Валігура Володимир Андрійович

Валігура

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Валігура, Володимир Андрійович Гармонізація оподаткування : вітчизняні реалії та міжнародні орієнтири [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Андрійович Валігура.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 289 с.
 2. Валігура, Володимир Андрійович Гармонізація оподаткування : вітчизняні реалії та міжнародні орієнтири [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Андрійович Валігура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Валігура, В. А. Аналіз податкової бази та пільгового оподаткування за основними податками в Україні / В. А. Валігура // Інноваційна економіка. – 2009. – № 2. – С. 200-208.
 2. Валігура, В. А. Оцінка ефективності податкової системи України / В. А. Валігура // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 3. – С. 59-66.
 3. Валігура, В. А. Податкова гармонізація та адаптація процесів оподаткування: теоретичний аспект і сучасні реалії / В. А. Валігура, І. М. Таранов // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 211, т. 3. – С. 674-688.
 4. Валігура, В. А. Фіскальні технології управління податковим боргом у контексті його оптимізації [Електронний ресурс] / В. А. Валігура, Н. М. Михайльчук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 16. – С. 12-21.
 5. Валігура, В. Інвестиційно-інноваційна спрямованість справляння непрямих податків в Україні / Володимир Валігура // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 144-157.
 6. Валігура, В. Інституційне забезпечення євроінтеграційного вектора гармонізації податкового законодавства України / В. Валігура // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 131-136.
 7. Валігура, В. Соціально-економічне підгрунтя ефективності податкових реформ / Володимир Валігура // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1. – С. 96-105.
 8. Валігура, В. Теоретико-ретроспективний аналіз податкового навантаження та перекладання податків / Володимир Валігура // Світ фінансів. – 2008. – № 4. – С. 45-59.
 9. Валігура, В. Теоретичні засади міждержавної податкової гармонізації та характеристики податкових систем країн Європейського Союзу в контексті євроінтеграції України / Володимир Валігура // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 183-195.
 10. Валігура, В. Оцінка діяльності державної податкової служби в контексті дослідження ефективності функціонування податкової системи України / В. Валігура // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 149-154.
 11. Таранов, І. Оцінка фіскальної ефективності ПДВ в Україні / І. Таранов, В. Валігура // Світ фінансів. – 2006. – № 3. – С. 157-170.
 12. Валігура, Володимир Соціальні аспекти справляння податку на доходи фізичних осіб [Текст] / Володимир Валігура // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 32-33.
 13. Маршалок, Т. Я. К проблеме идентификации сущности понятий налогового бремени, нагрузки и уровня налогообложения / Т. Я. Маршалок, В. А. Валигура // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 4 : Тема номера: Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2011 год. – С. 323-329.
 14. Василевська, Г. В. Оптимізація напрямів використання муніципальних запозичень / Г. В. Василевська, В. А. Валігура // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. : Економіка. – 2012. – Вип. 20. – С. 58-63.
 15. Валігура, В. Оптимізація напрямів міждержавної податкової гармонізації на основі трикраїнної моделі узгодження податків / Володимир Валігура // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 13. – С. 141-144.
 16. Валігура, В. А. Напрями розбудови системи оподаткування в Україні / В. А. Валігура // Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 246-252.
 17. Валігура, В. А. Вектори підвищення рівня використання та розширення бази оподаткування ПДВ в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Валігура // Ефективна економіка. – 2013. – № 4.
 18. Валігура, В. А. Альтернативы расширения базы налогообложения налога на доходы физических лиц в Украине [Електронний ресурс] / В. А. Валігура // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2013. – № 1 (60). – С. 31-38.
 19. Валігура, В. Фінансові ефекти фіскальної децентралізації в Україні / Володимир Валігура, Лілія Амбрик // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 123-135.
 20. Валігура, В. Сучасні детермінанти фіскальної політики: локальний та міжнародний вимір : [аналітична записка за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.м. Тернопіль, 18-19 трав. 2017 р.] [Текст] / Володимир Валігура // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3 : лип.- верес. – С. 141-145.
 21. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Крисоватий, А. І. Домінанти гармонізації оподаткування : національні та міжнародні вектори [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 248 с.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 4. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 5. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 6. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 7. Валігура, В. А.  Фіскальні детермінанти формування бюджетних ресурсів держави [Текст] / В. А. Валігура // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 211-230.
 8. Валігура, В. А.  Соціально-економічні та екологічні ефекти імплементації новітньої концепції фіскальної політики України [Текст] / В. А. Валігура // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 402-418.
 9. Валігура, В. А. Архітектоніка фіскального простору держави [Текст] / В. А. Валігура // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 27-44.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Крисоватий, А. І. Податкові розрахунки і звітність [Текст] : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 338 с.
 2. Крисоватий, А. І. Оподаткування фізичних осіб [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура, О. Ю. Сидорович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 178 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Валігура, В. А. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Податкові розрахунки і звітність» / В. А. Валігура, О. В. Годованець, Н. О. Катрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 240 с.
 2. Луцик, А. І. Програма виробничої практики для студентів ІV курсу факультету фінансів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» професійної орієнтації «Оподаткування» в органах державної податкової : метод. вказівки / А. І. Луцик, А. Я. Кізима, В. А. Валігура, І. В. Плішко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 10 с.
 3. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «економіка і підприємництво» / Л. П. Амбрик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, В. А. Валігура, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська, Ф. П. Ткачик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с.
 4. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. І. Луцик, Б. В. Башуцький, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 64 с.
 5. Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, А. І. Луцик, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський, В. А. Валігура. – Тернопіль : ТДЕУ. – 2006. – 96 с.
 6. Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, Б. В. Башуцький, В. А. Валігура, С. Д. Герчаківський, Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 86 с.
 7. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 98 с.
 8. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 

