Алексеєнко Людмила Михайлівна

alekseenkoКафедра обліку та фінансів ІФННІМ

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри обліку та фінансів ІФННІМ, професор кафедри фінансів суб'єктів господарювання і страхування

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Алексеєнко, Людмила Михайлівна Ринок фінансового капіталу в економічній системі України [Текст] : дис. ... доктора екон. наук : 08.04.01 / Людмила Михайлівна Алексеєнко. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 429 с.
 2. Алексеєнко, Людмила Михайлівна Ринок фінансового капіталу в економічній системі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / Людмила Михайлівна Алексеєнко. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 36 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Алексеєнко, Л. Вплив державного регулювання економіки на становлення інституту ринку / Людмила Алексеєнко // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 29-33.
 2. Алексеєнко, Л. М. Інституціональні засади стабілізації економічної системи України в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, М. Д. Алексеєнко // Наука й економіка. – 2009. – № 3, т. І. – С. 304-309.
 3. Алексеєнко, Л. М. Моніторинг учасників фінансового ринку: реалії та пріоритетні напрями гарантування національної безпеки [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, Н. В. Савчук // Наука й економіка. – 2010. – № 4. – С. 7-11.
 4. Алексеєнко, Л. Передумови і пріоритети інтеграції ринку фінансового капіталу України у світову фінансову систему / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 113-118.
 5. Алексеєнко, Л. Підвищення стійкості економіки до фінансових криз: історичний конспект та закономірності / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 89-92.
 6. Алексеєнко, Л. Підвищення стійкості економіки України до світових фінансових криз / Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2008. – № 1. – С. 92-95.
 7. Алексеєнко, Л. М. Пріоритетні напрями задіяння фінансово-кредитних важелів в систему регіонального управління економікою [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, Л. В. Кузнєцова, Я. М. Фаріон // Наука й економіка. – 2006. – № 4. – С. 5-6.
 8. Алексеєнко, Л. Ринок корпоративних фінансових і страхових послуг в умовах інтеграційних процесів / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 146-152.
 9. Алексеєнко, Л. М. Розвиток депозитарного забезпечення ринку цінних паперів як каталізатор залучення іноземного капіталу [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, М. Д. Алексеєнко // Наука й економіка. – 2010. – № 2. – С. 7-10.
 10. Алексеєнко, Л. Розвиток ринку фінансових і страхових послуг у посткризовий період / Людмила Алексеєнко, Наталія Савчук // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 189-195.
 11. Алексеєнко, Л. Світові економічні кризи і Україна: заходи антикризового управління з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу / Л. Алексеєнко // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 181-188.
 12. Алексеєнко, Л. Теоретичні та інституціональні засади функціонування ринку фінансового капіталу / Людмила Алексеєнко, Людмила Кузнецова // Світ фінансів. – 2006. – № 3. – С. 95-102.
 13. Алексеєнко, Л. Теорія і практика фінансів, грошового обігу і кредиту: реалії та перспективи / Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2004. – № 7. – С. 93-95.
 14. Алексеєнко, Л. М. Розвиток ринку фінансових послуг як запорука економічного зростання / Л. М. Алексеєнко // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 152-156.
 15. Алексеєнко, Л. М. Суперечності взаємодії елементів програмно-цільового методу в процесі бюджетування сфери соціально-культурних послуг / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 190-197.
 16. Алексеєнко, Л. М. Фінансовий капітал в економічній системі держави / Л. М. Алексеєнко // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 7-12.
 17. Алексеєнко, М. Д. Формування статутного капіталу банку / М. Д. Алексеєнко, Л. М. Алексеєнко // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 109-115.
 18. Лютий, І. Традиційно усталені та новітні засади діяльності фінансових посередників у конкурентному середовищі / Ігор Лютий, Максим Алексеєнко, Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5-1. – С. 211-218.
 19. Лютий, І. О. Стратегічні перспективи ринку фінансового капіталу в контексті інтеграційних процесів / І. О. Лютий, Л. М. Алексеєнко // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 109-117.
 20. Юрій, С. Інституціоналізація фінансового посередництва в економічній системі / С. Юрій, Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2007. – № 10. – С. 94-95.
