Ілляш Ірина Дмитрівна

ілляш ірина дмитрівна

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Посада: доцент

Публікаці

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ілляш, Ірина Дмитрівна Соціально-економічний розвиток поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства [Текст] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ілляш Ірина Дмитрівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2012. - 247 c.
 2. Ілляш, Ірина Дмитрівна Соціально-економічний розвиток поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Ірина Дмитрівна Ілляш. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – 20 с.

Статті:

 1. Ткач, Д. Оцінка якості життя населення регіону / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 122-131.
 2. Ткач, Д. Просторові відмінності соціально-економічного розвитку України: проблемні регіони / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2008. – № 13. – С. 18-24.
 3. Ткач, Д. Напрямки активізації економічного і соціального розвитку міських поселень Тернопільської області в умовах трансформації суспільства / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 30-33.
 4. Ткач, І. Економічний розвиток сільських поселень Тернопільської області / Ірина Ткач // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 55-58.
 5. Ткач, Д. Особливості відтворення трудового потенціалу у поселеннях Тернопільської області / Д. Ткач, І. Ткач / Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2009. – № 14. – С. 5-8.
 6. Приймак, В. Генеза екомологічної парадигми людського розвитку / В. Приймак, І. Ткач // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 3. – С. 28-34.
 7. Ткач, Д. Соціально-економічні та демографічні проблеми розвитку міських поселень Тернопільської області / Д. Ткач, І. Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 5-9.
 8. Заставецька, Л. Динаміка людності мережі поселень Тернопільської області [Електронний ресурс] / Леся Заставецька, Ірина Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2009. – Вип. 1. – С. 56-61.
 9. Ткач, І. Зміна людності сільських поселень Тернопільської області як наслідок депопуляційних процесів [Електронний ресурс] / Ірина Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2009. – Вип. 2.
 10. Ткач, І. Сучасний демографічний потенціал поселень Тернопільської області та його прогноз [Електронний ресурс] / Ірина Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2011. – Вип. 1.
 11. Ілляш, І. Регіональні особливості формування, розвитку і використання трудового потенціалу України / Ірина Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 42-47.
 12. Приймак, В. Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників / В. Приймак, І. Ткач // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 7. – С. 3-11.
 13. Ткач, І. Д. Перехід до політики сільського розвитку як основа соціально-економічної активізації сільських поселень [Електронний ресурс] / І. Д. Ткач // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. вип. у 2 ч.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – 2011. – Ч. 1. – С.667-676.
 14. Ткач, Д. Господарський комплекс Тернопільської області: особливості структури і трансформація в ринкових умовах / Дмитро Ткач, Ірина Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 11-20.
 15. Ткач, І. Д. Соціальний розвиток поселень як основа формування соціальної політики в регіоні / І. Д. Ткач // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2010. – Спец. вип. : Соціально-трудові відносини : Теорія і практика, т. 2. – С. 383-390.
 16. Ткач, Д. Трансформація господарства і структура зайнятості населення Тернопільської області в сучасних умовах / Д. Ткач, І. Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль, 2005. – С. 10-13.
 17. Ткач, І. Соціальний розвиток сільської місцевості і міських населених пунктів Тернопільської області / І. Ткач // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – Вип. 19. – С. 106-113.
 18. Ткач, І. Функціонування поселень в умовах трансформації суспільства / І. Ткач // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2010. – Вип. 22. – С. 139-143.
 19. Ткач, І. Д. Шляхи підвищення ефективності управління поселень в умовах реформування адміністративно-територіального устрою регіону / Л. Б. Заставецька, І. Д. Ткач // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского : науч. журнал. Сер. География.– Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2011. – Спец. вып., т. 24 (63), № 2, ч. 3. – С. 227-232.
 20. Ткач, І. Зміна функцій поселень давньоосвоєного агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства / І. Ткач // Часопис соціально-економічної географії. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. 10 (1). – С. 196-200.
 21. Ілляш, І. Економічний розвиток міських поселень Тернопільської області в умовах трансформації суспільства / І. Ілляш // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2011. – Вип. 24. – С. 120-125.
 22. Заставецький, Т. Методичні підходи до суспільно-географічного дослідження економічного і соціального розвитку поселень агропромислового регіону / Т. Заставецький, І. Ілляш // Історія Української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2013. – Вип. 28. – С. 133-140.
 23. Ілляш, І. Міські поселення та їх нові функції у аграрних регіонах / І. Ілляш // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2014. – Вип. 29-30. – С. 165-170.
 24. Ілляш, І. Брендинг поселень як складова маркетингу територій / І. Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 49-54.
 25. Заставецька, О. В. Роль національно-культурних товариств у розвитку міжнародного туризму [Електронний ресурс] / О. В. Заставецька, К. Д. Дударчук, І. Д. Ілляш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. : Географія. - 2013. - № 2. - С. 96-100.
 26. Ілляш, І. Д. Застосування математичних методів для дослідження соціально-економічного розвитку міських поселень регіону / І. Д. Ілляш, К. Д. Дударчук // Географія та туризм : наук. збірник. – К. : Альтерпрес, 2013. – Вип. 24. – С. 214-223.
 27. Ілляш, І. Д. Сучасна мережа поселень Тернопільської області / І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : СМП “Тайп”, 2013. – № 1, вип. 34. – С. 107-114.
 28. Заставецький, Т. Б. Трансформація функцій міських поселень та формування їх іміджу / Т. Б. Заставецький, І. Д. Ілляш // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Jurists “The global systemic crisis: new milestone in development or an impasse?” (Davos, Switzerland, July 28, 2015) : professional scientific publication, – ed. dep.: Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation), 2015. – P. 218-224.
 29. Illiash I. Modern methodical approaches to design the HR-management system of enterprises / Irina Illiash // Scientific and educational periodical jornal “The Genesis of Genius”. – Geneva, Switzerland, 2015. – Vol. 1, № 5. – P. 21-23.
 30. Ткач, Д. Трансформація соціально-економічного розвитку аграрних регіонів в умовах суспільних перетворень / Дмитро Ткач, Ірина Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 33-37.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Качан, Є. П. Удосконалення територіальної структури господарства регіону як запорука реалізації принципів сталого розвитку [Текст] / Є. П. Качан, І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 384-408.
 3. Ілляш, І. Д. Господарський комплекс Тернопільської області : особливості структури і трансформація в ринкових умовах [Текст] / І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 221-236.
 4. Ілляш, І. Д. Сучасний рівень розвитку і територіальна організація галузей промисловості Тернопільської області [Текст] / І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 237-248.