian economic evolvement [Electronic resource] / Olena Sokhatska, Yevheniy Kurylyak.
 40. Сохацкая, Е. Тенденции развития кластерных форм организации производства [Электронный ресурс] / Елена Сохацкая, Евгений Куриляк.
 41. Сохацька, О. Деривативи на електроенергію: особливості специфікації контрактів європейських енергетичних бірж [Електронний ресурс] / Олена Сохацька, Наталія Полікевич // Світ фінансів. – 2015. – № 3. – С. 49-61.
 42. Кластери у світовій та європейській економіці / Андрій Крисоватий, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2013. - Вип. 4. - С. 131-142.
 43. Сохацька, О. М. Сучасні тенденції на світовому ринку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії / О. М. Сохацька, Н. Є. Стрельбіцька // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит : общегосуд. науч.-производ. и информац. журнал. – Харьков, 2011.
 44. Sokhatska, О. М. Сredit derivatives: prospects of usage in the formation of a new global financial order  / O. M. Sokhatska, Iryna Morkva // Banks and Banks Systems. – 2010. – Вип. 4. – С. 102-107.
 45. Сохацька, О. М. Напрями посткризового реформування систем пенсійного забезпечення в глобальній економіці / О. М. Сохацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 5-2.
 46. Сохацька, О. М. Трансакційні витрати комунікаційного середовища хлібопекарських підприємств / О. М. Сохацька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – Т. 2. – С. 88-95.
 47. Sokhatska, О. М. New Approaches to Measuring Information Society and Digital Divide Dynamics between the EU Member-States / O. M. Sokhatska // Nauka I Studia (Polska). Economics. – Premysl, 2010. – № 5 (29). – P. 5-16.
 48. Sokhatska, О. М.  Adaptation of the Experience of Cluster Production Systems in Developed Nations to the New Challenges of Economic Evolvement in Ukraine / O. M. Sokhatska // Regional development, entrepreneurship and local production systems. Project N 295050 “Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond)” (FOLPSEC). Faculty of Economics Matej Bel University in Banská Bystrica. – 2015. – С. 112-119.
 49. Сохацька, О. М. ETF-інноваційний фінансовий інструмент світового ринку капіталів [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, Н. Є. Стрельбіцька // Вісник Української академії банківської справи. – Суми, 2012. – № 2. – С. 12-21.
 50. Сохацька, О. Підвищена волатильність біржових цін на енергетичні ресурси як ілюстрація нових реалій розвитку світової економіки у другій декаді ХХІ століття / Олена Сохацька // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 7-20.
 51. Сохацька, О. М. Удосконалення банківського обслуговування в контексті забезпечення фінансової інклюзії / О. М. Сохацька, С. В. Кириленко // Фінанси України. – 2019. – № 6. – С. 118-128.
 52. Європа без кордонів: економічна, політична, цивілізаційно-культурна інтеграція / А. Крисоватий, Є. Савельєв, І. Зварич [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 219-236.
 53. Сохацька, О. Вплив маркетингу соціальних медіа на купівельну поведінку споживача: концептуальні аспекти / Олена Сохацька, Сідхарх // Журнал європейської економіки. – 2019. – Т. 18, № 2. – С. 228-241.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сохацька, О. М.Міжнародний ринок послуг в умовах транснаціоналізації економіки [Текст] : монографія / О. М. Сохацька, Ю. В. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 279 с. – Із змісту : Сохацька, О. М. – С. 140–148.
 2. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.
 3. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 4. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 5. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
 6. Сохацька, О. М. Ф'ючерсні ринки [Текст] : монографія / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 408 с.
 7. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 8. Куриляк, Є. Ю. Напрями формування інноваційних регіональних кластерів : зарубіжний досвід та Україна [Текст] / Є. Ю. Куриляк, О. М. Сохацька // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 260-268.
 9. Бригадир, В. О. Соціально-економічна стратифікація країн Європейського Союзу : регіональний аспект [Текст] / В. О. Бригадир, О. М. Сохацька // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 129-142.
 10. Полікевич, Н. І. Інфраструктурні новації на регіональних енергетичних ринках Європи [Текст] / Н. І. Полікевич, О. М. Сохацька // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 158-170.
 11. Курант, Т. І. Регіони в процесах формування глобальних логістичних утворень [Текст] / Т. І. Курант, О. М. Сохацька // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 171-186.
 12. Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька [та ін.] ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 416 с.
 13. Сохацька, О. М. Особливості сучасного етапу формування нової парадигми маркетингу у глобальній економіці [Текст] / О. М. Сохацька, Т. І. Курант // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 28-40.
 14. Сохацька, О. М. Класифікація нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії [Текст] / О. М. Сохацька // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 55-61.
 15. Сохацька, О. М. Критичний аналіз технологій виробництва енергії з альтернативних джерел [Текст] / О. М. Сохацька // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 62-79.
 16. Сохацька, О. М. Фінансові моделі розвитку галузі альтернативної енергетики [Текст] / О. М. Сохацька // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 94-106.
 17. Микитюк, М. В. Економічні виміри нового світового економічного порядку [Текст] / М. В. Микитюк, О. М. Сохацька // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 322-345.
 18. Сохацька, О. М. Фінансизація світової економіки [Текст] / О. М. Сохацька // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 215-227.
 19. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Сохацька, О. М. Біржова справа [Текст] : підручник / О. М. Сохацька. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – Тернопіль : Карт-бланш, 2008. – 632 с.
 2. Сохацька, О. М. Біржова справа [Текст] : Підручник / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Карт - бланш, 2003. – 602 с.
 3. Сохацька, О. М. Інструменти фондового ринку : зарубіжний досвід та практика України [Текст] / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 45 с.
 4. Сохацька, О. М. Міжнародні ф'ючерсні ринки : теоретико-методологічні аспекти [Текст] / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 454 с.
 5. Сохацька, О. М. Ситуаційна вправа "Коли ризики не перешкода успішному бізнесу" [Текст] / О. М. Сохацька // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 297-311.
 6. Сохацька, О. М. Ситуаційна вправа "Фінансова криза" учнівського зошита" [Текст] / О. М. Сохацька // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 312-337.
 7. Сохацька, О. М. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, І. В. Роговська-Іщук, С. І. Вінницький. – К. : Кондор, 2014. – 358 с.
 8. Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.
 9. Біржова справа [Текст] : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко [та ін.] ; за наук. ред. О. М. Сохацької. - 3-тє вид., переробл., змін. та доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 655 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Європейська інтеграція і Україна : радикальні економічні реформи : аналіт. зап. [за підсумками Двадцятої міжнар. наук. конф., (13–27 вересня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина)]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 

