Алексеєнко Людмила Михайлівна

alekseenkoКафедра обліку та фінансів ІФННІМ

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри обліку та фінансів ІФННІМ, професор кафедри фінансів суб'єктів господарювання і страхування

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Алексеєнко, Людмила Михайлівна Ринок фінансового капіталу в економічній системі України [Текст] : дис. ... доктора екон. наук : 08.04.01 / Людмила Михайлівна Алексеєнко. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 429 с.
 2. Алексеєнко, Людмила Михайлівна Ринок фінансового капіталу в економічній системі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / Людмила Михайлівна Алексеєнко. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 36 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Алексеєнко, Л. Вплив державного регулювання економіки на становлення інституту ринку / Людмила Алексеєнко // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 29-33.
 2. Алексеєнко, Л. М. Інституціональні засади стабілізації економічної системи України в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, М. Д. Алексеєнко // Наука й економіка. – 2009. – № 3, т. І. – С. 304-309.
 3. Алексеєнко, Л. М. Моніторинг учасників фінансового ринку: реалії та пріоритетні напрями гарантування національної безпеки [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, Н. В. Савчук // Наука й економіка. – 2010. – № 4. – С. 7-11.
 4. Алексеєнко, Л. Передумови і пріоритети інтеграції ринку фінансового капіталу України у світову фінансову систему / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 113-118.
 5. Алексеєнко, Л. Підвищення стійкості економіки до фінансових криз: історичний конспект та закономірності / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 89-92.
 6. Алексеєнко, Л. Підвищення стійкості економіки України до світових фінансових криз / Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2008. – № 1. – С. 92-95.
 7. Алексеєнко, Л. М. Пріоритетні напрями задіяння фінансово-кредитних важелів в систему регіонального управління економікою [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, Л. В. Кузнєцова, Я. М. Фаріон // Наука й економіка. – 2006. – № 4. – С. 5-6.
 8. Алексеєнко, Л. Ринок корпоративних фінансових і страхових послуг в умовах інтеграційних процесів / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 146-152.
 9. Алексеєнко, Л. М. Розвиток депозитарного забезпечення ринку цінних паперів як каталізатор залучення іноземного капіталу [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, М. Д. Алексеєнко // Наука й економіка. – 2010. – № 2. – С. 7-10.
 10. Алексеєнко, Л. Розвиток ринку фінансових і страхових послуг у посткризовий період / Людмила Алексеєнко, Наталія Савчук // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 189-195.
 11. Алексеєнко, Л. Світові економічні кризи і Україна: заходи антикризового управління з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу / Л. Алексеєнко // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 181-188.
 12. Алексеєнко, Л. Теоретичні та інституціональні засади функціонування ринку фінансового капіталу / Людмила Алексеєнко, Людмила Кузнецова // Світ фінансів. – 2006. – № 3. – С. 95-102.
 13. Алексеєнко, Л. Теорія і практика фінансів, грошового обігу і кредиту: реалії та перспективи / Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2004. – № 7. – С. 93-95.
 14. Алексеєнко, Л. М. Розвиток ринку фінансових послуг як запорука економічного зростання / Л. М. Алексеєнко // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 152-156.
 15. Алексеєнко, Л. М. Суперечності взаємодії елементів програмно-цільового методу в процесі бюджетування сфери соціально-культурних послуг / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 190-197.
 16. Алексеєнко, Л. М. Фінансовий капітал в економічній системі держави / Л. М. Алексеєнко // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 7-12.
 17. Алексеєнко, М. Д. Формування статутного капіталу банку / М. Д. Алексеєнко, Л. М. Алексеєнко // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 109-115.
 18. Лютий, І. Традиційно усталені та новітні засади діяльності фінансових посередників у конкурентному середовищі / Ігор Лютий, Максим Алексеєнко, Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5-1. – С. 211-218.
 19. Лютий, І. О. Стратегічні перспективи ринку фінансового капіталу в контексті інтеграційних процесів / І. О. Лютий, Л. М. Алексеєнко // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 109-117.
 20. Юрій, С. Інституціоналізація фінансового посередництва в економічній системі / С. Юрій, Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2007. – № 10. – С. 94-95.
