Адамик Оксана Василівна

adamyk_ov

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: в. о. завідувача кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу

Публікації

Дисертації:

 1. Адамик, Оксана Василівна Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку : організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств Західного регіону України) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Оксана Василівна Адамик.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 190 с.
 2. Адамик, Оксана Василівна Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку : організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств Західного регіону України) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Оксана Василівна Адамик.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 19 с.

СТАТТІ:

 1. Адамик, О. Внутрішньовідомчі розрахунки у системі органів Пенсійного фонду України: організаційно-правові та облікові аспекти / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 2. – С. 39-49.
 2. Адамик, О. Прагматизм розрахунків органів Пенсійного фонду з одержувачами пенсій і допомог / О. Адамик // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 75-85.
 3. Адамик, О. Видатки органів пенсійного фонду: їхня класифікація відповідно до пенсійних програм і відображення в обліку / О. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць. молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 160-166.
 4. Адамик, О. Організація обліку виконання бюджету органами Пенсійного фонду України / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 5. – С. 36-42.
 5. Адамик, О. Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення оподаткування піприємства / О. Адамик // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 1. – С.109-115.
 6. Адамик, О. В. Бухгалтерські моделі річного заключення рахунків проточного обліку в органах Пенсійного фонду України [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : НУ „Львівська політехніка”, 2009. – № 647. – С. 286-293.
 7. Адамик, О. В. Витрати органів Пенсійного фонду районного рівня: класифікація та відображення в обліку. / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит.– 2007. – № 9.– С. 40-49.
 8. Адамик, О. В. Облік касових та фактичних видатків органів Пенсійного фонду районного рівня / О. Адамик // Вісник Тенопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008.– Вип. 1.– С. 93-105.
 9. Адамик, О. В. Пенсійні виплати з держбюджету : проблеми класифікації та адміністрування / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010.– № 1.– С. 13-29 .
 10. Лучко, М. Взаємозв’язок положень (стандартів) бухгалтерського обліку з податковим законодавством України [Електронний ресурс] / Михайло Лучко, Оксана Адамик // Наукові записки . – Чортків, 2001. – С. 12-14.
 11. Адамик, О. Виділення податкових розрахунків в окрему підсистему обліку: науково-економічний і психолого-практичний аспекти [Електронний ресурс] / Михайло Лучко, Оксана Адамик // Психологія і суспільство. – 2001. – № 1. – С. 150-163.
 12. Адамик, О. Облік органами Пенсійного фонду компенсованих з держбюджету сум недоотриманих доходів / О. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту – 2008. – № 10. – С. 187-191.
 13. Адамик, О. Організація податкових розрахунків з податку на прибуток у системі бухгалтерського обліку / О. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва – 2003. – № 1. – С. 66-72.
 14. Адамик, О. Доходи суб'єктів державного сектору: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна інтерпретація / Оксана Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 1. – С. 29-36.
 15. Адамик, О. Формування матеріальної складової валових витрат та їх відображення у бухгалтерському обліку / Оксана Адамик // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 202-205.
 16. Адамик, О. Внутрішньогосподарський контроль податкових розрахунків: організація та методика здійснення / Оксана Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 3. – С. 116-121.
 17. Адамик, О. В. Дохід як основна облікова категорія / О. В. Адамик // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 121-124.
 18. Адамик, О. Формування бюджету пенсійного фонду України: інституційно-процедурний аспект / Оксана Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 157-164.
 19. Адамик, О. В. Доходи бюджетних установ за методом нарахування в умовах уніфікації облікових систем державного сектору економіки [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : НУ „Львівська політехніка”, 2012. – № 721. – С. 42-48.
 20. Адамик, О. В. Затрати, пов’язані з основними фондами: особливості формування і віднесення до валових витрат [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 198-200.
 21. Адамик, О. Визнання, вимірювання і відображення в обліку доходів підприємства відповідно до національних стандартів / Оксана Адамик // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 1. – С. 101-107.
 22. Адамик, О. В. Бюджетні асигнування та дотації суб'єктів державного сектора економіки: їх трактування з метою обліку та відмінності / О. В. Адамик // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 16. – С. 141-144.
 23. Адамик, О. В. Власний капітал бюджетних установ у процессах уніфікації вітчизняних облікових систем державного сектора економіки до світових стандартів [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 412-422.