Сенів Галина Василівна

Published on 06 February 2015

Кафедра економіко-математичних методів

1333029036 vikladach-senv-g.v

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Попіна, С. Оптимізація запасів при випадковому попиті на ресурс / Степан Попіна, Олеся Мартинюк, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 132-138.
 2. Іващук, О. Оцінка рівня рентабельності надання кредитів при можливих затримках повернення інвестованих коштів / Олег Іващук, Наталія Дзюбановська, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 1. - С. 78-88.
 3. Пласконь, С. А. Оптимізація управління банківськими операціями [Електронний ресурс] / С. А. Пласконь, Г. І. Кармелюк, Г. В. Сенів // Технологічний аудит та резерви виробництва : зб. наук. праць . – Харків : Технологічний центр, 2014. – № 3/3 (17). – С. 14-17.
 4. Кармелюк, Г. Математичне моделювання впливу зовнішнього боргу України на рівень життя населення / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 21-38.
 5. Кармелюк, Г. Моделювання взаємозв’язку державного та гарантованого державою зовнішнього боргу України з дефіцитом бюджету і витратами та заощадженнями населення / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 58-80.
 6. Кармелюк, Г. Економетричне оцінювання пенсійного забезпечення в Україні / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2. – С. 48-59.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Економетрика. Економетрія [Текст] : комплексні практ. індивідуальні завдання / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 68 с.
 2. Методичні вказівки до вивчення розділу "Математична статистика" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 118 с.
 3. Методичні вказівки до вивчення розділу "Теорія ймовірностей" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 147 с.
 4. Комплексні практичні індивідуальні завдання з теорії ймовірностей та математичної статистики [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 62 с.
 5. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання тренінгових завдань / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 28 с.
 6. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання КПІЗ / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 72 с.
 

