Вашків Олександр Павлович

ВашківКафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вашків, Олександр Павлович Ефективність використання основних виробничих фондів вантажних автотранспортних підприємств в умовах трансформації суспільно-економічних відносин [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Олександр Павлович Вашків.– Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 214 с.
 2. Вашків, Олександр Павлович Ефективність використання основних виробничих фондів вантажних автотранспортних підприємств в умовах трансформації суспільно-економічних відносин [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Олександр Павлович Вашків.– Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 18 с.

СТАТТІ:

 1. Вашків, О. Інституційна основа як чинник формування стратегії підприємства / О. Вашків, І. Пащук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – № 13. – С. 112-113.
 2. Вашків, О. Методичні аспекти оцінки та аналізу конкурентоспроможності підприємства / Олександр Вашків // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 88-95.
 3. Вашків, О. П. Використання модерації у сучасному навчальному процесі / О. П. Вашків, Л. П. Вашків // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 117-122.
 4. Вашків, О. П. Проблеми формування конкурентного середовища в Україні (інституційний аспект) [Електронний ресурс] / О. П. Вашків.
 5. Вашків, О. Підприємство як суб'єкт і об'єкт інституційної пастки / Олександр Вашків, Антоніна Пода // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – C. 98-110.
 6. Вашків, О. Тіньова економіка в контексті економічної політики України [Елекронний ресурс] / Олександр Вашків.
 7. Вашків, О. Адміністрування процесів функціонування підприємств та інституційні пастки [Електронний ресурс] / Олександр Вашків, Людмила Куц
 8. Вашків, О. Аналіз впливу інфляції на величину прибутку підприємства / О. П. Вашків // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 83-86.
 9. Вашків, О. Європейський лізинг як засіб реґіональної політики реформування та розвитку системи вантажних автоперевезень україни [Електронний ресурс] / Олександр Вашків
 10. Вашків, О. Квотування в Україні: реалії і перспективи [Електронний ресурс] / Олександр Вашків
 11. Вашків, О. Логістика як засіб ефективного управління в системі вантажних автоперевезень [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.  7/3. – С. 39-43.
 12. Вашків, О. Методичні аспекти викладання базових понять інституціоналізму у вищій школі [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. Сер. Педагогіка. – 2006. – № 7. – С. 70-76.
 13. Вашків, О. Моделювання маркетингових рішень у сфері вантажних автоперевезень [Електронний ресурс] / О. П. Вашків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.  5. – С. 25-29.
 14. Вашків, О. Парадигми трансформації податкової політики в Україні: економіко-політичний аспект [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 9. – С. 65-69.
 15. Вашків, О. Стратегія українського підприємства у контексті інституційних змін [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Стратегія економічного розвитку України : наук. збірник. – К. : КНЕУ, 2004. – Вип. 15. – С. 114-118.
 16. Вашків, О. П. Логістичні підходи в системі засобів ефективного використання виробничого потенціалу вантажних автопідприємств / О. П. Вашків // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 73-77.
 17. Вашків, О. Класифікація транзакційних витрат підприємства у системі їх оцінки та економічного аналізу / Олександр Вашків // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 83-86.
 18. Вашків, О. Державна економічна політика та тіньова економіка [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 37-40.
 19. Вашків, О. Євролізинг в системі вантажних автоперевезень України [Електронний ресурс] / Олександр Вашків.
 20. Вашків, О. П. Застосування інноваційних технологій у вивченні конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / О. П. Вашків // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : наук. журнал. – Луганськ, 2012. – № 1 (172), ч. 1. – С. 102-109.
 21. Вашків, О. П. Інституційні пастки в адмініструванні процесів функціонування підприємств [Електронний ресурс] / О. П. Вашків, Л. Л. Куц // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : наук. журнал. – Луганськ, 2011. – № 3 (157), ч. 2. – С. 45-49.
 22. Вашків, О. П. Шляхи та перешкоди виходу з інституційних пасток [Електронний ресурс] / О. П. Вашків // Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – 2014. –Ч. 2 – С.122-124.