 24. Адамик, О. В. Інструменти "хмарних обчислень" як фактор удосконалення обліку в бюджетних установах / Оксана Василівна Адамик // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 179-184.
 25. Адамик, О. В. Формування економічної ін­формації в умовах реформу­вання бухгалтерського обліку / О. В. Адамик // Вісник Тернопільської академії народного го­сподарства. – Тернопіль : Економі­чна думка, 2001. – Вип. 14.– С. 163-168.
 26. Адамик, О. В. Бухгалтерська і податкова ін­терпретація терміну “дохід” та їх взаємозв’язок / О. В. Адамик // Вісник Київсь­кого національного університету ім. Т. Г. Шев­ченка. Сер. Економіка. – Київ, 2001. – Вип. 52. –С. 73-78.
 27. Адамик, О. В. Неузгодженість положень (стандартів) бухгалтерського обліку з податковим законо­давством України / О. В. Адамик // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2001. – Вип. 8. – С. 128-131.
 28. Адамик, О. В. Проблеми відображення в об­ліку податку на прибуток від­повідно до національних стан­дартів / О. В. Адамик // Вестник Национального технического уни­верситета “Харьковский политехнический ин­ститут”. Сер. Технический прогресс и эффектив­ность производства. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2001. – Вып. 24. – С. 18-21.
 29. Адамик, О. В. Застосування штрафних санк­цій в умовах реформування по­даткового законодавства / О. В. Адамик // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 12. – С. 27-31.
 30. Адамик, О. В. Способи формування в обліку податкового зобов’язання з по­датку на прибуток / О. В. Адамик // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 1. – С. 20-24.
 31. Адамик, О. В. Податок на прибуток: конфлікт норм податкового законодав­ства із положеннями бух­гал­тер­сько­го обліку / О. В. Адамик // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 4. – С. 21-22.
 32. Адамик, О. В., Формування матеріальних витрат: національні стандарти і оподаткування / О. В. Адамик // Вестник Национального технического уни­верситета “Харьковский поли­тех­нический ин­ститут”. Сер. Технический прогресс и эффектив­ность производства. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2003. – №23. – С. 160-161.
 33. Адамик, О. В. Податкова політика в системі управління підприємством / О. В. Адамик // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова трансформація України: проблеми та перспективи. – Львів, 2004. – Вип. 1. – С. 410-417.
 34. Адамик, О. В. Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку / О. В. Адамик // Галицький економічний вісник. – 2004. – Вип. 2. – С. 116-126.
 35. Адамик, О. В. Соціальний захист сільського населення в адміністративно-розподільчій та ринковій системах економіки / О. В. Адамик, О. М. Ціхановська // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 49-52. 
 36. Адамик, О. В. Облік внутрівідомчих розрахунків у системі органів Пенсійного фонду України [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – К. : ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2008. – Вип. 1. – С. 45-47.
 37. Адамик, О. Проблеми обліку виконання бюджету органами Пенсійного фонду України в контексті реформування системи пенсійного забезпечення [Електронний ресурс]/ Оксана Адамик // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2008. – № 5. – С. 37-42.
 38. Адамик, О. В. Проблеми формування та обліку власних коштів пенсійного фонду України [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Вісник Національного уні­вер­­ситету водного гос­по­дар­ства та природокористу­вання. Сер. Економіка. – Рівне : НУВГП, 2008. – Вип.4 (44), ч. 2. – С. 145-150.
 39. Адамик, О. В. Класифікація власних коштів Пенсійного фонду України: проблеми застосування та шляхи реформування [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23,  ч. ІІ. – 239 с. – С. 23-29.
 40. Адамик, О. В. Пенсійні виплати з фондів соціального страхування: проблеми міжбюджетних розрахунків та обліку / О. В. Адамик // Науковий віснику Ужгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2010. – Спец. вип. 29, ч. 1. – С. 27-33. 
 41. Адамик, О. В. Класифікація доходів учасників бюджетного процесу в умовах уніфікації вітчизняних та міжнародних облікових стандартів [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – № 19. – 220 с. – С. 192-196.
 42. Адамик, О. В. Розмежування понять витрати, затрати, видатки та особливості їх застосування учасниками бюджетного процесу [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – № 20. – С. 203-209.
 43. Адамик, О. В. Використання інструментів технологій OLTP та OLAP для обліку й аналізу виконання кошторису бюджетних установ / О. В. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – 131 с. – С. 120-129.
 44. Сисюк, С. В. Облікова політика суб’єктів державного сектору щодо необоротних активів [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк, О. В. Адамик // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 11. - С. 111-116.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Адамик, О. В. Бухгалтерські моделі обліку виконання бюджету Пенсійного фонду України [Текст] : монографія / О. В. Адамик. – Тернопіль : Крок, 2013. – 298 с
 2. Лучко, М. Р. Облік комерційної діяльності [Текст] / М. Р. Лучко, О. В. Адамик. – Тернопіль : Карт- бланш, 2005. – 441 с.
 3. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Адамик, О. В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті [Електронний ресурс]: навч. посіб. /О. В. Адамик.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 33 с.