Сисоєва Інна Миколаївна

Published on 21 February 2012

sysoyeva-inna-mikolayivna

Кафедра економіки, обліку та оподаткування Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сисоєва, Інна Миколаївна Облікова політика у формуванні інформації для управління в кондитерській промисловості України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Інна Миколаївна Сисоєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 236 с.
 2. Сисоєва, Інна Миколаївна Облікова політика у формуванні інформації для управління в кондитерській промисловості України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Інна Миколаївна Сисоєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 19 с.

Публікації

Статті:

 1. Сисоєва, І. М. Прогнозування прибутку підприємства в залежності від методів облікової політики / І. М. Сисоєва // Економіка та держава.– 2010.– № 10.– С. 93-94.
 2. Сисоєва, І. М. Облікова політика як складова інформаційних ресурсів підприємства [Електронний ресурс] / І. М. Сисоєва // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2008. – Вип. 4, т. 1. – С. 236-240.
 3. Ясишена, В. В. Методика проведення аналізу грошових потоків підприємств / В. В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 131-139.
 4. Ясишена, В.В. Відображення дебіторської заборгованості в обліковій політиці підприємств [Електронний ресурс] / В.В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Ефективна економіка. – 2012. – № 10.
 5. Балазюк, О. Ю. Оцінка та аналіз ефективності впровадження інформаційних технологій у процес управління / О. Ю. Балазюк, І. М. Сисоєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2014. – № 22. – С. 35-40.
 6. Сисоєва, І. М. Напрямки розвитку сфери послуг у Вінницькій області / І. М. Сисоєва, В. В. Ясишена // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 145-154.
 7. Сисоєва, І. М. Діяльність підприємств сфери послуг м. Вінниці / І. М. Сисоєва, В. В. Ясишена // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 300-306.
 8. Сисоєва, І. М. Особливості аудиту облікової політики підприємств / І. М. Сисоєва // Галицький економічний вісник. – 2007. – Вип. 4 (15). – С. 188-192.
 9. Сисоєва, І. М. Облікова політика як конституція підприємства щодо генерування інформаційних ресурсів / І. М. Сисоєва // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2008. – Вип. 4 (13), ч. 1. – С. 404-409.
 10. Сисоєва, І. М. Передумови виникнення облікової політики: історичний аспект / І. М. Сисоєва // Галицький економічний вісник. – 2008. – Вип. 2 (17). – С. 143-146.
 11. Сисоєва, І. М. Облікова політика: принципи формування та призначення / І. М. Сисоєва // Галицький економічний вісник. – 2008. – Вип. 6 (21). – С. 139-143.
 12. Сисоєва, І. М. Структурно-логічна схема розкриття змісту облікової політики / І. М. Сисоєва, Н. В. Гордополова // Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства : зб. наук. праць. – Донецьк, 2011. – Вип. 5. – С. 104-108.
 13. Сисоєва, І. М. Особливості облікової політики для промислових підприємств різних масштабів / І. М. Сисоєва, О. Ю.Балазюк // Ефективна економіка. – 2014. – № 11.
 14. Клевец, В. Б. Формирование моделей учетной политики предприятий в зависимости от размера бизнеса: конкретизация их особенностей / В. Б. Клевец, И. Н. Сысоева // Международный бухгалтерский учёт. – 2013. – № 45 (291). – С. 290-314.
 15. Сисоєва, І. М. Особливості моделювання облікових процесів / І. М. Сисоєва // Ефективна економіка. – 2010. – Вип. 10. – С. 45-51.
 16. Сисоєва, І. М. Фактори впливу на вибір облікової політики / І. М. Сисоєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – Вип. 12. – С. 86-90.
 17. Сисоєва, І. М. Сутність соціального аудиту, його параметри та методи / І. М. Сисоєва, О. Ю. Балазюк, О. Б. Погріщук // Економіка та держава. – 2019. – № 11. – С. 46-49.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Наукові основи економічного розвитку України та світу : кол. моногр. / за заг. ред. О. В. Царенко, С. В. Коляденко, В. П. Ільчука. – Д. : НГУ, 2014. – 326 с. – Із змісту : Сисоєва, І. М. Формування облікової політики різних за обсягом підприємств / І. М. Сисоєва, О. Ю. Балазюк. 
 

