Починок Наталія Володимирівна

pochinokКафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: в. о. завідувача кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Починок, Наталія Володимирівна Обліково-аналітичне забезпечення управління персоналом будівельних підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Володимирівна Починок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 227 с.
 2. Починок, Наталія Володимирівна Обліково-аналітичне забезпечення управління персоналом будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Володимирівна Починок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Починок, Наталія Вплив оцінки відповідності кваліфікації персоналу на стратегічний розвиток будівельних підприємств / Наталія Починок // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 15-16. – С. 373-377.
 2. Починок, Наталія Людські ресурси в обліковій теорії та практиці / Наталія Починок // Економічний аналіз : Збірник наукових праць / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – вип. 6. – С. 141-144.
 3. Починок, Н. В. Система обліково-аналітичного забезпечення управління персоналом [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Управління розвитком. – 2011. – № 5. – С. 110-111.
 4. Починок, Н. В. Джерела формування кількісної та якісної складових персоналу підприємства [Електронний ресурс] / Н. Я. Зарудна // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.311-317.
 5. Починок, Н. В. Оцінка ефективності використання будівельно-виробничого персоналу [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу інституту економіки і менеджменту. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – C. 108-114.  
 6. Починок, Н. В. Оцінка організації праці в будівництві та напрями її вдосконалення [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Наукові записки : зб. наук. праць факультету економіки і менеджменту інвестицій. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 2. – С. 148-156.
 7. Починок, Н. В. Методика оцінки трудового потенціалу будівельної організації [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4 (25). – С. 70-75.
 8. Починок, Н. В. Методика формування обліково-аналітичної інформації про витрати на персонал на основі інвестиційного та витратного підходів [Електронний ресурс] / Н. В. Починок // Вісник Сумського НАУ. Сер. Економіка і менеджмент. – Суми : вид-во Сумського НАУ, 2011. – Вип. 6/2 (49). – С. 167-172.
 9. Починок, Н. В. Теоретичні аспекти реалізації функцій обліку й аналізу в процесі управління персоналом [Електронний ресурс] / Наталія Володимирівна Починок // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 227-234.
 10. Починок, Н. В. Методика обліку процесу формування персоналу [Електронний ресурс] / Наталія Володимирівна Починок // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 225-235. 
 11. Омецінська, І. Проблемні аспекти ціноутворення у вітчизняних підприємствах / Ірина Омецінська, Наталія Починок // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 75-86.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Починок, Н. В. Облік витрат на використання персоналу [Текст] / Н. В. Починок // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 151-162.
 2. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 3. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 4. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид., доповн. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с.
 2. Починок, Н. В. Облік грошових коштів та їх еквівалентів [Текст] / Н. В. Починок // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 101-139.
 3. Бухгалтерський облік : збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Н. В. Починок, Р. В. Романів ; під заг. ред. Р. В. Романіва. – К. : Крок, 2017. – 205 c.
 4. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 460 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Облік і аудит [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання / уклад. Н. В. Починок, М. В. Дерій, О. А. Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 49 с.