 23. Вашків, О. Особливості та елементи інституційної структури підприємства [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Економічні студії : науково-практичний журнал. – 2014. –№ 1 (01). – ч. 1 – С.41-45.
 24. Вашків, О. П. Кейс-метод як засіб активізації навчального процесу [Електронний ресурс] / Олександр Павлович Вашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2014. –№ 1 – С.192-196.
 25. Вашків, О. П. Специфіка змістового наповнення категорії «конкурентоспроможність підприємства» в сучасній економічній думці [Електронний ресурс] / О. П. Вашків //Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – 2014. – С.22-24.
 26. Vaskiv, O. P. Institutional traps in business: the subject-object approach / O. P. Vashkiv, O. O. Vashkiv // «Актуальні аспекти модернізації економіки та фінансової системи України» : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [Запоріжжя, 26 серп. 2016 р.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – С. 8–10.
 27. Вашків, О. П. Галузева структура національної економіки України та постіндустріальна економіка [Текст] / О. П. Вашків // Перспективи розвитку національної економіки: збірник матеріалів ІІI Міжнародної науково-практичної конференції [Запоріжжя, 9-10 вер. 2016 р.] / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2016. – С. 14–17.
 28. Вашків, О. П. Рейдерство як інституційна пастка: механізм утворення та поширення [Текст] / О. П. Вашків // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – Випуск 19. – Ч. 1. – Херсон, 2016. – С. 9–11.
 29. Вашків, О. П. Вдосконалення амортизації як засіб активізації відтворення рухомого складу автогосподарств України / О. П. Вашків // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 206-211.
 30. Вашків, О. Собівартість продукції / О. Вашків, М. Павлишенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – Т. 3. – С. 409-411.
 31. Вашків, П. До питання про основний оціночний показник роботи автотранспорту / П. Вашків, О. Вашків // Економіка Радянської України. – 1989. – № 3. – C. 86-87.
 32. Вашків, П. Деякі резерви підвищення транспортного процесу / П. Вашків, Ю. Матенчук, О. Вашків // Економіка Радянської України. – 1991. – № 3. – C. 93.
 33. Вашків, П. Г. Статистика в умовах ринку / П. Г. Вашків, О. П. Вашків // Державне регулювання економіки при переході дo ринку: досвід, проблеми, механізми. – ВІНІТІ, 1993. – № 381-Ук 93.
 34. Вашків, О. П. Малий бізнес і проблеми його становлення / О. П. Вашків, В. З. Насінник // Проблеми розбудови державності України. – ВІНІТІ, 1993. – № 1989-Ук 93.
 35. Вашків, О. П. Динаміка та характер процесів оновлення і вибуття основних засобів вантажного автотранспорту / О. П. Вашків // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1998. – С. 91-94.
 36. Куц, Л. Л. Іноземний капітал у інвестиційному процесі підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. Л. Куц, О. П. Вашків // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 265 : в 9 т., т. ІІІ. – С. 652-664.
 37. Онишків, З. М. Використання інноваційних підходів у викладанні педагогічних дисциплін / З. М. Онишків, О. П. Вашків // Январские педагогические чтения: современное образование как процесс формирования человека, общества, государства. – Симферополь : КРП «Изд-во «Крымучпедгиз», 2010. – С. 49-52.
 38. Вашкив, А. П. Предприятие как субъект и объект институционной ловушки [Электронный ресурс] / А. П. Вашкив, А. К. Пода // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 4. – С. 105-118.
 39. Вашкив, А. П. Методические аспекты оценки и анализа конкурентоспособности предприятия [Электронный ресурс] / А. П. Вашкив // Вестник Тернопольского национального экономического университета. – 2010. – № 2. – С. 92-99.
 40. Вашків, О. П. Галузеві структурні трансформації в Україні у контексті постіндустріального економічного розвитку [Електронний ресурс] / О. П. Вашків // Глобальні та національні проблеми економіки : Електронне наукове фахове видання. – Миколаїв : МНУ ім. В. Сухомлинського. – 2017. – № 16. – С. 127–132.
