Москалюк Надія Богданівна

москалюк нб

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Москалюк, Надія Богданівна Генетично модифіковані продукти як об'єкти цивільно-правових відносин [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Москалюк Надія Богданівна ; НДІ приват. права і підприємництва. - К., 2011. - 250 с.
 2. Москалюк, Надія Богданівна Генетично модифіковані продукти як об'єкти цивільно-правових відносин [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Москалюк Надія Богданівна ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. - К., 2011. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Москалюк, Н. Б. Особливості набуття патентних прав на винахід, об’єктом якого є генетично модифікований продукт / Н. Б. Москалюк // Адвокат. – 2010. – № 5. – С. 28-35.
 2. Москалюк, Н. Особливості ліцензійних договорів на використання винаходів у сфері генетичної інженерії / Надія Москалюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – № 4. – С. 75-80.
 3. Москалюк, Н. Права й обов'язки, що випливають із патенту на винахід, об'єктом якого є генетично модифікований продукт / Надія Москалюк // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 2. – С. 30-33.
 4. Москалюк, Н. Б. Особливості застосування запобіжних заходів у процесі захисту прав інтелектуальної власності в цивільному процесі / Н. Б. Москалюк // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2013. – № 1. – С.172-178.
 5. Москалюк, Н. Б. Легітимність обігу генеричних лікарських засобів з позиції охорони прав інтелектуальної власності в Україні та ЄС / Н. Б. Москалюк // Інтелектуальна власність. – 2013. – № 9.
 6. Москалюк, Н. Б. Актуальні аспекти правового регулювання представництва у справах з питань інтелектуальної власності / Н. Б. Москалюк // Інтелектуальний капітал. – 2005. – № 1. – С. 209-218.
 7. Москалюк, Н. Б. Патентоспроможність методів діагностичного, терапевтичного та хірургічного лікування: бути чи не бути у національних реаліях? / Н. Б. Москалюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. –  Вип. 22., ч.1., т. 1. – С. 182-185.
 8. Москалюк, Н. Б. Теоретичні передумови та практичні аспекти паралельного імпорту в системі реалізації прав інтелектуальної власності на лікарські засоби / Н. Б. Москалюк // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 3 (20).
 9. Москалюк, Н. Б. Роль гуманності і моралі в процесі набуття прав на винаходи та корисні моделі / Н. Б. Москалюк // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-2. – С. 148-150.
 10. Москалюк, Н. Б. Актуальні питання примусового ліцензування в системі використання патентних прав на національному та міжнародному рівнях / Н. Б. Москалюк // Форум права. – 2013. – № 3.  – С. 401-406.
 11. Москалюк, Н. Б. Проблема «вічнозелених патентів» у системі захисту прав пацієнтів / Н. Б. Москалюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2013. – № 4. – С. 136-137.
 12. Москалюк, Н. Б. Дії «ex officio» у міжнародному регулюванні спеціальних вимог щодо заходів на кордоні в процесі захисту прав інтелектуальної власності / Н. Б. Москалюк // Альманах міжнародного права. – 2015. – № 8. – С. 138-144.
 13. Москалюк, Н. Б. Актуальні проблеми належності доказів у справах про порушення прав інтелектуальної власності / Н. Б. Москалюк // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 3. – С. 70-73.
 14. Москалюк, Н. Б. Особливості набуття майнових прав інтелектуальної власності державою та розпорядження ними [Електронний ресурс] / Н. Б. Москалюк // Право і суспільство. - 2016. - № 4. - С. 41-46.
 15. Москалюк, Н. Б. Актуальні питання правового режиму обігу інноваційної продукції, що містить генетично модифіковані продукти / Н. Б. Москалюк // Актуальні питання інноваційного розвитку. – 2012. – № 3. – С. 48-59.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Право інтелектуальної власності. Практикум [Текст]: навч. посіб. /І. Р. Калаур, Н. Б. Москалюк, І. В. Зайцева-Калаур, Р. В. Якубовський; за ред. Н. Б. Москалюк.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011.– 216 с.
 2. Москалюк, Н. Б. Право інтелектуальної власності. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Москалюк, Л. В. Кузьмич. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 136 с.
 