 21. Юрій, С. Фінансова освіта в Російській Федерації: витоки, сучасність та перспективи / Сергій Юрій, Людмила Алексеєнко // Світ фінансів. – 2009. –№ 1. – С. 164-167.
 22. Алексеєнко, Л. Фінансові інновації в контексті гарантування стабільності банківської системи / Л. Алексеєнко, Н. Радова, Є. Соколовський // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 27-32.
 23. Алексеєнко, Л. Аналіз фінансових активів інститутів спільного інвестування в структурній модернізації економіки / Людмила Алексеєнко, Микола Стецько // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 10-12.
 24. Алексеєнко, Л. М. Фінансові інституціїї та перспективи їх діяльності в Україні / Л. М. Алексеєнко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 31-33.
 25. Алексеєнко, Л. М. Фінансові інновації в умовах інституціональних перетворень соціально-економічних систем / Л. М. Алексеєнко // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : зб. тез. доп. звітної наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ : ІФІМ ТНЕУ, 2012. – С. 180-182.
 26. Лютий, І. Фінансова система та її вплив на макроекономічні процеси в Україні / І. Лютий, Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2006. – № 1. – С. 92-95.
 27. Алексеєнко, Л. Тенденції і напрями підвищення ефективності функціонування фінансового капіталу в реальному секторі економіки / Людмила Алексеєнко, Людмила Кузнецова // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип.16. – С. 139-141.
 28. Алексеєнко, Л. М. Формування і розвиток системи оподаткування фінансових інститутів в Україні / Л. М. Алексеєнко // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2011. – Вип. 22. – С. 11-18.
 29. Алексеєнко, Л. М. Ринок фінансових послуг: нові реалії та перспективи розвитку / Л. М. Алексеєнко // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. [12-13 трав. 2011 р.]. – Тернопіль, 2011. – С. 104-105.
 30. Алексеєнко, Л. М. Фінансові інвестиції: сутнісно-теоретичний аспект / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 92-96.
 31. Алексеєнко, Л. М. Формування банківського капіталу в ринковій економіці / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 41-43.
 32. Алексеєнко, Л. М. Теоретичні засади фінансового планування та бюджетування на підприємстві /Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 75-79.
 33. Алексеєнко, Л. М. Фінансова політика забезпечення інноваційного розвитку України / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 321-324.
 34. Алексеєнко, Л. М. Еволюція сутності капіталу підприємства / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 251-254.
 35. Алексеєнко, Л. М. Удосконалення функціональних елементів бюджетування сфери соціально-культурних послуг в Україні / Л. М. Алексеєнко // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2012. – С. 14-19.
 36. Алексеєнко, Л. М. Впровадження технологій фінансового маркетингу у процесі відбору інвестиційних проектів для інституційних інвесторів [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Н. В. Радова // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Сер. Економіка. – Острог, 2012. – Вип. 19. – С. 291-294.
 37. Алексеєнко, Л. М. Технології фінансового маркетингу у діяльності інституційних інвесторів / Л. М. Алексеєнко // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль, 2012. – Ч. 2. – С. 5-9.
 38. Алексеєнко, Л. М. Сучасний ринок фінансових послуг в умовах системних перетворень / Л. М. Алексеєнко // Фінансова система України: становленні та розвиток : зб. тез доп. Х Ювілейної Всеукр. наук.-практ. конф. [18-19 трав. 2012 р.]. – Острог, 2012. – С. 9-10.
 39. Алексеєнко, Л. М. Моніторинг учасників фінансового ринку в системі економічної безпеки / Л. М. Алексеєнко // Перспективи розвитку фінансової системи України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 19-20 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль, 2012. – С. 219-222.
 40. Алексеєнко, Л. Пріоритети просторового розвитку економіки України в умовах переформатування глобального середовища / Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 91-95.
 41. Алексеєнко, Л. Роль науки в адаптації національного ринку фінансового капіталу в умовах європейського вибору / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/1. – С. 102-106.
 42. Стасик, О. Аналіз динаміки фінансових інновацій у процесі поглиблення фінансової інтеграції / Олександр Стасик, Людмила Алексєєнко // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 225-227.
 43. Алексеєнко, Л. М. Інституціональна трансформація просторових фінансових інновацій / Л. М. Алексеєнко, Г. М. Лацик // Фінанси України. – 2012. – № 8. – С. 69-77.
