Калаур Іван Романович

1474563959 1443606078 kalaur-van-romanovichКафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Калаур, Іван Романович Договірні зобов'язання про передання майна у користування в цивільному праві України [Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Калаур Іван Романович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 452 с.
 2. Калаур, Іван Романович Договірні зобов'язання про передання майна у користування в цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Калаур Іван Романович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 37 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Калаур, І. Окремі аспекти застосування правових наслідків нікчемних і оспорюваних договорів [Електронний ресурс] / І. Калаур // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 48-51.
 2. Калаур, І. Р. Строк користування майном як істотна умова договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. 21. – С. 109-113.
 3. Калаур, І. Р. До питання про предмет договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур.
 4. Калаур, І. Межі та обмеження прав учасників господарських товариств на розподіл прибутку організації та отримання його частини [Електронний ресурс] / І. Калаур // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 5 (8). – С. 83-87.
 5. Калаур, І. Договір найму (оренди) житла як підстава виникнення зобов'язання про передачу майна в користування [Електронний ресурс] / Іван Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2012. – Вип. 28. – С. 125-133.
 6. Калаур, І. Р. Договір у механізмі правового регулювання відносин з передання майна в користування / Іван Романович Калаур // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 114-118.
 7. Калаур, И. Р. Отдельные вопросы унификации правового режима отношений временного пользования имуществом [Електронний ресурс] / И. Р. Калаур // Legea si Viata. – Noiembrie, 2014. – С. 43-48.
 8. Калаур, И. Р. Правовая природа прав нанимателя в контексте гражданского законодательства Украины и науке гражданского права [Електронний ресурс] / И. Р. Калаур // Legea si Viata. Аugust. – 2014. – С. 69-74.
 9. Калаур, І. Р. Види майнових корпоративних прав та правові механізми їх здійснення [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2011. – № 1 (37). – С. 100-104.
 10. Калаур, І. Р. Відмова від договору найму та його розірвання як способи захисту прав наймача [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 29, ч. ІІ, т. 3. – С. 5-8.
 11. Калаур, І. Р. Договір прокату: окремі питання правового регулювання / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми правознавства. – 2013. – Вип. 1 (3). – С. 166-172.
 12. Калаур, І. Р. Заміна наймача (орендаря) у договорі найму (оренди): окремі аспекти цивільно-правового регулювання / І. Р. Калаур // Часопис цивілістики : наук.-практ. журнал. – 2014. – Вип. 16. – С. 122-126.
 13. Калаур, І. Р. Здійснення корпоративних прав: загальнотеоретичні аспекти [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур, Б. М. Гурневич // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 270-277.
 14. Калаур, І. Р. Конкуренція позову про застосування наслідків недійсності угоди та віндикаційного позову за новим Цивільним кодексом України [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2003. – Вип. XI. – С. 116-121.
 15. Калаур, І. Р. Окремі аспекти систематизації договорів, за якими майно передається в користування / І. Р. Калаур // Право і суспільство : міжнар. журнал. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – Вип. 1. – С. 90-101.
 16. Калаур, І. Р. Передання майна у користування за участю особи, уповноваженої на укладання договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Приватне право і підприємництво : зб. наук. праць. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2014. – Вип. 13. – С. 116 -119.
 17. Калаур, І. Р. Повернення майна наймодавцю: окремі аспекти правового регулювання [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Право і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 79-85.
 18. Калаур, І. Р. Поняття договору найму у Стародавньому Римі та актах кодифікації цивільного законодавства на українських землях [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Часопис Академії адвокатури України : електрон. фахове вид. – 2013. – № 3 (20).
 19. Калаур, І. Р. Правова природа відносин користування частиною будівлі (капітальної споруди) / І. Р. Калаур // Scientific Letters of Academic society of Michal Baludansky. – 2014. – Vol. 2, № 6. – Р. 10-14.
 20. Калаур, І. Р. Правова природа договору позички як підстави виникнення права на безоплатне користування річчю [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Jurnalul juridic national: Teorie si Practica. – 2014. – № 6 (10) – Р. 127-132.
 21. Калаур, І. Р. Правові наслідки невиконання наймачем обов’язку вносити плату за користування майном [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. – 2014.– № 10-2, т. 1.– С. 175-179.
 22. Калаур, І. Р. Правові наслідки порушення наймодавцем обов’язків щодо передання речі у користування / І. Р. Калаур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 23, ч. ІІ, т. 1. – С. 133-137.
 23. Калаур, І. Справляння з наймача плати за користування майном: окремі аспекти правового регулювання [Електронний ресурс] / Іван Калаур // Юридична Україна. — 2015. – № 2. – С. 26-33.
 24. Калаур, І. Р. Цивільний кодекс України – основне інституційне джерело регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 5-2, т. 3. – С. 96-100.
 25. Калаур, І. Р. Окремі аспекти застосування норм цивільного й господарського кодексів України та норм спеціальних законодавчих актів для правового регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2010. - Вип. 25. - С. 99-102.
 26. Калаур, І. Нормативно-правова складова механізму правового регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Калаур // Evropsky politicky a pravni diskurz. - 2015. - Vol. 2, Iss. 3. - С. 250-254.
 27. Калаур, І. Р. Сучасні тенденції щодо форми заповіту [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Приватне право і підприємництво. - 2016. - Вип. 16. - С. 76-79.
 28. Калаур, І. Історія становлення та розвитку договору найму / І. Калаур // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 51-56.
 29. Калаур, І. Р. Правові наслідки порушення наймачем обов’язку щодо користування річчю, переданою у найм [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 22, ч. І, т. 1. – С. 151-154.
 30. Калаур, І. Р. Межі зміни договірного зобов’язання з передання майна у користування: окремі цивільно-правові аспекти [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадского. Сер.Юридические науки. – 2013. – № 2-2, т. 26(65). – С. 114-121.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 1 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1168 с.
 2. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 2 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1240 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Цивільний процес [Текст] : навч.-метод. матеріали / авт.-уклад. І. Р. Калаур, О. Б. Гнатів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 48 с.
 