 21. Юрій, С. Фінансова освіта в Російській Федерації: витоки, сучасність та перспективи / Сергій Юрій, Людмила Алексеєнко // Світ фінансів. – 2009. –№ 1. – С. 164-167.
 22. Алексеєнко, Л. Фінансові інновації в контексті гарантування стабільності банківської системи / Л. Алексеєнко, Н. Радова, Є. Соколовський // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 27-32.
 23. Алексеєнко, Л. Аналіз фінансових активів інститутів спільного інвестування в структурній модернізації економіки / Людмила Алексеєнко, Микола Стецько // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 10-12.
 24. Алексеєнко, Л. М. Фінансові інституціїї та перспективи їх діяльності в Україні / Л. М. Алексеєнко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 31-33.
 25. Алексеєнко, Л. М. Фінансові інновації в умовах інституціональних перетворень соціально-економічних систем / Л. М. Алексеєнко // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : зб. тез. доп. звітної наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ : ІФІМ ТНЕУ, 2012. – С. 180-182.
 26. Лютий, І. Фінансова система та її вплив на макроекономічні процеси в Україні / І. Лютий, Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2006. – № 1. – С. 92-95.
 27. Алексеєнко, Л. Тенденції і напрями підвищення ефективності функціонування фінансового капіталу в реальному секторі економіки / Людмила Алексеєнко, Людмила Кузнецова // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип.16. – С. 139-141.
 28. Алексеєнко, Л. М. Формування і розвиток системи оподаткування фінансових інститутів в Україні / Л. М. Алексеєнко // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2011. – Вип. 22. – С. 11-18.
 29. Алексеєнко, Л. М. Ринок фінансових послуг: нові реалії та перспективи розвитку / Л. М. Алексеєнко // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. [12-13 трав. 2011 р.]. – Тернопіль, 2011. – С. 104-105.
 30. Алексеєнко, Л. М. Фінансові інвестиції: сутнісно-теоретичний аспект / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 92-96.
 31. Алексеєнко, Л. М. Формування банківського капіталу в ринковій економіці / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 41-43.
 32. Алексеєнко, Л. М. Теоретичні засади фінансового планування та бюджетування на підприємстві /Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 75-79.
 33. Алексеєнко, Л. М. Фінансова політика забезпечення інноваційного розвитку України / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 321-324.
 34. Алексеєнко, Л. М. Еволюція сутності капіталу підприємства / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 251-254.
 35. Алексеєнко, Л. М. Удосконалення функціональних елементів бюджетування сфери соціально-культурних послуг в Україні / Л. М. Алексеєнко // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2012. – С. 14-19.
 36. Алексеєнко, Л. М. Впровадження технологій фінансового маркетингу у процесі відбору інвестиційних проектів для інституційних інвесторів [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Н. В. Радова // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Сер. Економіка. – Острог, 2012. – Вип. 19. – С. 291-294.
 37. Алексеєнко, Л. М. Технології фінансового маркетингу у діяльності інституційних інвесторів / Л. М. Алексеєнко // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль, 2012. – Ч. 2. – С. 5-9.
 38. Алексеєнко, Л. М. Сучасний ринок фінансових послуг в умовах системних перетворень / Л. М. Алексеєнко // Фінансова система України: становленні та розвиток : зб. тез доп. Х Ювілейної Всеукр. наук.-практ. конф. [18-19 трав. 2012 р.]. – Острог, 2012. – С. 9-10.
 39. Алексеєнко, Л. М. Моніторинг учасників фінансового ринку в системі економічної безпеки / Л. М. Алексеєнко // Перспективи розвитку фінансової системи України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 19-20 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль, 2012. – С. 219-222.
 40. Алексеєнко, Л. Пріоритети просторового розвитку економіки України в умовах переформатування глобального середовища / Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 91-95.
 41. Алексеєнко, Л. Роль науки в адаптації національного ринку фінансового капіталу в умовах європейського вибору / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/1. – С. 102-106.
 42. Стасик, О. Аналіз динаміки фінансових інновацій у процесі поглиблення фінансової інтеграції / Олександр Стасик, Людмила Алексєєнко // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 225-227.
 43. Алексеєнко, Л. М. Інституціональна трансформація просторових фінансових інновацій / Л. М. Алексеєнко, Г. М. Лацик // Фінанси України. – 2012. – № 8. – С. 69-77.