 44. Алексеєнко, Л. Пріоритетні напрями зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів / Л. М. Алексеєнко, М. А. Акімова // Наука й економіка. – 2011. – №1 (21). – С. 7-9.
 45. Алексеєнко, Л. Споживче кредитування в Україні: тенденції та перспективи розвитку / Л. М. Алексеєнко, С. В. Гурняк // Наука й економіка . – № 2 (22). – С. 7-10.
 46. Алексеєнко, Л. Управління структурою капіталу підприємства / Л. М. Алексеєнко, Д. М. Любінецький // Наука й економіка . – № 2 (22). – С. 132-136.
 47. Алексеєнко, Л. Фінансові аспекти довірчого управління акціями підприємства / Л. Алексеєнко // Вісник Тернольської академії народного господарства . – Вип. 9. – . 199-204.
 48. Алексеєнко, Л. Концептуальні передумови становлення ринку фінансового капіталу в Україні / Л. Алексеєнко [Електронний ресурс] / Л. Алексеєнко.
 49. Алексеєнко, Л. Проблеми сумісного інвестування у процесі приватизації підприємств / Л. Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11 . – С. 22-29.
 50. Алексеєнко, Л. Фінансова стратегія виходу підприємства на ринок цінних пеперів / Л. М. Алексеєнко // Фінанси України. – 2001. – № 1. – С. 131-136.
 51. Алексеєнко, Л. Фінансовий потенціал злиттів і поглинань у процесах реструктуризації корпоративних структур /Л. Алексеєнко, О. Стасик // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. – 2013. – № 4(145). – С. 25-27
 52. Алексеєнко, Л. Перспективи становлення ринку цінних паперів в Україні / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 13-18.
 53. Алексеєнко, Л. М. Удосконалення функціональних елементів бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Сталий розвиток економіки . - 2013. - № 2. - С. 336-341.
 54. Алексеєнко, Л. Бюджетування в Україні: концептуальні засади побудови та методологічні витоки / Л. Алексеєнко, Б. Шулюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31. - С. 7-12.
 55. Алексеєнко, Л. Питання ролі фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів, страхових компаній і інститутів спільного інвестування в розвитку бізнес-процесів / Людмила Алексеєнко, Максим Алексеєнко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 27-35.
 56. Алексеєнко, Л. М. Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 96-105.
 57. Алексеєнко, Л. Пріоритети розвитку фінансового сектору в умовах інституційних трансформацій / Л. Алексеєнко, Є. Соколовський // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 63-71.
 58. Алексеєнко, Л. Реформування системи фінансово-кредитного стимулювання розвитку реального сектора економіки / Людмила Алексеєнко, Алла Двігун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 125-129.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Алексеєнко, Л. М. Ринок фінансового капіталу : становлення, проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : монографія / Л. М. Алексеєнко. – К. : Максимум, 2004. – 424 с.
 2. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінанси : підручник / за ред. С. І, Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – 687 с. – Із змісту : Алексеєнко, Л. М. Фінансовий ринок.
 2. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 3. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 4. Алексеєнко, Л. М. Економічний словник : банківська справа, фондовий ринок [Текст] : Українсько-англійсько-російський тлумачний словник / Л. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич, О. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич. – К. : Максимум, 2000. – 592 с.
 5. Алексеєнко, Л. М. Економічний тлумачний словник : власність, приватизація, ринок цінних паперів (українсько-англійський-російський) [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко. – Тернопіль : Астон, 2003. – 672 с.
 6. Андросюк, В. Педагогічний менеджмент і психодидактика [Текст] : навч. посіб. / В. Андросюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 214 с.
 7. Алексеенко, Л. Фондовый рынок и реальный сектор экономики [Текст] / Л. Алексеенко // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 25-30.
 8. Алексеєнко, Л. М. Фінансовий ринок [Текст] / Л. М. Алексеєнко // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 424-446.
 9. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Г. М. Кулина [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 190 с.
 10. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 11. Алексеєнко, Л. М. Туристичні формальності [Текст] / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 327-358.
 12. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, О. Р. Квасовський, О. О. Луцишин [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2018. – 273 с.
 13.