Пушкар Михайло Семенович

pushkar_ms

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Пушкар, Михайло Семенович Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Михайло Семенович Пушкар.– Тернопіль: ТАНГ, 2000.– 422 с.
 2. Пушкар, Михайло Семенович Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Михайло Семенович Пушкар. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 21 с.

СТАТТІ:

 1. Чумаченко, М. Розвиток системи обліку на принципах інформатики і кібернетики / М. Чумаченко, М. Пушкар // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 4.– С. 107-114.
 2. Пушкар, М. С. Сутність інтелектуалізації облікової системи та структура інформаційних ресурсів підприємства / М. С. Пушкар // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції – Тернопіль, 2007.– С. 15-24.
 3. Пушкар, М. С. Наука про облік та можливість подолання її стереотипів [Електронний ресурс] / М. C. Пушкар // Збірник накових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – № 17, т. II. – С. 47-50.
 4. Пушкар, М. С. Створення інформаційної бази для аналізу запасів / М. С. Пушкар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 2. - С. 172-173.
 5. Пушкар, М. Сутність інтелектуалізації облікової системи та структура інформаційних ресурсів підприємства / М. Пушкар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 160-168.
 6. Пушкар, М. С. Створення сучасної системи обліку, орієнтованої на потреби ринкового середовища [Електронний ресурс] / М. С. Пушкар // Інноваційна економіка. – 2010. – № 5. – С. 92-96.
 7. Пушкар, М. С. Розробка теорії управлінського обліку / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 14-18.
 8. Пушкар, М. С.Господарський облік і суспільство /М. С. Пушкар //Інноваційна економіка.– 2012. – № 6.– С. 16-22.
 9. Пушкар, М. С.Модель освітньої діяльності працівників облікових кафедр / М. С. Пушкар // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 7-13.
 10. Пушкар, М. С. Інвестиційна діяльність підприємства та її класифікація / М. С. Пушкар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 8-10.
 11. Пушкар, М. Інтелектуалізація систем обліку і аналізу в "новій" економіці / Михайло Пушкар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 295-297.
 12. Пушкар, М. С. Метрологія системи обліку [Електронний ресурс] / М. С. Пушкар // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2009. – С. 149-152.
 13. Пушкар, М. С. Місце диверсифікації виробництва в економіці підприємства / М. С. Пушкар, П. В. Килимнюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9. – С. 77-80.
 14. Пушкар, М. С. Система контролю через призму теорії / М. С. Пушкар // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 5-11.
 15. Пушкар, М. Становлення національної системи бухгалтерського обліку в Україні / Михайло Пушкар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 106-113.
 16. Пушкар, М. С. Сучасна система обліку /М. С. Пушкар //Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 175-179.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Пушкар, М. С. Теорія і практика формування облікової політики [Текст]: монографія /М. С. Пушкар, М. Т. Щирба.– Тернопіль: Карт-бланш, 2010.– 260 с.
 2. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 267 с. – До 50-річчя ТНЕУ. – Із змісту : Пушкар, М. С. – С. 6–36 ; С. 128-149 ; С. 206-215.
 3. Пушкар, М. С. Ідеальна система обліку : концепція, архітектура, інформація [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, М. Г. Чумаченко. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 336 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Пушкар, М. С. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 с.
 5. Пушкар, М. С. Креативний облік : створення інформації для менеджерів [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 334 с.
 6. Пушкар, М. С. Логістичні системи підприємства : облік, аналіз і аудит [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, А. Г. Богач, В. Г. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 187 с.
 7. Пушкар, М. С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 359 с.
 8. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 9. Пушкар, М. С. Створення інтелектуальної системи обліку [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 152 с.
 10. Пушкар, М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретично - методологічні аспекти [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 422 с.
 11. Пушкар, М. С. Теорія пізнання у розвитку науки про контроль [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 140 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 12. Пушкар, М. С. Філософія обліку [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 157 с.
 13. Пушкар, М. С. Фінансовий облік у системі управління [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, М. Т. Щирба. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 178 с.
 14. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 268 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 15. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 167 с.
 2. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт - бланш, 2003. – 223 с.
 3. Пушкар, М. С. Контролінг [Текст] / М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – 146 с.
 4. Пушкар, М. С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України [Текст] / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Лілея, 2000. – 100 с.
 5. Пушкар, М. Г. Організація і нормування праці в сільському господарстві [Текст] / М. Г. Пушкар. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 184 с.
 6. Пушкар, М. С. Планування і організація підприємств, об'єднань і комплекссів [Текст] : Навч. посіб. / М. С. Пушкар. – К. : НМКВО, 1992. – 414 с.
 7. Пушкар, М. С. Розробка систем обліку [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт- бланш, 2003. – 198 с.
 8. Пушкар, М. С. Розробка систем обліку [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 198 с.
 9. Пушкар, М. С. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Економічна думка, 1997. – 160 с.
 10. Пушкар, М. С. Управлінський облік [Текст] / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Поліграфіст, 1995. – 164 с.
 11. Пушкар, М. С. Фінансовий облік [Текст] : підручник / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт -бланш, 2002. – 628 с.
 12. Пушкар, М. С. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, В. З. Семанюк, Н. В. Гудзь. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 292.