Сліпченко Тетяна Олександрівна

Published on 29 August 2011

Тетяна Олександрівна Сліпченко

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сліпченко, Тетяна Олександрівна Механізм монетарного регулювання за умов транзитивної економіки [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Тетяна Олександрівна Сліпченко. – Т. : ТНЕУ, 2011. – 216 с.
 2. Сліпченко, Тетяна Олександрівна Механізм монетарного регулювання за умов транзитивної економіки [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Тетяна Олександрівна Сліпченко. – К. : НАНІСЕІМВ, 2011. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ:

 1. Сліпченко Т. Вибір оптимального режиму монетарної політики в Україні в контексті європейського досвіду / Тетяна Сліпченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 29-36.
 2. Сліпченко Т. Механізм ринку цінних паперів у реалізації монетарної політики центральних банків країн ЄС: уроки для України / Тетяна Сліпченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 5. – С. 178-186.
 3. Сліпченко Т. Монетарний механізм макроекономічної координації економічного зростання / Тетяна Сліпченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 4. – С. 77-85.
 4. Сліпченко Т. Напрямки гармонізації вітчизняного монетарного механізму в світлі сучасних інтеграційних процесів / Тетяна Сліпченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 5. – С. 273-281.
 5. Сліпченко Т. О. Структурні та функціональні особливості монетарного механізму в країнах ЄС і перспективи розвитку інтеграційних зв'язків з Україною / Т. О. Сліпченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 176-183.
 6. Сліпченко. Т. О. Теоретичний аналіз монетарних режимів та критерії його вибору для України / Т. О. Сліпченко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.10. – С. 232-238.
 7. Cліпченко, Т. О. Реформування монетарної політики в умовах фінансової глобалізації / Т.О. Сліпченко // Наука й економіка. – 2012. - № 1(25). С. 89-94.
 8. Cліпченко, Т. Монетарні інструменти регулювання пропозиції та попиту на гроші в Україні[Електронний ресурс]/ Тетяна Сліпченко // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2005. – Вип. 10. –С. 89-94.
 9. Радчишина, Т. Вплив монетарних інструментів на фізичні змінні національної економіки / Т. Радчишина // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2003. – №14. – С.12-15.
 10. Ковальчук, В'ячеслав Інноваційне забезпечення розвитку е-банкінгу в процесі становлення нової економіки / В'ячеслав Ковальчук, Тетяна Радчишина // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – №5/1. – С. 72-76.
 11. Сліпченко, Т. О. Незалежність центрального банку в системі факторів фінансової стабільності [Електронний ресурс] / Т. О. Сліпченко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2012. –Вип. 1, т. 2. – С. 284-289.
 12. Сліпченко, Т. О. Транспарентність монетарної політики в контексті її впливу на фінансову стабільність [Електронний ресурс] / Т. О. Сліпченко // Економічний простір. – 2014. – № 83. – С. 130-138.
 13. Радчишина, Т. Поява електронних грошей і трансформація функцій центрального банку / Т. Радчишина // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – №3. – С.50-56.
 14. Сліпченко, Т. О. Інституціональні трансформації органів монетарної влади за умов фінансової нестабільності / Тетяна Олександрівна Сліпченко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 1. – С. 206-211.
 15. Гайда, Ю. І. Сегментація ринку стоматологічних послуг в Україні за географічним принципом / Юрій Іванович Гайда, Тетяна Олександрівна Сліпченко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Т. 27, № 1. – С. 18-27.
 16. Сліпченко, Т. О. Генезис функцій центрального банку як вузлового елемента монетарного механізму в умовах ринкової економіки     / Т. О. Сліпченко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2003. – Вип. 182 : в 3 т., т. 1. – С. 189-196.
 17. Сліпченко, Т. О. Монетарна політика та стабілізаційні процеси в постсоціалістичних економіках / Т. О. Сліпченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – № 2 – С. 16-24.
 18. Сліпченко, Т. О. Економічна сутність і структура монетарного механізму та інструментарій його дослідження / Т. О. Сліпченко, В. М. Ковальчук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2008. – Вип. 239 : в  5 т., т. 5. – С. 1128-1135.             
 19. Сліпченко, Т. О. Механізм монетарної трансмісії в сучасних теоріях грошово-кредитного регулювання / Т. О. Сліпченко // Культура народів Причорномор’я. Сер. Економічні науки. – Сімферополь, 2009. – № 11. – С. 286-294.
 20. Сліпченко, Т. О. Таргетування інфляції в монетарних режимах ЄЦБ та країн Центральної і Східної Європи: перспективи для України / Т. О. Сліпченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –  2010. Вип. 5-2. – С. 248-256.
 21. Сліпченко, Т. О. Напрямки оптимізації монетарної трансмісії за умов транзитивної економіки / Т. О. Сліпченко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.18. – С. 250-255.
 22. Сліпченко, Т. О. Гносеологічні засади побудови механізму монетарного регулювання / Т. О. Сліпченко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 750. – C. 3-8.
 23. Сліпченко, Т. О. Еволюція режиму інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / Т. О. Сліпченко // Бізнес Інформ. – 2016. – № 7. – С. 12-16.
 24. Сліпченко, Т. О. Теоретичні основи функціонування механізму інфляційного таргетування [Електронний ресурс] / Т. О. Сліпченко // Ефективна економіка. - 2016. - № 6.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 2. Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія [Текст] : у 3-х т. Т. 2. Терміни і категорії. Показники, методи і моделі. Бюджетні системи і реформи. Фінансові інститути. Фінансове та бюджетне законодавство / Н. І. Атамась, А. С. Бабенко, В. Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко. - К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. - 648 с.
 3. Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3 т. / за ред. д.е.н., проф. Т. І. Єфименко. – К., 2010. – Т. 2. – Із змісту : Сліпченко, Т. О. Рахунок  валютний / Т. О. Сліпченко, В. В. Козюк. – С. 458-460.
 