Маслій Вадим Володимирович

masly

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Маслій, Вадим Володимирович Статистичне дослідження інвестиційної діяльності промислових підприємств на регіональному рівні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / Маслій Вадим Володимирович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2004. - 288 c.
 2. Маслій, Вадим Володимирович Статистичне дослідження інвестиційної діяльності промислових підприємств на регіональному рівні [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / Маслій Вадим Володимирович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Березька, К. М. Методологічні аспекти застосування моделі нечітких часових рядів для прогнозування податкових надходжень / К. М. Березька, В. В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 227-235.
 2. Маслій, В. Аналіз неповних даних у процесі вибіркового обстеження діяльності суб'єктів ринку автотранспортних послуг / В. Маслій, Я. Б. Гнатик // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 204-213.
 3. Маслій, В. Економічна сутність та основні напрямки статистичного аналізу фінансового потенціалу міста / Вадим Маслій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 128-132.
 4. Маслій, В. Концептуальні підходи до класифікації інвестицій / Вадим Маслій, Святослав Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац.. екон. н-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 197-199.
 5. Маслій, В. Методологічні аспекти формування системи показників для статистичного аналізу технологічної структури інвестицій в основний капітал / В. Маслій, С. Питель // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 7. – С. 167-171.
 6. Маслій, В. Оцінка впливу прямих іноземних інвестицій на зовнішньоекономічну діяльність Тернопільської області / В. Маслій // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2006. – Вип.11. – С. 34-37.
 7. Маслій, В. Оцінка інвестиційної діяльності цукрових заводів Подільського регіону: економіко-статистичний аспект / В. Маслій // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2004. – Вип. 9. – С. 319-323.
 8. Маслій, В. Результати моніторингу ефективності інвестиційної діяльності цукрових заводів: регіональний аспект / В. Маслій // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2003. – Вип. 8. – С. 58-62.
 9. Маслій, В. Статистичне забезпечення інформаційно-аналітичної системи муніципального управління / Вадим Маслій // Економічний аналіз : зб. наук. прць. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 454-456.
 10. Маслій, В. В. Застосування методів кореляційного аналізу для оцінювання впливу зовнішніх і внутрішніх інвестицій на економічний розвиток України / В. В. Маслій // Статистика України. – 2008. – № 4. – С. 42-47.
 11. Маслій, В. В. Прямі іноземні інвестиції: ретроспективний аналіз / В. В. Маслій, С. В. Питель // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 11. – С. 70-82.
 12. Шост, І. Порівняльний аналіз інвестицій на модернізацію обладнання цукрових заводів Подільського регіону / І. Шост, В. Маслій, Л. Матійчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 17. – С. 235-238.
 13. Маслій, В. Теоретичні аспекти застосування методу групувань в статистичному дослідженні процесу іноземного інвестування в Україні / Вадим Маслій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 446-448.
 14. Маслій, В. В.Авторегресійні моделі як інструмент для аналізу процесу іноземного інвестування / В. В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 311-317.
 15. Маслій, В. Особливості застосування факторного та регресійного аналізу для дослідження економічного розвитку регіону / Вадим Маслій // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 107-109.
 16. Маслій, В. Методологічні аспекти інформаційного забезпечення маркетингових досліджень регіонального ринку банківських послуг / Вадим Маслій, Андрій Талейко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 57-61.
