Василевська Галина Василівна

василевська

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Василевська, Галина Василівна Преференційне оподаткування : соціально-економічна доцільність та фіскальні наслідки [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 гроші, фінанси і кредит / Галина Василівна Василевська.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 251 с.
 2. Василевська, Галина Василівна Префераційне оподаткування : соціально-економічна доцільність та фіксальні наслідки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галина Василівна Василевська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Вдосконалення методики оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу промислового підприємства / Ольга Собко, Галина Василевська, Тетяна Пушкар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 152-159.
 2. Василевська, Г. В. Економічні тенденції функціонування податкової політики України: прагматика і проблематика / Г. В. Василевська // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – № 2, т. 2. – С. 106-108.
 3. Василевська, Г. В. Концептуальні засади фіскальної політики України в період трансформації / Г. В. Василевська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1. – С. 37-40.
 4. Василевська, Г. В. Податкова політика на сучасному етапі трансформації економіки України / Г. В. Василевська // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – № 4, ч. 2, т. 1. – С. 109-112.
 5. Василевська, Г. Податкова політика у регулюванні економічного зростання / Г. В. Василевська // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С.39-44.
 6. Василевська, Г. В. Податок з прибутку як важливий фактор стимулювання інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / Г. В. Василевська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10.– С. 97-99.
 7. Василевська, Г. В. Податок на дохід юридичних осіб в Республіці Польща як інструмент сприяння конкурентоспроможності / Г. В. Василевська, Р. Лісовський // Світ фінансів. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 161-167.
 8. Василевська, Г. В. Стратегічні пріоритети розвитку преференційного оподаткування в Україні / Г. В. Василевська // Світ фінансів. – 2011. – № 1. – С. 170- 178.
 9. Собко, О. Податок на додану вартість: фіскальна суть та необхідність реформування / О. Собко, Г. Василевська // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 85-93.
 10. Vasilevska, G. Pryoritety rozwoju opodatkowania preferencyjnego na Ukrainie/ G. Vasilevska // Uniwersytet Ekonomiczny. – Krakowie, 2011.
 11. Vasilevska, G. Reformy podatkowe – konsekwencje dla rozwoju trzeciego sektora na Ukrainie / G. Vasilevska // Akademia Polonijna. – Częstochowa, 2011.
 12. Собко, О. Моніторинг інноваційних можливостей національних виробництв як засіб забезпечення ефективного функціонування економіки / Ольга Собко, Галина Василевська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 175-179.
 13. Василевська, Г. Економічні засади теорії податкового адміністрування в Україні / Галина Василевська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 76-81.
 14. Василевська, В. Г. Оптимізація напрямів використання муніципальних запозичень [Електронний ресурс] / В. Г. Василевська, В. А. Валігура // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2012. - Вип. 20. - С. 58-63.
 15. Василевська, Г. Особливості функціонування преференційного оподаткування в Україні / Г. Василевська // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 49-59.
 16. Василевська, Г. Практика застосування пільгових податкових преференцій в Україні / Галина Василевська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 108-121.
 17. Василевська, Г. Податкова політика як домінуючий фактор регулювання процесів економічного зростання / Галина Василевська // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 39-43.
 18. Василевська, Г. Вектори раціоналізації оподаткування доходів фізичних осіб в Україні / Галина Василевська // Вісник національного університету «Львівська Політехніка». – 2013. – № 749. – С. 123‑128.
 19. Василевська, Г. Світова практика використання фіскального інструментарію у забезпеченні позитивної економічної динаміки / Галина Василевська, Роберт Лісовський, Норберт Лауріш // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 1 – С.141‑149.