 44. Алексеєнко, Л. Пріоритетні напрями зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів / Л. М. Алексеєнко, М. А. Акімова // Наука й економіка. – 2011. – №1 (21). – С. 7-9.
 45. Алексеєнко, Л. Споживче кредитування в Україні: тенденції та перспективи розвитку / Л. М. Алексеєнко, С. В. Гурняк // Наука й економіка . – № 2 (22). – С. 7-10.
 46. Алексеєнко, Л. Управління структурою капіталу підприємства / Л. М. Алексеєнко, Д. М. Любінецький // Наука й економіка . – № 2 (22). – С. 132-136.
 47. Алексеєнко, Л. Фінансові аспекти довірчого управління акціями підприємства / Л. Алексеєнко // Вісник Тернольської академії народного господарства . – Вип. 9. – . 199-204.
 48. Алексеєнко, Л. Концептуальні передумови становлення ринку фінансового капіталу в Україні / Л. Алексеєнко [Електронний ресурс] / Л. Алексеєнко.
 49. Алексеєнко, Л. Проблеми сумісного інвестування у процесі приватизації підприємств / Л. Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11 . – С. 22-29.
 50. Алексеєнко, Л. Фінансова стратегія виходу підприємства на ринок цінних пеперів / Л. М. Алексеєнко // Фінанси України. – 2001. – № 1. – С. 131-136.
 51. Алексеєнко, Л. Фінансовий потенціал злиттів і поглинань у процесах реструктуризації корпоративних структур /Л. Алексеєнко, О. Стасик // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. – 2013. – № 4(145). – С. 25-27
 52. Алексеєнко, Л. Перспективи становлення ринку цінних паперів в Україні / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 13-18.
 53. Алексеєнко, Л. М. Удосконалення функціональних елементів бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Сталий розвиток економіки . - 2013. - № 2. - С. 336-341.
 54. Алексеєнко, Л. Бюджетування в Україні: концептуальні засади побудови та методологічні витоки / Л. Алексеєнко, Б. Шулюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31. - С. 7-12.
 55. Алексеєнко, Л. Питання ролі фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів, страхових компаній і інститутів спільного інвестування в розвитку бізнес-процесів / Людмила Алексеєнко, Максим Алексеєнко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 27-35.
 56. Алексеєнко, Л. М. Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 96-105.
 57. Алексеєнко, Л. Пріоритети розвитку фінансового сектору в умовах інституційних трансформацій / Л. Алексеєнко, Є. Соколовський // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 63-71.
 58. Алексеєнко, Л. Реформування системи фінансово-кредитного стимулювання розвитку реального сектора економіки / Людмила Алексеєнко, Алла Двігун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 125-129.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Алексеєнко, Л. М. Ринок фінансового капіталу : становлення, проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : монографія / Л. М. Алексеєнко. – К. : Максимум, 2004. – 424 с.
 2. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінанси : підручник / за ред. С. І, Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – 687 с. – Із змісту : Алексеєнко, Л. М. Фінансовий ринок.
 2. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 3. Алексеєнко, Л. М. Економічний словник : банківська справа, фондовий ринок [Текст] : Українсько-англійсько-російський тлумачний словник / Л. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич, О. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич. – К. : Максимум, 2000. – 592 с.
 4. Алексеєнко, Л. М. Економічний тлумачний словник : власність, приватизація, ринок цінних паперів (українсько-англійський-російський) [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко. – Тернопіль : Астон, 2003. – 672 с.
 5. Андросюк, В. Педагогічний менеджмент і психодидактика [Текст] : навч. посіб. / В. Андросюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 214 с.
 6. Алексеенко, Л. Фондовый рынок и реальный сектор экономики [Текст] / Л. Алексеенко // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 25-30.
 7. Алексеєнко, Л. М. Фінансовий ринок [Текст] / Л. М. Алексеєнко // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 424-446.
 8. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Г. М. Кулина [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 190 с.
 9. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 10. Алексеєнко, Л. М. Туристичні формальності [Текст] / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 327-358.
 11. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, О. Р. Квасовський, О. О. Луцишин [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2018. – 273 с.
 12.  
 