 17. Гнатик, Я. Б. Державні транснаціональні компанії як учасники міжнародної інвестиційної діяльності /Я. Б. Гнатик, В. В. Маслій //Статистика України.– 2012.– № 4.– С. 27-34.
 18. Маслій, В. Деякі аспекти статистичного аналізу процесів відтворення на цукрових заводах Подільського регіону / В. Маслій // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. народ. госп-ва. – 2002. – Вип. 6. – С. 71-72.
 19. Маслій, В. Інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження впливу прямих іноземних інвестицій на економіку країни-реципієнта ./ В. Маслій // Управління розвитком. – 2011. - № 5(102). – С. 184-185.
 20. Маслій, В. Участь іноземних інвесторів в процесі приватизації / В. Маслій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – № 5. – С. 68-70.
 21. Маслій, В. Теоретико-методологічні засади застосування системного підходу в статистичному дослідженні процесу іноземного інвестування [Електронний ресурс] / В. Маслій.
 22. Маслій, В. Форми та фактори інвестицій на підприємстві / В. Маслій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9.- С. 244-245.
 23. Гнатик, Я. Основні тенденції у сфері інституціоналізації міжнародних фінансових ринків / Я. Б. Гнатик, В. В. Маслій // Статистика України. – 2012. - № 2. – С. 41-46.
 24. Шост, І. М. Теоретичні аспекти проведення статистичного моніторингу в процесі формування інвестиційної стратегії на регіональному рівні / І. М. Шост, В. В. Маслій // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004.– Вип. 13, ч 1 . – С. 91-93.
 25. Дацків,І. Б.. Україна як учасник міжнародної інвестиційної діяльності: історичний аспект [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків, В. В. Маслій // "Гілея : Науковий вісник": збірник наукових праць. – 2013. –Вип. 77. – С.83-86.
 26. Березька, К. М. Оцінювання диспропорцій регіонального розподілу іноземних інвестицій в Україні / К. М. Березька, О. М. Березький, В. В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 106-114.
 27. Маслій, В. Оцінка стійкості процесу іноземного інвестування за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] / В. Маслій // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.86-93.
 28. Березька К. М. Модифіковані ARIMA-моделі обсягів прямих іноземних інвестицій / К. М. Березька, В. В. Маслій // Матеріали IX-ої міжнародної конференції «Актуальні проблеми економіки 2015-2016», м. Київ, 19 лютого 2016 р. – К.: Національна академія управління, 2016. – С. 15 – 20.
 29. Березька, К. М. Побудова ARIMA моделей часових рядів для прогнозування інвестицій / К. М. Березька, В. В. Маслій // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI’2015), м. Залізний Порт, 25–28 травня 2015 р. – Херсон: ХНТУ, 2015. – С. 28–32.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Крисоватий, А. І. Планування та прогнозування податкових надходжень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 260 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 2. Шост, І. М. Фінансова статистика : навч. посіб. / І. М. Шост, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 112 с.Шост, І. М. Фінансова статистика: теоретичний аспект : навч. посіб. / І. М. Шост, В. В. Маслій, Л. П. Матійчук. – Тернопіль : Вектор, 2005. – 186 с.
 3. Шост, І. М. Фінансова статистика: теоретичний аспект : навч. посіб. / І. М. Шост, Ф. С. Кіщак, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 164 с.
 4. Теорія статистики. Навчальний посібник для студентів економічних вузів усіх спеціальностей і форм навчання : навч. посіб. / І. М. Шост, О. В. Кустовська, Я. І. Костецький, В. В. Маслій. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 202 с.
 5. Маслій, В. В. Статистика [Текст]: навч. посіб. /В. В. Маслій.– Тернопіль: Карт-бланш, 2007.– 270 с.
 