 41. Вашків, О. П. Реалізація принципів циклової економіки у підприємництві / О. П. Вашків, І. М. Бойчик // Стан та перспективи розвитку фінансово-економічного потенціалу сучасних підприємств : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 серпня 2018 року). – Дніпро : НО «Перспектива», 2018. – С. 14-17.
 42. Вашків, О. П. Інтернет-маркетинг – новий напрям маркетингової політики малих підприємств та фізичних осіб-підприємців / Вашків О.П., Гавриленко Ю.С. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент : зб. наук. праць. – Випуск 37. Одеса, 2019. – С. 27-33.
 43. Vashkiv, O. P. Creation of firm’s competitive advantages in the influence of unstable environment / Vashkiv O. P., Vashkiv O. O. // Літні наукові дискусії – 2019 : збірник тез доповідей ХХXІI Міжнародної наук.-практ. iнтернет-конференції, м. Вінниця, 24 червня 2019 р. : у 4 ч. Ч. 1. Вінниця, 2019. С. 17-21.
 44. Вашків, О.П. Структурна складова постіндустріальних змін національної економіки України / О. П. Вашків // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки” (м. Львів, 18–19 травня 2017 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – C. 77–78.
 45. Vashkiv, O. P. Social Responsibility of Business as a Sign of His Maturity / Vashkiv O. P. // Сучасні тенденції в економіці та управлінні : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 17 листопада 2018 року) : У 2-х ч. Ч. 2. Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. С. 21-23.
 46.  

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В. І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Вашків, О. П. Основні виробничі фонди підприємств вантажного автотранспорту : проблеми ефективного використання [Текст] / О. П. Вашків. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 172 с.
 3. Вашків, О. П. Засадничі принципи інституційного проектування на підприємстві [Текст] / О. П. Вашків // Сучасні тенденції розвитку економічних систем : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.І. Гринчуцького. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 213–222. – ISBN 978-966-654-385-4.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Шеремета, М. Й. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, І. В. Спільник, О. П. Вашків, Й. М. Шеремета. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 86 с.
 2. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 142 с.
 3. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 4. Харів, П. С. Збірник задач і тестів з економіки, організації і планування діяльності промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів, О. М. Собко, О. П. Вашків ; за ред. П. С. Харіва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 256 с.
 5. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : зб. задач / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – К. : ІСДО, 1999. – 123 с.
 6. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : зб. задач / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – К. : ІСДО, 1995. – 123 с.
 7. Харів, П. С. Практикум з економіки і організації діяльності підприємств [Текст] / П. С. Харів, О. П. Вашків, О. М. Собко. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 324 с.
 8. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. Збірник задач / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 122 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Вашків, О. П. Методичні вказівки до вивчення курсу “ Конкурентоспроможність фірми” [Електронний ресурс] / О. П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 29 с.
 2. Вашків, О. П. Методичні рекомендації до вивчення курсу “ Підприємство в системі інституціональних змін” [Електронний ресурс] / О. П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 24 с.
 3. Вашків, О. П. Конкурентоспроможність фірми [Електронний ресурс] : консп. лекцій / О. П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 93 с.
 4. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни "Конкурентоспроможність підприємства" [Електронний ресурс] / уклад. О. П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 40 с.
 5. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Конкурентоспроможність  підприємства»  знань  –  0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050401  –  «Економіка підприємства» магістерської програми “Економіка і управління підприємством”. Укл. О.П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 40 с.
 6. Вашків О.П.,  Костецька Н.І.  Методичні вказівки до  проходження тренінгу  з фаху  студентами IV курсу  освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,  напряму підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства»,  фахового спрямування: «Економіка промислового підприємства».  –Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 48 с.
 7. Методичні  вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Підприємство в системі інституціональних змін» для  студентів  галузі  знань: 0305 “Економіка і підприємництво”,  напряму  підготовки: 6.030504 “Економіка підприємства”,  професійної орієнтації: “Економіка промислового підприємства”. Укл. О.П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 28 с.
 8. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Підприємство в системі інституціональних змін» для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”. Укл. О.П. Вашків. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 20 с.