Амбрик Лілія Петрівна

Амбрик

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Амбрик, Лілія Петрівна Розбудова фіскального інструментарію забезпечення економічного зростання в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Лілія Петрівна Амбрик. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 20 с.
 2. Амбрик, Лілія Петрівна Розбудова фіскального інструментарію забезпечення економічного зростання в Україні [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Лілія Петрівна Амбрик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 232 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Амбрик, Л. П. Державний борг та економічне зростання / Л. П. Амбрик // Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць. – К. : ДКС Центр, 2011. – С. 88-89.
 2. Амбрик, Л. П. Державні видатки в контексті забезпечення економічного зростання / Л. П. Амбрик // Ефективна економіка. – 2011. – № 9.
 3. Амбрик, Л. П. Інституційне середовище використання фіскального інструментарію держави [Електронний ресурс] / Л. П. Амбрик // Наука й економіка. – 2010. – № 3. – С. 99-103.
 4. Амбрик, Л. П. Психологічні аспекти ставлення до фіску [Електронний ресурс] / Л. П. Амбрик // Управління розвитком. – ХНЕУ. – 2010. – № 4 (80). – С. 9-10.
 5. Амбрик, Л. П.Теоретичні домінанти та дивергенція теорій фіскального регулювання економіки / Л. П. Амбрик // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – № 19. – С. 49-54.
 6. Амбрик, Л. Боргові інструменти: організаційні засади та практика функціонування в Україні / Лілія Амбрик // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 186-193.
 7. Амбрик, Л. П. Моделювання системної підтримки економічного зростання в Україні за допомогою фіскального інструментарію [ Електронний ресурс] / Л. П. Амбрик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 20. – С. 53-57.
 8. Годованець, О. Податкове регулювання інвестиційної діяльності як фактор економічного зростання / Олександр Годованець, Лілія Амбрик // Світ фінансів. – 2011. - № 1. – С. 135-143.
 9. Амбрик, Лілія Функціонування спрощенної системи оподаткування у напрямку забезпечення соціально-економічного розвитку держави / Лілія Амбрик // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 23-24.
 10. Десятнюк, О. М. Дисбаланс налоговой системы: причины и пути преодоления [Електронный ресурс] / О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2013. – № 1(60). – С. 45-50.
 11. Амбрик, Л. П. Вітчизняний та зарубіжний досвід функціонування спрощених систем оподаткування / Л. П. Амбрик // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 15. – С. 28-33.
 12. Амбрик, Л. П. Европейский опыт налогового реформирования в посткризисный период [Электронный ресурс] / Л. П. Амбрик // Управління розвитком. - Харків : ХНЕУ, 2013. - № 6 (146). - С. 7-10.
 13. Амбрик, Л. П. Прагматика фіскальної політики України / Л. П. Амбрик // Ефективна економіка. - 2014. - № 8.
 14. Амбрик. Л. П. Соціальні ефекти застосування інструментів податкового регулювання [Електронний ресурс] / Л. П. Амбрик, О. П. Задворна // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 16. - С. 98-102.
 15. Амбрик, Л. П. Особливості оподаткування нерезидентів в Україні та зарубіжних країнах / Л. П. Амбрик // Ефективна економіка. - 2015. - № 8.
 16. Валігура, В. Фінансові ефекти фіскальної децентралізації в Україні / Володимир Валігура, Лілія Амбрик // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 123-135.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Амбрик, Л. П.  Аналіз політики державних закупівель [Текст] / Л. П. Амбрик // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 179-196.
 4. Амбрик, Л. П.  Інститути місцевих запозичень у забезпеченні регіонального розвитку в Україні [Текст] / Л. П. Амбрик // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 299-316.
 5. Амбрик, Л. П.  Завдання фіскальної політики в контексті забезпечення потреб суспільства сталого розвитку [Текст] / Л. П. Амбрик // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 384-394.
 6. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 7. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 8. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 9. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 10. Амбрик, Л. П. Парадигма податкової політики на локальному рівні [Текст] / Л. П. Амбрик // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 7-16.
 11. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 12. Амбрик, Л. П. Світові орієнтири й вітчизняні реалії екологічного оподаткування в системі координат "зеленої" економіки та сталого розвитку [Текст] / Л. П. Амбрик // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 116-127.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «економіка і підприємництво» / Л. П. Амбрик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, В. А. Валігура, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська, Ф. П. Ткачик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с.
 1. Амбрик, Л. П. Вітчизняний та зарубіжний досвід функціонування спрощених систем оподаткування / Л. П. Амбрик // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 15. – С. 28-33.
 