Ментух Наталія Фелікіссімівна

1453456003 imgserver mentuhКафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ментух, Наталія Фелікіссімівна. Правовий статус учасників лізингової діяльності в Україні : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Наталія Фелікіссімівна Ментух; В.о. НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України.– К. : 2010.– 242 с.
 2. Ментух, Наталія Фелікіссімівна. Правовий статус учасників лізингової діяльності в Україні : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Наталія Фелікіссімівна Ментух; В.о. НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України.– К. : 2010.– 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ментух, Н. Види учасників лізингової діяльності та їх особливості / Наталія Ментух // Підприємництво, господарство і право.– 2010.– № 1.– С. 84-87.
 2. Ментух, Н. Лізинг: поняття, види, особливості відповідно до законодавства / Н. Ментух // Командор. Вісник державного службовця України.– 2005.– № 1. – С.65-67.
 3. Ментух, Н. Правовий статус лізингових компаній та їх особливості / Наталія Ментух // Юридична Україна.– 2010.– № 3.– С. 68-73.
 4. Ментух, Н. Ф. Особливості управління діяльністю лізінгових комнаній / Н. Ф. Ментух // Адвокат.– 2010.– № 10.– С. 30-35.
 5. Ментух, Н. Ф. Поняття господарської правосуб'єктності / Н. Ф. Ментух // Адвокат.– 2011.– № 2.– С. 39-41.
 6. Ментух, Н. Ф. Господарські договори, що укладаються в процесі здійснення лізингової діяльності / Н. Ф. Ментух // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 4. – С. 104-111.
 7. Ментух, Н. Ф. Лізинг в окремих сферах господарювання / Н. Ф. Ментух // Адвокат. 2012. № 9. С.29-32.
 8. Ментух, Н. Ф. Правові особливості лізингу окремих зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2006. – № 3. – С. 66-69.
 9. Ментух, Н. Ф. Господарсько-правова відповідальність суб'єктів лізингової діяльності за договорами лізингу / Н. Ф. Ментух // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – С. 149-155.
 10. Ментух, Н. Ф. Правове становище лізингових компаній за чинним законодавством України [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Юридичний вісник. - 2011. - № 4. - С. 72-75.
 11. Ментух, Н. Ф. Виникнення, вдосконалення та правове регулювання лізингових відносин в Україні / Н.Ф.Ментух // Юридична України. – 2005. – №10. – С.51-54.
 12. Ментух, Н. Ф. Види лізингу та їх особливості / Н.Ф. Ментух // Держава і право. – 2007. – № 36. – С. 364-371.
 13. Ментух, Н. Ф. Види способів забезпечення виконання господарських зобов’язань за договором лізингу [Електронний ресурс] / Наталія Фелікіссімівна Ментух // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів» (м. Запоріжжя, 24 лютого 2011р.). – C. 106-108.
 14. Ментух, Н. Ф. Фінансовий і оперативний лізинги як основні  та самостійні форми лізингових відносин [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 22. – C. 40-43.
 15. Ментух, Н. Ф. Лізингові компанії: поняття та ознаки [Електронний ресурс] / Наталія Фелікіссімівна Ментух // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 108-112.
 16. Ментух, Н. Ф. Зворотний лізинг: поняття та особливості [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Адвокат. – 2014. – № 6. – C. 24-26.
 17. Ментух, Н. Ф. Управління діяльністю лізингових компаній та їх особливості [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух.
 18. Ментух, Н. Ф. Міжнародний лізинг: поняття та особливості [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух, О. Р. Шевчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. –Вип. 4. – т. 1. – С.144-146.
 19. Ментух, Н. Ф. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС / Наталія Фелікіссімівна Ментух, Оксана Романівна Шевчук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 68-72.
 20. Ментух, Н. Ф. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС / Н. Ф. Ментух // Карпатський правничий часопис. – Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015. – Вип. 8. – С. 98-105.
 21. Ментух, Н. Ф. Окремі способи забезпечення виконання господарських зобов’язань за договором лізингу та їх особливості / Н. Ф. Ментух // Приватне право і підприємництво. – 2010. − № 9. – С. 95-99.
 22. Ментух, Н. Ф. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги / Н. Ф. Ментух // Адвокат. − 2013. − № 12. − С. 27-31.
 23. Ментух, Н. Ф. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного ринку України [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Молодий вчений. − 2015. − № 2 (17). − С. 803-806.
 24. Ментух, Н. Ф. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух, О. Р. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – Ужгород, 2015. – Вип. 30, т. 2. – С. 92-95.
 25. Ментух, Н. Особливості форм господарсько-правової відповідальності за договором лізингу [Електронний ресурс] / Н. Ментух // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 62-67.
 