Вергелес Тетяна Іванівна

Тетяна Іванівна ВергелесКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Вергелес, Т. Лауреати Нобелівської премії з економіки 2009: черговий тріумф інституціоналізму / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль : Економічна думка, 2010.– Вип. 1.– С. 117-124.
 2. Вергелес, Т. Інституційна модернізація як фактор посткризового економічного зростання в Україні / Тетяна Вергелес // Світ фінансів.– 2010.– № 1.– С. 95-103.
 3. Вергелес, Т. Г. Марковіц М. Міллер та В. Шарп: теоретики фінансового менеджменту / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009.– Вип. 2.– С. 122-128.
 4. Вергелес, Т. Держава в трансформаційній економіці: теорії та реалії / Тетяна Вергелес // Світ фінансів.– 2009.–№ 1.– С. 7-14.
 5. Вергелес, Т. Франко Модільяні: єдність теорії та емпіричного аналізу / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008.–Вип. 1.– С. 112-118.
 6. Вергелес, Т. Фрідріх Август фон Хайєк - теоретик індивідуалізму і свободи: [Нобелівський лауреат в сфері економіки] / Т. Вергелес // Вісник Тернопільського державного економічного університету.– Тернопіль : Економічна думка, 2006.– Вип.1.– С. 163-168.
 7. Вергелес, Т. Формування нової системи трудових відносин за умов становлення економіки знань / Т. Вергелес // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць.– Тернопіль : Економічна думка, 2004.– № 9.– С. 96-98.
 8. Вергелес, Т. Джеймс Мід: "Моє серце належить лівим, а розум - правим" / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007.– Вип. 2.– С. 154-158.
 9. Вергелес, Т. Проблеми становлення вітчизняної моделі ринку праці та економічна динаміка / Т. Вергелес // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005.– Вип. 2.– С. 64-71.
 10. Вергелес, Т. "Економіка знань" і зміни у трудових відносинах / Т. Вергелес // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2003.– № 14.– С. 15-17.
 11. Вергелес, Т. Диференціація доходів населення й економічне зростання в Україні / Тетяна Вергелес // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 2. – С. 49-58.
 12. Кириленко, В. В. Аналіз стану основних міжнародних інтеграційних організацій та проблем участі в них України / В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 74-76.
 13. Сем'янчук, П. Еволюція сучасних неокласичних теорій економічного зростання / Петро Сем'янчук, Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 85-97.
 14. Фаріон, Михайлина Особливості та перспективи діяльності спеціальних економічних зон в Україні / Михайлина Фаріон, Тетяна Вергелес // Економічний аналіз : Збірник наукових праць / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – вип. 5. – С. 370-374.
 15. Вергелес, Тетяна Аналіз ринків з розривами пошуку: нобелівські лауреати з економіки 2010 року / Тетяна Вергелес, В'ячеслав Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – квітень-червень (№2). – С. 161-164.
 16. Вергелес, Т. Книжки не "на винос": [Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України] / Т. Вергелес // Дзеркало тижня. – 2006. – 10-16 черв. (№ 22). – С. 17.
 17. Вергелес, Т. Формування нової системи трудових відносин за умов становлення економіки знань [Електронний ресурс] / Т. Вергелес.
 18. Вергелес, Т. Модифікація моделі людини в теоріях поведінкової економіки / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 102-111.
 19. Вергелес, Т. Теорія раціонального вибору: еволюція та сучасна модифікація / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 2.– С. 149-156.


ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Ковальчук, В. М. Макроекономіка : зб. задач, вправ, контрольних і тестових завдань [Електронний ресурс] / В. М. Ковальчук, М. М. Вербінський, Т. І. Вергелес. – Тернопіль : Астон, 2009. – 73 с.
 2. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець, М. М. Фаріон [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.
 3. Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. Т. 2 / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання, 2011. – 582 с.
 4. Макроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес, К. З. Возьний [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.
 

Вакун Оксана Володимирівна

vakyn

Кафедра обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Вакун, О. В. Гудвіл як об’єкт бухгалтерського обліку: сутність, класифікація, шляхи розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5. – С. 135-141.
 2. Вакун, О. В. Нова сутність нематеріальних активів в бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 211-215.
 3. Вакун, О. В. Розвиток класифікації нематеріальних активів в бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. С. 162-166.
 4. Пилипів, Н. І. Застосування економічного аналізу на підприємствах для потреб менеджменту [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, О. В. Вакун.
 5. Вакун, О. Вплив особливостей будівельної галузі на бухгалтерський облік нематеріальних активів / Оксана Вакун // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 116-121.
 6. Вакун, О. В. Економічний аналіз ефективності використання нематеріальних активів на будівельних підприємствах [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Сталий розвиток економік.– 2012. – № 3. – С. 226-233.
 7. Вакун, О. В. Концептуальна модель економічного аналізу нематеріальних активів / О. В. Вакун // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 137-140.
 8. Вакун, О. В. Використання інформаційних систем на будівельних підприємствах [Електронний ресурс] / О. В. Вакун.
 9. Вакун, О. В. Економічний аналіз використання нематеріального капіталу / О. В. Вакун // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – Житомир, 2012. – № 1. – С. 55-60.
 10. Вакун, О. В. Переваги та недоліки базових підходів до оцінки нематеріальних активів / О. В. Вакун // Перспективи розвитку обліку, аналізу і аудиту в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Севастополь, 26 - 28 квіт. 2012 р.]. – Севастополь, 2012. – С. 9-13.
 11. Вакун, О. В. Удосконалення класифікації нематеріальних активів у будівельних підприємствах / О. В. Вакун // Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль-Чортків, 26-27 квіт. 2012 р.]. – Чортків, 2012. – С. 205-207.
 12. Вакун, О. В. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів у будівельних підприємствах / О. В. Вакун // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. [Черкаси, 18-19 квіт. 2012 р.] : в 3-х т. – Черкаси, 2012. – Т. 3. – С. 62-65.
 13. Вакун, О. В. Диференційований підхід до оцінки нематеріальних активів / О. В. Вакун // Стратегічні напрями розвитку бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ, 15 берез. 2012р.]. – Київ, 2012. – С. 36-38.
 14. Вакун, О. В. Застосування інтегрованих показників для аналізу ефективності нематеріальних активів у будівельних підприємствах / О. В. Вакун // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. [25 трав. 2012 р.]. – Луцьк, 2012. – С. 31-34.
 15. Вакун, О. В. Оцінка нематеріальних активів за національними та міжнародними стандартами [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Сталий розвиток економіки.– 2011. – № 7. – С. 218-223.
 16. Вакун, О. В. Концептуальні засади організації бухгалтерського обліку витрат вищих навчальних закладів / О. В. Вакун // Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 236-238.
 17. Вакун, О. В. Особливості оцінки нематеріальних активів будівельних підприємств [Електронний ресурс] // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы пятой Всеукр. науч. дуеЬ-конф. молод. ученых [3 марта 2014 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2014. – С. 189-190.
 18. Вакун, О. В. Вплив специфічних особливостей будівельних підприємств на побудову управлінського обліку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. [Львів, 16-17 трав. 2014 р.]. – С. 206-208.
 19. Вакун, О.В. Проблемні питання оцінки нематеріальних активів [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2014. – Вип. 10, т. 2. – С. 90-97.
 20. Пилипів, Н. І. Справедлива оцінка нематеріальних активів у системі обліку [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, О. В. Вакун // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2012. – Вип. 8(2). – С. 99-105.
 21. Пилипів, Н. І. Диференційований та недиференційований підходи до оцінки нематеріальних активів будівельних підприємств [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, О. В. Вакун // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2014. – Вип. 10. – С. 79-83.
 22. Вакун, О. В. Удосконалення звітності в частині нематеріальних активів будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Том 14, № 2. – С. 188-197.
 23. Вакун, О. В. Концепція інтегрованої звітності в системі бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – 2014. – № 3 (30). – С. 49-59.
 24. Вакун, О. В. Вдосконалення аудиту інтелектуального капіталу [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць Сер. Економічні науки. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип.11. – С. 64-73.
 25. Vakun, О. V. Komplexný prístup k zdokonaleniu účtovníctva v segmente nemateriálnych aktív stavebných podnikov / О. V. Vakun // Kľúčové kompetencie v oblasti podnikania : Recenzovaný zborník vedeckých prác - výstup z úlohy KEGA č. 035TUKE-4/2012. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2012. – S. 154-163.
 26. Синиця, С. М. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю корпорації [Електронний ресурс] / С. М. Синиця, О. В. Вакун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 16(1). - С. 139-142.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вакун, О. В. Напрями оцінки нематеріальних активів у будівельних підприємствах [Електронний ресурс] / О. В. Вакун, В. Д. Попова, Т. П. Фурса //Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону : монографія / за ред. Н. І. Пилипів, В. В. Стефініна. – Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2014. – С. 22-31.
 2. Легенчук, С. Ф. Документування в бухгалтерському обліку : процесний підхід [Текст] : монографія / С. Ф. Легенчук, К. О. Вольська, О. В. Вакун. – Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2016. – 228 с. 
 