Карапетян Ольга Михайлівна

Karapetian

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карапетян, Ольга Михайлівна Зовнішній державний борг : механізм управління та боргова стратегія України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Михайлівна Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 235 с.
 2. Карапетян, Ольга Михайлівна Зовнішній державний борг : механізм управління та боргова стратегія України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Михайлівна Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Карапетян, Е. Підходи до оцінки інтенсивності конкурентного середовища / Е. Карапетян, О. Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2006. – № 5. – С. 100-104.
 2. Карапетян, О. Вплив державного боргу на макроекономічний розвиток: концептуальні підходи / О. Карапетян // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 87-94.
 3. Карапетян, О. Зовнішній борг у світовій валютно-фінансовій системі: ретроспектива розвитку та сучасні тенденції / Ольга Карапетян // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 49-59.
 4. Карапетян, О. Управління державним зовнішнім боргом: методологія оцінки боргової стійкості / Ольга Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац.. екон. ун-ту. – 2008. – № 10. – С. 101-109.
 5. Карапетян, О. Управління позиками міжнародних фінансових організацій / Ольга Карапетян // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 80-89.
 6. Карапетян, О. М. Державний борг України: оцінка ризиків та оптимізація управління в умовах глобальної фінансової кризи [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян.
 7. Карапетян, О. М. Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості України [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України :  зб. наук. праць ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Вип. 27. – С. 132-138.
 8. Карапетян, О. Проблеми та реалії прибуткового оподаткування громадян України / Ольга Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад.. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 146-148.
 9. Рибак, Сергій Боргова стійкість України: критерії оцінювання та особливості методології / Сергій Рибак, Ольга Карапетян // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 3. – С. 49-57.
 10. Карапетян, О. М. Проблеми врегулювання державних боргових зобов’язань України в контексті досвіду європейських країн / О. М. Карапетян // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. – 2011. - № 16. – С. 43-50.
 11. Карапетян, О. Проблеми оцінки боргової стійкості України / О. Карапетян // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 93-99.
 12. Карапетян, Е. Діагностика конкурентного середовища підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. М. Карапетян // Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – С. 146-149.
 13. Карапетян, Е. Методика діагностики конкурентоспроможності швейної продукції [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. М. Карапетян.
 14. Карапетян, О. Макроекономічні ефекти та соціально-економічні наслідки акумуляції зовнішніх боргових зобов’язань держави / О. Карапетян // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 153-161.
 15. Карапетян, О. М. Державний борг України: оцінка ризиків та оптимізація управління / О. М. Карапетян // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Вектор, 2014. – Ч. 2. – С. 304.
 16. Карапетян, О. М. Сутнісно-теоретичні засади механізму управління державним зовнішнім боргом / О. М. Карапетян // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2008. – Вип. 1 (9). – С. 48-55.
 17. Карапетян, О. М. Державний борг України: оцінка ризиків та оптимізація управління в умовах глобальної фінансової кризи [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНЕУ. Економічні науки. – Чернівці : Книги – XXI, 2010. – Вип. I (37). – С. 182-189.
 18. Карапетян, О. М. Глобалізаційні детермінанти національної боргової політики [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – Сімферополь, 2013. – № 2 (21). – С. 33-36.
 19. Карапетян, О. М. Кредитний рейтинг як інструмент впливу на індикатори фінансової стійкості держави [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2013. – Вип. 4. – С. 75-79.
 20. Карапетян, О. М. Особливості функціонування ринку внутрішніх боргових зобов’язань України [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян, Н. П. Лубкей // Наука й економікам : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2014. – Вип. 4 (36). – С. 28-35.
 21. Карапетян, О. М. Cуверенна боргова криза: передумови виникнення, наслідки та шляхи виходу [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян, Н. П. Лубкей // Глобальні та національні проблеми економіки : електронн. наук. фах. видання. – 2015. – № 8.
 22. Карапетян, О. М. Сучасні асиметрії ринку внутрішніх боргових зобов’язань України / О. М. Карапетян // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2015. – Вип. 4. – С. 45-52.
 23. Карапетян, О. М. Суверенні фонди в системі забезпечення фінансової безпеки держави: діалектика теоретичних уявлень та оцінка сутності [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 2.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Карапетян, О. М. Боргова безпека держави [Текст] / О. М. Карапетян // Державний кредит : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С. 97-102.
 2. Карапетян, О. М. Зовнішній державний кредит [Текст] / О. М. Карапетян // Державний кредит : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С. 60-68.
 3. Державний кредит [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 140 с.
 