Мазур Віталій Григорович

мазур віталій григорович

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Семчук, І. В. Вплив внутрішніх операцій на звітність об’єднання (групи) підприємств [Електронний ресурс] / І. В. Семчук, В. Г. Мазур // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2011. – Вип. 3 (21). – С. 327-337.
 2. Мазур, В. Г. Сутність та значення фінансового стану підприємств / В. Г. Мазур // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2006. – Вип. 30. – С. 82-87.
 3. Мазур, В. Г. Зарубіжний досвід удосконалення діяльності органів влади / В. Г. Мазур // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2010. – № 23. – С. 84-87.
 4. Мазур, В. Г. Особливості впровадження інноваційної діяльності в регіоні / В. Г. Мазур // Управління сучасним містом. – Київ, 2010. – № 1-12 (33-36). – С. 113-118.
 5. Мазур, В. Г. Комунікації як механізм взаємодії державних органів влади та громадськості на регіональному рівні [Електронний ресурс] / В. Г. Мазур // Державне управління: теорія та практика. – 2011. – № 1.
 6. Мазур, В. Г. Особливості функціонування владної еліти в Україні на сучасному етапі [Електронний ресурс] / В. Г. Мазур, В. В. Добіжа // Держава і право : зб. наук. праць. – Київ, 2012. – Вип. № 56. – С. 625-630.
 7. Мазур, В. Г. Електронне управління в органах місцевої влади: стан та шляхи удосконалення [Електронний ресурс] / В. Г. Мазур, І. В. Семчук // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Харків, 2013. – № 2. – С. 210 - 219.
 8. Мазур, В. Г. Хмарні технології для державного управління: стан та перспективи розвитку / В. Г. Мазур // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. – ЛРІДУ НАДУ, 2015. – № 3 (43).
 9. Семчук, І. В. Удосконалення процесу формування консолідованої фінансової звітності на етапі наступної консолідації звітності [Електронний ресурс] / І. В. Семчук , В. Г. Мазур // Мукачівський державний університет. – 2016. – Вип. 2. – С. 732 - 737.
 10. Семчук, І. В. Особливості здійснення процесу об’єднання підприємств на етапі первинної консолідації звітності [Електронний ресурс] / І. В. Семчук , В. Г. Мазур // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2016. – Вип. 10. – С. 981 - 984.
 11. Куйбіда, В. С. Впровадження інноваційної діяльності у розвиток регіонів [Електронний ресурс] / В. С. Куйбіда, В. Г. Мазур // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 23. - С. 84-87.
 

Мельник Андрій Миколайович

melnuk a.Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь : кандидат технічних наук

Посада : доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мельник, Андрій Миколайович Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Андрій Миколайович Мельник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 179 с.
 2. Мельник, Андрій Миколайович Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Андрій Миколайович Мельник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті:

 1. Мельник, А. Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю [Електронний ресурс] / А.М. Мельник, Р.М. Пасічник, Р.П. Шевчук // Системи обробки інформації. – 2011. - Вип. 3 (93). – С. 57-61.
 2. Мельник, А. Метод адаптивного управління структурою процесу навчання [Електронний ресурс] / А.М. Мельник, Р.М. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - № 1. – С. 132-137.
 3. Дивак, М. П. Метод ідентифікації моделей об’єктів із розподіленими параметрами з просторово розподіленим керуванням на основі аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Н. П. Порплиця, Ю. Б. Маслияк, А. В. Пукас, А. М. Мельник // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 2017. - № 2. - С. 150-159.