Постніков Володимир Станіславович

postnikКафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Постніков, Володимир Станіславович Державне регулювання якості життя в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Володимир Станіславович Постніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 214 с.
 2. Постніков, Володимир Станіславович Державне регулювання якості життя в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Володимир Станіславович Постніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Постніков, В. Перспективні напрямки взаємодії органів державного управління з бізнесом у питаннях регулювання якості життя / Володимир Постніков // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011.– Вип. 9, ч. 3.– С. 247-250.
 2. Постніков, В. С. Удосконалення організації управління в державних організаціях / В. С. Постніков //Інноваційна економіка. – 2012.– № 5. – С. 325-329.
 3. Постніков, В. Державне регулювання якості життя населення / Володимир Постніков // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 67-69.
 4. Постніков, В. Державне регулювання якості життя населення на муніципальному рівні / В. Постніков // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – С. 241-244.
 5. Постніков, В. Об’єктивна необхідність та методи державного регулювання якості життя населення [Електронний ресурс] / Володимир Постніков // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту – 2010. – № 13. – С. 53-57.
 6. Постніков, В. Організація управління в державних органах / В. Постніков // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2006. – № 5. – С. 13-17.
 7. Постніков, В. Проблеми організації управління в місцевих державних адміністраціях / В. Постніков // Наукові записки зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 97-98.
 8. Постніков, В. Програмування соціально-економічного розвитку як інструмент державного регулювання якості життя населення / Володимир Постніков // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 51-54.
 9. Постніков, В. Якість життя населення як індикатор ефективності державного регулювання якості життя / В. Постніков // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 71-74.
 10. Постніков, В. Якість життя населення: теоретико-методологічні засади дослідження / Володимир Постніков // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту . – Тернопіль, 2008. – Вип. 10. – С. 40-44.
 11. Постніков, В. С. Механізм делегування повноважень в діяльності державних організацій як чинник підвищення ефективності їх функціонування /В. С. Постніков // Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 43-46.
 12. Постніков, В. С. Соціальне партнерство як передумова ефективної взаємодії бізнесу і органів державної влади в питаннях регулювання якості життя населення / В. С. Постніков // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 83-85.
 13. Постніков, В. С. Сучасний стан рівня якості життя населення : регіональний зріз / В. С. Постніков // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 22. – С. 14-21.
 14. Постніков, В. С. Сучасні інструменти комунікації в організації / В. С. Постніков // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 61-68.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Монастирський, Г. Л. Теорія організації [Текст] : навч.-метод. комплекс / Г. Л. Монастирський, В. С. Постніков. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 124 с.