Вакун Оксана Володимирівна

vakyn

Кафедра обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Вакун, О. В. Гудвіл як об’єкт бухгалтерського обліку: сутність, класифікація, шляхи розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5. – С. 135-141.
 2. Вакун, О. В. Нова сутність нематеріальних активів в бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 211-215.
 3. Вакун, О. В. Розвиток класифікації нематеріальних активів в бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. С. 162-166.
 4. Пилипів, Н. І. Застосування економічного аналізу на підприємствах для потреб менеджменту [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, О. В. Вакун.
 5. Вакун, О. Вплив особливостей будівельної галузі на бухгалтерський облік нематеріальних активів / Оксана Вакун // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 116-121.
 6. Вакун, О. В. Економічний аналіз ефективності використання нематеріальних активів на будівельних підприємствах [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Сталий розвиток економік.– 2012. – № 3. – С. 226-233.
 7. Вакун, О. В. Концептуальна модель економічного аналізу нематеріальних активів / О. В. Вакун // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 137-140.
 8. Вакун, О. В. Використання інформаційних систем на будівельних підприємствах [Електронний ресурс] / О. В. Вакун.
 9. Вакун, О. В. Економічний аналіз використання нематеріального капіталу / О. В. Вакун // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – Житомир, 2012. – № 1. – С. 55-60.
 10. Вакун, О. В. Переваги та недоліки базових підходів до оцінки нематеріальних активів / О. В. Вакун // Перспективи розвитку обліку, аналізу і аудиту в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Севастополь, 26 - 28 квіт. 2012 р.]. – Севастополь, 2012. – С. 9-13.
 11. Вакун, О. В. Удосконалення класифікації нематеріальних активів у будівельних підприємствах / О. В. Вакун // Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль-Чортків, 26-27 квіт. 2012 р.]. – Чортків, 2012. – С. 205-207.
 12. Вакун, О. В. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів у будівельних підприємствах / О. В. Вакун // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. [Черкаси, 18-19 квіт. 2012 р.] : в 3-х т. – Черкаси, 2012. – Т. 3. – С. 62-65.
 13. Вакун, О. В. Диференційований підхід до оцінки нематеріальних активів / О. В. Вакун // Стратегічні напрями розвитку бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ, 15 берез. 2012р.]. – Київ, 2012. – С. 36-38.
 14. Вакун, О. В. Застосування інтегрованих показників для аналізу ефективності нематеріальних активів у будівельних підприємствах / О. В. Вакун // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. [25 трав. 2012 р.]. – Луцьк, 2012. – С. 31-34.
 15. Вакун, О. В. Оцінка нематеріальних активів за національними та міжнародними стандартами [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Сталий розвиток економіки.– 2011. – № 7. – С. 218-223.
 16. Вакун, О. В. Концептуальні засади організації бухгалтерського обліку витрат вищих навчальних закладів / О. В. Вакун // Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 236-238.
 17. Вакун, О. В. Особливості оцінки нематеріальних активів будівельних підприємств [Електронний ресурс] // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы пятой Всеукр. науч. дуеЬ-конф. молод. ученых [3 марта 2014 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2014. – С. 189-190.
 18. Вакун, О. В. Вплив специфічних особливостей будівельних підприємств на побудову управлінського обліку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. [Львів, 16-17 трав. 2014 р.]. – С. 206-208.
 19. Вакун, О.В. Проблемні питання оцінки нематеріальних активів [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2014. – Вип. 10, т. 2. – С. 90-97.
 20. Пилипів, Н. І. Справедлива оцінка нематеріальних активів у системі обліку [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, О. В. Вакун // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2012. – Вип. 8(2). – С. 99-105.
 21. Пилипів, Н. І. Диференційований та недиференційований підходи до оцінки нематеріальних активів будівельних підприємств [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, О. В. Вакун // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2014. – Вип. 10. – С. 79-83.
 22. Вакун, О. В. Удосконалення звітності в частині нематеріальних активів будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Том 14, № 2. – С. 188-197.
 23. Вакун, О. В. Концепція інтегрованої звітності в системі бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – 2014. – № 3 (30). – С. 49-59.
 24. Вакун, О. В. Вдосконалення аудиту інтелектуального капіталу [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць Сер. Економічні науки. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип.11. – С. 64-73.
 25. Vakun, О. V. Komplexný prístup k zdokonaleniu účtovníctva v segmente nemateriálnych aktív stavebných podnikov / О. V. Vakun // Kľúčové kompetencie v oblasti podnikania : Recenzovaný zborník vedeckých prác - výstup z úlohy KEGA č. 035TUKE-4/2012. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2012. – S. 154-163.
 26. Синиця, С. М. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю корпорації [Електронний ресурс] / С. М. Синиця, О. В. Вакун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 16(1). - С. 139-142.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вакун, О. В. Напрями оцінки нематеріальних активів у будівельних підприємствах [Електронний ресурс] / О. В. Вакун, В. Д. Попова, Т. П. Фурса //Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону : монографія / за ред. Н. І. Пилипів, В. В. Стефініна. – Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2014. – С. 22-31.
 2. Легенчук, С. Ф. Документування в бухгалтерському обліку : процесний підхід [Текст] : монографія / С. Ф. Легенчук, К. О. Вольська, О. В. Вакун. – Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2016. – 228 с.