 20. Василевська, Г. Льготы в налоговой системе государства как сдерживающий фактор развития рыночной экономики / Галина Василевская // Финансовая теория и політика современного государства. – ВеликоТырново : изд. «АБАГАР», 2002. – С. 43-48.
 21. Vasylevska, G. Problemowe aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej na Ukrainie / Galyna Vasylevska // Economics challenge of XXI Century Poland-European Union – World. – Conference abstracts. – International conference. The 4thEconomics Department Meeting. – Szczecin, 2007. – S. 118.
 22. Vasylevska, G. Niektóre aspekty funkcjonowania podatków pośrednich w systemie preferencji podatkowych na Ukrainie / Galyna Vasylevska // Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiagnięcia, problemy i wydarzenia. – Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009. – S. 185-195.
 23. Vasylevska, G. Теоретико-методологічні засади адміністрування податків в Україні / Galyna Vasylevska // Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i Praktyka : мateriały XI Międzynarod. кonferen. nauk. – Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, 2009. – S. 158-164.
 24. Vasylevska, G. Opodatkowanie preferencyjne: podstawowe kategorie teorii / G. Vasylevska, А. Krysovatyy // Finanse publiczne: uwarunkowania i współcześne trendy rozwoju społeczno-gospodarczego. – Częstochowa : Edukator, 2010. – S. 109-119.
 25. Krysovatyy, A. Pryoritety w ustaleniu preferencji podatkowych naUkrainie / Andriy Krysovatyy, Galyna Vasylevska // Zeszyty naukowe nr 10. – Kraków : NBP oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowe, 2011. – S. 211-221.
 26. Vasylevska, G. Reformy podatkowe – koncekwencje dla rozwoju trzeciego sektora na Ukrainie / Galyna Vasylevska // Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań : [Praca zbiorowa pod red. J. Brzóski, J. Pyki]. – Katowice : INFOGRAF, 2013. – S. 398-406.
 27. Vasylevska, G. Aspekty makroekonomiczne kształtowania się otoczenia podatkowego na Ukrainie / Galyna Vasylevska // Zeszytynaukowe Politechniki Śzląskiej. Ser. Organizacja i zarządzanie 83. Nr. kol.1941. – Katowice, 2015. – S. 755-763.
 28. Василевська, Г. Дисбаланси розвитку конкурентоспроможної вітчизняної податкової системи / Галина Василевська // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 88-99.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Крисоватий, А. І. Новітня парадигма преференційного оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Г. В. Василевська. – К. : ЦУЛ, 2013. – 260 с.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 5. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 6. Василевська, Г. В.  Макроекономічні тенденції суспільного розвитку [Текст] / Г. В. Василевська // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 371-384.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Василевская, Г. В. Льготы в налоговой системе государства как сдерживающий фактор развития рыночной экономики [Текст] / Г. В. Василевская // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 43-48.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Кізима, А. Практикум для проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи з курсу "Податкова система" / А. Кізима, Г. Василевська. – Тернопіль : ТАЙП, 2007. – 219 с .
 2. Луцик, А. І Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / А. І. Луцик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький, Г. В. Василевська [та ін.]. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 64 с.
 3. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «економіка і підприємництво» / Л. П. Амбрик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, В. А. Валігура, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська, Ф. П. Ткачик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с.
 4. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. І. Луцик, Б. В. Башуцький, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 64 с.
 5. Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, А. І. Луцик, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський, В. А. Валігура. – Тернопіль : ТДЕУ. – 2006. – 96 с.
 6. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 98 с.
 