Кузів Марія Зіновіївна

kuziv-marya-znovyivna

Кафедра німецької мови

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кузів, Марія Зіновіївна Професійна орієнтація учнівської молоді в Німеччині й Україні в умовах ринку праці (порівняльний аналіз) : дис ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Марія Зіновіївна Кузів; В.о. АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих.– К. : 2011.– 286 с.
 2. Кузів, Марія Зіновіївна Професійна орієнтація учнівської молоді в Німеччині й Україні в умовах ринку праці (порівняльний аналіз) : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Марія Зіновіївна Кузів; В.о. АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих.– К. : 2011.– 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Лозинська, Н. Особливості профорієнтаційної роботи в Німеччині / Ніна Лозинська, Марія Кузів // Вісник Львівського університету. – 2008. – Вип. 24. – С. 209-216.
 2. Кузів, М. З історії розвитку профорієнтаційної роботи в Німеччині / Марія Кузів // Вісник Львівського університету. – 2008. – Вип. 23. – С. 209-215.
 3. Кузів, М. З. Рольові ігри на занятті з іноземної мови як метод навчання іншомовної комунікації [Електронний ресурс] / М. З. Кузів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер.  Філологічна. - 2012. - Вип. 25. - С. 196-197.
 4. Кузів, М. З. Особливості професійної орієнтації в Україні [Електронний ресурс] / М. З. Кузів // Наукові записки „Наукові видання Ніжинської вищої школи”. Сер. Психолого-педагогічні науки.. - 2015. - Вип. 5. - С. 162-166.
 5. Кузів, М. З. Деякі структурно-семантичні особливості німецьких економічних термінів [Електронний ресурс] / М. З. Кузів // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2013. - Вип. 2. - С. 103-105.
 6. Кузів, М. З. Абзац як композиційна складова тексту [Електронний ресурс] / М. З. Кузів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. - 2013. - Вип. 35. - С. 186-187.
 7. Кузів, М. З. Використання Інтернету на занятті з іноземної мови [Електронний ресурс] / М. З. Кузів // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Камянець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 29. – С. 214-216.
 8. Кузів, М. З. Особливості англійських запозичень у німецькій мові сфери економіки [Електронний ресурс] / М. З. Кузів // Нова філологія : зб. наук. пр.. - 2012. - № 51. - С. 101-103.
 9. Кузів, М. З. З історії виникнення професійної орієнтації в Україні [Електронний ресурс] / М. З. Кузів // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта : РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», 2014. – Вип. 42. – С. 63-69.
 10. Кузів, М. З. Вища освіта в Німеччині / М. З. Кузів // Освітянин. – Тернопіль : Лілея, 2006. – № 2. – С. 27-29.
 11. Кузів, М. З. Професійна орієнтація в умовах сучасного ринку праці / М. З. Кузів // Освітянин. – Тернопіль : Лілея, 2008. – № 3. – С. 25-27.
 12. Кузів, М. З. Вибір професії як шлях до професійної підготовки / М. З. Кузів // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2008. – Вип. 124. – С. 43-47.
 13. Кузів, М. З. Особливості профорієнтаційної роботи в Німеччині та Україні в умовах ринку праці / М. З. Кузів // Вісник Львівського університету. – Львів, 2009. – Вип. 25. – С. 298-304.
 14. Кузів, М. З. Профорієнтаційна робота як допомога у виборі професії / М. З. Кузів // Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 24. – С. 99-104.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Кузів, М. З. Професійна орієнтація молоді в умовах сучасного ринку праці : вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] : монографія / М. З. Кузів. - Тернопіль : [б. в.], 2016. - 251 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Німецька мова [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. М. З. Кузів, Л. Б. Служинська, І. О. Полигач. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 132 с.
 