Адамик Вікторія Віталіївна

adamyk

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Адамик, В. Міжнародна допомога з подолання бідності: теоретичні аспекти, світовий та вітчизняний досвід / В. Адамик, Н. Комар // Журнал європейської економіки. – 2008. – № 1. – С. 57-75.
 2. Адамик, В. В. Оцінка ефективності та рівня інституційного забезпечення розвитку людського капіталу Львівського регіону / В. В. Адамик // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 2. – С. 79-86.
 3. Адамик, В. Трансформація механізмів міжнародної політики подолання бідності у ХХІ столітті / Вікторі Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 82-90.
 4. Адамик, В. Актуальні питання продовольчої безпеки і розвитку сільського господарства у контексті подолання бідності / Вікторія Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1. – С. 61-68.
 5. Адамик, В. Конкуренція і конкурентоспроможність у механізмі сучасного економічного розвитку / Вікторія Адамик, Галина Вербицька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 3. – С. 7-16.
 6. Адамик, В. Країни, що розвиваються, на міжнародному ринку боргових цінних паперів / Вікторія Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 170-177.
 7. Адамик, В. Оцінка економічних ефектів проведення спортивних мега-заходів / Вікторія Адамик, Ірина Скавронська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 134-142.
 8. Адамик, В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / Вікторія Адамик, Галина Вербицька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 69-78.
 9. Адамик, В. Торговельні механізми впливу світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на трансформаційні економіки / Вікторія Адамик, Андрій Савка // Журнал європейської економіки. – 2009. – № 1. – С. 31-49.
 10. Мельник А. Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації / Алла Мельник, Вікторія Адамик // Журнал Європейської економіки. – №1. – 2013. – Т. 12, № 1.  – С. 57-78.
 11. Адамик, В. В. Проблема бідності крізь призму «соціального вакууму» [Електронний ресурс] / В. В. Адамик, А. Ф. Мельник // Наука й економіка.– 2014.– №. 1.– С. 208-217.
 12. Melnyk, A. Ubo`stwo w regionah Ukrainy : przyczyny I skutki [Електронний ресурс] / А. Melnyk, W.W. Аdamyk // Research Papers of Wroclaw University of Economics: Local and Regional Economy in Theory and Practice. – 2015. – № 393. – Р. 19-32.
 13. Адамик, В. Прямі іноземні інвестиції як інструмент вирішення проблеми бідності у країнах, що розвиваються / Вікторія Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 2. - С. 113-123.
 14. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Адамик В. В., Зварич Р. Є. Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу. – Монографія. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 300 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 2. Європейська інтеграція і Україна : радикальні економічні реформи : аналіт. зап. [за підсумками Двадцятої міжнар. наук. конф., (13–27 вересня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина)]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.
 

Адамик Богдан Петрович

Богдан Петрович АдамикКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: декан факультету банківського бізнесу

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Адамик Богдан Петрович Функції Національного банку в системі регулювання грошово- кредитних відносин в економіці України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Адамик Богдан Петрович. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – 203 с.
 2. Адамик Богдан Петрович Функції Національного банку в системі регулювання грошово- кредитних відносин в економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Адамик Богдан Петрович. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – 23 с.

Публікації:

Статті:

 1. Адамик, Б. Дієвість інструментів монетарного регулювання у перехідній економіці / Богдан Адамик // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 1. – С. 56-58.
 2. Адамик, Б. Методологічне обґрунтування державного регулювання банківської діяльності / Богдан Адамик // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 28-38.
 3. Адамик, Б. Монетарна політика Національного банку та її вплив на рівень інфляції в Україні / Богдан Адамик // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 27-33.
 4. Адамик, Б. Операції на відкритому ринку як інструмент монетарної політики в Україні: проблеми і перспективи / Б. Адамик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2003. – № 14. – С. 84-87.
 5. Адамик, Б. Стійкість банківської системи України в умовах фінансово-економічної кризи та шляхи її забезпечення / Богдан Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 11. – С. 81-84.
 6. Адамик, Б. Теоретико-методологічні засади впливу процесів глобалізації на банківську систему України / Богдан Адамик // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 105-111.
 7. Адамик, Б. П. Вибір цільової спрямованості монетарної політики в Україні / Б. П. Адамик // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 72-81.
 8. Адамик, Б. П. Трансформація парадигми державного регулювання банківської діяльності в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / Б. П. Адамик // Зб. наук. праць Національного університету державної податкової служби України. – 2010. – № 1. – С. 7-18.
 9. Адамик, Б. П. Інституційна організація державного регулювання діяльності банків в Україні та проблеми її координації / Б. П. Адамик // Проблеми конструкції та розвитку форм самоорганізації людських спільнот : зб. матер. ІV-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, Лондон, 21-28 квітня 2011 року). – Одеса, 2011. – С. 154-156.
 10. Адамик, Б. Проблеми координації діяльності органів державного регулювання банківської сфери в Україні / Богдан Адамик // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 19-22.
 11. Адамик, Б. Особливості реалізації валютної політики Національного банку України в посткризовий період економіки / Богдан Адамик, Андрій Скірка // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 55-63.
 12. Адамик, Б. Проблема вибору проміжної цілі монетарно політики Національного банку України / Богдан Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 3. – С. 95-99.
 13. Адамик, Богдан Міжнародні принципи ефективного банківського нагляду та аналіз їх дотримання в Україні / Богдан Адамик // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 19-21.
 14. Адамик, Б. Аналіз застосування принципів ефективного банківського нагляду в Україні / Богдан Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 152-156.
 15. Адамик, Б. Аналіз еволюції регулювання банківської діяльності в Україні / Богдан Адамик // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 296-298.
 16. Адамик, Б. Валютна політика як необхідна умова ефективної організації міжнародних економічних відносин України / Б. Адамик // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 9. – С. 126-131.
 17. Адамик, Б. Вплив заощаджень на формування пропозиції грошей [Електронний ресурс] / Б. Адамик.
 18. Адамик, Б. П. Мінімальні резервні вимоги як інструмент грошово-кредитного регулювання [Електронний ресурс] / Б. П. Адамик.
 19. Адамик, Б. Оптимізація наглядово-контрольної роботи Національного банку України [Електронний ресурс] / Б. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2010. – Вип. 13. – С. 131-137.
 20. Адамик, Б. Механізм грошової трансмісії та канали його впливу на економіку / Богдан Адамик // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 71-74.
 21. Адамик, Б. П. Особливості інституційної організації державного регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] / Богдан Петрович Адамик // Економічний аналіз. – 2013. – Т. 14. – № 2. – С. 6-11.
 22. Адамик, Б. Інституційна організація державного регулювання банківської діяльності [Електронний ресурс] / Богдан Адамик // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4(43). – С.97-103.
 23. Адамик, Б. П. Інституційна архітектура державного регулювання діяльності банків в умовах посткризового розвитку фінансового ринку [Електронний ресурс] / Б. П. Адамик // Наука й економіка. – 2013. – № 3(31). – С. 11-16.
 24. Адамик, Б. П. Тенденції регулювання діяльності банків в умовах нестабільності світових фінансових ринків / Б. П. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 88-93.
 25. Адамик, Б. П. Становлення системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: нормативно-правові аспекти / Богдан Петрович Адамик, Андрій Сергійович Скірка // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 21, № 1. – С. 158-165.
 26. Адамик, Б. П. Світовий досвід функціонування системи гарантування вкладів та можливості його використання в Україні / Богдан Петрович Адамик, Андрій Сергійович Скірка // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 39-45.
 27. Адамик, Б. Аналіз ресурсного потенціалу банківської системи у період кризи / Богдан Адамик, Андрій Скірка // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 63-76.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Адамик, Б. П. Роль Національного банку України як регулятора макроекономічних процесів в умовах глобалізації світової економіки. – С. 10–22.
 2. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с.
 3. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Адамик, Б. П. Аналіз застосування принципів ефективного банківського нагляду в Україні. – С. 125–131.
 4. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 5. Грошово-кредитна система України в умовах ринкових перетворень в економіці [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.] ; за ред. О. В.Дзюблюка. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2007. – 308 с.
 6. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Кондор, 2011. – 416 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Банківські операції [Текст] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 688 с.
 3. Адамик, Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 278 с.
 4. Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч.-мет. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 160 с.
 5. Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 393 с.
 6. Адамик, Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 278 с.
 7. Адамик, Б. П. Інформаційні технології у банківській сфері [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Адамик, І. С. Литвин, В. О. Ткачук. – К. : Знання, 2008. – 351 с.
 8. Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Кондор, 2011. – 416 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 9. Адамик, Б. П. Банківські електронні послуги [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 94 с.
 10. Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Тайп, 2008. – 148 с.
 11. Адамик, Б. П. Банківські електронні послуги [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2009. – 96 с.
 12. Теоретичні і прикладні аспекти організації банківської діяльності (на прикладі ПАТ "Державний ощадний банк України") [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. О. Іващук [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 258 с.
 13. Адамик, Б. П. Операції банків із цінними паперами [Текст] / Б. П. Адамик // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 389-422.
 14. Адамик, Б. П. Регулювання банківської діяльності та нагляд [Текст] / Б. П. Адамик // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 613-654.
 15. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 892 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1.  
 