Васильчишин Олександра Богданівна

vasulchushun

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Васильчишин, Олександра Богданівна Комерційні банки та лізинговий бізнес в Україні [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Олександра Богданівна Васильчишин.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 217 c.
 2. Васильчишин, Олександра Богданівна Комерційні банки та лізинговий бізнес в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Олександра Богданівна Васильчишин. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 20 c.

СТАТТІ:

 1. Васильчишин, О. Лізинг в Україні: минуле і перспективи / О. Васильчишин, О. Тулай // Світ фінансів. – 2006. – № 3. – С.128-141.
 2. Васильчишин, О. Лізинг у діяльності банків / О. Васильчишин // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 8. – С.55.
 3. Васильчишин, О. Лізинг як вид підприємницької діяльності / О. Васильчишин // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 172-175.
 4. Васильчишин, О. Оптимізація управління лізинговими операціями / О. Васильчишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 14. – С. 118-123.
 5. Васильчишин, О. Проблеми розвитку франчайзингового механізму в Україні / О. Васильчишин // Світ фінансів. – 2005. – № 1. – С. 32-41.
 6. Васильчишин, О. Проектне фінансування лізингових угод / О. Васильчишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 13. – С. 84-89.
 7. Васильчишин, О. Формування лізингової індустрії в світі / О. Васильчишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 128-133.
 8. Тулай, О. Економічні переваги та особливості лізингового механізму / Оксана Тулай, Олександра Васильчишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 3. – С. 88-98.
 9. Фридель, В. Аналіз сучасного стану функціонування лізингового ринку України / Володимир Фридель, Олександра Васильчишин // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – № 10. – С. 122-127.
 10. Васильчишин, О. Лізинг як пріоритетний напрямок економічного зростання України [Текст] / Олександра Васильчишин, Ольга Гетьман // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 355-359.
 11. Васильчишин, О. Б.Трансформація державного регулювання лізингового бізнесу в Україні / О. Б. Васильчишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 195-199.
 12. Васильчишин, О. Комерційні банки та ризики лізингових операцій [Електронний ресурс] / Олександра Васильчишин.
 13. Васильчишин, О. Комерційні банки у формуванні лізингових відносин в Україні [Електронний ресурс] / Олександра Васильчишин.
 14. Васильчишин, О. Факторинг як перспективний напрям розвитку банківського бізнесу [Електронний ресурс] / Олександра Васильчишин, Наталія Гринчак // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 2. – С. 162-169.
 15. Васильчишин, О. Б. Вплив банків з іноземним капіталом на фінансову безпеку банківської системи України / Олександра Богданівна Васильчишин // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 29-40.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 384 с.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Васильчишин, О. Б. Фінансова безпека банківської системи України : філософські детермінанти [Електронний ресурс] : монографія / О. Б. Васильчишин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 358 с.
 4. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 5. Васильчишин, О. Б. Особливості формування та сучасний стан ресурсного потенціалу банків в Україні [Текст] / О. Б. Васильчишин // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 102-121.
 6. Васильчишин, О. Б. Консолідація банківського капіталу як передумова стабільного функціонування вітчизняної банківської системи [Текст] / О. Б. Васильчишин // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 143-155.
 7. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 8. Васильчишин, О. Б. Проблеми координації фіскальної та монетарної політики в контексті забезпечення сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] / О. Б. Васильчишин // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 57-80.
 

Вергелес Тетяна Іванівна

Тетяна Іванівна ВергелесКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Вергелес, Т. Лауреати Нобелівської премії з економіки 2009: черговий тріумф інституціоналізму / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль : Економічна думка, 2010.– Вип. 1.– С. 117-124.
 2. Вергелес, Т. Інституційна модернізація як фактор посткризового економічного зростання в Україні / Тетяна Вергелес // Світ фінансів.– 2010.– № 1.– С. 95-103.
 3. Вергелес, Т. Г. Марковіц М. Міллер та В. Шарп: теоретики фінансового менеджменту / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009.– Вип. 2.– С. 122-128.
 4. Вергелес, Т. Держава в трансформаційній економіці: теорії та реалії / Тетяна Вергелес // Світ фінансів.– 2009.–№ 1.– С. 7-14.
 5. Вергелес, Т. Франко Модільяні: єдність теорії та емпіричного аналізу / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008.–Вип. 1.– С. 112-118.
 6. Вергелес, Т. Фрідріх Август фон Хайєк - теоретик індивідуалізму і свободи: [Нобелівський лауреат в сфері економіки] / Т. Вергелес // Вісник Тернопільського державного економічного університету.– Тернопіль : Економічна думка, 2006.– Вип.1.– С. 163-168.
 7. Вергелес, Т. Формування нової системи трудових відносин за умов становлення економіки знань / Т. Вергелес // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць.– Тернопіль : Економічна думка, 2004.– № 9.– С. 96-98.
 8. Вергелес, Т. Джеймс Мід: "Моє серце належить лівим, а розум - правим" / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007.– Вип. 2.– С. 154-158.
 9. Вергелес, Т. Проблеми становлення вітчизняної моделі ринку праці та економічна динаміка / Т. Вергелес // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005.– Вип. 2.– С. 64-71.
 10. Вергелес, Т. "Економіка знань" і зміни у трудових відносинах / Т. Вергелес // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2003.– № 14.– С. 15-17.
 11. Вергелес, Т. Диференціація доходів населення й економічне зростання в Україні / Тетяна Вергелес // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 2. – С. 49-58.
 12. Кириленко, В. В. Аналіз стану основних міжнародних інтеграційних організацій та проблем участі в них України / В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 74-76.
 13. Сем'янчук, П. Еволюція сучасних неокласичних теорій економічного зростання / Петро Сем'янчук, Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 85-97.
 14. Фаріон, Михайлина Особливості та перспективи діяльності спеціальних економічних зон в Україні / Михайлина Фаріон, Тетяна Вергелес // Економічний аналіз : Збірник наукових праць / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – вип. 5. – С. 370-374.
 15. Вергелес, Тетяна Аналіз ринків з розривами пошуку: нобелівські лауреати з економіки 2010 року / Тетяна Вергелес, В'ячеслав Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – квітень-червень (№2). – С. 161-164.
 16. Вергелес, Т. Книжки не "на винос": [Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України] / Т. Вергелес // Дзеркало тижня. – 2006. – 10-16 черв. (№ 22). – С. 17.
 17. Вергелес, Т. Формування нової системи трудових відносин за умов становлення економіки знань [Електронний ресурс] / Т. Вергелес.
 18. Вергелес, Т. Модифікація моделі людини в теоріях поведінкової економіки / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 102-111.
 19. Вергелес, Т. Теорія раціонального вибору: еволюція та сучасна модифікація / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 2.– С. 149-156.


ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Ковальчук, В. М. Макроекономіка : зб. задач, вправ, контрольних і тестових завдань [Електронний ресурс] / В. М. Ковальчук, М. М. Вербінський, Т. І. Вергелес. – Тернопіль : Астон, 2009. – 73 с.
 2. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець, М. М. Фаріон [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.
 3. Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. Т. 2 / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання, 2011. – 582 с.
 4. Макроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес, К. З. Возьний [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.
 

Валігура Володимир Андрійович

Валігура

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Валігура, Володимир Андрійович Гармонізація оподаткування : вітчизняні реалії та міжнародні орієнтири [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Андрійович Валігура.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 289 с.
 2. Валігура, Володимир Андрійович Гармонізація оподаткування : вітчизняні реалії та міжнародні орієнтири [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Андрійович Валігура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Валігура, В. А. Аналіз податкової бази та пільгового оподаткування за основними податками в Україні / В. А. Валігура // Інноваційна економіка. – 2009. – № 2. – С. 200-208.
 2. Валігура, В. А. Оцінка ефективності податкової системи України / В. А. Валігура // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 3. – С. 59-66.
 3. Валігура, В. А. Податкова гармонізація та адаптація процесів оподаткування: теоретичний аспект і сучасні реалії / В. А. Валігура, І. М. Таранов // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 211, т. 3. – С. 674-688.
 4. Валігура, В. А. Фіскальні технології управління податковим боргом у контексті його оптимізації [Електронний ресурс] / В. А. Валігура, Н. М. Михайльчук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 16. – С. 12-21.
 5. Валігура, В. Інвестиційно-інноваційна спрямованість справляння непрямих податків в Україні / Володимир Валігура // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 144-157.
 6. Валігура, В. Інституційне забезпечення євроінтеграційного вектора гармонізації податкового законодавства України / В. Валігура // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 131-136.
 7. Валігура, В. Соціально-економічне підгрунтя ефективності податкових реформ / Володимир Валігура // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1. – С. 96-105.
 8. Валігура, В. Теоретико-ретроспективний аналіз податкового навантаження та перекладання податків / Володимир Валігура // Світ фінансів. – 2008. – № 4. – С. 45-59.
 9. Валігура, В. Теоретичні засади міждержавної податкової гармонізації та характеристики податкових систем країн Європейського Союзу в контексті євроінтеграції України / Володимир Валігура // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 183-195.
 10. Валігура, В. Оцінка діяльності державної податкової служби в контексті дослідження ефективності функціонування податкової системи України / В. Валігура // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 149-154.
 11. Таранов, І. Оцінка фіскальної ефективності ПДВ в Україні / І. Таранов, В. Валігура // Світ фінансів. – 2006. – № 3. – С. 157-170.
 12. Валігура, Володимир Соціальні аспекти справляння податку на доходи фізичних осіб [Текст] / Володимир Валігура // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 32-33.
 13. Маршалок, Т. Я. К проблеме идентификации сущности понятий налогового бремени, нагрузки и уровня налогообложения / Т. Я. Маршалок, В. А. Валигура // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 4 : Тема номера: Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2011 год. – С. 323-329.
 14. Василевська, Г. В. Оптимізація напрямів використання муніципальних запозичень / Г. В. Василевська, В. А. Валігура // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. : Економіка. – 2012. – Вип. 20. – С. 58-63.
 15. Валігура, В. Оптимізація напрямів міждержавної податкової гармонізації на основі трикраїнної моделі узгодження податків / Володимир Валігура // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 13. – С. 141-144.
 16. Валігура, В. А. Напрями розбудови системи оподаткування в Україні / В. А. Валігура // Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 246-252.
 17. Валігура, В. А. Вектори підвищення рівня використання та розширення бази оподаткування ПДВ в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Валігура // Ефективна економіка. – 2013. – № 4.
 18. Валігура, В. А. Альтернативы расширения базы налогообложения налога на доходы физических лиц в Украине [Електронний ресурс] / В. А. Валігура // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2013. – № 1 (60). – С. 31-38.
 19. Валігура, В. Фінансові ефекти фіскальної децентралізації в Україні / Володимир Валігура, Лілія Амбрик // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 123-135.
 20. Валігура, В. Сучасні детермінанти фіскальної політики: локальний та міжнародний вимір : [аналітична записка за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.м. Тернопіль, 18-19 трав. 2017 р.] [Текст] / Володимир Валігура // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3 : лип.- верес. – С. 141-145.
 21. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Крисоватий, А. І. Домінанти гармонізації оподаткування : національні та міжнародні вектори [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 248 с.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 4. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 5. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 6. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 7. Валігура, В. А.  Фіскальні детермінанти формування бюджетних ресурсів держави [Текст] / В. А. Валігура // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 211-230.
 8. Валігура, В. А.  Соціально-економічні та екологічні ефекти імплементації новітньої концепції фіскальної політики України [Текст] / В. А. Валігура // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 402-418.
 9. Валігура, В. А. Архітектоніка фіскального простору держави [Текст] / В. А. Валігура // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 27-44.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Крисоватий, А. І. Податкові розрахунки і звітність [Текст] : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 338 с.
 2. Крисоватий, А. І. Оподаткування фізичних осіб [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура, О. Ю. Сидорович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 178 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Валігура, В. А. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Податкові розрахунки і звітність» / В. А. Валігура, О. В. Годованець, Н. О. Катрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 240 с.
 2. Луцик, А. І. Програма виробничої практики для студентів ІV курсу факультету фінансів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» професійної орієнтації «Оподаткування» в органах державної податкової : метод. вказівки / А. І. Луцик, А. Я. Кізима, В. А. Валігура, І. В. Плішко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 10 с.
 3. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «економіка і підприємництво» / Л. П. Амбрик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, В. А. Валігура, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська, Ф. П. Ткачик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с.
 4. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. І. Луцик, Б. В. Башуцький, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 64 с.
 5. Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, А. І. Луцик, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський, В. А. Валігура. – Тернопіль : ТДЕУ. – 2006. – 96 с.
 6. Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, Б. В. Башуцький, В. А. Валігура, С. Д. Герчаківський, Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 86 с.
 7. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 98 с.
 8. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 