Вінницький Сергій Іванович

1415617650 vnnickij s Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Вінницький, С. Формування цілей управління золотовалютними резервами у світовій економіці / Сергій Вінницький // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 18-28.
 2. Вінницький, С. І. Організаційні аспекти управління золотовалютними резервами / С. І. Вінницький // Інноваційна економіка. – 2014. – № 3. – C. 217-223.
 3. Сохацька, О. М. Суверенні інвестиційні фонди - зміна влади на світовому ринку капіталу [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, С. І. Вінницький // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : КНУ, 2008. – Вип. 77, ч. І. – С. 101-111.
 4. Вінницький, С. І. Аналіз проблем визначення цілей управління золотовалютними резервами / С. І. Вінницький // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 3.
 5. Вінницький, С. І. Сучасні тенденції у формуванні та використанні золотовалютних резервів [Електронний ресурс] / С. І. Вінницький // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 2015. – № 3 (28). – С. 81-87.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сохацька, О. М. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, І. В. Роговська-Іщук, С. І. Вінницький. – К. : Кондор, 2014. – 358 с.
 2. Біржова справа [Текст] : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко [та ін.] ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – 3-тє вид., переробл., змін. та доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 655 с.
 3. Вінницький, С. І. Еволюція біржової торгівлі / С. І. Вінницький, Н. І. Полікевич // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 37-76.
 4. Вінницький, С. І. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі / С. І. Вінницький // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 355-388.
 5. Вінницький, С. І. Технічний аналіз біржових цін / С. І. Вінницький // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 224-262.
 6. Вінницький, С. І. Фундаментальний аналіз біржових цін та курсів / С. І. Вінницький // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 189-223.
 