Служинська Леся Богданівна

Published on 14 March 2013

sluzhinska-lesya-bogdanvna

Кафедра німецької мови

Вчене звання: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Служинська, Леся Богданівна Підготовка майбутнього менеджера-економіста до професійної самореалізації [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Служинська Леся Богданівна . – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 281 с.
 2. Служинська, Леся Богданівна Підготовка майбутнього менеджера-економіста до професійної самореалізації [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Служинська Леся Богданівна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2012. - 20 с.

СТАТТІ:

 1. Служинська, Л.Б. Акмеологічний підхід у процесі формування готовності у майбутніх менеджерів-економістів до професійної самореалізації [Електронний ресурс] / Л. Б. Служинська.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Служинська, Л. Б. Пiдгoтoвка майбутньoгo мeнeджeра-eкoнoмiста дo прoфeсiйнoї самoрeалiзацiї [Електронний ресурс] : монографія / Л. Б. Служинська. - Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. - 276 с.
 2. Козак, Т. Б. Розвиток іншомовної компетентності студентів : лінгво-дидактичний аспект [Текст] = Entwicklung der fremdsprachigen Kompetenz der Studenten : linguodidaktischer Aspekt : монографія / Т. Б. Козак, Л. Б. Служинська. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2017. – 197 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Німецька мова [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. М. З. Кузів, Л. Б. Служинська, І. О. Полигач. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 132 с.
 

Page 1 of 20