Прохоровська Світлана Анатоліївна

prochorovska

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Прохоровська, Світлана Анатоліївна Розвиток трудового потенціалу в умовах модернізації соціально-трудових відносин [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Прохоровська Світлана Анатоліївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2011. - 274 с.
 2. Прохоровська, Світлана Анатоліївна Розвиток трудового потенціалу в умовах модернізації соціально-трудових відносин : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.07 / Світлана Анатоліївна Прохоровська . – Київ : Б.в., 2012 . – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Баб'як, Г. Пріоритетні напрямки розвитку політики зайнятості на ринку праці України з урахуванням світового досвіду / Г. Баб'як, С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004. – № 9. – С. 172-176.
 2. Прохоровська, С. Аграрне підприємництво, продуктивна зайнятість і ефективне використання трудових ресурсів села: проблеми поєднання у трансформаційній економіці / С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 198-201.
 3. Прохоровська, С. А. Проблеми використання трудового потенціалу у сільському господарстві / С. А Прохоровська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 144-146.
 4. Прохоровська, С. Вплив міґраційних процесів на стан трудового потенціалу реґіону [Електронний ресурс] / С. Прохоровська // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 186-192.
 5. Прохоровська, С. Вплив заробітної плати на відтворення та використання трудового потенціалу / С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2006. – № 11. – С. 83-85.
 6. Прохоровська, С. Діяльність профспілкових організацій у системі соціально-трудових відносин зайнятості / С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 10. – С. 216-220.
 7. Прохоровська, С. Модернізація соціально-трудових відносин у контексті розвитку трудового потенціалу / С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 114-118.
 8. Прохоровська, С. Розвиток соціально-трудових відносин в регіоні / С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 115-120.
 9. Прохоровська, С. Тенденції реалізації трудового потенціалу на ринку праці регіону / С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 107-113.
 10. Прохоровська, С. Тенденції розвитку соціально-трудових відносин в Україні / С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С. 231-236.
 11. Прохоровська, С. Місце конкурентоспроможності у процесі розвитку трудового потенціалу регіону : [на прикладі Тернопільської області] / С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 79-84.
 12. Прохоровська, С. А. Вплив демографічних чинників на процес відтворення сільського населення Тернопільської області / С. А. Прохоровська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 116-118.
 13. Прохоровська, С. А. Спеціалізація підприємств, кооперація, агропромислова інтеграція - необхідна умова і засіб забезпечення ефективного використання трудових ресурсів села / С. А. Прохоровська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 122-124.
 14. Прохоровська, С. А. Інноваційна активність у розвитку трудового потенціалу регіону [Електронний ресурс] / С. А. Прохоровська // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : наук. журнал. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 16. (170). – С. 109-112.
 15. Прохоровська, С. Роль інноваційних форм навчання у розвитку трудового потенціалу / Світлана Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.127-130.
 16. Прохоровська, С. А. Роль освітньо-професійної підготовки у розвитку трудового потенціалу регіону [Електронний ресурс] / С. А. Прохоровська // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць у 2 т. Спец. вип. : Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток. – 2012. – Т. 2. – С. 295-303.
 17. Прохоровська, С. А. Значення доходів у процесі розвитку трудового потеціалу регіону [Електронний ресурс] / С. А. Прохоровська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць. – 2014. – № 2(8). – С.229-235.
 18. Качан, Є. П. Вплив колективно-договірного регулювання на ефективне використання трудового потенціалу [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, С. А. Прохоровська // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць у 3 т. Спец. вип. : Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2010. – Т. 1. – С.330-337.
 19. Прохоровська, С. Пріоритетні напрямки удосконалення соціально-трудових відносин зайнятості в Тернопільській області / Світлана Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 125-129.
 20. Прохоровська, С. HR-бренд в управлінні персоналом / Світлана Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 77-81.
 21. Дяків, О. Проблеми інноваційного розвитку регіону / О. Дяків, С. Прохоровська // Вісник національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. праць. Сер. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2015. – № 819. С. 299-308.
 22. Прохоровська, С. А. Вплив демографічних чинників на формування та використання трудового потенціалу в Тернопільській області / С. А. Прохоровська // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Еконо-мічна думка, 2005. – Вип. 9. – С. 63-72.
 23. Прохоровська, С. А. Аналіз проблем працевлаштування інвалідів та шляхи їх вирішення / С. А. Прохоровська, Г. В. Тесля // Наукові записки: : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 2. – С. 72-75.
 24. Прохоровська, С. А. Регулювання зайнятості населення: сучасний стан та перспективи діяльності Державної служби зайнятості в контексті євроінтеграції / С. А. Прохоровська, Г. П. Баб`як // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2005. – Спец. вип., т. 3 : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – С. 465-469.
 25. Прохоровська, С. А. Освітньо-професійна підготовка як чинник підвищення якості трудового потенціалу / С. А. Прохоровська // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие : сб. науч. трудов. – 2006. – Т. 1. – С. 246-252.
 26. Прохоровська, С. А. Формування і регулювання соціально-трудових відносин інноваційної зайнятості / С. А. Прохоровська // Вісник Східноук-раїнського національного університету ім. В. Даля : наук. журнал. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 7 (196). – С. 178-182.
 27. Дяків, О. П. Структура лідерських компетенцій менеджера / О. П. Дяків, С. А. Прохоровська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – № 6 (62). – С. 48-55.
 28. Дяків, О. П. Методичні підходи щодо формування лідерських компетенцій менеджера / О. П. Дяків, С. А. Прохоровська // Вісник Донецького Національного університету : наук. журнал. – Сер. В. Економіка і право. 2012. – Спец. вип., т. 1. – С. 74-78.
 29. Островерхов, В. М. Роль комунікацій в управлінні брендом роботодавця / В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 20. – С. 91-95.
 30. Прохоровська, С. Місце заробітної плати у підвищенні трудової активності працівників / Світлана Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 72-76.
 31. Прохоровська, С. Винагорода за працю в мотивації персоналу / Світлана Прохоровська, Віктор Островерхов, Лариса Запорожан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 92-97.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Прохоровська, С. А. Пріоритетні напрямки удосконалення соціально-трудових відносин зайнятості в Тернопільській області [Текст] / С. А. Прохоровська // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 188-203.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 212 с.
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. - 2-ге вид., доповн. й переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 284 с.
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 391 с.
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов [та ін.].– К.: Знання, 2008.– 407 с.
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 316 с.
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 302 с.
 7. Прохоровська, С. А. Об'єкт, предмет і завдання курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини". Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва [Текст] / С. А. Прохоровська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 27-36.
 8. Прохоровська, С. А. Соціально-трудові відносини як система [Текст] / С. А. Прохоровська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 55-76.
 9. Прохоровська, С. А. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства [Текст] / С. А. Прохоровська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 37-55.