Вівчар Оксана Іванівна

vivcharoi

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вівчар, Оксана Іванівна Інноваційно-логістичні підходи до управління підприємствами з ремонту й експлуатації автошляхів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами /Оксана Іванівна Вівчар.– Тернопіль: ТНТУ, 2011.– 20 с.
 2. Вівчар, Оксана Іванівна Інноваційно-логістичні підходи до управління підприємствами з ремонту й експлуатації автошляхів: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. І. Вівчар ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. — Т., 2011. — 225 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Зяйлик, М. Ф. Маркетинг інновацій - найважливіша задача підприємництва [Електронний ресурс] / Марія Зяйлик, Оксана Вівчар // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2009. – Вип. 1 (2). – С. 101-107.
 2. Зяйлик, М. Ф. Специфіка застосування інноваційно-логістичної системи ремонтно-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик , О. І. Вівчар // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 32. – С. 175–177.
 3. Зяйлик, М. Ф. Особливості інноваційного маркетингу в Україні [Електронний ресурс] / М.Ф.Зяйлик , О. І. Вівчар// Вісник Дніпропетровського університету. – 2011. – Вип. 5 (2). – С. 185-190.
 4. Вівчар, О. Конфлікт цілей в інноваційно-логістичній інтерпретації об’єктів дорожньо-капітального будівництва [Електронний ресурс]/ Оксана Вівчар // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2010. – Вип. 1 (3). –С. 185-190.
 5. Вівчар, О. Основні аспекти підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 24-30.
 6. Зяйлик, М. Ф. Процесний підхід до менеджменту якості [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 191-194.
 7. Зяйлик, М. Ефективність використання маркетингових стратегій [Електронний ресурс] / Марія Зяйлик, Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2(31). – С. 166–173.
 8. Зяйлик, М. Ф. Парадигма і наукова база логістичного управління [Електронний ресурс] / Марія Зяйлик, Оксана Вівчар // Соціально-економічні проблеми і держава. – Вип. 1(4). – 2011. – С. 166–173.
 9. Вівчар, О. І. Моделювання логістичних стратегій як визначальний фактор успішного розвитку ремонтно-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар, М. Ф. Зяйлик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – Вип. 3(47). – С. 211–214.
 10. Вівчар, О. І. Теоретичні підходи до визначення ефективності логістичного управління промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник ДонНУЕТ. Сер. Економічні науки. – Донецьк, 2012. – № 3(55) – С. 84–89.
 11. Вівчар, О. І. Моделювання логістичних процесів в контексті ремонтно-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар, М. Ф. Зяйлик // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. Сер. Економічні науки. – Рівне, 2012. – Вип. 1(57). – С. 61–67.
 12. Мартинюк, В. П. Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості бізнесу при діагностиці його економічної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18. – С. 118-122.
 13. Мартинюк, В. П. Формування логістичної стратегії як чинник фінансово-економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 19. – С. 176–180.   
 14. Мартинюк, В. П. Специфіка особливостей фінансово-економічної безпеки банківського контролю над економічною злочинністю [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. – № 4, т. 24. – С. 53-58.
 15. Зяйлик, М. Ф. Основні напрямки вдосконалення дорожнього господарства України (на прикладі Тернопільського регіону) / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Регіональна економіка. – 2007. – № 3. – С. 47–55.
 16. Зяйлик, М. Ф. Інноваційний маркетинг як особливий вид цілеспрямованої творчої діяльності підприємств [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 1. – С. 311–314.
 17. Вівчар, О. І. Стратегія забезпечення банківської безпеки: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. – Чернівці, 2013. – Вип. 2(50). – С. 44-47.
 18. Вівчар, О. І. Прагматизм прискорення бізнесу при моніторингу його економічної безпеки в контексті трансформаційних змін [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 1. – С. 194–199.  
 19. Вівчар, О. І. Перманентна генерація розвитку рейдерства в контексті деструктивних економічних явищ [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. – Чернівці, 2014. – Вип. 3(55). – С. 44–47.
 20. Вівчар, О. Специфіка управління системою фінансово-економічної безпеки бізнесу в умовах турбулентності економічних процесів [Електронний ресурс] / Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 2 (49). – С. 106–111.
 21. Вівчар, О. І. Інтеґраційні процеси логістики у контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки бізнесу [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 1– 9.
 22. Вівчар, О. І. Логістика матеріальних потоків дорожнього господарства регіону [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 4, ч. 1. – С. 79–86.
 23. Зяйлик, М. Ф. Методика економічного обґрунтування витрат в логістичному управлінні дорожнього господарства регіону [Електронний ресурс] / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Вісник ХНТУСГ. Сер. Економічні науки. – 2007. – Вип. 64. – С. 132–137.
 24. Вівчар, О. Концептуалізація сучасних поглядів на поняття логістики [Електронний ресурс] / Оксана Вівчар // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 2(17). – С. 106–111.
 25. Вівчар, О. І. Відродження депресивних районів на основі розвитку туристичної галузі [Електронний ресурс] / О. І. Вівчар, Г. П. Солодка // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2008. – Вип. 1(1). – С. 38–41.
 26. Вівчар, О. І. Комперативний аналіз сутності логістичної стратегії в системі фінансово-економічної безпеки / О. І. Вівчар // Кримський економічний вісник. – 2013. – № 4. – С. 31–34.
 27. Мартинюк, В. П. Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості при діагностиці економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода. – 2012. – № 18. – С. 118-122.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вівчар, О. І. Соціальна безпека [Текст] : навч. посіб. / О. І. Вівчар, А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 148 с.