Колесніков Андрій Павлович

kolesnikov

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. КолесніковАндрій Павлович Організаційно-економічні засади розроблення системи підготовки виробництва нової продукції на підприємствах машинобудування // дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Павлович Колесніков. – Тернопіль : ТНТУ, 2010. – 205 с.
 2. Колесніков, Андрій Павлович Організаційно-економічні засади розроблення системи підготовки виробництва нової продукції на підприємствах машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Колесніков Андрій Павлович. – Тернопіль : ТНТУ, 2010. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Колесніков, А. Інтелектуальний потенціал як основа інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / А. Колесніков, К. Камінська // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 11. – С. 96-101.
 2. Колесніков, А. Техніко-економічні засади визначення готовності підприємства до випуску нової продукції [Електронний ресурс] / А. Колесніков, Н. Навольська // Придніпровський науковий вісник. – 2010. – № 2(105) – С. 22-30.
 3. Колесніков, А. Технічна підготовка виробництва нововведень як базова передумова всього виробничого процесу [Електронний ресурс] / Андрій Колесніков // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – №9. - С. 42 -49.
 4. Колесніков, А. Закономірності організації та шляхи вдосконалення технічної підготовки виробництва нової продукції / А. Колесніков // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2005.– № 18.– С. 265-268.
 5. Колесніков, А. Інформаційне забезпечення процесу підготовки виробництва нової продукції [Електронний ресурс] / Андрій Колесников // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2005. – №10. – С. 138-143.
 6. Колесніков, А. Окремі аспекти організаційного механізму визначення готовності підприємства до випуску нової продукції [Електронний ресурс] / А. Колесніков // Економіка: проблеми теорії та практики. – №262, т. I. – 2010. – с. 61-69.
 7. Колесніков, А. П. Дослідження ефективності результатів інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / А. П. Колесников, С. І. Петрик // Інноваційна економіка. – 2010. – № 4 [18] – С. 75-79.
 8. Колесніков, А. П. Об’єктивні передумови та напрямки оновлення техніко-технологічної бази підприємств [Електронний ресурс] / А. П. Колесніков, С. І. Петрик / А. Колесніков, С. Петрик // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 1. – С. 150-153.
 9. Колесніков, А. П. Основні засади, механізми та можливості розвитку брендингу в Україні [Електронний ресурс] / А. П. Колесніков, Н. І. Шульгат // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2 – С. 37-40.
 10. Колесніков, А. П. Особливості розвитку гнучкої системи підготовки виробництва нової продукції на підприємстві [Електронний ресурс] / А. П. Колесніков, С. В. Грубяк // Економіка: проблеми теорії та практики. – №264, т. IV – 2010. – С. 966-973.
 11. Колесніков, А. П. Управління тривалістю системи підготовки виробництва на підприємстві [Електронний ресурс] / А. П. Колесніков, Т. В. Мамотюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 1. – С. 16-24.
 12. Колесніков, А. Проблеми і перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / А. Колесніков.
 13. Колесніков, А. Роль і місце процесів підготовки виробництва в інноваційній сфері машинобудівної галузі західноукраїнського регіону [Електронний ресурс] / А. Колесніков // Економіка і регіон. – 2005. – № 4(7). – С. 146-150.