Андрушків Тарас Ігорович

Тарас Ігорович Андрушків

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Андрушків, Тарас Ігорович. Роль банків у розвитку фінансового ринку України [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Андрушків Тарас Ігорович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2001. - 186 с.
 2. Андрушків, Тарас Ігорович. Роль банків у розвитку фінансового ринку України [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Андрушків Тарас Ігорович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2001. - 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Андрушків, Т. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників банками України в період розвитку економічної кризи / Тарас Андрушків, Ніна Андрушків // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – № 10. – С. 91-95.
 2. Андрушків, Т. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників в управлінні кредитним ризиком банку / Тарас Андрушків // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 113-119.
 3. Андрушків, Т. Сучасні проблеми у розвитку повноцінних ринкових засад функціонування банківської системи України / Тарас Андрушків // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 81-83.
 4. Андрушків, Т. Формування конкурентоспроможності фондового ринку України та шляхи його інтеграції до міжнародних фондових ринків / Тарас Андрушків // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 12. – С. 107-110.
 5. Андрушків, Т. Проблеми управління кредитним портфелем банків України та шляхи їх подолання / Тарас Андрушків // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 299-302.
 6. Андрушків, Т. Депозитна політика комерційного банку та напрями її вдосконалення в умовах економічної кризи [Електронний ресурс] / Т. Андрушків // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 3-13.
 7. Андрушків, Т. Криза іпотечного кредитування в Україні та шляхи її подолання [Електронний ресурс] / Т. Андрушків // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 3-9.
 8. Андрушків, Т. Роль комерційних банків у розвитку депозитарної системи України / Тарас Андрушків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 9. – С. 196-198.
 9. Андрушків, Т. І. Проблеми реалізації кредитної політики баками України в умовах економічної кризи / Т. І. Андрушків // Економічний аналіз. – 2013. – Вип. 12, ч.  2. – С. 24-31.
 10. Андрушків, Т. І. Недосконалість регулювання банківської системи України НБУ у період 2014-2015 років в Україні / Т. І. Андрушків // Економічний простір : зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 102. – С. 94-105.
 11. Андрушків, Т. І. Злиття та поглинання в банківській системі України / Т. І. Андрушків // ScienceRise : наук. журнал. – Харків : НВП ПП  «Тех-нологічний центр», 2015. – № 6/3 (11). – С. 43-50.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Андрушків, Т. І. Передумови, причини і наслідки фінансово-кредитної кризи в Україні та її вплив на розвиток економіки [Текст] / Т. І. Андрушків // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 156-173.
 2. Андрушків, Т. І. Проблеми банківського кредитування в Україні та шляхи подолання кредитної кризи [Текст] / Т. І. Андрушків // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 191-209.
 3. Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с.
 4. Андрушків, Т. І. Структурні зміни ринку банківських послуг та кредитного ринку, зумовлені кризовими явищами в економіці [Текст] / Т. І. Андрушків // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 7-23.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, І. С. Гуцал, Я. І. Чайковський [та ін.] ; за ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 318 с.
 

Сторінка 1 із 5