Андрушків Роман Юрійович

andrushkiv r yu

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Андрушків, Роман Юрійович Формування системи соціально-екологічної політики з безпеки життєдіяльності населення [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Андрушків Роман Юрійович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Л., 2011. - 242 с.
 2. Андрушків, Роман Юрійович Формування і особливості розвитку соціально-екологічного напрямку соціальної політики в регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Роман Юрійович Андрушків. - Львів : ЛУБП, 2011. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Адрушків, Р. Регіональна програма забезпечення стабільності соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення / Р. Андрушків // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – Вип. 12. – С. 135-137.
 2. Брич, В. Концептуальні підходи до обгрунтування роняття « соціально-екологічна безпека життєдіяльності населення регіону» [Електронний ресурс] / В. Брич, Р. Адрушків.
 3. Андрушків, Р. Ю. Методичні особливості дослідження соціально–екологічної безпеки та ризиків життєдіяльності населення [Електронний ресурс] / Р. Ю. Андрушків // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 35 – С. 360-367.
 4. Андрушків, Р. Стратегічні пріоритети управління регіональною системою соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення / Роман Андрушків // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 18-20.
 5. Андрушків, Р. Ю. Методологія визначення соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення регіону / Р. Ю. Андрушків // Социально-экономические аспекти промышленной политики. – Донецк, 2006. – Т. 2. – С. 232-236.
 6. Андрушків, Р. Ю. Регіональний соціально-екологічний моніторинг як засіб контролю соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення / Р. Ю. Андрушків // Вісник Донецького університету економіки та права. Сер. Економіка та управління. – Донецьк : Дон УЕП, 2007. –  № 2. – С. 141-144.
 7. Андрушків, Р. Ю. Соціально-екологічні загрози життєдіяльності населення Тернопільської області / Р. Ю. Андрушків // Схід :  аналіт.-інформ. журнал. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 32-35.
 8. Андрушків, Р. Ю. Стратегія реалізації  регіональної політики соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення [Електронний ресурс] / Р. Ю. Андрушків // Бізнес-навігатор :  наук.-вироб. журнал. – Херсон, 2008. – С. 144-150.
 9. Андрушків, Р. Ю. Аналіз та оцінка соціально-екологічної ситуації Тернопільської області / Р. Ю. Андрушків // Економіка розвитку : наук. журнал. – Харків : Харківський національний економічний університет (ІНЖЕК), 2010. – № 1. – С. 83-86.
 10. Андрушків, Р. Ю. Соціально-екологічний моніторинг як інструмент  соціально-екологічної політики з безпеки життєдіяльності населення / Р. Ю. Андрушків // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2011. – № 2. – С. 59-63.
 11. Андрушків, Р. Ю. Соціально-екологічна безпека, як пріоритетний елемент у формуванні соціальної політики держави / Р. Ю. Андрушків // Інноваційна  економіка. – Тернопіль, 2013. – Вип. 5 (40). – С. 121-130.
 12. Андрушків, Р. Ю. Соціально-екологічна політика як складова соціальної політики держави / Р. Ю. Андрушків // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБ, 2013. – № 70 – С. 154-159.
 13. Андрушків, Р. Ю. Зв'язок системи мотиваційних впливів керівника із загальною результативністю діяльності підприємства / Р. Ю. Андрушків // Економічний вісник Донбасу : наук. журнал. – Луганськ : «Альма - матер»,  2014. – № 2 (36).
 14. Андрушків, Р. Ю. До питання державної системи моніторингу стану довкілля і умов життєдіяльності населення [Електронний ресурс] / Р. Ю. Андрушків // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 11. – С. 186-189.