 14. Колесніков, А. Удосконалення організації НДДКР на підприємстві [Електронний ресурс] / Андрій Колесніков, Петро Харів // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування.  – 2006. –  Вип. 4(36), ч. 2.  с. 457-466.
 15. Харів, П. Особливості та перспективи розвитку винахідницької та раціоналізаторської діяльності на підприємствах західноукраїнського регіону [Електронний ресурс] / Петро Харів, Андрій Колесніков // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2006. – № 215, т. IV. – С. 1070-1075.
 16. Харів, П. С. Науково-технічна творчість як інструмент підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства / П. С. Харів, А. П. Колесніков // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 5. – С. 91-96.
 17. Малюта, Л. Я. Стан та тенденції розвитку венчурного фінансування в Україні / Л. Я. Малюта, А. Р. Бабій, А. П. Колесніков // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 278-282.
 18. Окопний Л. Обґрунтування застосування вітроенергетичних установок для підприємств Тернопільської області [Електронний ресурс] / Л. Окопний, А. Колесніков // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 74-81.
 19. Колесніков, А. П. Ефективність використання інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств / А. П. Колесніков // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10. – С. 94-97.
 20. Колесніков, А. П. Екологічні аспекти реалізації інноваційних процесів [Електронний ресурс] /А. П. Колесніков, С. І. Петрик // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5. – С. 43-46.
 21. Колесніков, А. Нейромаркетинг: новітні інструменти ототожнення бренду [Електронний ресурс] / Андрій Колесніков, Ніна Шульгат // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2.
 22. Колесніков, А. П. Засади механізму забезпечення стійкого розвитку підприємств /А. П. Колесніков //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 97-100.
 23. Колесніков, А. П. Тенденції демографічної кризи як загроза економічній безпеці України [Електронний ресурс] / А. П. Колеснков // Інноваційна економіка. – 2015. – № 3. – С. 176-180.
 24. Колесніков, А. П. Економічні засади соціальної безпеки України [Електронний ресурс] / А. П. Колесніков // Ефективна економіка. — 2015. — Вип. 11.
 25. Колесніков, А. Роль і місце процесів підготовки виробництва в інноваційній сфері машинобудівної галузі західноукраїнського регіону / А. Колесніков // Економіка і регіон. – № 4 (7). – 2005. – С. 146-150.

МОНОГРАФІЇ: 

 1. Управління підготовкою виробництва нової продукції на підприємстві [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, А. П. Колесніков [та ін.] ; за ред. Б. М. Андрушківа. – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – 204 с.
 2. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Колесніков, А. П. Безпека соціосистем [Текст] : навч.-метод. матеріали / А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 27 с.
 2. Колесніков, А. П. Соціальна безпека [Текст] : навч.-метод. матеріали / А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 26 с.
 3. Колесніков, А. П. Фінансово-економічна безпека підприємств [Текст] : навч.-метод. матеріали / А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 27 с.
 

Касянчук Михайло Миколайович

касянчук

Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

Статті:

 1. Касянчук, М. М. Нестаціонарні електронна і фононна температури у невироджених напівпровідниках субмікронних товщин [Електронний ресурс] / М. М. Касянчук, І. М. Лашкевич // Фізика і хімія твердих тіл. – 2000. – № 1, т. 1. – С. 49-54.
 2. Фальфушинська, Г. І. Спектральні показники ізоформ металотіонеїнів молюска як біохімічні маркери раннього виявлення природного забруднення [Електронний ресурс] / Г. І. Фальфушинська, Л. Л. Гнатишина, М. М. Касянчук, О. Б. Столяр // Природничий альманах : зб. наук. праць. Сер. Біологічні науки. – 2009. – № 12. – С. 258-266.
 3. Касянчук, М. П. Теорія алгоритмів перетворень китайської теореми про залишки в матрично-розмежованому базисі Радемахера-Крестенсона [Електронний ресурс] / М. М. Касянчук, Я. М. Николайчук, І. З. Якименко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні системи та мережі. – 2010. – № 688. – С. 118-124.
 4. Касянчук, М. Теорія алгоритмів пошуку найбільшого спільного дільника у базисі Крестенсона [Електронний ресурс] / М. Касянчук, І. Якименко, Я. Николайчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 1. – С. 154-161.
 5. Яциковська, У. О. Удосконалена система захисту комп’ютерної мережі на підставі асиметричного шифрування [Електронний ресурс] / У. О. Яциковська, М. М. Касянчук, Р. Б. Трембач // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – № 6, ч. 1. – С. 45-48.
 6. Николайчук, Я. Теоретичні основи виконання модулярних операцій множення та експоненціювання в теоретикочисловому базисі Крестенсона-Радемахера [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, М. М. Касянчук, І. З Якименко, Т. М. Долинюк // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - №2. – С. 123-130.
 7. Николайчук, Я. М. Метод факторизации многоразрядных чисел на основе свойств квадратичности вычетов в системе остаточных классов [Електронний ресурс] / Я. Н. Николайчук, С. В. Ивасьев, И. З. Якименко, М. Н. Касянчук // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2015. – № 5(95): Физика, математика, информатика. – С. 42–45.
 8. Николайчук, Я. М. Ефективний метод модулярного множення в теоретико- числовому базисі Радемахера–Крестенсона [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, М. М. Касянчук, І. З. Якименко, С. В. Івасьєв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – 2014. – № 806. – С. 195-199.
 9. Івасьєв, С. В. Вдосконалений алгоритм пошуку символів Якобі [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв, І. З. Якименко, М. М. Касянчук // Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів. – 2015. – Том 29, № 1 (2015). – С. 45-50.
 10. Касянчук, М.М. Аналітичний пошук модулів досконалої форми системи залишкових класів та їх застосування в китайській теоремі про залишки / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Я. М. Николайчук, I. Р. Паздрiй // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 1. – С. 170-176.
 11. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації сумісного виконання алгоритму Евкліда та множення / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, І. Р. Паздрій, С. В. Івасьєв // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2017. - Т. 7, № 1-2. - С. 29-36.
 12. Николайчук, Я. М. Теоретические основы аналитического вычисления коэффициентов базисных чисел преобразования Крестенсона / Я. М. Николайчук, М. Н. Касянчук, И. З. Якименко // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 5. – С. 3-8.
 13. Якименко, І. З. Теоретичні основи зменшення часової та апаратної складності систем захисту інформаційних потоків на основі еліптичних кривих з викорисанням теоретико-числового базису Радемахера-Крестенсона [Електронний ресурс] / І. З. Якименко, М. М. Касянчук, В. Л. Кімак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. –2012. – № 694. – С. 118-125.
 14. Якименко, І. З. Алгоритми опрацювання інформаційних потоків в комп’ютерних системах [Електронний ресурс] / І. З. Якименко, Л. М. Тимошенко, М. М. Касянчук [та ін.] / Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2013. ­– Т. 3, № 3. – С. 266-274.
 15. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації методів модулярного експоненціювання [Електронний ресурс] / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Т. М. Долинюк [та ін.] // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2015. – № 4, т. 5 – С. 376-383.
 16. Nykolaychuk, Ya. M. Theoretical Foun-dations for the Ana-lytical Computation of Coefficients of Basic Numbers of Krestenson’s Transformation [Електронний ресурс] / Ya. M. Nykolaychuk, I. Yakymenko, M. Kasianchuk // Cybernetics and Systems Analysis. – 2014. – Vol. 50, Issue 5. – РР. 649-654.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Касянчук, М. М. Досконала форма системи залишкових класів : методи побудови та застосування [Текст] : монографія / М. М. Касянчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 223 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Програмування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Ю. М. Батько, М. М. Касянчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 256 с.
 2. Касянчук, М. М. Фізика [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 : Електрика і магнетизм / М. М. Касянчук, І. Р. Паздрій, І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 68 с.
 

Сторінка 1 із 26