Вільчинська Олена Миколаївна

lysyuk o m

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лисюк, Олена Миколаївна Моделювання регіонального розвитку економіки перехідного періоду: дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Хмельницький національний ун-т. - Хмельницький, 2005. - 169 c.
 2. Лисюк, Олена Миколаївна Моделювання регіонального розвитку економіки перехідного періоду : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Олена Миколаївна Лисюк; В.о. Хмельн. нац. ун-т.– Хмельницький : Б.в., 2005.– 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Лисюк, О. М. Особливості формування інформаційної системи управління коштами [Електронний ресурс] О. М. Лисюк, О. О. Назаренко // Торгівля і ринок України. – 2009. – Вип. 28, т. 3.
 2. Лисюк, О. Банки і довготермінові кредити на здобуття вищої освіти в Україні / О. Лисюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – № 5/1. – С.215-220.
 3. Лисюк, О. М. Моделі системи масового обслуговування для оцінки ефективності діяльності банків [Електронний ресурс] / О. М. Лисюк, Ю. М. Паночишин, К. Є. Рум’янцева.
 4. Рум’янцева, К.Є. Роль міжпредметних зв’язків у процесі вивчення математичних дисциплін в умовах професійного навчання [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О.М. Лисюк, Ю. М. Паночишин.
 5. Лисюк, О. М. Побудова економіко-математичних моделей на основі теорії нечітких множин і нечіткої логіки [Електронний ресурс] / О. М. Лисюк, Ю. М. Паночишин, К. Є. Рум’янцева.
 6. Лисюк. О. М. Використання узагальненої степеневої функції для аналізу реакції підприємств переробної галузі на зовнішні чинники / О. М. Лисюк // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2000. – № 4, ч. 3 (23). – С. 168-172.
 7. Лисюк, О. М. Дослідження циклічної компоненти і прогнозування з урахуванням сезонності / О. М. Лисюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Сер. Економіко-математичне моделювання. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 13 – С. 59-65.
 8. Лисюк, О. М. Використання ПЕОМ при вивченні дисциплін економіко-математичного циклу / О. М. Лисюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Сер. Економіко-математичне моделювання. – Тернопіль : Економічна думка. – 2003. – № 14 – С. 110-113.
 9. Лисюк, О. М. Використання персональних комп’ютерів при прогнозуванні соціально-економічних процесів / О. М. Лисюк // Статистика України. – 2004. – № 2 (25). – С. 83-86.
 10. Лисюк, О. М. Математичне визначення сутності перехідної економіки / О. М. Лисюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 194, т. 4. – С. 1098-1103.
 11. Лисюк, О. М. Факторний аналіз розвитку економіки регіону / О. М. Лисюк // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – № 4. – С. 119-132.
 12. Лисюк, О. М. Модель руху регіональних фінансових і товарних ресурсів / О. М. Лисюк // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – № 1. – С. 11-21.
 13. Рум’янцева, К. Є. Використання математичного моделювання в процесі розв’язання фахових завдань студентами економічних спеціальностей / К. Є. Рум’янцева, О. М. Лисюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – К., Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2007. – Вип. 14 – С. 332-336.
 14. Рум’янцева, К. Є. Використання табличного процесора MS Excel при викладанні дисциплін економіко-математичного циклу / К. Є. Рум’янцева, О. М. Лисюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – К., Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2008. – Вип. 17 – С. 435-440.
 15. Ціхановська, О. М. Кластеризація як інноваційна модель соціально-економічного розвитку сільських територій / О. М. Ціхановська, О. М. Лисюк // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2008. – № 3, т. 1 (109). – С. 93-96.
 16. Лисюк, О. М. Використання інформаційних комп’ютерних технологій у навчальному процесі й проблеми його методичного забезпечення / О. М. Лисюк, О. М. Ціхановська // Вісник Луганського національного університету. – Луганськ : «Альма-матер», 2008. – № 18 (157). – С. 72-80.
 17. Лисюк, О. М. Дослідження попиту на продукцію промислових підприємств як головного чинника зміни попиту на ресурси / О. М. Лисюк, О. М. Ціхановська, Т. І. Фоніцька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 6 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 247, т. 2. – С. 372-377.
 18. Паночишин. Ю. М. Оцінка кредитоспроможності підприємств-позичальників на основі нечіткої логіки / Ю. М. Паночишин, О. М. Лисюк, І. Є. Паночишина // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 10 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 256, т. 10. – С. 2412-2422.
 19. Лисюк, О. М. Особливості використання моделей системи масового обслуговування в банківській сфері / О. М. Лисюк, Ю. М. Паночишин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 7 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 257, т. 6. – С. 1609-1614.
 20. Рум’янцева, К. Є.  Педагогічні аспекти використання творчих фахових завдань під час вивчення дисциплін циклу “Математика для економістів” [Електронний ресурс] / К Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська, Н. В. Добровольська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2015. – № 37. – С. 158-161.
 21. Рум’янцева, К. Є. Реалізація міжпредметних зв’язків під час вивчення курсу “Математика для економістів” в умовах професійного навчання [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 8. – С. 38-43.
 22. Rumyantseva, К. The use of computer modeling in teaching the economic and mathematical disciplines to future economists [Електронний ресурс] / Kateryna Rumyantseva, Borys Pogrischuk, Olena Lysyuk // Education - Technology - Computer Science. Scientific Annual. – Rzeszow, 2012. –  № 3. - P. 286-290.
 23. Паночишин, Ю. М. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств засобами математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки [Електронний ресурс] / Ю. М. Паночишин, О. М. Вільчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – № 4 (226), т. 1. – С. 27-33.
 24. Паночишин, Ю. М. Визначення можливостей застосування виробничої функції Кобба-Дугласа як інструменту управління виробничими ресурсами регіону [Електронний ресурс] / О. М. Вільчинська, Ю. М. Паночишин, Т. О. Кушнір // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2016. – № 2 (234), т. 1. – С. 177-181.
 25. Рум’янцева, К. Є. Використання економіко-математичних моделей під час вивчення дисциплін циклу “Математика для економістів” [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВК ДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 5, ч. 2. – С. 49-53.
 26. Рум’янцева, К. Є. Особливості організації самостійної роботи студентів економічних ВНЗ під час вивчення вищої математики [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ - Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 39. – С. 411-414.
 27. Румянцева, К. Є. Фахові завдання як засіб спрямованого вивчення дисциплін математичного циклу майбутніми економістами [Електронний ресурс] / К. Є. Румянцева, О. М. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 2. – С. 36-42.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Лисюк, О. М. Технології бенчмаркінгу автокредитування в комерційних банках [Текст] / О. М. Лисюк // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 388-400.