Вінницький Сергій Іванович

1415617650 vnnickij s Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Вінницький, С. Формування цілей управління золотовалютними резервами у світовій економіці / Сергій Вінницький // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 18-28.
 2. Вінницький, С. І. Організаційні аспекти управління золотовалютними резервами / С. І. Вінницький // Інноваційна економіка. – 2014. – № 3. – C. 217-223.
 3. Сохацька, О. М. Суверенні інвестиційні фонди - зміна влади на світовому ринку капіталу [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, С. І. Вінницький // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : КНУ, 2008. – Вип. 77, ч. І. – С. 101-111.
 4. Вінницький, С. І. Аналіз проблем визначення цілей управління золотовалютними резервами / С. І. Вінницький // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 3.
 5. Вінницький, С. І. Сучасні тенденції у формуванні та використанні золотовалютних резервів [Електронний ресурс] / С. І. Вінницький // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 2015. – № 3 (28). – С. 81-87.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сохацька, О. М. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, І. В. Роговська-Іщук, С. І. Вінницький. – К. : Кондор, 2014. – 358 с.
 2. Біржова справа [Текст] : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко [та ін.] ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – 3-тє вид., переробл., змін. та доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 655 с.
 3. Вінницький, С. І. Еволюція біржової торгівлі / С. І. Вінницький, Н. І. Полікевич // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 37-76.
 4. Вінницький, С. І. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі / С. І. Вінницький // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 355-388.
 5. Вінницький, С. І. Технічний аналіз біржових цін / С. І. Вінницький // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 224-262.
 6. Вінницький, С. І. Фундаментальний аналіз біржових цін та курсів / С. І. Вінницький // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 189-223.